18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/24


NÕUKOGU OTSUS 2014/800/ÜVJP,

17. november 2014,

millega käivitatakse Euroopa Liidu nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) ja muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2014. aasta otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine), (1) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. juulil 2014 vastu otsuse 2014/486/ÜVJP.

(2)

Nõukogu kiitis 20. oktoobril 2014 heaks EUAM Ukraine'i operatsiooniplaani.

(3)

Tsiviiloperatsiooni ülema soovituse kohaselt ja EUAM Ukraine'i esmase operatsioonivõime saavutamise järel tuleks EUAM Ukraine käivitada 1. detsembril 2014.

(4)

Otsuses 2014/486/ÜVJP nähti kuni 30. novembrini 2014 kestvaks ajavahemikuks ette lähtesumma 2 680 000 eurot. Tuleks sätestada uus lähtesumma 12 kuuks alates 1. detsembrist 2014. Otsust 2014/486/ÜVJP tuleks seetõttu muuta.

(5)

EUAM Ukraine viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) käivitatakse 1. detsembril 2014.

Artikkel 2

EUAM Ukraine'i tsiviiloperatsiooni ülemale antakse luba alustada viivitamata operatsiooni.

Artikkel 3

Otsuse 2014/486/ÜVJP artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EUAM Ukraine'i tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma kuni 30. novembrini 2014 on 2 680 000 eurot. EUAM Ukraine'i tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma 1. detsembrist 2014 kuni 30. novembrini 2015 on 13 100 000 eurot. Järgnevateks ajavahemikeks määratavad lähtesummad otsustab nõukogu.”

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 217, 23.7.2014, lk 42.