17.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/28


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2014/58/EL,

16. aprill 2014,

millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/23/EÜ alusel kehtestatakse pürotehniliste toodete jälgitavuse süsteem

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta direktiivi 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2007/23/EÜ on kehtestatud pürotehniliste toodete ohutuseeskirjad liidu turul ning ette nähtud liidu tasandi jälgitavussüsteemi loomine.

(2)

Et tagada pürotehniliste toodete jälgitavus, tuleks need tooted märgistada registreerimisnumbriga, mille aluseks on ühtne numeratsioonisüsteem. Teavitatud asutused peaksid pidama registrit registreerimisnumbritest, mille nad vastavushindamise käigus annavad. Niisugune süsteem tagaks pürotehniliste toodete ja nende tootjate identifitseerimise tarneahela kõikides etappides. Tootjad ja importijad peaksid säilitama dokumente turul kättesaadavaks tehtud pürotehniliste toodete registreerimisnumbrite kohta ning tegema selle teabe asjaomastele asutustele taotluse korral kättesaadavaks.

(3)

Ühtne numeratsioonisüsteem põhineb elementidel, mida olemasolevate ühtlustatud standardite alusel juba kohaldatakse, ja seega põhjustab see ettevõtjatele vähe lisakoormust.

(4)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/23/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Registreerimisnumber

1.   Pürotehnilised tooted peavad olema varustatud sildiga, millel on registreerimisnumber, mis koosneb järgmisest:

a)

selle teavitatud asutuse neljakohaline identifitseerimisnumber, kes on direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis a osutatud vastavushindamismenetluse alusel (moodul B) välja andnud EÜ tüübihindamissertifikaadi või kes on välja andnud vastavussertifikaadi vastavalt direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis b osutatud vastavushindamismenetlusele või kinnitanud tootekvaliteedi tagamise süsteemi vastavalt direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis c osutatud vastavushindamismenetlusele (moodul H);

b)

selle pürotehnilise toote kategooria, mille vastavust tõendatakse, lühendatud vormis ja suurtähtedega:

F1, F2, F3 ja F4 vastavalt 1., 2., 3. ja 4. kategooria ilutulestike puhul;

T1 või T2 vastavalt T1- ja T2-kategooriasse kuuluvate teatri pürotehniliste toodete puhul;

P1 või P2 vastavalt P1- ja P2-kategooriasse kuuluvate muude pürotehniliste toodete puhul;

c)

menetlemisnumber, mida teavitatud asutus on kõnealuse pürotehnilise toote puhul kasutanud.

2.   Registreerimisnumbri struktuur on järgmine: „XXXX — YY — ZZZZ…”, kus XXXX tähistab lõike 1 punktis a osutatud numbrit, YY lõike 1 punktis b osutatud koodi ja ZZZZ… lõike 1 punktis c osutatud numbrit.

Artikkel 2

Teavitatud asutuste kohustused

1.   Teavitatud asutused, kes teevad direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 alusel vastavushindamist, peavad registrit pürotehniliste toodete kohta, millele nad on andnud EÜ tüübihindamissertifikaadi vastavalt direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis a osutatud vastavushindamismenetlusele (moodul B) või millele nad on andnud vastavussertifikaadi vastavalt direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis b osutatud vastavushindamismenetlusele (moodul G) või mille kvaliteeditagamissüsteemi nad on direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis c osutatud vastavushindamismenetluse kohaselt (moodul H) kinnitanud; selleks kasutatakse käesoleva direktiivi lisas sätestatud vormingut.

Pürotehniliste toodete register peab sisaldama vähemalt lisas sätestatud teavet. Seda teavet säilitatakse vähemalt kümme aastat alates kuupäevast, mil teavitatud asutus on välja andnud esimeses lõigus osutatud sertifikaadi või kinnituse.

Teavitatud asutused ajakohastavad registrit korrapäraselt ja teevad selle internetis avalikult kättesaadavaks.

2.   Kui vastavushindamisasutuse teavitamine on tühistatud, annab see asutus registri üle teisele teavitatud asutusele või asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

Artikkel 3

Tootjate ja importijate kohustused

Pürotehniliste toodete tootjad ja importijad

a)

peavad arvestust kõikide enda toodetud või imporditud pürotehniliste toodete registreerimisnumbrite kohta koos nende toodete kaubandusliku nimetuse, üldise tüübi ja vajaduse korral alatüübi ning tootmiskoha kohta vähemalt kümne aasta jooksul pärast toote turulelaskmist;

b)

annavad tootja või importija tegevuse lõpetamise korral selle registri üle pädevatele asutustele;

c)

esitavad kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele ja turujärelevalveasutustele nende põhjendatud taotluse korral punktis a osutatud teabe.

Artikkel 4

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2015. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 17. oktoobrist 2016.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. aprill 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 154, 14.6.2007, lk 1.


LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud registri vorming

Registreerimisnumber

EÜ tüübihindamissertifikaadi (moodul B), vastavussertifikaadi (moodul G) või kvaliteedisüsteemi kinnituse väljaandmise kuupäev ja vajaduse korral kehtivuse lõppkuupäev

Tootja

Toote tüüp (üldine) ja vajaduse korral alatüüp

Tootmisetapi vastavuse moodul (1)

Tootmisetapi vastavushindamisega tegelev teavitatud asutus (1)

Lisateave

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tuleb alati täita, kui selle eest vastutab direktiivi 2007/23/EÜ artikli 9 punktis a osutatud vastavushindamismenetlust (moodul B) tegev teavitatud asutus. Artikli 9 punktides b ja c osutatud vastavushindamismenetluste puhul (moodulid G ja H) pole see nõutav. Esitatakse teave (kui on teada) selle kohta, kas osaleb ka mõni teine teavitatud asutus.