24.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/6


NÕUKOGU OTSUS 2014/491/ÜVJP,

22. juuli 2014,

millega muudetakse otsust 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. aprillil 2013 vastu otsuse 2013/189/ÜVJP (1) Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise kohta.

(2)

Otsusega 2013/189/ÜVJP kehtestatakse ajavahemikuks 1. augustist 2013 kuni 31. juulini 2014 lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks esimese 12 kuu jooksul pärast rahastamislepingu sõlmimist.

(3)

Otsusega 2013/189/ÜVJP loodud juhtkomitee otsustas 25. märtsil 2014, et rahastamislepingu kestus tuleks viia vastavusse iga-aastase aruandeperioodiga, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini, et alates 2016. aastast nõuda üksnes ühte raamatupidamisaruannet.

(4)

Seetõttu tuleks ajavahemikuks 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015 kehtestada uus lähtesumma.

(5)

Otsust 2013/189/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/189/ÜVJP artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks esimese 12 kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud rahastamislepingu sõlmimist, on 535 000 eurot.

Lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks ajavahemikul 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 2015, on 756 000 eurot.

Lähtesummad, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks järgnevateks perioodideks, otsustab nõukogu.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 22. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsus 2013/189/ÜVJP Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) loomise ja ühismeetme 2008/550/ÜVJP kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 112, 24.4.2013, lk 22).