9.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/51


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV 2014/4/EL,

18. oktoober 2013,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Pliid kasutatakse röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites vaakumkindlate ühenduste loomiseks alumiiniumi ja terase vahel.

(3)

Plii asendamise tulemusena väheneks kujutisvõimendite töökindlus ja seega on kõnealune samm praegu tehniliselt võimatu. Patsientide tervise ja ohutuse huvides on seega jätkuvalt vajalik plii kasutamine alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites.

(4)

Direktiivi 2011/65/EL tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kuuenda kuu viimaseks päevaks pärast direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL IV lisasse lisatakse punkt 24:

„24.

Plii kasutamine alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites. Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2019.”