24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/57


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/382/ÜVJP,

23. juuni 2014,

millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artiklit 2c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP.

(2)

9. mail 2014 lisas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2127 (2013) moodustatud sanktsioonide komitee kolm isikut loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2134 (2014) punktidega 30 ja 32 sätestatud meetmeid.

(3)

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud lisatakse otsuse 2013/798/ÜVJP lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PEREKONNANIMI: BOZIZÉ

EESNIMI: François Yangouvonda

VARJUNIMI: Bozize Yangouvonda

SÜNNIAEG JA –KOHT: 14. oktoober 1946/Mouila, Gabon

PASS/TUVASTAMISANDMED: Martine Kofio poeg

MÄÄRAMINE/PÕHJENDUS: Osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut: alates 24. märtsi 2013. aasta riigipöördest on Bozizé andnud rahalist ja materiaalset toetust võitlejatele, kes püüavad destabiliseerida käimasolevat üleminekut ja aidata teda tagasi võimule. François Bozizé koos oma toetajatega õhutas 5. detsembril 2013 toimunud rünnakut Bangui vastu. Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis halvenes kiiresti pärast 5. detsembril 2013. aastal toimunud anti-balaka jõudude rünnakut Banguis, milles hukkus enam kui 700 inimest. Sellest ajast alates on ta jätkuvalt püüdnud korraldada destabiliseerivaid operatsioone ja koondada anti-balaka võitlejaid, et säilitada pingeid Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas. Bozizé püüdis reorganiseerida mitmeid Kesk-Aafrika relvajõudude üksusi, kes pärast riigipööret maal killustusid. Bozizéle lojaalsed jõud on olnud segatud Kesk-Aafrika Vabariigi moslemitest elanikkonna vastu suunatud kättemaksurünnakutesse. Bozizé on kutsunud oma võitlejaid üles jätkama hirmutegusid praeguse režiimi ja islamistide vastu.

2.   NOURREDINE ADAM

PEREKONNANIMI: ADAM

EESNIMI: Nourredine

VARJUNIMI: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SÜNNIAEG JA –KOHT: 1970/Ndele, Kesk-Aafrika Vabariik

Alternatiivsed sünniajad: 1969, 1971

PASS/TUVASTAMISANDMED:

 

MÄÄRAMINE/PÕHJENDUS: Osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut: Noureddine on üks Séléka algsetest liidritest. On kindlaks tehtud, et ta oli Séléka relvastatud mässuliste ühe rühmituse Central PJCC kindral ja president; seda rühmitust tuntakse ametlikult Convention des patriotes pour la justice et la paix (õiguse ja rahu patriootide konvent) nime all, lühendatult CPJP. Õiguse ja rahu patriootide konvendist eraldunud fundamentaalse rühmituse (CPJP/F) endise juhina oli ta Ex-Séléka rühmituse sõjaline koordinaator Kesk-Aafrika Vabariigis 2012. aasta detsembri algusest kuni 2013. aasta märtsini toimunud eelmise mässu rünnakute ajal. Ilma Noureddine'i sekkumiseta ei oleks Séléka arvatavasti olnud suuteline võtma võimu Kesk-Aafrika Vabariigi endiselt presidendilt François Bozizélt. Pärast üleminekupresidendi Catherine Samba-Panza ametisse nimetamist 20. jaanuaril 2014 oli ta Ex-Séléka taktikalise väljaviimise üks korraldajaid Sibutis, eesmärgiga rakendada ellu oma plaan moslemi kantsi loomisest riigi põhjaosas. Ta oli andnud oma jõududele selge soovituse mitte täita üleminekuvalitsuse ja Aafrika juhtimisel toimuva rahvusvahelise Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissiooni (MISCA) sõjaliste juhtide ettekirjutusi. Noureddine juhib aktiivselt Ex-Sélékat, endisi Séléka jõude, mille Djotodia 2013. aasta septembris laiali saatis, ja juhib operatsioone kristlike naaberalade vastu ning toetab jätkuvalt märkimisväärselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat Ex-Sélékat ja aitab seda juhtida.

Tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust: pärast seda kui Séléka 24. märtsil 2013 Bangui oma kontrolli alla võttis, nimetati Nourredine Adam kaitseministriks, seejärel nüüdseks tegevuse lõpetanud Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekuteenistuse „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD) peadirektoriks. Nourredine Adam kasutas CEDADi oma isikliku poliitilise politseina, mis pani toime palju meelevaldseid vahistamisi, piinamisi ja kohtuväliseid hukkamisi. Lisaks oli Nourredine Adam Boy Rabe'i verise operatsiooni korraldamise üks võtmeisikuid. 2013. aasta augustis vallutasid Séléka jõud tormijooksuga Boy Rabe'i, Kesk-Aafrika Vabariigi piirkonna, mida peeti François Bozizé toetajate ja tema etnilise rühma kantsiks. Relvaladude otsimise ettekäändel tapsid Séléka väed teadaolevalt arvukalt tsiviilisikuid ja sooritasid märatsevaid rüüsteretki. Kui need rüüsteretked ulatusid muudele aladele, vallutasid tuhanded elanikud rahvusvahelise lennujaama, mida Prantsuse vägede kohaloleku tõttu peeti ohutuks kohaks, ning hõivasid lennuraja.

Relvastatud rühmitiste või kuritegelike võrgustike toetamine loodusvarade ebaseadusliku kasutamise teel: 2013. aasta alguses mängis Nourredine Adam tähtsat rolli Ex-Séléka rahastamise võrgustikes. Ta reisis Saudi Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse, et koguda endiste mässajate jaoks raha. Ta aitas kaasa ka Kesk-Aafrika Vabariigi ja Tšaadi vahelise ebaseadusliku teemandikaubanduse võrgustiku tegevusele.

3.   LEVY YAKETE

PEREKONNANIMI: YAKETE

EESNIMI: Levy

VARJUNIMI: Levi Yakite; Levy Yakite

SÜNNIAEG JA –KOHT: 14. august 1964/Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Alternatiivne sünniaeg: 1965

PASS/TUVASTAMISANDMED: Pierre Yakété ja Joséphine Yamazoni poeg

MÄÄRAMINE/PÕHJENDUS: Osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut:17. detsembril 2013 sai Yaketest anti-balaka mässuliste rühmituse, äsja Kesk-Aafrika Vabariigi reformimiseks moodustatud rahva vastupanuliikumise poliitiline koordinaator. Ta on olnud otseselt seotud mässuliste rühmituse otsustega, mis on seotud tegevusega, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, eelkõige 5. detsembril 2013 ja pärast seda. Lisaks on kõnealust rühmitust seoses sellise tegevusega eraldi märgitud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 2127, 2134 ja 2149. Yaketed on süüdistatud Sélékaga seotud inimeste vahistamise korraldamises, rünnakute õhutamises president Bozizéd mitte toetavate inimeste vastu ja noorte võitlejate värbamises režiimi vastaste ründamiseks matšeetedega. Jäänud pärast 2013. aasta märtsi François Bozizé lähikonda, ühines ta Kesk-Aafrika Vabariigis põhiseadusliku korra taastamise rindega (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), mille eesmärk oli tuua kukutatud president vahendeid valimata tagasi võimule. 2013. aasta hilissuvel reisis ta Kameruni ja Benini, kus ta püüdis värvata inimesi Séléka vastu võitlema. 2013. aasta septembris püüdis ta saavutada uuesti kontrolli Bozizéd pooldavate võitlejate juhitud operatsioonide üle Bossangoa lähedastes linnades ja külades. Yaketed on kahtlustatud ka noortele töötutele kristlastele matšeetede jagamise toetamises, et soodustada nende rünnakuid moslemite vastu.