14.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/29


KOMISJONI OTSUS,

12. august 2014,

meetme kohta, mille Belgia on võtnud vastavalt nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artiklile 7 ja millega nõutakse lõppkasutajalt tagasi teatavat liiki kuulmiskaitsevahendina kasutatavad kõrvatropid

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 5670 all)

(2014/529/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

2013. aasta juunis teatasid Belgia ametiasutused Euroopa Komisjonile meetmest, millega nõutakse lõppkasutajalt tagasi kuulmiskaitsevahendina kasutatavad kõrvatropid (Climax 13, taaskasutatav mudel), mida toodab Hispaanias Barcelonas asuv Productos Climax S.A., Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles. Vastavalt komisjonile esitatud dokumentidele korraldati kõnealuse kaitsevahendi suhtes direktiivi artikli 11A jaos ettenähtud vastavushindamismenetlus, mida tõendas Hispaania volitatud asutuse Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo väljaantud EÜ tüübikinnitustunnistus (NB No 0159), milles on viidatud ühtlustatud standardi EN 352–2:1993 asjaomastele punktidele.

(2)

Belgia ametiasutused teatasid tootest jaanuaris 2013 ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX kaudu (teatis nr A12/0039/13).

(3)

Nad tõid meetme põhjuseks asjaolu, et toode ei vasta ühtlustatud standardi EN 352–2:1993 „Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: kõrvatropid” punktidele 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ja 6, milles viidatakse järgmistele direktiivi 89/686/EMÜ II lisas sätestatud tervisekaitse ja ohutuse põhinõuetele:

1.4. Tootja kasutusjuhend: kasutusjuhend ei ole esitatud Belgia riiklikes keeltes.

3.5. Mürakaitse: laboratoorium, kus toodet Belgia ametiasutuste ülesandel katsetati, ei suutnud katset väidetava kaitsetasemega valideerida toote puuduliku homogeensuse tõttu (erinevused kõrvatroppide läbimõõdus). Need erinevused on märkimisväärsed ja mõjutavad kasutaja kaitset.

(4)

Belgia ametiasutused otsustasid, et kuna kaitse taset ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb toodet pidada ohtlikuks, sest see võib kasutamisel põhjustada vigastusi, mis on vastuolus isikukaitsevahendite nõuetega (riskikategooria: kuulmiskahjustus).

(5)

Komisjon kirjutas tootjale ja Belgia turustajale, kutsudes neid üles esitama oma tähelepanekuid Belgia ametiasutuste võetud meetme kohta. Tootja väitis oma vastuses, et pärast seda, kui ta sai Belgia ametiasutuste aruande ja teda külastas Kataloonia piirkondliku valitsuse juures tegutsev avalik-õiguslik asutus Agència Catalana del Consum, kes arestis asjaomase toote varud, on toode riigisiseselt ja rahvusvaheliselt turult kõrvaldatud. Klientidele on antud asjakohased juhised. Pärast meetme võtmist on toote varud hävitatud.

(6)

Belgia ametiasutuste teatisele vastates teatasid Hispaania ametiasutused, et toote turult kõrvaldamise meede on võetud, ja ettevõtja Productos Climax, S.A teatas, et toode on turult kõrvaldatud.

(7)

Võttes arvesse olemasolevaid dokumente ning asjaomaste isikute esitatud märkusi ja võetud meetmeid, leiab komisjon, et kuulmiskaitsevahendina kasutatavad kõrvatropid (Climax 13, taaskasutatav mudel) ei vasta ühtlustatud standardi EN 352–2:1993 punktidele 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ja 6, milles viidatakse direktiivi 89/686/EMÜ II lisas sätestatud tervisekaitse ja ohutuse põhinõuetele 1.4 ja 3.5, sest need võivad kõrva panekul põhjustada vigastusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Belgia ametiasutuste võetud meede, millega nõutakse lõppkasutajalt tagasi kuulmiskaitsevahendina kasutatavad kõrvatropid (Climax 13, taaskasutatav mudel), mida toodab Productos Climax S.A., on põhjendatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. august 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ferdinando NELLI FEROCI


(1)  EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.