5.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/27/EL,

26. veebruar 2014,

millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 153 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 153 kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu direktiivide abil vastu võtta miinimumnõuded, et soodustada eelkõige töökeskkonna parandamist töötajate tervise ja turvalisuse paremaks kaitsmiseks. Sellistes direktiivides tuleks hoiduda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomise ja arengu pidurdamisest ning nende töökohtade loomise potentsiaali vähendamisest. Häid tervishoiu ja ohutuse norme ei tohiks käsitada kui piiranguid, sest need tagavad põhiõigusi, ning neid tuleb kohaldada eranditult kõikides tööturu sektorites ja igat liiki ettevõtete suhtes nende suurusest olenemata.

(2)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et igal töötajal on õigus töötingimustele, mis on tema tervise, ohutuse ja väärikuse kohased.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (3) kehtestati ainete ja segude klassifitseerimiseks ja märgistamiseks uus liidusisene süsteem, mis põhineb rahvusvahelisel tasandil ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni raames vastu võetud globaalsel harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemil.

(4)

Nõukogu direktiivid 92/58/EMÜ, (4) 92/85/EMÜ, (5) 94/33/EÜ (6) ja 98/24/EÜ (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ (8) sisaldavad viiteid eelmisele klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemile. Seetõttu tuleks kõnealuseid direktiive muuta, et viia need vastavusse uue süsteemiga, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 1272/2008.

(5)

Need muudatused on vajalikud, et tagada kõnealuste direktiivide jätkuv tulemuslikkus. Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole muuta kõnealuste direktiivide reguleerimisala. Käesoleva direktiiviga tahetakse säilitada ja mitte vähendada kõnealustes direktiivides sätestatud töötajate kaitse taset. Sellegipoolest tuleks tehnoloogia pidevat arengut silmas pidades kõnealused direktiivid nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ (9) artikli 17a kohaselt korrapäraselt läbi vaadata, et tagada sidusad õigusaktid ning tervise ja ohutuse kaitse nõuetekohane tase, kui töökeskkonnas leidub ohtlikke keemilisi aineid ja segusid. Erilist tähelepanu tuleks pöörata töötajatele, kes tegutsevad kutsealadel, kus ohtlike ainete ja segudega puututakse kokku sageli.

(6)

Direktiivi 92/85/EMÜ muudatused ei käsitle selliste ohtlike ainete ja segude küsimust, mis võivad kahjustada rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate viljakust, sest käesoleva direktiivi eesmärk on üksnes ajakohastada viiteid ja kõnealuses direktiivis sätestatud mõisteid. Et aga selle küsimuse kohta on järjest rohkem teaduslikke tõendeid ning kõnealuseid mõjusid klassifitseeritakse järjest üksikasjalikumalt, peaks komisjon kaaluma, millised on kõige asjakohasemad vahendid selliste mõjude käsitlemiseks.

(7)

Direktiivide 92/85/EMÜ ja 94/33/EÜ muudatused peaksid viima nimetatud direktiivides kasutatud käsitlusviisi kooskõlla direktiivis 98/24/EÜ vastu võetud sõnastusega, niivõrd kui direktiivi 92/85/EMÜ I lisa A jao punkti 3 alapunktis a kasutatud mõiste „märgitud ained” ja direktiivi 94/33/EÜ lisa I jao punkti 3 alapunktis a kasutatud väljend „ained ja preparaadid, mis […] liigitatakse” asendatakse väljendiga „ained ja segud, mis vastavad klassifitseerimiskriteeriumidele”. Käesolev direktiiv ei pane tööandjatele kohustusi seoses määrusega (EÜ) nr 1272/2008 hõlmatud ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega. Olenemata sellest, kas ained või segud on turule lastud või mitte, peab tööandja koostama kõigi ohtlike keemiliste mõjurite riskihinnangu kooskõlas direktiiviga 98/24/EÜ.

(8)

Direktiivi 94/33/EÜ lisa I jao punkt 2 ja II jao punkt 1 sisaldavad viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele 90/679/EMÜ (10) ja 90/394/EMÜ (11). Kõnealused viited tuleks seetõttu asendada viidetega asjaomastele sätetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/54/EÜ (12) ning direktiivis 2004/37/EÜ.

(9)

Komisjon konsulteeris kooskõlas aluslepingu artikliga 154 sotsiaalpartneritega, et selgitada välja liidu võimaliku tegevuse laad selles valdkonnas, ning sotsiaalpartnerid märkisid, et kasu oleks selgitavatest juhistest, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

(10)

Pärast kõnealust konsultatsiooni pidas komisjon liidu meetmeid soovitavaks ja konsulteeris sotsiaalpartneritega kavandatava ettepaneku sisu üle vastavalt aluslepingu artiklile 154.

(11)

Pärast teistkordset konsulteerimist ei teatanud sotsiaalpartnerid soovist algatada protsess, mille tulemusel sõlmitaks aluslepingu artikliga 155 ettenähtud kokkulepe,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 92/58/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/58/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata märkide suhtes, mida kasutatakse ohtlike ainete ja segude, toodete ja/või seadmete turule laskmiseks, v.a juhul, kui liidu õigusnormides on sellele otseselt viidatud.”

2)

I lisa punkt 12 asendatakse järgmisega:

12.   Ohtlike ainete või segude märkimisväärsete koguste ladustamiseks kasutatavad alad, ruumid või aiaga ümbritsetud territooriumid tuleb tähistada II lisa punktis 3.2 osutatud sobiva hoiatusmärgiga või III lisa punktis 1 sätestatud tähisega, v.a juhul, kui üksikpakendite või mahutite sildid on selleks otstarbeks sobivad.

Kui II lisa punktis 3.2 ei ole samaväärset hoiatusmärki, millega hoiatada isikuid ohtlike keemiliste ainete või segude eest, tuleb kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (13) V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi.

3)

II lisa punkti 3.2 muudetakse järgmiselt:

a)

hoiatusmärk „Kahjulik või ärritav aine” jäetakse välja;

b)

hoiatusmärgi „Ohuala” juurde lisatakse järgmine joonealune märkus:

„***

Seda hoiatusmärki ei kasutata ohtlike keemiliste ainete ega segude eest hoiatamiseks, v.a juhul, kui hoiatusmärki kasutatakse kooskõlas III lisa punkti 5 teise lõiguga selleks, et tähistada ohtlike ainete või segude ladusid.”

4)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Mahutid, mida töökohtades kasutatakse ohtlike keemiliste ainete või segude jaoks, mis on määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud füüsikaliste või terviseohtude kriteeriumide kohaselt ohtlikud, ning mahutid, mida kasutatakse selliste ohtlike ainete või segude ladustamiseks, koos nähtavate torudega, mis sisaldavad või mille kaudu transporditakse selliseid ohtlikke aineid ja segusid, peavad olema tähistatud asjakohase ohupiktogrammiga vastavalt kõnealusele määrusele.

Esimest lõiku ei kohaldata mahutite suhtes, mida töökohtades kasutatakse lühiajaliselt, ega mahutite suhtes, mille sisu muutub sageli, tingimusel et võetakse muid asjakohaseid meetmeid eelkõige seoses teavitamise ja/või koolitusega, mis tagavad samasuguse kaitsetaseme.

Esimeses lõigus osutatud tähistust võib:

asendada II lisas sätestatud hoiatusmärkidega, kasutades samu piktogramme või sümboleid. Kui II lisa punktis 3.2 ei ole samaväärset hoiatusmärki, tuleb kasutada määruse (EÜ) nr 1272/2008 V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi;

täiendada lisateabega, näiteks ohtliku aine või segu nimetuse ja/või valemiga ning ohtu puudutavate üksikasjadega;

mahutite transportimise korral töökohas täiendada või asendada märkidega, mida kohaldatakse ohtlike ainete või segude transportimisel kogu liidus.”;

b)

punkti 5 esimeses ja teises lõigus asendatakse sõna „valmististe” sõnaga „segude”.

Artikkel 2

Direktiivi 92/85/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/85/EMÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Bioloogilised ohutegurid

Riskirühmade 2, 3, ja 4 bioloogilised ohutegurid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ (14) artikli 2 lõike 2 punktide 2, 3 ja 4 tähenduses, niivõrd kui on teada, et need ohutegurid või nende ohutegurite puhul vajalikud ravimeetmed ohustavad rasedate naiste ja veel sündimata laste tervist ning niivõrd, kui neid ei ole veel loetletud II lisas.

b)

punkti 3 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

ained ja segud, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (15) kohaselt ühe või mitme järgmise ohulausega ühe või mitme järgmise ohuklassi ja ohukategooria kriteeriumidele, niivõrd, kui neid aineid ega seguseid ei ole veel loetletud II lisas:

mutageensus sugurakkudele, kategooria 1 A, 1B või 2 (H340, H341);

kantserogeensus, kategooria 1 A, 1B või 2 (H350, H350i, H351);

reproduktiivtoksilisus, kategooria 1 A, 1B või 2 või lisakategooria imetamisele või imetamise kaudu avalduva toime jaoks (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

mürgisus sihtelundi suhtes pärast ühekordset kokkupuudet, kategooria 1 või 2 (H370, H371).

ii)

alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

keemilised ohutegurid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ (16) I lisas;

2)

B jagu asendatakse järgmisega:

„B.   Protsessid

Direktiivi 2004/37/EÜ I lisas loetletud tööstuslikud protsessid.”

Artikkel 3

Direktiivi 94/33/EÜ muutmine

Direktiivi 94/33/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ (17) artikli 2 teise lõike punktide 3 ja 4 tähenduses riskirühmadesse 3 ja 4 kuuluvad bioloogilised ohutegurid.

b)

punkti 3 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

ained ja segud, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (18) kohaselt ühe või mitme järgmise ohulausega ühe või mitme järgmise ohuklassi ja ohukategooria kriteeriumidele:

akuutne toksilisus, kategooria 1, 2 või 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

nahasöövitus, kategooria 1 A, 1B või 1C (H314);

tuleohtlik gaas, kategooria 1 või 2 (H220, H221);

tuleohtlikud aerosoolid, kategooria 1 (H222);

tuleohtlik vedelik, kategooria 1 või 2 (H224, H225);

lõhkeained, kategooria „ebapüsiv lõhkeaine” või alamklasside 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 lõhkeained (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

isereageerivad ained ja segud, tüüp A, B, C või D (H240, H241, H242);

orgaanilised peroksiidid, tüüp A või B (H240, H241);

mürgisus sihtelundi suhtes pärast ühekordset kokkupuudet, kategooria 1 või 2 (H370, H371);

mürgisus sihtelundi suhtes pärast korduvat kokkupuudet, kategooria 1 või 2 (H372, H373);

hingamiselundite sensibiliseerimine, kategooria 1, alamkategooria 1 A või 1B (H334);

naha sensibiliseerimine, kategooria 1, alamkategooria 1 A või 1B (H317);

kantserogeensus, kategooria 1 A, 1B või 2 (H350, H350i, H351);

mutageensus sugurakkudele, kategooria 1 A, 1B või 2 (H340, H341);

reproduktiivtoksilisus, kategooria 1 A või 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

alapunkt b jäetakse välja;

iii)

alapunkt c jäetakse välja;

iv)

alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ (19) artikli 2 punkti a alapunktis ii osutatud ained ja segud;

2)

II jao punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Direktiivi 2004/37/EÜ I lisas nimetatud protsessid ja tööd.”

Artikkel 4

Direktiivi 98/24/EÜ muutmine

Direktiivi 98/24/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 punkti b muudetakse järgmiselt:

a)

alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

keemiline mõjur, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008 (20) sätestatud mis tahes füüsikalise ja/või terviseohu klassi kriteeriumide kohaselt ohtlik, olenemata sellest, kas nimetatud keemiline mõjur on kõnealuse määruse alusel klassifitseeritud või mitte;

b)

alapunkt ii jäetakse välja;

c)

alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„iii)

keemiline mõjur, mis ei ole ohtlik käesoleva artikli punkti b alapunkti i kohaste klassifitseerimiskriteeriumide järgi, kuid mis oma füüsikalis-keemiliste, keemiliste või toksikoloogiliste omaduste ja töökohas kasutamis- või esinemisviisi tõttu võib tekitada riski töötajate ohutusele ja tervisele, kaasa arvatud keemilised mõjurid, millele on artikli 3 alusel määratud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.”

2)

Artikli 4 lõike 1 teine taane asendatakse järgmisega:

„—

tarnija esitatud teavet seoses ohutuse ja tervisega (näiteks asjakohased ohutuskaardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (21)),

3)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 neljas taane asendatakse järgmisega:

„—

võimalus tutvuda kõigi ohutusandmetega, mis tarnija esitab kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 31;”

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, mis on vajalikud tagamaks, et tööandja võiks taotluse korral saada eelistatavalt tootjalt või tarnijalt kogu ohtlikke keemilisi mõjureid käsitleva teabe, mis on vajalik käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaldamiseks, niivõrd kui määrus (EÜ) nr 1907/2006 ega määrus (EÜ) nr 1272/2008 ei sisalda teabe andmise kohustust.”

Artikkel 5

Direktiivi 2004/37/EÜ muutmine

Direktiivi 2004/37/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/148/EÜ (22) käsitletava asbestiga kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid siis, kui nad on tööohutuse ja -tervishoiu suhtes soodsamad.

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   „kantserogeen”–

i)

aine või segu, mis vastab kategooria 1 A või 1B kantserogeeni klassifitseerimiskriteeriumidele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (23) I lisas;

ii)

aine, segu või protsess, millele on osutatud käesoleva direktiivi I lisas, samuti selles lisas osutatud protsessis vabanenud aine või segu;

b)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)   „mutageen”– aine või segu, mis vastab kategooria 1 A või 1B sugurakkude mutageeni klassifitseerimiskriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas;”.

3)

Artikli 4 lõikes 1 asendatakse sõna „preparaadi” sõnaga „segu”.

4)

Artikli 5 lõikes 2 asendatakse sõna „preparaadi” sõnaga „segu”.

5)

Artikli 6 punktis b asendatakse sõna „preparaatide” sõnaga „segude”.

6)

I lisa pealkirjas asendatakse sõna „preparaatide” sõnaga „segude”.

Artikkel 6

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juuniks 2015. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 26. veebruar 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  ELT C 204, 9.8.2008, lk 47.

(2)  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. veebruari 2014. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(4)  Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 23).

(5)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1).

(6)  Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12).

(7)  Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).

(9)  Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

(10)  Nõukogu 26. novembri 1990. aasta direktiiv 90/679/EMÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 374, 31.12.1990, lk 1).

(11)  Nõukogu 28. juuni 1990. aasta direktiiv 90/394/EMÜ töötajate kaitsmise kohta tööl kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 196, 26.7.1990, lk 1).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).”

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21).”;

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).”;

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).”

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21).”

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).”;

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).”

(20)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).”;

(21)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).”

(22)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (ELT L 330, 16.12.2009, lk 28).”

(23)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).”;