17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 360/53


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

15. detsember 2014,

millega muudetakse Belize'i osas rakendusotsust 2014/170/EL, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

(2014/914/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999, (1) eriti selle artikli 34 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1005/2008 on kehtestatud liidu süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata (ETR) kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 VI peatükis on sätestatud koostööd mittetegevate kolmandate riikide kindlaksmääramise, koostööd mittetegevate kolmandate riikidena kindlaksmääratud riikidele suunatud demaršide, koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirja koostamise ja avalikustamise, koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirjast kustutamise ning erakorraliste meetmete menetlus.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikliga 32 teavitas komisjon 15. novembri 2012. aasta otsusega (2) („15. novembri 2012. aasta otsus”) kaheksat kolmandat riiki sellest, et nad võidakse kindlaks määrata riikidena, keda komisjon käsitab koostööd mittetegeva kolmanda riigina. Nende riikide hulgas oli ka Belize.

(4)

Komisjon esitas 15. novembri 2012. aasta otsuses sellise kindlaksmääramise aluseks olevad olulised faktid ja kaalutlused.

(5)

Samuti teavitas komisjon 15. novembril 2012 kaheksat kolmandat riiki eraldi kirjades, et ta peab võimalikuks nende kindlaksmääramist koostööd mittetegeva kolmanda riigina. Nende riikide hulgas oli ka Belize.

(6)

Komisjon määras 26. novembri 2013. aasta rakendusotsusega (3) („26. novembri 2013. aasta rakendusotsus”) Belize'i, Kambodža Kuningriigi ja Guinea Vabariigi kindlaks ETR-kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikidena. Komisjon esitas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1005/2008 põhjused, mille tõttu ta leidis, et nimetatud kolm riiki ei täida lipu-, sadama-, turu- või rannikuäärsete riikidena neile rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi võtta meetmeid ETR-kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

(7)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikliga 33 kandis nõukogu rakendusotsusega 2014/170/EL (4) Belize'i, Kambodža Kuningriigi ja Guinea Vabariigi ETR-kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirja.

(8)

Pärast seda, kui rakendusotsusega 2014/170/EL kehtestati ETR-kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri, pakkus komisjon sellistena kindlaksmääratud riikidele võimaluse jätkata dialoogi kooskõlas määruses (EÜ) nr 1005/2008 sätestatud sisuliste ja menetlusnõuetega. Komisjon kogus ja kontrollis jätkuvalt kogu tema arvates vajalikku teavet, sh suulisi ja kirjalikke märkusi, et kindlaksmääratud riikidel oleks võimalus lahendada nende nimekirja kandmise tinginud olukord ja võtta konkreetseid meetmeid, millega suudetakse väljaselgitatud puudused kõrvaldada. Selle protsessi tulemusel jõuti järeldusele, et Belize on olukorra lahendanud ja võtnud parandavaid meetmeid.

(9)

Seepärast peaks nõukogu kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 34 lõikega 1 muutma rakendusotsust 2014/170/EL ja kustutama Belize'i koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirjast.

(10)

Kui võetakse vastu käesolev otsus Belize'i kustutamise kohta koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirjast kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 34 lõikega 1, ei ole 26. novembri 2013. aasta rakendusotsus, millega Belize määrati kindlaks koostööd mittetegeva kolmanda riigina, enam asjakohane.

2.   BELIZE'i KUSTUTAMINE KOOSTÖÖD MITTETEGEVATE KOLMANDATE RIIKIDE NIMEKIRJAST

(11)

Pärast 26. novembri 2013. aasta rakendusotsuse ja rakendusotsuse 2014/170/EL vastuvõtmist jätkas komisjon Belize'iga dialoogi. Eelkõige paistab Belize olevat rakendanud rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi ja võtnud vastu asjakohase õigusraamistiku ETR-kalapüügi vastu võitlemiseks. Ta on võtnud kasutusele asjakohase ja tõhusa seire- ja kontrollisüsteemi, loonud heidutava karistussüsteemi ning taganud püügisertifitseerimissüsteemi nõuetekohase rakendamise. Lisaks täidab Belize paremini rahvusvahelisi kohustusi, sh neid, mis tulenevad piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide soovitustest ja resolutsioonidest, ning on kehtestanud uue süsteemi laevade registreerimiseks rahvusvahelise õiguse kohaselt. Belize järgib praegu asjakohaste organite soovitusi ja resolutsioone ning on vastu võtnud ETR-kalapüügi vastu võitlemise riikliku tegevuskava kooskõlas ÜRO ETR-kalapüügi vastase rahvusvahelise tegevuskavaga.

(12)

Võttes arvesse 15. novembri 2012. aasta otsuses, 26. novembri 2013. aasta rakendusotsuses ja rakendusotsuses 2014/170/EL esitatud järeldusi ning Belize'ilt saadud asjakohast teavet, hindas komisjon, kuidas Belize täidab oma rahvusvahelisi lipu-, sadama-, rannikuäärse või tururiigi kohustusi. Ta hindas ka olukorra heastamiseks võetud meetmeid ja Belize'i pädevate asutuste antud tagatisi.

(13)

Eespool toodu põhjal järeldas komisjon, et Belize'i poolt lipuriigi kohustuste täitmiseks võetud meetmed on piisavad ÜRO mereõiguse konventsiooni artiklite 91, 94, 117 ja 118, ÜRO mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppe artiklite 18, 19 ja 20 ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni meetmete järgimise kokkuleppe III artikli lõike 8 täitmiseks. Komisjon jõudis järeldusele, et Belize'i esitatud tõenditest nähtub, et Belize'i nimekirja kandmise tinginud olukord on lahendatud ning et Belize on võtnud konkreetseid meetmeid, millega suudetakse saavutada olukorra püsiv paranemine.

(14)

Neid asjaolusid arvestades ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 34 lõikega 1 teeb nõukogu järelduse, et Belize tuleks kustutada koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirjast. Rakendusotsust 2014/170/EL tuleks vastavalt muuta.

(15)

Nõukogu tehtud otsus ei välista võimalust, et nõukogu või komisjon võtab määruse (EÜ) nr 1005/2008 VI peatüki kohaselt edasisi meetmeid, kui faktidest ilmneb, et Belize ei ole täitnud lipu-, sadama-, turu- või rannikuäärse riigina talle rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi võtta meetmeid ETR-kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

(16)

Arvestades koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirja kandmise negatiivseid tagajärgi, on asjakohane, et Belize'i sellest nimekirjast kustutamine jõustub viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Belize kustutatakse rakendusotsuse 2014/170/EL lisast.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. detsember 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MARTINA


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni 15. novembri 2012. aasta otsus, millega teatatakse kolmandatest riikidest, kelle puhul komisjon leiab, et vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, võidakse see riik liigitada koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks (ELT C 354, 17.11.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. novembri 2013. aasta rakendusotsus, millega määratakse kindlaks kolmandad riigid, keda komisjon loeb koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ELT C 346, 27.11.2013, lk 2).

(4)  Nõukogu 24. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/170/EL, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ELT L 91, 27.3.2014, lk 43).