13.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/45


KOMISJONI OTSUS,

5. juuni 2014,

millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 3677 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/350/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda kogu olelusringi jooksul keskkonda vähem mõjutavatele toodetele.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3)

Komisjoni otsusega 2009/567/EÜ (2) on kehtestatud tekstiiltoodete ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded, mis kehtivad kuni 30. juunini 2014.

(4)

Selleks et paremini kajastada kõnealuse tooterühma turu olukorda ja võtta arvesse vahepeal välja töötatud uuenduslikke lahendusi, on asjakohane muuta selle tooterühma ulatust ja kehtestada läbivaadatud ökoloogilised kriteeriumid.

(5)

Kõnealuste kriteeriumide eesmärk on eelkõige välja selgitada tooted, millel on olelusringi jooksul väiksem keskkonnamõju ja mida on täiustatud järgmiselt: need pärinevad kestlikematest põllu- ja metsamajandusviisidest, nende tootmisel on kasutatud ressursse ja energiat tõhusamalt, need on toodetud keskkonnasõbralikumate ja vähem saastavate tootmisprotsesside käigus, tootmisel on kasutatud vähem ohtlikke aineid ning need on kavandatud ja liigitatud kvaliteetse ja vastupidavana. Tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid kehtestatakse eespool nimetatud aspektide kohta ja edendada tuleks kõnealuste aspektide osas paremate näitajatega tooteid. Seepärast on asjakohane kehtestada tooterühmale „tekstiiltooted” ELi ökomärgise kriteeriumid.

(6)

Võttes arvesse kõnealuse tooterühma innovatsioonitsüklit, peaksid läbivaadatud kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtima neli aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

(7)

Seepärast tuleks otsus 2009/567/EÜ asendada käesoleva otsusega.

(8)

Tootjate jaoks, kelle toodetud tekstiiltoodetele on antud ELi ökomärgis vastavalt otsuses 2009/567/EÜ sätestatud kriteeriumidele, nähakse ette üleminekuperiood, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Tooterühma „tekstiiltooted” kuuluvad:

a)

tekstiilist rõivad ja rõivamanused: rõivad ja rõivamanused, milles on kootud kanga või lausriidena või kootud kujul tekstiilkiudu vähemalt 80 protsenti massist;

b)

sisustustekstiil: ruumide sisustamisel kasutatav tekstiil, milles on kootud kanga või lausriidena või kootud kujul tekstiilkiudu vähemalt 80 protsenti massist;

c)

kiud, lõng, kangas ja kootud detailid: mõeldud kasutamiseks tekstiilist rõivastes ja rõivamanustes ning sisustustekstiilis, sh pealisriie ja madratsitikkriie enne tugevduse paigaldamist ja lõpptootega seotud käitlemist;

d)

muust kui kiust detailid: tõmblukud, nööbid ja muud tootele lisatud manused. Kiled, pealised ja laminaadid;

e)

puhastustooted: kootud kangast või lausriidest tooted, mis on mõeldud pindade märg- või kuivpuhastamiseks ning kööginõude kuivatamiseks.

2.   Tooterühma „tekstiiltooted” ei kuulu järgmised tooted:

a)

tooted, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks;

b)

komisjoni otsuse 2009/967/EÜ (3) reguleerimisalasse kuuluvad põrandakatted;

c)

kangas, mis moodustab osa õues kasutamiseks mõeldud konstruktsioonidest.

3.   Kõnealusest tooterühmast on jäetud välja rõivad, kangad ja kiud, mis sisaldavad järgmist:

a)

elektriseadmed, mis moodustavad elektriühenduse lahutamatu osa;

b)

seadmed või immutatud ained, mis on mõeldud tajuma välistingimuste muutusi või neile reageerima.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„tekstiilkiud” — looduslikud ja sünteetilised kiud ning keemilised tsellulooskiud;

b)

„looduslikud kiud” — puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud, lina ja muud niinekiud, vill ja muud keratiinkiud;

c)

„sünteetilised kiud” — akrüül-, elastaan-, polüamiid-, polüester- ja polüpropüleenkiud;

d)

„keemilised tsellulooskiud” — lüotsell-, modaal- ja viskooskiud.

Artikkel 3

Tekstiilist rõivaste ja rõivamanuste ning sisustustekstiili puhul ei ole tekstiilkiu osakaalu arvutamisel vaja võtta arvesse kiust valmistatud täite-, voodri ja polstrimaterjale, kilesid ega pealisi, mis kuuluvad käesoleva otsuse reguleerimisalasse.

Artikkel 4

Täitematerjalid, mis ei ole valmistatud tekstiilkiust, peavad vastama abiainete, pinnatöötlusvahendite, biotsiidide ja formaldehüüdi kasutamise piirangutele, mis on loetletud lisas 10. kriteeriumi all.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse artiklis 1 määratletud tooterühmale „tekstiiltooted” määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel ELi ökomärgise andmise kriteeriumid ning sellega seotud hindamis- ja kontrollinõuded on sätestatud lisas.

Artikkel 6

Lisas sätestatud kriteeriumid ja nendega seotud hindamisnõuded kehtivad neli aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 7

Halduseesmärkidel antakse tooterühmale „tekstiiltooted” koodnumber „016”.

Artikkel 8

Otsus 2009/567/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

1.   Tooterühma „tekstiiltooted” kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise saamise taotlused, mis esitatakse kahe kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, võivad olla koostatud kas otsuses 2009/567/EÜ või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel. Taotlusi hinnatakse vastavalt nende koostamisel aluseks võetud kriteeriumidele.

2.   ELi ökomärgise litsentse, mis on antud otsuses 2009/567/EÜ sätestatud kriteeriumide alusel, võib kasutada 12 kuud pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuni 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2009/567/EÜ, 9. juuli 2009, millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 197, 29.7.2009, lk 70).

(3)  Komisjoni otsus 2009/967/EÜ, 30. november 2009, millega kehtestatakse tekstiilpõrandakatetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 332, 17.12.2009, lk 1).


LISA

Tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid ja alamkategooriad, mille alusel kriteeriumid rühmitatakse, on järgmised.

Tekstiilkiud

1.

Puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud

2.

Lina ja muud niinekiud

3.

Vill ja muud keratiinkiud

4.

Akrüülkiud

5.

Elastaankiud

6.

Polüamiidkiud

7.

Polüesterkiud

8.

Polüpropüleenkiud

9.

Keemilised tsellulooskiud (lüotsell-, modaal- ja viskooskiud)

Komponendid ja manused

10.

Täitematerjal

11.

Pealised, laminaadid ja kiled

12.

Manused

Kemikaalid ja tootmisprotsessid

13.

Piiratud kasutusega ainete loetelu

14.

Värvimisel, trükkimisel ja viimistlemisel kasutatavate ohtlike ainete asendamine

15.

Energiatõhusus pesemisel, kuivatamisel ja termotöötluse kasutamisel

16.

Õhku ja vette suunatava heite puhastamine

Kasutuskõlblikkus

17.

Mõõtmete muutumine pesemisel ja kuivatamisel

18.

Värvi pesukindlus

19.

Värvi higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas

20.

Värvi märghõõrdekindlus

21.

Värvi kuivhõõrdekindlus

22.

Värvi valguskindlus

23.

Puhastustoodete pesukindlus

24.

Kanga pillingu- ja hõõrdekindlus

25.

Funktsiooni püsivus

Ettevõtja sotsiaalne vastutus

26.

Aluspõhimõtted ja põhiõigused tööl

27.

Teksasriide liivapesu piirangud

Kinnitav teave

28.

Ökomärgisel esitatav teave

1. liide sisaldab ka piiratud kasutusega ainete loetelu, mis on nimetatud 13. kriteeriumis. Loetelu kohaseid piiranguid kohaldatakse selliste ohtlike ainete suhtes, mida võidakse kasutada tekstiiltoodete tootmisel ja mida võib leiduda lõpptootes.

Ökomärgise kriteeriumid peegeldavad parimate keskkonnanäitajatega tooteid tekstiiliturul. Kuigi kemikaalide kasutamine ja saasteainete heide on osa tootmisprotsessist, tagab ELi ökomärgist kandev toode tarbijale, et selliste ainete kasutamine on olnud piiratud tehniliselt võimalikus ulatuses, piiramata toote kasutuskõlblikkust.

Kriteeriumid välistavad alati kui võimalik mitmed inimtervisele ja keskkonnale ohtlike või potentsiaalselt ohtlikena määratletud ained, mida võidakse tekstiilitootmises kasutada, või piiravad nende sisalduse minimaalsele tasemele (ainete puhul, mida on vaja teatavate erifunktsioonide ja -omaduste andmiseks). Ainult juhul, kui ainet on vaja toote toimivusega seotud tarbimisootuste või kohustuslike nõuete täitmiseks (näiteks leegiaeglusti) ja kui puuduvad rakendatud ja katsetatud alternatiivsed võimalused, tehakse erand sellise aine kasutamiseks ökomärgist kandva toote puhul.

Erandeid hinnatakse ettevaatuspõhimõtte ning teaduslike ja tehniliste tõendite alusel, eeskätt juhul, kui turul on ohutumaid tooteid.

Toote katsetamine piiratud kasutusega ohtlike ainete sisalduse suhtes on nõutav selleks, et pakkuda kõrgetasemelist tagatist tarbijatele. Tekstiilide tootmisprotsessidele kehtestatakse ranged tingimused ka selleks, et kontrollida vee ja õhu saastamist ning minimeerida tööjõu kokkupuude ohtlike ainetega. Kriteeriumidele vastavust kontrollitakse viisil, mis annab kõrgetasemelise tagatise tarbijatele, peegeldab taotlejate jaoks praktilist võimalust saada teavet tarneahelast ja välistab võimaluse, et taotlejad tegelevad n-ö olukorra ärakasutamisega.

Hindamine ja kontroll Kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks on taotleja kohustatud deklareerima toote (toodete) ja selle (nende) tarneahela kohta järgmise teabe.

Iga kriteerium sisaldab üksikasjalikke kontrollinõudeid, mis nõuavad taotlejalt deklaratsioonide, dokumentide ja katsearuannete koostamist, analüüside tegemist ja muid tõendeid seoses toote (toodete) ja selle (nende) tarneahelaga.

Litsentsi kehtivus põhineb taotluse esitamise ajal tehtaval kontrollil ja kui see on 13. kriteeriumi kohaselt nõutav, siis toote katsetamisel, mille tulemused esitatakse kontrollimiseks pädevatele asutustele. Litsentsitud toodetega seotud tarnijate ja tootmiskohtade muutustest teavitatakse pädevaid asutusi, lisades tõendava teabe, et kontrollida jätkuvat vastavust litsentsitingimustele.

Pädevad asutused tunnustavad eelistatult nende laboratooriumide katseid, mis on akrediteeritud standardi ISO 17025 kohaselt, ja kontrolle, mille on teinud standardi EN 45011 või samaväärse rahvusvahelise standardi alusel akrediteeritud asutused.

Funktsionaalne üksus, mille kohta sisend- ja väljundkogused arvestatakse, on 1 kg tekstiiltooteid normaaltingimustel (suhteline õhuniiskus 65 ± 4 %, temperatuur 20 ± 2 °C; need normaaltingimused on kindlaks määratud standardiga ISO 139 „Tekstiiltooted. Konditsioneerimise ja katsetamise standardatmosfäär”).

Kui taotleja kasutab sõltumatute kontrollide tegemiseks sertifitseerimissüsteemi, peavad valitud süsteem ja kontrollijate akrediteerimise süsteemid vastama standardite EN 45011 ja ISO 17065 üldtingimustele. Vajaduse korral võib pädev asutus nõuda tõendavaid dokumente ning teha sõltumatuid kontrolle ja kohapealseid külastusi.

Pädevatele asutustele soovitatakse taotluste hindamisel ja kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel võtta arvesse selliste tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemide nagu EMAS, ISO 14001 ja ISO 50001 rakendamist (märkus: selliste juhtimissüsteemide rakendamist ei nõuta).

ELi ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Taotlejad tõendavad, et nende toodete materjali koostis, keemiline koostis, tootmiskohad ja kasutuskõlblikkus, millele nad ökomärgist soovivad, vastavad kriteeriumidele.

1.   TEKSTIILKIUDUDE KRITEERIUMID

Käesolevas jaos määratakse kindlaks järgmiste kiuliikide kiuspetsiifilised kriteeriumid:

a)

naturaalsed kiud: puuvill ja muud seemneilt eraldatud tselluloosikiud, lina ja muud niinekiud, villakiud ja muud keratiinkiud;

b)

sünteetilised kiud: akrüül-, elastaan-, polüamiid-, polüester- ja polüpropüleenkiud;

c)

tehistsellulooskiud: lüotsell-, modaal- ja viskooskiud.

Kui teatavat kiudu on alla 5 % tootes leiduva tekstiilkiu massist või kui tegemist on polstri või voodriga, ei nõuta vastavust seda liiki kiu suhtes kehtestatud kriteeriumidele. Välja arvatud polüamiid ja polüester, ei pea käesolevad kriteeriumid olema täidetud järgmistel juhtudel:

a)

kogu toode, kui see sisaldab kiudusid, mille sisalduses on ringlusse võetud kiude vähemalt 70 % kogu tootes leiduva kiu massist,

b)

üksikud kiud, mis moodustavad osa ökomärgisega tootest ja mis sisaldavad ringlusse võetud kiudu vähemalt 70 % massist.

Selles kontekstis tähendab kiud, mis sisaldab ringlusse võetud materjali, kiudu, mis pärineb tootmises tekkinud jäätmetest (sealhulgas polümeeride ja kiu tootmise jäägid, tekstiili- ja rõivatööstuse lõikejäägid) ja tarbimisjärgsetest jäätmetest (tekstiil ning kõikvõimalikud kiu- ja tekstiiltooted, samuti muud kui tekstiilijäätmed, sealhulgas polüetüleentereftalaadist joogipudelid ja kalavõrgud).

Ringlusse võetud materjal, välja arvatud polüetüleentereftalaadist pudelid, mida kasutatakse polüestri tootmiseks, vastab 13. kriteeriumi nõuetele (piiratud kasutusega ainete loetelu). Tuleb teha kindlaksmääratud ainerühmade iga-aastased randomiseeritud analüütilised kontrollid.

Ringlusse võetud materjali hindamine ja kontroll : ringlusse võetud materjal peab olema seostatav lähteaine ümbertöötajaga. Seda kinnitab sõltumatu kolmanda isiku väljastatud tõend, mis võimaldab jälgida päritoluahelat, või lähteaine tarnijate ja ümbertöötlejate esitatud dokumendid. Kui see on 13. kriteeriumi kohaselt nõutav, esitavad kiu tootjad ja lähteaine tarnijad deklaratsioonid ja laborikatsete tulemused.

1. kriteerium. Puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud (sh kapok)

Puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud (edaspidi „puuvillakiud”) sisaldavad minimaalses koguses kas mahepuuvilla (vt kriteerium 1a) või integreeritud kahjuritõrje standarditele vastavat puuvilla (vt kriteerium 1b). Lisaks

kõik tavalised puuvillakiud ja integreeritud kahjuritõrje standarditele vastava puuvilla kiud vastavad kriteeriumis 1c pestitsiididele kehtestatud piirangutele;

tootmisstandardi 1a (mahetoode) puhul pärinevad kõik kasutatud tavalised puuvillakiud ja integreeritud kahjuritõrje standarditele vastava puuvilla kiud geneetiliselt muundamata sortidest;

kogu mahepuuvill ja integreeritud kahjuritõrje standarditele vastav puuvill on täielikult jälgitav kooskõlas kriteeriumiga 1d;

nooremate kui kolme aasta vanuste laste rõivad sisaldavad vähemalt 95 % mahepuuvilla.

Toodetele, mis vastavad mahepuuvillale ja integreeritud kahjuritõrje standarditele vastavale puuvillale kehtestatud konkreetsetele sisalduskünnistele, lubatakse kinnitada lisaks ökomärgisele lisatekst, milles esitatakse väide sisalduse kohta. Juhised on toodud 28. kriteeriumis.

1a.   Mahetootmise standard

Välja arvatud allpool loetletud tooted, kasvatatakse vähemalt 10 % puuvillast nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 (1) või USA riiklikus mahetoodete programmis sätestatud nõuete või ELi kaubanduspartnerite kehtestatud samaväärsete õiguslike kohustuste kohaselt. Mahepuuvilla sisaldus võib hõlmata orgaaniliselt kasvatatud puuvilla ja üleminekutoodet.

Järgmiste toodete puuvillasisaldusest moodustab mahepuuvill vähemalt 95 %: T-särgid, naiste särgikud, vabaajasärgid, teksad, pidžaamad ja ööriided, aluspesu ja sokid.

Hindamine ja kontroll : mahepuuvilla sisalduse vastavust määruses (EÜ) nr 834/2007, USA riiklikus mahetootmise programmis (National Organic Programme, NOP) või teiste kaubanduspartnerite sätestatud tootmis- ja kontrollinõuetele peab kontrollima sõltumatu kontrolliasutus. Kontrolli tehakse kord aastas iga päritoluriigi kohta.

Geneetiliselt muundamata puuvillasorte kontrollitakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (2).

1b.   Puuvilla tootmine integreeritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt

Vähemalt 20 % puuvillast peab olema kasvatatud integreeritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt, nagu on määratletud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni integreeritud kahjuritõrje programmis või integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid hõlmavates põllumajanduskultuuride integreeritud haldamise süsteemides (Integrated Crop Management systems), ja kooskõlas kriteeriumis 1c nimetatud kahjuritõrjevahendite piirangutega.

Järgmistes toodetes peab integreeritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt kasvatatud puuvilla sisalduse osakaal olema vähemalt 60 %: T-särgid, naiste särgikud, vabaajasärgid, teksad, pidžaamad ja ööriided, aluspesu ja sokid.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab tõendid selle kohta, et puuvilla on kasvatanud põllumajandustootjad, kes on osalenud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni või valitsuse integreeritud kahjuritõrje ja põllumajanduskultuuride integreeritud haldamise programmide formaalsetes koolitusprogrammides ja/või neid on auditeeritud osana kolmanda isiku sertifitseeritud integreeritud kahjuritõrje kavadest. Kontrolli tehakse kas igal aastal iga päritoluriigi kohta või sertifitseerimiste alusel kõigi integreeritud kahjuritõrje standarditele vastavate puuvillapallide kohta, mis on toote valmistamiseks ostetud.

Vastavust kahjuritõrjevahendite suhtes sätestatud piirangutele ei nõuta kavade korral, millega keelatakse kriteeriumis 1c loetletud ainete kasutamine, ning kui tehakse katsed või kui riikide valitsuste või tunnustatud mahetootmise või integreeritud kahjuritõrje sertifitseerimise kavade kohaselt akrediteeritud kontrolliasutuste kohapealsete kontrollide käigus kontrollitud põllumajandustootjatelt või põllumajandustootjate rühmadelt saadakse deklaratsioonid selle kohta, et neid aineid ei ole kasutatud.

Integreeritud kahjuritõrje standardile vastavat geneetiliselt muundamata puuvilla, mida kasutatakse kombinatsioonis mahepuuvillaga, kontrollitakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1830/2003. Integreeritud kahjuritõrje kavasid, mis välistavad geneetiliselt muundatud puuvilla kasutamise, tunnistatakse tõendina vastavuse kohta nõutavale standardile.

1c.   Pestitsiidide kasutamisega seotud piirangud, mida kohaldatakse tavalise puuvilla ja integreeritud kahjuritõrje standardile vastava puuvilla suhtes

Kogu sellise puuvilla kasvatamisel, mida kasutatakse ökomärgist kandvates tekstiiltoodetes (v.a mahepuuvill ja integreeritud kahjuritõrje kavade kohaselt toodetud puuvill, mille suhtes kehtib punktis 1b nimetatud erand), ei tohi kasutada ühtegi järgmistest ainetest:

alakloor, aldikarb, aldriin, kampekloor (toksafeen), kaptafool, klordaan, 2,4,5-T, kloordimeform, klorobensilaat, tsüpermetriin, DDT, dieldriin, dinoseb ja selle soolad, endosulfaan, endriin, glüfosulfaat, heptakloor, heksaklorobenseen, heksaklorotsükloheksaan (kõik isomeerid kokku), metamidofoss, metüül-o-dematoon, metüülparatioon, monokrotofoss, neonikotinoidid (klotianidiin, imidaklopriid, tiametoksaam), paratioon, fosfamidoon pentaklorofenool, tiofaneks, triafaneks, triasofoss.

Puuvill ei tohi sisaldada kokku rohkem kui 0,5 ppm eespool loetletud aineid.

Hindamine ja kontroll : puuvillaga tehakse katsed loetletud ainete sisalduse määramiseks. Katsearuanne esitatakse järgmiste katsemeetodite alusel, nagu on asjakohane:

US EPA 8081 B (kloororgaanilised pestitsiidid, ultraheli- või Soxhleti ekstraheerimise ja mittepolaarsete lahustite (isooktaan või heksaan) kasutamise abil);

US EPA 8151 A (klooritud herbitsiidid, metanooli kasutamise abil);

US EPA 8141 B (fosfororgaanilised ühendid);

US EPA 8270 D (poollenduvad orgaanilised ühendid).

Katsed tehakse iga päritoluriigi toorpuuvilla proovidega ja enne, kui see läbib mis tahes märgtöötluse. Iga päritoluriigi kohta tehakse katsed järgmiselt:

i)

kui aastas kasutatakse ära ainult üks puuvillapartii, võetakse proov juhuslikult valitud puuvillapallist;

ii)

kui aastas kasutatakse ära vähemalt kaks puuvillapartiid, võetakse kogumproov 5 % pallidest.

Puuvilla kontrollimine ei ole nõutav, kui see on sertifitseeritud sellise integreeritud kahjuritõrje kava raames, mis keelab loetletud ainete kasutamise.

1d.   Läbipaistvusnõuded, mida kohaldatakse integreeritud kahjuritõrje standardile vastava puuvilla suhtes

Kogu puuvill, mis on kasvatatud mahetootmise ja integreeritud kahjuritõrje kohase tootmise standardeid järgides ning mida kasutatakse ökomärgist kandvate tekstiiltoodete valmistamiseks, peab olema jälgitav alates tootmisstandardi kontrollimise punktist kuni vähemalt toorkanga tootmiseni.

Hindamine ja kontroll : taotleja tõendab vastavust puuvillaga seotud miinimumsisalduse nõudele kas lõpptoote (lõpptoodete) valmistamiseks kasutatud aasta jooksul ostetud puuvilla või puuvilla segu koguse kohta ja vastavalt igale tootesarjale:

i)

igal aastal: esitatakse tehinguandmed ja/või arved, mis dokumenteerivad aasta kohta põllumajandustootjatelt või põllumajandustootjate rühmadelt ostetud puuvilla koguse ja/või sertifitseeritud puuvillapallide kogumassi kuni toorkanga tootmiseni;

ii)

lõpptoote alusel: esitatakse ketruse ja/või riide tootmise etappi käsitlevad dokumendid. Kõik dokumendid peavad viitama puuvilla eri vorme kontrollinud kontrolliasutusele või sertifitseerijale.

2. kriteerium. Lina ja muud niinekiud (sealhulgas kanep, džuut, ramjee)

2a.   Lina ja muid niinekiudusid leotatakse keskkonnatingimustes ja soojusenergia kasutamiseta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab kiudu tarnivatelt põllumajandustootjatelt ja/või ropsimisettevõtjatelt saadud deklaratsiooni kasutatud leotamismeetodi kohta.

2b.   Kui kasutatakse leotamist vees, tuleb leotusbasseinidest pärit reovesi puhastada sellisel määral, et keemiline hapnikutarve (KHT) või orgaanilise süsiniku kogusisaldus väheneks vähemalt 75 % kanepikiudude puhul ning vähemalt 95 % lina ja muude niinekiudude puhul.

Hindamine ja kontroll : kui kasutatakse leotamist vees, esitab taotleja sellise vastavust tõendava katsearuande, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 6060 (COD).

3. kriteerium. Vill ja muud keratiinkiud (sealhulgas lamba-, kaameli-, alpaka- ja kitsevill)

3a.   Toorvillas enne pesemist esinev ektoparasititsiidide kontsentratsioon ei tohi ületada tabelis 2 toodud kogusummat.

Nimetatud nõudeid ei kohaldata, kui esitatakse nende põllumajandustootjate andmeid kinnitavad dokumentaalsed tõendid, kes toodavad vähemalt 75 % kõnealustest villa- või keratiinkiududest, koos tõenditega kohapealsetel külastustel põhineva sõltumatu kontrollimise kohta, mille kohaselt ei ole asjaomastel põldudel või loomadel eespool loetletud aineid kasutatud.

Tabel 2

Piirangud seoses villas leiduvate ektoparasititsiidide kontsentratsioonide kogusummaga

Ektoparasititsiidide rühm

Piirmäära kogusumma

γ-heksaklorotsükloheksaan (lindaan), α-heksaklorotsükloheksaan, β-heksaklorotsükloheksaan, δ-heksaklorotsükloheksaan, aldriin, dieldriin, endriin, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Tsüpermetriin, deltametriin, fenvaleraat, tsühalotriin, flumetriin

0,5 ppm

Diasinoon, propetamfoss, kloorfenvinfoss, dikloorfentioon, kloorpürifoss, fenkloorfoss

2 ppm

Diflubensuroon, triflumuroon, ditsüklaniil

2 ppm

Villapesijad, kes kasutavad suletud veeringlussüsteeme reoveeheidet põhjustamata ja kes lagundavad põletamise teel eespool nimetatud ektoparasititsiide, mis võivad esineda pesemisjääkides ja mudas, on vabastatud villa katsetamise nõudest, kuid nad peavad vastama vähemalt kahele kriteeriumi 3c meetmele.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab kas eespool nimetatud dokumendid või koostab katsearuanded, kasutades järgmist katsemeetodit: IWTO katsemeetodi 59 projekt. Katsed tuleks teha toorvilla müügipartiidega päritoluriigi järgi (kui tegemist on segatud villaga) ja enne märgtöötlust. Iga töödeldava partii kohta tehakse katsed vähemalt ühe kogumprooviga igast päritoluriigist pärit mitmest partiist. Kogumproov peaks koosnema järgmisest:

i)

villakiud vähemalt kümnest juhuslikult valitud põllumajandustootja partiist müügipartii hulgas või

ii)

üks kogumproov partiisid tarniva põllumajandustootja kohta, kui töödeldavas partiis on vähem kui kümme müügipartiid.

Teise võimalusena võib esitada jääkainete määramise katsete sertifikaadid töödeldava partii kõigi müügipartiide kohta.

Erandi kohaldamise korral esitab taotleja tõendid, mis kinnitavad pesukoha konfiguratsiooni, ja laborikatsete aruanded, mis tõendavad pesemisjääkide ja mudas esineda võivate ektoparasititsiidide lagundamist.

3b.   Villapesu puhul tuleb reovee keemilist hapnikutarvet vähendada miinimumini, maksimeerides mustuse eemaldamise ja rasva kogumise, millele järgneb töötlemine tabelis 3 nimetatud väärtuse kohaselt kas kohapeal või mujal. Pesemata jäme- ja peenvilla pesemise suhtes kohaldatakse järgmisi keemilise hapnikutarbe piirmäärasid. Peenvill tähendab meriinovilla, mille diameeter on ≤ 23,5 mikronit.

Tabel 3

Keemilise hapnikutarbe väärtused seoses villa pesemisest tekkiva reovee ärajuhtimisega

Villa liik

Lõplik keskkonda suunamine (keemiline hapnikutarve pesemata villa kilogrammi kohta grammides)

Jämevill

25 g/kg

Peenvill

45 g/kg

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab selle kriteeriumiga seotud asjakohased andmed ja katsearuanded, kasutades katsemeetodit ISO 6060. Andmed tõendavad villa pesemise koha või — juhul kui reovett käideldakse tootmiskohast eemal — reoveekäitleja vastavust nõuetele. Vastavust sellele kriteeriumile tõendatakse taotlusele eelnenud kuue kuu igakuise keskmise alusel.

3c.   Villapesijad rakendavad vähemalt ühte järgmistest meetmetest, et kasutada ära ökomärgist kandvate villatoodete pesemiskohal tekkivast oksüdeerunud rasvast, kiust, rasuhigist või mudast saadud väärtust:

i)

taastamine müügiks keemilise toorainena,

ii)

komposti või vedela väetise tootmine,

iii)

selliste toodete nagu ehitusmaterjalid tootmine,

iv)

töötlemine ja jäätmete energiakasutus anaeroobse lagundamise või põletamise teel.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab jäätmete üleandmise aruande ja sellekohased märkmed, mis kinnitavad taastatud jäätmete liiki ja osakaalu ja kasutatud meetodit.

4. kriteerium. Akrüülkiud

4a.   Aasta keskmine akrülonitriili heide õhku (polümerisatsiooni ajal ja kuni ketramiseks sobiva lahuse saamiseni) peab olema alla 1 grammi 1 kilogrammi toodetud kiu kohta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab üksikasjalikud dokumendid ja/või katsearuanded, mis tõendavad vastavust sellele kriteeriumile, koos vastavusdeklaratsiooniga kiu tootjalt (tootjatelt).

4b.   N,N-dimetüülatsetamiidi (127-19-5) heide õhku töökohal polümerisatsiooni ja ketramise ajal ei ületa töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikku piirnormi 10,0 ppm.

Hindamine ja kontroll : heidet tuleb mõõta protsessi nendes etappides, kus ainet kasutatakse, väljendatuna kaheksa tunni keskmise väärtusena (vahetuse keskmine väärtus). Taotleja esitab kiu tootjalt (tootjatelt) saadud katsearuanded ja seireandmed, mis tõendavad vastavust sellele kriteeriumile.

5. kriteerium. Elastaankiud

5a.   Kiudude tootmisel ei tohi kasutada tinaorgaanilisi ühendeid.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab kiudude tootjalt (tootjatelt) saadud deklaratsiooni selle kohta, et tinaorgaanilisi ühendeid ei ole kasutatud.

5b.   Järgmiste ainete heide õhku töökohal polümerisatsiooni ja ketruse ajal ei ületa järgmisi töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikke piirnorme:

i)

difenüülmetaan-4,4'-diidotsüanaat (101-68-8) 0,005 ppm;

ii)

tolueen-2,4-diisotsüanaat (584-84-9) 0,005 ppm;

iii)

N,N-dimetüülatsetamiid (127-19-5) 10,0 ppm.

Hindamine ja kontroll : heidet tuleb mõõta nendes protsessi etappides, kus ainet kasutatakse, väljendatuna kaheksa tunni keskmise väärtusena (vahetuse keskmine väärtus). Taotleja esitab kiu tootjalt (tootjatelt) saadud katsearuanded ja seireandmed, mis tõendavad vastavust sellele kriteeriumile.

6. kriteerium. Polüamiidkiud (ehk nailon)

Polüamiidtooted vastavad vähemalt ühele allkriteeriumides 6a ja 6b loetletud tootmisstandarditest.

Igal tootel, mis vastab ringlusse võetava materjali miinimumkünnisele, lubatakse esitada ökomärgise kõrval täiendav tekst, millega esitatakse väide materjali koostise kohta. Juhised on toodud 28. kriteeriumis.

6a.   Tootmisstandard 1: ringlussevõetud materjali miinimumkogus.

Kiud toodetakse, kasutades vähemalt 20 % nailonit, mis on võetud ringlusse tootmises tekkinud jäätmetest ja/või tarbimisjärgsetest jäätmetest.

Hindamine ja kontroll : ringlusse võetud materjal peab olema seostatav lähteaine ümbertöötajaga. Seda kinnitab päritoluahela jälgitavust võimaldav sõltumatu tõend või tarnijate ja töötlejate esitatud dokumendid.

6b.   Tootmisstandard 2: monomeeri valmistamisel tekkiv N2O heide õhku.

Monomeeri valmistamisest tekkiv N2O heide õhku ei tohi aastas ületada keskmiselt 9,0 grammi 1 kilogrammi kaprolaktaami (nailon 6) või adipiinhappe (nailon 6,6) kohta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab dokumendid või katsearuanded, mis tõendavad vastavust seireandmete põhjal, koos kiu tootjalt (tootjatelt) ja nende lähteaine tarnijatelt saadud vastavusdeklaratsiooniga.

7. kriteerium. Polüesterkiud

Tekstiiltooted, mida müüakse peamiselt tarbijatele, peavad vastama kriteeriumi alapunktidele a ja b. Tekstiiltooted, mida müüakse peamiselt äri- või avaliku sektori klientidele, peavad vastama kriteeriumi alapunktile a ja kas alapunktile b või c.

Igal tootel, mis vastab ringlusse võetava materjali miinimumkünnisele, lubatakse esitada ökomärgise kõrval täiendav tekst, milles tuuakse väide materjali koostise kohta. Juhised on toodud 28. kriteeriumis.

7a.   Polüesterkiududes ei tohi antimoni tase ületada 260 ppm. Ringlusse võetud polüetüleentereftalaatpudelitest toodetud kiud on sellest nõudest vabastatud.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab deklaratsiooni selle kohta, et antimoni ei ole kasutatud, või sellise katse aruande, mille puhul on kasutatud järgmisi katsemeetodeid: otsene määramine aatomabsorptsioonspektromeetria või induktiivsidestunud plasma massispektromeetria abil. Katse tehakse toorkiu kogumprooviga enne igasugust märgtöötlemist. Ringlusse võetud polüetüleentereftalaatpudelitest toodetud kiudude puhul esitatakse deklaratsioon.

7b.   Kiud toodetakse, kasutades sellise polüetüleentereftalaadi miinimumkogust, mis on võetud ringlusse tootmisest tekkinud jäätmetest ja/või tarbimisjärgsetest jäätmetest. Staapelkiudude puhul peab sisaldus olema vähemalt 50 % ja filamentkiudude puhul 20 %. Mikrokiud on sellest nõudest vabastatud ja peavad selle asemel vastama kriteeriumi alapunktile c.

Hindamine ja kontroll : ringlusse võetud materjal peab olema seostatav lähteaine ümbertöötajaga. Seda kinnitab päritoluahela jälgitavust võimaldav sõltumatu tõend või tarnijate ja töötlejate esitatud dokumendid.

7c.   Aasta keskmine lenduvate orgaaniliste ühendite heide õhku polüesterkiu tootmise ajal, võttes arvesse ka punktreostusallikaid ja lenduvaid heitkoguseid, peab olema alla 1,2 grammi 1 kilogrammi polüetüleentereftalaadi laastude kohta ja 10,3 grammi 1 kilogrammi filamentkiu kohta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab seireandmed ja/või katsearuanded, mis tõendavad vastavust standardile EN 12619 või samaväärset katsemeetodit sisaldavatele standarditele. Ökomärgist kandvate toodete tootmise kohtadest pärit orgaaniliste ühendite koguheite kuu keskmised näitajad esitatakse vähemalt taotlusele eelnenud kuue kuu kohta.

8. kriteerium. Polüpropüleenkiud

Ei tohi kasutada pliipõhiseid pigmente.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab deklaratsiooni selle kohta, et kõnealuseid ühendeid ei ole kasutatud.

9. kriteerium. Keemilised tsellulooskiud (sealhulgas viskoos-, modaal- ja lüotsellkiud)

Tselluloosipulbi tootmise allkriteeriumid

9a.   Pulbi kiududest vähemalt 25 % tuleb toota puidust, mis on kasvatatud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni määratletud säästva metsanduse põhimõtete kohaselt. Ülejäänud osa pulbi kiududest peab tulema tselluloosist, mis on hangitud seaduslikust metsandussektorist ja seaduslikest istandustest.

Hindamine ja kontroll : taotleja hangib kiu tootjalt (tootjatelt) kehtiva tõendi, mis kinnitab päritoluahela sõltumatut sertifitseerimist ja tõendab, et puidukiud on kasvatatud säästva metsanduse põhimõtteid järgides ja/või pärinevad seaduslikest allikatest. Sõltumatu sertifitseerimisena tunnistatakse FSCd, PEFCd või mõnd samaväärset süsteemi.

Kiu tootja tõendab, et on järgitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 995/2010 (3) sätestatud nõuetekohase hoolsuse protsesse, et tagada puidu seaduslik raie. ELi metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) või ÜRO CITESi (ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni) kohaseid kehtivaid litsentse ja/või kolmanda isiku sertifitseerimist tunnistatakse seadusliku hanke tõendina.

9b.   Puuvillaebemetest toodetud pulp peab vastama vähemalt puuvillakriteeriumi 1a või 1b nõuetele.

Hindamine ja kontroll : nagu on osutatud vastavas kriteeriumis.

9c.   Kiudude tootmiseks kasutatud tselluloosi pleegitatakse ilma elementaarset kloori kasutamata. Saadud kloori ja orgaaniliselt seotud kloori koguhulk valmiskiududes (orgaanilised halogeniidid, OX) peab olema alla 150 ppm või tselluloosi tootmisest tekkinud reovees (absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid, AOX) alla 0,170 kilogrammi 1 tonni õhkkuiva pulbi kohta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuande, mis tõendab vastavust kas orgaaniliste halogeniidide (OX) või absorbeeritavate halogeenorgaaniliste ühendite (AOX) nõudele, kasutades asjakohast katsemeetodit: OXi puhul ISO 11480 (reguleeritav põletamine ja mikrokulonmeetria).

AOX: ISO 9562

9d.   Vähemalt 50 % kiudude tootmiseks kasutatud pulbist peab olema ostetud tselluloosi keemilise töötlemisega tegelevatest tehastest, mis taastavad protsessides kasutatud vedelike väärtuse kas

i)

tootes kohapeal elektrit ja auru või

ii)

tootes keemilisi ühendtooteid.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab kiudude valmistamiseks kasutatud tooraine tarnijate loetelu ja nende tarnitava pulbi osakaalu. Esitada tuleb dokumendid ja tõendid selle kohta, et nõutaval osal tarnijatest on nõuetekohased energiatootmise seadmed ja/või asjaomastesse tootmiskohtadesse paigaldatud ühendtoodete taastamise ja tootmise süsteemid.

Kiudude tootmise allkriteeriumid

9e.   Viskoos- ja modaalkiudude puhul ei tohi kiu tootmiseks vajaliku töötlemise käigus õhku heidetud väävliühendite väävlisisaldus ületada aastas keskmiselt järgmisi tabelis 4 esitatud näitajate väärtusi.

Tabel 4

Väävliheite piirväärtused viskoos- ja modaalkiu puhul

Kiu liik

Väärtus (väävlisisaldus grammides 1 kilogrammi kohta)

Staapelkiud

30 g/kg

Filamentkiud

 

portsjoniviisiline pesemine

integreeritud pesemine

40 g/kg

170 g/kg

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab üksikasjalikud dokumendid ja/või katsearuanded, mis tõendavad vastavust sellele kriteeriumile, ning vastavusdeklaratsiooni.

2.   KOMPONENTIDE JA MANUSTE KRITEERIUMID

Käesoleva jaotise kriteeriume kohaldatakse selliste komponentide ja manuste suhtes, mis moodustavad osa lõpptootest.

10. kriteerium. Täitematerjal

10a.   Tekstiilkiudu sisaldav täitematerjal peab vajaduse korral vastama tekstiilkiudude kriteeriumidele (1–9).

10b.   Täitematerjal peab vastama tekstiilivaldkonna piiratud kasutusega ainete loetelu nõuetele biotsiidide ja formaldehüüdi kohta (vt 1. liide).

10c.   Täitematerjali (udusuled, suled, naturaal- ja sünteeskiud) pesemiseks kasutatavad detergendid ja muud kemikaalid peavad vastama tekstiilivaldkonna piiratud kasutusega ainete loetelu nõuetele abikemikaalide ning detergentide, riidepehmendite ja kompleksitekitite kohta (vt 1. liide).

Hindamine ja kontroll : nagu on osutatud vastavas kriteeriumis.

11. kriteerium. Pealised, laminaadid ja kiled

11a.   Polüuretaankomponendid peavad vastama tekstiilkiudude kriteeriumile 5a, milles käsitletakse tinaorgaanilisi ühendeid, ja kriteeriumile 5b, milles käsitletakse töökohal toimuvat kokkupuudet aromaatsete diisotsüanaatide ja DMAdega.

11b.   Polüesterkomponendid peavad vastama tekstiilkiudude kriteeriumidele 7a ja 7c, milles käsitletakse antimonisisaldust ja polümerisatsiooni ajal tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heidet.

11c.   Polümeerid peavad vastama käesoleva otsuse 1. liites piiratud kasutusega ainete loetelu suhtes kehtestatud piirangule (punkti g alapunkt v).

Hindamine ja kontroll : nagu on osutatud vastavates kriteeriumides ja/või käesoleva otsuse 1. liites.

12. kriteerium. Manused

Metall- ja plastkomponendid, nagu tõmblukud, nööbid ja kinnitusvahendid, peavad vastama manuste kohta piiratud kasutusega ainete loetelus kehtestatud piirangutele (vt 1. liide).

Hindamine ja kontroll : nagu on osutatud vastavates kriteeriumides.

3.   KEMIKAALIDE JA TOOTMISPROTSESSI KRITEERIUMID

Käesoleva jao kriteeriume kohaldatakse määratletud juhtudel järgmiste tootmisetappide suhtes:

i)

ketramine,

ii)

kanga valmistamine,

iii)

eeltöötlus,

iv)

värvimine,

v)

trükkimine,

vi)

viimistlemine,

vii)

lõikamine/valmistamine/viimistlemine.

Kui ei ole määratud teisiti, kohaldatakse käesolevaid kriteeriume, sealhulgas pistelise kontrolli nõudeid, ka ringlusse võetud materjali sisaldavate kiudude suhtes.

13. kriteerium. Piiratud kasutusega ainete loetelu

13a.   Üldnõuded

Lõpptoote valmistamiseks kasutatavad lõpptoote- ja tootmisretseptid ei tohi sisaldada piiratud kasutusega ainete loetelus loetletud ohtlikke aineid märgitud sisalduse piirmääras või sellest suuremas koguses või vastavalt täpsustatud piirangutele. Piiratud kasutusega ainete loetelu on toodud 1. liites. Piiratud kasutusega ainete loetelus toodud piirangud on ülimuslikud 14. kriteeriumi tabelis 6 loetletud erandite suhtes.

Piiratud kasutusega ainete loetelu edastatakse tarnijatele ja vahendajatele, kes vastutavad tootmise ketrus-, värvimis-, trükkimis- ja viimistlusetappide eest. Kontrolli- ja katsetamisnõuded on täpsustatud piiratud kasutusega ainete loetelus iga tootmisetapi ja lõpptoote jaoks.

Vajaduse korral tehakse juhuslikul valikul põhinevad laborikatsed iga tootesarja suhtes. Katsed tehakse kord aastas litsentsiperioodi vältel eesmärgiga tõendada jätkuvat vastavust piiratud kasutusega ainete loetelule.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab deklaratsiooni vastavuse kohta piiratud kasutusega ainete loetelule ja vajaduse korral tõendid lõpptoote valmistamiseks kasutatud ainete ja tootmises kasutatud retseptide kohta. Nõuded on esitatud piiratud kasutusega ainete loetelus ja need hõlmavad seotud tootmisetappide eest vastutajatelt saadud deklaratsioone, deklaratsioone kemikaalide tarnijatelt ja katsetulemusi lõpptootest võetud proovide laborianalüüsidest. Tootmisetappide kohta saadud deklaratsioone peavad kinnitama tootmises kasutatud retseptide ohutuskaardid ja vajaduse korral kemikaalide tarnijate deklaratsioonid. Ohutuskaart tuleb koostada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (4) II lisa punktides 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 antud suuniste kohaselt (ohutuskaartide koostamise juhis). Ebatäielikke ohutuskaarte tuleb täiendada kemikaalide tarnijatelt saadud deklaratsioonidega.

Lõpptoote laborianalüüsid tuleb litsentsitud tootesarjade puhul teha representatiivsel viisil, kui nii on märgitud piiratud kasutusega ainete loetelus, ja loetletud katsemeetodite kohaselt. Nõudmise korral tehakse katsed taotlemise ajal ja seejärel üks kord aastas juhusliku valimi alusel iga tootesarja suhtes ning tulemustest teavitatakse asjaomast pädevat asutust. Tööstusharu piiratud kasutusega ainete loetelu ja muude kavadega vastavuse tõendamise eesmärgil saadud katseandmeid aktsepteeritakse, kui katsemeetodid on võrdväärsed ja katsed on tehtud lõpptoote representatiivse valimi alusel.

Kui litsentsiperioodi ajal tehtud katse tulemus ei vasta nõuetele, järgneb konkreetse tootesarja uuesti katsetamine. Kui teine katse nurjub, peatatakse konkreetse tootesarja litsentsi kehtivus. Sellisel juhul on litsentsi taasavamiseks vaja võtta parandusmeetmeid.

13b.   Väga ohtlikud ained (VOA)

Lõpptoode, sealhulgas kõik komponendid või manused, ei tohi sisaldada, välja arvatud konkreetse erandi korral, aineid, mis

i)

vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 kriteeriumidele,

ii)

on tehtud kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikes 1 kirjeldatud menetlusele, milles kehtestatakse väga ohtlike ainete kandidaatnimekiri.

Nimetatud lähenemisviisi kohaldatakse selliste ainete suhtes, mida kasutatakse lõpptootele funktsiooni andmiseks, ja ainete suhtes, mida on kavatsuslikult tootmisvalemites kasutatud.

Erandeid ei tehta seoses ainetega, mis vastavad ühele või mõlemale nimetatud kahest tingimusest ja mida leidub tekstiiltootes või tervikliku tekstiiltoote mis tahes homogeenses osas rohkem kui 0,10 massiprotsenti.

Hindamine ja kontroll : igas tootmise etapis kasutatud aineid ja retsepte tuleb kontrollida Euroopa Kemikaaliameti avaldatud kõige uuema kandidaatainete loetelu versiooni alusel. Taotleja koostab iga tootmisetapi kohta vastavusdeklaratsioonid, mida kinnitavad kontrollidokumendid.

Kui on tehtud erand, tõendab taotleja, et aine kasutamine on kooskõlas piiratud kasutusega ainete loetelus sätestatud piirsisalduse väärtuste ja erandi tegemise tingimustega.

14. kriteerium. Värvimisel, trükkimisel ja viimistlemisel kasutatavate ohtlike ainete asendamine

Riidel ja kootud kangarestidel värvimis-, trükkimis- ja viimistlusprotsesside käigus kasutatud aineid, mis säilivad lõpptootes ja vastavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (5) või nõukogu direktiiviga 67/548/EMÜ (6) ohuklassidesse liigitamise kriteeriumidele või tabelis 5 loetletud riskilausetele, ei tohi kasutada, välja arvatud siis, kui nende suhtes on tehtud konkreetne erand. Nimetatud piiranguid kohaldatakse ka selliste funktsionaalsete ainete suhtes, mida lisatakse keemilistele kiududele tootmise käigus.

14a.   Ohuklassifikatsioonide piirangud

Piirangutega ohuklassifikatsioonid on loetletud tabelis 5. Euroopa Liidus vastu võetud kõige uuemad klassifitseerimiseeskirjad on ülimuslikud loetletud ohuklassifikatsioonide ja riskilausete suhtes. Seetõttu peavad taotlejad tagama, et kõik klassifikatsioonid põhinevad kõige uuematel klassifitseerimiseeskirjadel.

Nende ainete ja segude kasutamine, mille omadused töötlemise käigus muutuvad (nt ei ole enam bioloogiliselt kättesaadavad, muutuvad keemiliselt), nii et kindlaksmääratud ohtu enam ei ole, vabastatakse eespool nimetatud nõuete täitmisest. See hõlmab polümeere, mida on muudetud teatud funktsiooni lisamiseks, ja monomeere või lisaaineid, mis muutuvad polümeeridega kovalentselt seotuks.

Tabel 5

Piirangutega ohuklassifikatsioonid ja riskilaused ning nende CLP-määruse kohane liigitus

Akuutne toksilisus

Kategooriad 1 ja 2

Kategooria 3

H300 Allaneelamisel surmav (R28)

H301 Allaneelamisel mürgine (R25)

H310 Nahale sattumisel surmav (R27)

H311 Nahale sattumisel mürgine (R24)

H330 Sissehingamisel surmav (R23/26)

H331 Sissehingamisel mürgine (R23)

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav (R65)

EUH070 Silma sattumisel mürgine (R39/41)

Mürgisus sihtorgani suhtes

Kategooria 1

Kategooria 2

H370 Kahjustab elundeid (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Võib kahjustada elundeid (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (R48/20, R48/21, R48/22)

Hingamisteede ja naha sensibiliseerimine

Kategooria 1A

Kategooria 1B

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (R43)

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (R43)

H334 Sissehingamisel võib tekitada allergiat või astma sümptomeid või hingamisraskusi (R42)

H334 Sissehingamisel võib tekitada allergiat või astma sümptomeid või hingamisraskusi (R42)

Kantserogeensus, mutageensus või reproduktiivtoksilisus

Kategooriad 1A ja 1B

Kategooria 2

H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte (R46)

H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (R68)

H350 Võib põhjustada vähktõbe (R45)

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe (R40)

H350i Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe (R49)

 

H360F Võib kahjustada viljakust (R60)

H361f Arvatavasti kahjustab viljakust (R62)

H360D Võib kahjustada loodet (R61)

H361d Arvatavasti kahjustab loodet (R63)

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet (R60, R60/61)

H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet (R62/63)

H360Fd Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet (R60/63)

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last (R64)

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust (R61/62)

 

Ohtlik veekeskkonnale

Kategooriad 1 ja 2

Kategooriad 3 ja 4

H400 Väga mürgine veeorganismidele (R50)

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime (R52/53)

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime (R50/53)

H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet (R53)

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime (R51/53)

 

Ohtlik osoonikihile

EUH059 Ohtlik osoonikihile (R59)

 

14b.   Erandid, mida kohaldatakse tekstiili ainerühmade suhtes

Vastavalt määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõikele 7 ja kooskõlas tabelis 6 kirjeldatud erandi tegemise tingimustega on tabelis 6 nimetatud ainerühmad vabastatud kriteeriumi 14a sätestatud nõuetest. Iga ainerühma ja kõikide erandi tegemise tingimuste jaoks nähakse ette täpsed ohuklassifikatsioonid. Neid erandeid kohaldatakse ka tootmise käigus keemilistele süntees- ja tsellulooskiududele lisatavate ainete suhtes.

Tabel 6

Ainerühmapõhised ohuklassifikatsioonid, mille puhul kehtivad piirangud

Ained, mis jõuavad lõpptootesse

Ainerühm

Ohuklassifikatsioonid, mille puhul kehtivad piirangud

Piirangu tingimused

i)

Värvaine värvimiseks ja muuks kui pigmenttrükiks

H301, H311, H331, H317, H334

Tolmuvabu värvisegusid või värvide automaatdoseerimist või -jaotust kasutavad värvimiskojad ja trükkalid töötajate kokkupuute minimeerimiseks.

H411, H412, H413

Värvimisprotsessid, kus kasutatakse reaktiivseid, otsetoimelisi, küüp-, väävelvärve ja nende alaklasside värve, vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

kasutatakse suure afiinsusega värve;

saavutatakse väiksem kui 3,0 %ne praagimäär;

kasutatakse värvisobivuse mõõtmise riistu;

värvimisel rakendatakse standardtoiminguid;

reovee puhastamiseks kasutatakse värvieemaldust kooskõlas kriteeriumiga 16a.

Värvilahusega värvimine ja/või digitrükk on nendest tingimustest vabastatud.

ii)

Leegiaeglustid

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Toodet tuleb kasutada ettenähtud rakendustes, milles see peab vastama ISO, Euroopa standardi, liikmesriikide tuleohutusnõuetele või riigihanke standarditele ja eeskirjadele.

Toode vastab funktsiooni püsivuse kriteeriumidele (vt 25. kriteerium).

H351 suhtes tehakse erand antimontrioksiidi sünergisti rakendamisel sisustustekstiilide altkatmisel.

Toodet tuleb kasutada ettenähtud rakendustes, milles see peab vastama ISO, Euroopa standardi, liikmesriikide tuleohutusnõuetele või riigihanke standarditele ja eeskirjadele.

Õhkuheide töökohal, kus tekstiiltoodet töödeldakse leegiaeglustiga, vastab ohtlike ainete piirnormile töökeskkonnas, mis on 0,50 mg/m3 kaheksa tunni jooksul.

iii)

Optilised valgendid

H411, H412, H413

Optilisi valgendeid võib kasutada üksnes järgmistel juhtudel:

valge värviga trükis;

vormi- ja töörõivaste suurema heleduse saavutamiseks;

polüamiidi ja polüestri tootmisel lisaainena ringlussevõetava sisu korral.

iv)

Vee-, mustuse- ja plekirepellendid

H413

Repellent ja selle laguproduktid on kergesti ja/või iseenesest biolagunevad ja veekeskkonnas, sealhulgas veesetetes, mitteakumuleeruvad.

Toode vastab funktsiooni püsivuse kriteeriumidele (vt 25. kriteerium).

Muud jääkained, mida võib lõpptootes leiduda

v)

Lisaained, mis sisaldavad

kandeaineid,

tasandusaineid,

dispergeerivaid reagente,

pindaktiivseid aineid,

paksendeid,

sideaineid

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Segud valmistatakse retsepti järgi, kasutades automaatdoseerimise süsteeme, ja protsessis järgitakse standardmenetlusi.

Aineid, mis klassifitseeritakse tähisega H311, H331, H317 (1B), ei tohi lõpptootes olla suuremas kontsentratsioonis kui 1,0 massiprotsenti.

Hindamine ja kontroll : taotleja hangib igast värvimis-, trükkimis- ja viimistluspaigast ning vajaduse korral nende kemikaalide tarnijailt vastavusdeklaratsioonid. Deklaratsioonis kinnitatakse, et kui tootmise retseptis kasutati järgmisi aineid koos mis tahes funktsionaalse lisaainega, mis võivad jääda lõpptootesse, ei vasta need ühele või mitmele tabelis 5 loetletud ohuklassifikatsiooni liigitamise kriteeriumile ja riskilausele:

biotsiidid,

värvained ja pigmendid,

täiendavad kandeained, tasandusained ja dispergeerivad reagendid,

optilised valgendid,

trükivärvi paksendid, sideained ja plastifikaatorid,

ristsidumisained (hoolduslihtsust pakkuv viimistlus ja trükkimine),

leegiaeglustid ja sünergistid,

vee-, mustuse- ja plekirepellendid,

kangapehmendid.

Kui aine suhtes on tabelis 6 kehtestatud erand, määratakse deklaratsioonis need erandi alla kuuluvad ained täpselt ja esitatakse tõendusmaterjal, mis näitab, kuidas erandi tegemise tingimusi täidetakse.

Erand (punkt v, lisaained) nõuab lõpptoote laborikatsetel põhinevat kontrolli, kui tootmisvalemid sisaldavad aineid, mis kuuluvad kindlaksmääratud ohuklassifikatsioonidesse.

Iga aine klassifitseerimise või klassifitseerimata jätmise põhjendamiseks esitatakse järgmine tehniline teave:

i)

ainete puhul, mis ei ole registreeritud määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt või millel veel puudub harmoneeritud CLP-klassifikatsioon: teave, mis vastab nimetatud määruse VII lisas loetletud nõuetele;

ii)

ainete puhul, mis on registreeritud määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt ja mis ei vasta CLP-klassifikatsiooni kandmise nõuetele: teave, mis põhineb REACH-määruse registreerimistoimikul, milles kinnitatakse aine klassifitseerimata staatust;

iii)

ainete puhul, millel on harmoneeritud klassifikatsioon või mis on ise klassifitseeritud: ohutuskaart, kui see on olemas. Kui see ei ole kättesaadav või kui aine on ise klassifitseeritud, esitatakse teave seoses ainete ohuklassifikatsiooniga määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa kohaselt;

iv)

segude puhul: ohutuskaardid, kui need on olemas. Kui need ei ole kättesaadavad, esitatakse segu klassifitseerimise arvutus vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohastele eeskirjadele koos teabega segude ohuklassifikatsiooni kohta määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa kohaselt.

Ohutuskaardid koostatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa punktides 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 esitatud suunistega (ohutuskaartide koostamise nõuded). Ebatäielikke ohutuskaarte tuleb täiendada kemikaalide tarnijatelt saadud deklaratsioonidega.

15. kriteerium. Energiatõhusus pesemisel, kuivatamisel ja termotöötluse kasutamisel

Taotleja tõendab, et ökomärgisega toodete värvimise, trükkimise ja viimistlemise etappidega kaasnevatel pesemise, kuivatamise ja termotöötluse etappidel kasutatud energiat mõõdetakse ja võrreldakse energia või CO2-heite juhtimissüsteemi osana.

Lisaks tuleb tõendada, et tootmispaikades on rakendatud teatav minimaalne arv energiatõhususe valdkonna parimat võimalikku tehnikat, nagu on täpsustatud käesoleva otsuse tabelis 7 ja loetletud 3. liites.

Tabel 7

Energiatõhus pesemis-, loputamis- ja kuivatamistehnika

Parim võimalik tehnika

Tootmismaht

< 10 tonni päevas

> 10 tonni päevas

1.

Üldine energiahaldus

Kaks tehnoloogialahendust

Kolm tehnoloogialahendust

2.

Pesemine ja loputamine

Üks tehnoloogialahendus

Kaks tehnoloogialahendust

3.

Kuivatamine ja termotöötluse kasutamine

Üks tehnoloogialahendus

Kaks tehnoloogialahendust

Hindamine ja kontroll : taotleja koostab iga värvimis-, trükkimis- ja viimistluskoha kohta energiajuhtimissüsteemide aruande. Energiajuhtimissüsteemi olemasolu tõendina aktsepteeritakse standardit ISO 50001 või samaväärseid energia või CO2-heite kontrolli süsteeme.

Parima võimaliku tehnika rakendamise tõendusmaterjal sisaldab vähemalt kohapeal tehtud fotosid, iga tehnoloogia tehnilist kirjeldust ja hinnangut saavutatud energiasäästu kohta.

16. kriteerium. Õhku ja vette suunatava heite puhastamine

16a.   Reovesi märgtöötlusest

Keskkonda suunatud reovee kogused ei tohi ületada 20 g KHT töödeldud tekstiili kg kohta. See nõue kehtib toote (toodete) valmistamisel kasutatavate kudumis-, värvimis-, trüki- ja viimistlusprotsesside kohta. Nõude täitmist mõõdetakse kohapealse reoveepuhasti ja/või kõnealustest tootmiskohtadest reovett vastu võtva, tootmiskohast eemal paikneva reoveepuhasti allavooluvees.

Kui reovett käideldakse kohapeal ja suunatakse otse pinnavette, peab see vastama järgmistele nõuetele:

i)

pH on vahemikus 6,0–9,0 (välja arvatud siis, kui suubla vee pH on sellest vahemikust erinev);

ii)

temperatuur on madalam kui 35 oC (välja arvatud siis, kui suubla vee temperatuur on sellest väärtusest kõrgem).

Kui 14. kriteeriumi kohaselt on nõutav värvieemaldus, tuleb silmas pidada järgmisi spektraalseid neeldumistegureid:

i)

436 nm (kollane sektor) 7 m-1;

ii)

525 nm (punane sektor) 5 m-1;

iii)

620 nm (sinine sektor) 3 m-1.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab üksikasjalikud dokumendid ja katsearuanded, kasutades asjakohasel juhul standardeid ISO 6060 ja ISO 7887, ning tõendab selle kriteeriumi täitmist taotlusele eelnenud kuue kuu igakuiste keskmiste näitajate alusel ning esitab ka vastavusdeklaratsiooni. Andmed tõendavad, et tootmiskoht või — juhul kui reovett käideldakse tootmiskohast eemal — reoveekäitleja vastab nõuetele.

16b.   Trükkimisel või viimistlemisel õhku paisatav heide

Ökomärgisega toote (toodete) valmistamiseks kasutatavatest tekstiilitrüki- ja viimistluskohtadest lähtuv orgaaniliste ühendite koguheide, nagu on määratletud nõukogu direktiivis 1999/13/EÜ, (7) ei ületa 100,0 mg C/Nm3.

Kui tekstiili katmise ja kuivatamise protsessid võimaldavad lahusteid taas- ja korduskasutada, kohaldatakse heite piirmäära 150,0 mg C/Nm3.

Viimistlusprotsesside hulka kuuluvad tekstiilide termokõvendamine, termotihendamine, katmine ja impregneerimine, sealhulgas vastavad kuivatusseadmed.

Hindamine ja kontroll : taotleja tõendab vastavust standardile EN 12619 või muudele samaväärsetele standarditele. Tootmiskohtadest pärit orgaaniliste ühendite koguheite kuu keskmised näitajad esitatakse taotlusele eelnenud kuue kuu kohta. Kui lahusteid taas- ja korduskasutatakse, esitatakse seireandmed nende süsteemide toimimise tõendamiseks.

4.   KASUTUSKÕLBLIKKUSE KRITEERIUMID

Käesoleva jao kriteeriume kohaldatakse vahekanga ja kootud toodete ning lõpptoote suhtes.

17. kriteerium. Mõõtmete muutumine pesemisel ja kuivatamisel

Muutused mõõtmetes ei ületa pärast pesemist ja kuivatamist ei kodumajapidamises kasutatavatel ega tööstuslikel temperatuuridel ja tingimustel tabelis 8 esitatud väärtusi.

Tabel 8

Mõõtmete lubatud muutumine pesemise ja kuivatamise käigus

Tekstiiltooted või materjali liik

Mõõtmete muutumine pesemise ja kuivatamise käigus

Kootud kangad

± 4,0 %

Paks kude

± 6,0 %

Interlokkangas

± 5,0 %

Kangad:

 

puuvillane ja puuvillasegu

villasegu

tehiskiud

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sokid ja sukad

± 8,0 %

Käterätikud, sealhulgas froteerätikud ja peenesoonelised kangad

± 8,0 %

Pestav ja eemaldatav kootud pealisriie — kardina- ja mööbliriie

± 2,0 %

madratsitikkriie

± 3,0 %

Lausriie

 

madratsitikkriie

kõik muud kangad

± 5,0 %

± 6,0 %

Käesolevat kriteeriumi ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

kiud või lõng;

b)

tooted, mis kannavad selget märgistust „puhastada ainult keemiliselt” või samaväärset märgistust;

c)

mööbliriie, mida ei saa eemaldada ega pesta.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud toote jaoks asjakohaseid standardeid.

Kodumajapidamises pesemise puhul kasutatakse standardit EN ISO 6330 koos standardiga EN ISO 5077 järgmiselt: kolm pesu tootel märgitud temperatuuril, pärast iga pesutsüklit kuivatamine trummelkuivatis.

Kutselise pesemise puhul tööstuslikes pesulates kasutatakse standardit EN ISO 15797 koos standardiga EN ISO 5077, pestes vähemalt 75 °C juures või nagu standardis kiu ja pleegitamise kombinatsiooni kohta on märgitud. Kuivatatakse toote etiketile märgitu kohaselt.

Teise võimalusena kasutatakse eemaldatavate ja pestavate madratsitikkriiete puhul standardit EN ISO 6330 koos standardiga EN 25077. Vaiketingimused: pesu 3A (60 °C) ja kuivatamine C (horisontaalasendis), välja arvatud juhul, kui toote etiketil on märgitud teisiti.

18. kriteerium. Värvi pesukindlus

Värvi pesukindluse aste on värvimuutuse osas vähemalt 3–4 ja plekkide osas vähemalt 3–4.

Seda kriteeriumi ei kohaldata toodete suhtes, mis kannavad etiketti „puhastada ainult keemiliselt” või samaväärset märget (niivõrd, kuivõrd selline märgistus on selliste toodete puhul tavaline), valgete toodete või selliste toodete suhtes, mis ei ole ei värvitud ega trükimustriga, või mittepestavate mööblikangaste suhtes.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab kodumajapidamises pesemise kohta katsearuanded, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 105 C06 (ühekordne pesu tootel märgitud temperatuuril perboraatpulbriga).

Kutselise pesemise puhul tööstuslikes pesulates kasutatakse standardit ISO 15797 koos standardiga ISO 105 C06, pestes vähemalt 75 °C juures või nagu standardis kiu ja pleegitamise kombinatsiooni kohta on märgitud.

19. kriteerium. Värvi higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas

Värvi higikindluse aste nii happelises kui ka aluselises keskkonnas on nii värvimuutuse katses kui ka värvi ülekandumise katses vähemalt 3–4. Higikindluse aste 3 on lubatud siiski juhul, kui riie on tume (värvi standardsügavus > 1/1) ja valmistatud regenereeritud villast. Kõnealust kriteeriumi ei kohaldata valgete toodete suhtes ega toodete suhtes, mida ei ole värvitud ja millele ei ole trükitud, samuti mööbliriide, kardinate või samalaadsete sisekujunduses kasutamiseks ette nähtud tekstiiltoodete suhtes.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 105 E04 (happelises ja aluselises keskkonnas, võrdlus mitmekordsest kiust valmistatud riidega).

20. kriteerium. Värvi märghõõrdekindlus

Värvi märghõõrdekindluse aste on vähemalt 2–3. Aste 2 on siiski lubatud indigoga värvitud teksasriide puhul.

Seda kriteeriumi ei kohaldata valgete toodete suhtes ega toodete suhtes, mida ei ole värvitud ja millele ei ole trükitud.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 105 X12.

21. kriteerium. Värvi kuivhõõrdekindlus

Värvi kuivhõõrdekindluse aste on vähemalt 4. Aste 3–4 on siiski lubatud indigoga värvitud teksasriide puhul.

Seda kriteeriumi ei kohaldata valgete toodete suhtes ega toodete suhtes, mida ei ole värvitud ja millele ei ole trükitud või kardinate või samalaadsete sisekujunduses kasutamiseks ette nähtud riiete suhtes.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 105 X12.

22. kriteerium. Värvi valguskindlus

Mööbli, kardinate või eesriiete jaoks ette nähtud riide valguskindluse aste on vähemalt 5. Kõigi muude toodete puhul on värvi valguskindluse aste vähemalt 4.

Aste 4 on siiski lubatud mööbli, kardinate või eesriiete jaoks ette nähtud riide puhul, kui see on heledat värvi (värvi standardsügavus < 1/12) ja sisaldab üle 20 % villa või muud keratiinkiudu või üle 20 % lina- või muud niinekiudu.

Nõuet ei kohaldata madratsitikkriide, madratsikatte ega aluspesu suhtes.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud katsemeetodit ISO 105 B02.

23. kriteerium. Puhastustoodete pesukindlus ja imavus

Puhastustooted on tabelis 9 ja tabelis 10 määratud vastavate katseparameetrite kohaselt pesukindlad ja imavad. Imavuse jaoks määratud katsetamist ei kohaldata keerutatud lõngast toodete suhtes.

Tabel 9

Puhastustoodete pesukindluse väärtused ja parameetrid

Tekstiilist puhastustooted või materjali liik

Pesukordade arv

Temperatuur

EN ISO 6630 kohane katseviide

Märgpuhastuseks ette nähtud kootud ja mittekootud tooted

80

40 °C

Menetlus 4N

Mikrokiust tooted tolmu pühkimiseks

200

40 °C

Menetlus 4N

Ringlusse võetud tekstiilkiududest valmistatud tooted

20

30 °C

Menetlus 3G

Põrandapesumopid

200

60 °C

Menetlus 6N

Põrandapesulapid

5

30 °C

Menetlus 3G


Tabel 10

Puhastustoodete imavusvõime väärtused ja parameetrid

Tekstiilist puhastustooted või materjali liik

Vedeliku absorbeerimise aeg

Ringlusse võetud tekstiilkiududest tooted

≤ 10 sekundit

Mikrokiust tooted pindade ja põrandate puhastamiseks

≤ 10 sekundit

Märgpuhastuseks ette nähtud kootud ja mittekootud tooted

≤ 10 sekundit

Põrandapesutooted

≤ 10 sekundit

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab katsearuanded, mille puhul on kasutatud asjakohaseid katsemeetodeid EN ISO 6330 ja EN ISO 9073-6. Standardi EN ISO 6330 kohane katsetamine tehakse A-tüüpi pesumasinaga kõigi toodete ja materjalide suhtes.

24. kriteerium. Riide pillingu- ja kulumiskindlus

Villast, villasegust ja polüestrist (sealhulgas fliis) lausriide ning kootud rõivaste, manuste ja tekkide pillingukindluse (toppide puudumine) aste on vähemalt 3.

Rõivaste õmblemiseks kasutatava kootud puuvillase riide pillingukindlus on vähemalt 3. Polüamiidist sukkpükste ja retuuside pillingukindluse aste on vähemalt 2.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab alusmaterjali suhtes nõuetekohaselt tehtud katsete aruanded:

kootud ja mittekootud tooted: ISO 12945-1 topikasti meetod;

kootud riie: ISO 12945-2 Martindale'i meetod.

25. kriteerium. Funktsiooni püsivus

Viimistlus, käitlus ja lisaained, mis annavad tekstiiltoodetele kasutamisel vee-, õli- ja plekikindluse, tulekindluse ja hõlpsasti hooldatavuse (nimetatakse ka mittekortsuvuseks või sissepressimispüsivuseks) on vastupidavad allkriteeriumis 25a, 25b ja 25c sätestatud väärtuste ja parameetrite kohaselt.

Vee-, õli- ja plekirepellentidega käitluse korral antakse tarbijatele juhised selle kohta, kuidas säilitada tootel kasutatud viimistluse toimet.

Tekstiilkiud, kangad ja kiled, mis annavad lõpptootele erilised funktsionaalsed omadused, on käesolevatest nõuetest vabastatud.

Hindamine ja kontroll : eriomadustega toodete puhul esitavad taotlejad katsearuanded, mis tõendavad võrreldavat või parandatud toimivust võrreldes alternatiividega, mida võidakse viimistlusvahendina kasutada.

25a.   Vee-, õli- ja plekihülgavuse funktsioon

Veerepellendid säilitavad toimivuse astmel 80 90-st pärast 20 pesukorda ja trummelkuivati tsüklit 40 °C juures kodumajapidamises või pärast kümmet tööstuslikku pesukorda ja kuivatustsüklit vähemalt 75 °C juures.

Õlirepellendid säilitavad toimivuse astmel 3,5 4,0-st pärast 20 pesukorda ja trummelkuivati tsüklit 40 °C juures kodumajapidamises või pärast kümmet tööstuslikku pesukorda ja kuivatustsüklit vähemalt 75 °C juures.

Plekirepellendid säilitavad toimivuse astmel 3,0 5,0-st pärast 20 pesukorda ja trummelkuivati tsüklit 40 °C juures kodumajapidamises või pärast kümmet tööstuslikku pesukorda ja kuivatustsüklit vähemalt 75 °C juures.

Tööstusliku pesemise temperatuuri võib alandada 60 °C-ni teibitud õmblustega rõivaste puhul.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab järgmiste toote suhtes asjakohaste standardite kohaselt läbi viidud katsete aruanded:

kõigi toodete kodumajapidamise pesutsüklite puhul ISO 6330 või tööstuslike pesutsüklite puhul ISO 15797 koos järgmistega:

veerepellendid: ISO 4920,

õlirepellendid: ISO 14419,

plekirepellendid: ISO 22958.

25b.   Tulekindluse funktsioon

Pestavad tooted säilitavad funktsionaalsuse pärast 50 tööstuslikku pesu- ja trummelkuivatuse tsüklit vähemalt 75 °C juures. Mittepestavad tooted säilitavad funktsionaalsuse leotuskatse järel.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab järgmiste toote suhtes asjakohaste standardite kohaselt läbi viidud katsete aruanded:

kodumajapidamise pesutsüklite puhul ISO 6330 või kutseliste pesutsüklite puhul EN ISO 10528, mõlemad koos standardiga EN ISO 12138. Mitte-eemaldatava tekstiili puhul BS 5651 või sellega võrdväärne standard.

25c.   Lihtne hooldatavus (nimetatakse ka mittekortsuvuseks või sissepressimispüsivuseks)

Looduslikest kiududest toodete puhul saavutatakse riide pehmuse aste SA-3 ning looduslike ja tehiskiudude segust valmistatud tooted saavutavad riide pehmuse astme SA-4 pärast kümmet pesukorda ja trummelkuivatuse tsüklit 40 °C juures kodumajapidamises.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab ISO 7768 katsemeetodi kohaselt läbi viidud riide pesujärgse pehmuse hindamise katsete aruanded.

5.   ETTEVÕTJA SOTSIAALSE VASTUTUSE KRITEERIUM

Käesoleva jaotise kriteeriume kohaldatakse tekstiiltoodete tootmise lõikamis-/valmistus-/viimistlusetapi suhtes.

26. kriteerium. Aluspõhimõtted ja põhiõigused tööl

Taotlejad tagavad, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööõiguse põhireeglites, ÜRO algatuses Global Compact ja OECD suunistes rahvusvahelistele ettevõtetele kirjeldatud tööalaseid aluspõhimõtteid ja põhiõigusi järgitakse litsentsitud toote (toodete) tootmise paikade kõigis lõikamis-/valmistamis-/viimistluskohtades. Kontrolli tegemiseks viidatakse järgmistele ILO tööõiguste põhireeglitele:

029 —

sunniviisilise töö keelamise konventsioon,

087 —

ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon,

098 —

organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguste kaitse konventsioon,

100 —

konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest,

105 —

sunniviisilise töö kaotamise konventsioon,

111 —

töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlev konventsioon,

155 —

töötervishoiu ja tööohutuse konventsioon,

138 —

töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsioon,

182 —

lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsioon.

Nimetatud standardid edastatakse lõpptoote valmistamise lõikamis-/valmistus-/viimistluskohtadesse.

Hindamine ja kontroll : taotleja tõendab kolmanda isiku vastavuse kontrollimist, kasutades sõltumatut kontrolli või dokumentaalseid tõendeid, sealhulgas audiitorite kohapealsed külastused litsentsitud toodete tarneahelasse kuuluvatesse lõikamise, valmistamise ja viimistlusega seotud tootmiskohtadesse ökomärgise kontrollimenetluse jooksul. See toimub taotluse esitamise ajal ja selle järel litsentsi kehtivuse perioodil, kui kasutusele võetakse uusi tootmiskohti.

27. kriteerium. Teksasriide liivapesu piirangud

Manuaalne ja mehaaniline liivapesutöötlus teksasriide vanutatud viimistluse saavutamiseks ei ole lubatud.

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab üksikasjalikud andmed kõigi nende tootmiskohtade kohta, kus toodetakse ökomärgisega teksatooteid, koos dokumentaalsete ja fotograafiliste tõenditega teksasriide vanutatud viimistluse saavutamiseks kasutatavate alternatiivsete protsesside kohta.

28. kriteerium. Ökomärgisel esitatav teave

Tekstiväljaga vabatahtlikul märgisel võib olla mõni järgmistest märgetest:

säästvam kiutootmine (või allpool olevast tabelist 11 valitud tekst);

vähem saastav tootmisprotsess;

ohtlike ainete piiratud sisaldus;

katsetes kontrollitud vastupidavus.

Tabel 11

Tekst, mille võib esitada ökomärgise kõrval, sõltuvalt toote materjalist

Kasutatud kiud

Tootekirjeldus

Tekst, mille võib esitada

Puuvillakiud

Orgaaniliselt toodetud materjali sisaldus rohkem kui 50 %

Valmistatud xx % mahepuuvillast

Orgaaniliselt toodetud materjali sisaldus rohkem kui 95 %

Valmistatud mahepuuvillast

Integreeritud kahjuritõrje ainete sisaldus rohkem kui 70 %

Puuvill, mis on kasvatatud piiratud koguse pestitsiididega

Tehistsellulooskiud

Sertifitseeritud säästva pulbi sisaldus rohkem kui 25 %

Valmistatud xx % jätkusuutlikest metsadest pärit puidust

Sertifitseeritud säästva pulbi sisaldus rohkem kui 95 %

Valmistatud jätkusuutlikest metsadest pärit puidust

Polüamiid

Ringlussevõetud materjali sisaldus rohkem kui 20 %

Valmistatud xx % ringlusse võetud nailonist

Ringlussevõetud materjali sisaldus rohkem kui 95 %

Valmistatud ringlusse võetud nailonist

Polüester

Ringlussevõetud materjali sisaldus rohkem kui 50 %

Valmistatud xx % ringlusse võetud polüestrist

Ringlussevõetud materjali sisaldus rohkem kui 95 %

Valmistatud ringlusse võetud polüestrist

Hindamine ja kontroll : taotleja esitab toote pakendi näidise, millel on etikett, ja deklaratsiooni, milles kinnitatakse vastavust käesolevale kriteeriumile.


(1)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1830/2003, 22. september 2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 995/2010, 20. oktoober 2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006,18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(6)  Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1).

(7)  Nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ, 11. märts 1999, teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1).

1. liide

ELi ÖKOMÄRGISEGA TEKSTIILIDE PIIRANGUTEGA AINETE LOETELU

ELi ökomärgisega tekstiilide piirangutega ainete loetelu koosneb piirangutest, mida kohaldatakse tekstiili tarneahelas järgmiste tootmisfaaside suhtes:

a)

kiu ja lõnga ketramine,

b)

pleegitamine ja eeltöötlus,

c)

värvimistöökojad,

d)

trükiprotsessid,

e)

viimistlusprotsessid,

f)

kõik tootmisfaasid,

g)

lõpptoode.

Mitut punkti g kohast piirangut kohaldatakse ka sellise lõpptoote suhtes, mille puhul võivad olla nõutavad analüütilised katsed.

a)   Piirangud, mida kohaldatakse kiudude ning lõnga ketramise ja kudumise suhtes

Ainerühm

Piirangu ulatus

Piirnormid

Kontrollinõuded

i)

Mettimine, mida kohaldatakse kiudude ja niitide suhtes

Kohaldamine:

ketrusprotsessid

Vähemalt 95 % koostisainete kuivmassist peab olema kergesti biolagunev.

Kõigil juhtudel võetakse arvesse kõigi koostisainete summat.

Kergesti biolagunev:

70 % lahustunud orgaanilisest süsinikust laguneb 28 päeva jooksul

või

60 % teoreetilisest maksimaalsest hapnikukaost või süsinikdioksiidi moodustumine 28 päeva jooksul.

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon, mida tõendavad OECD või ISO standardite kohaste katsete tulemused

Katsemeetod:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408

ii)

Ketruslahuse lisaained, ketruse lisaained ja eeltöötlusained (sealhulgas kraasiõlid, kedruse viimistlusained ja määrdeained)

Kohaldamine:

eelketruse protsessid

Vähemalt 90 % koostisainete kuivmassist peab olema kergesti biolagunev, iseenesest biolagunev või reoveepuhastites eemaldatav.

Kõigil juhtudel võetakse arvesse kõigi koostisainete summat.

Kergesti biolagunev:

vt määratlus punkti a alapunktis ii

Iseenesest biolagunev:

70 % lahustunud orgaanilisest süsinikust laguneb 28 päeva jooksul

või

60 % teoreetilisest maksimaalsest hapnikukaost või süsinikdioksiidi moodustumine 28 päeva jooksul.

Eemaldatavus:

80 % lahustunud orgaanilisest süsinikust laguneb 28 päeva jooksul

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon, mida tõendavad OECD või ISO standardite kohaste katsete tulemused

Katsemeetod:

vt kerge biolagunduvuse katsete kohta punkti a alapunkti ii. Iseenesliku biolagunduvuse aktsepteeritavad katsed:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C

Eemaldatavuse katsed: OECD 303 A/B ISO 11733

b)   Pleegitamise suhtes kohaldatavad piirangud

Ainerühm

Piirangu ulatus

Piirnormid

Kontrollinõuded

Lõngade, riiete ja lõpptoodete pleegitamine

Kohaldamine:

kõik kiutüübid

Lõngade, riide, kootud kangarestide või lõpptoodete (v.a keemilised tsellulooskiud) pleegitamiseks ei tohi kasutada klooritud pleegitusaineid.

Andmed puuduvad

Kontroll:

deklaratsioon selle kohta, et tootmise etappides ei ole klooritud pleegitusaineid kasutatud

c)   Värvikodade suhtes kohaldatavad piirangud

Ainerühm

Piirangu ulatus

Piirnormid

Kontrollinõuded

i)

Halogeenitud kandeained

Kohaldamine:

polüester, polüestri ja villa segud, akrüülkiud ja polüamiidkiud, kui kasutatakse dispersioonvärve.

Halogeenitud kiirendeid (kandeaineid) ei kasutata sünteetiliste kiudude ja riiete või polüester- ja villakiudude segu värvimiseks.

Kandeained on näiteks 1,2-diklorobenseen, 1,2,4-triklorobenseen, klorofenoksüetanool.

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon selle kohta, et neid värvaineid ei ole kasutatud, mida kinnitab ohutuskaart.

ii)

Asovärvid

Kohaldamine:

kohaldatakse 2. liite värvide suhtes akrüül-, puuvilla-, polüamiid-, villakiudude, kudumite ja riide puhul.

Ei tohi kasutada asovärve, mis võivad lõhustumisel anda aromaatseid amiine, mis on teadaolevalt kantserogeensed.

2. liide sisaldab piirangutega akrüülamiinide loetelu ja soovituslikku loetelu asovärvidest, mis võivad lõhustumisel kõnealuseid akrüülamiine anda. Seda tuleks pidada suuniseks värvide kohta, mida ei tohiks kasutada. Akrüülamiinide piirsisaldust kohaldatakse lõpptoote suhtes.

30 mg/kg iga amiini kohta (1)

Kontroll:

katsed lõpptootega tehakse spetsifikatsiooni kohaselt.

Katsemeetod:

EN 14362-1 ja 3.

iii)

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised (carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction, CMR) värvid

Kohaldamine:

kõik tooted.

Kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi värve ei tohi kasutada.

2. liide sisaldab loetelu CMR-värvidest, mida ei tohi kasutada.

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon selle kohta, et neid värvaineid ei ole kasutatud, lisaks ohutuskaart.

iv)

Värvained, mis võivad olla sensibiliseeriva toimega

Kohaldamine:

polüester, — akrüül, — polüamiid

Nahaga kokku puutuvad elastsed või venivad rõivad ja aluspesu

Ei tohi kasutada värvaineid, mis võivad olla sensibiliseeriva toimega.

2. liide sisaldab loetelu sensibiliseeriva toimega värvainetest, mida ei tohi kasutada.

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon selle kohta, et neid värvaineid ei ole kasutatud, mida kinnitab ohutuskaart.

v)

Kroompeitsvärvid

Kohaldamine:

vill, polüamiid

Kroompeitsvärvaineid ei ole lubatud kasutada.

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon selle kohta, et neid värvaineid ei ole kasutatud, mida kinnitab ohutuskaart.

vi)

Metallikomplekside alusel valmistatud värvained

Kohaldamine:

polüamiid-, villa-, tsellulooskiud

Vase-, kroomi- ja niklikomplekside alusel valmistatud värvainetega on lubatud värvida ainult

villakiudusid,

polüamiidkiudusid.

villa- ja/või polüamiidkiudude segusid, mis sisaldavad tehistsellulooskiudusid.

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon selle kohta, et neid värvaineid ei ole kasutatud, mida kinnitab ohutuskaart.

d)   Trükiprotsesside suhtes kohaldatavad piirangud

Trükkimine

i)

Värvained ja pigmendid

Ökomärgisega tekstiilidele trükkimisel kasutatavad värvained ja pigmendid peavad vastama värvikodade suhtes kohaldatavatele piirangutele (käesoleva lisa jaotis c).

Vt värvikodade suhtes kohaldatavad piirangud (jaotis c)

Kontroll:

nagu on täpsustatud värvikodade puhul

ii)

Trükkimispastad

Kohaldamine:

kui kasutatakse trükkimist

Kasutatavad trükkimispastad ei tohi sisaldada üle 5 % lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Need ained võivad olla järgmised:

alifaatsed süsivesinikud (C10–C20),

monomeerid, nt akrülaadid, vinüülatsetaadid, stüreen,

monomeerid, nt akrüülnitriil, akrüülamiid, butadieen,

alkoholid, estrid, polüoolid,

formaldehüüd,

fosforhappe estrid,

benseen kõrgematest süsivesinikest saadud lisandina,

ammoniaak (nt uurea lagunemine, biureedireaktsioon).

< 5,0 % w/w LOÜ sisaldus

Kontroll:

taotleja deklaratsioon selle kohta, et trükkimist ei ole kasutatud,

või

trükkija deklaratsioon, mida tõendab/tõendavad ohutuskaart ja/või arvutused trükkimispasta kohta.

iii)

Plastisoolipõhised sideained

Kohaldamine:

kui kasutatakse trükkimist

Plastisoolipõhiseid trükkimise sideainete lisaaineid, k.a PVC ja piirangutega ftalaadid, ei ole lubatud kasutada.

Andmed puuduvad

Kontroll:

taotleja deklaratsioon selle kohta, et trükkimist ei ole kasutatud,

või

kemikaali tarnijate deklaratsioon selle kohta, et neid aineid ei ole kasutatud, lisaks ohutuskaart.

e)   Viimistlusprotsesside suhtes kohaldatavad piirangud

Eriviimistlused, töötlused ja lisaained

i)

Biotsiidipõhised viimistlusained, mida kasutatakse lõpptoodetele biotsiidsete omaduste andmiseks.

Kohaldamine:

kõik tooted

Biotsiide ei tohi biotsiidsete omaduste andmiseks kiududele, riidele või lõpptootele lisada.

Tavalisemad biotsiidid: triklosaan, nanohõbe, tsingi orgaanilised ühendid, tinaorgaanilised ühendid, diklorofenüüli (diklorofenüülestri) ühendid, bensimidasooli derivaadid ja isotiasolinoonid.

Andmed puuduvad

Kontroll:

taotleja deklaratsioon selle kohta, et neid aineid ei ole kasutatud

ii)

Vildistumisvastased ja kokkutõmbumisvastased viimistlusained

Kohaldamine:

kui neid kasutatakse.

Halogeenitud aineid ja segusid võib kasutada üksnes kammkraasimiseks mõeldud villalintide ja lahtise keedetud villa töötlemiseks.

Andmed puuduvad

Kontroll:

töötleja deklaratsioon selle kohta, et neid aineid ei ole kasutatud

iii)

Vee-, pleki- ja õlikindlust andvad töötlused

Kohaldamine:

kui kasutatakse funktsiooni tekitamiseks.

Fluoritud ainetega vee-, pleki- ja õlitõrje töötlusi ei tohi kasutada. Käesolev hõlmab perfluoreeritud ja polüfluoritud ainetega töötlusi.

Fluorimata viimistlusained peavad olema kergesti biolagunevad ja veekeskkonnas, sealhulgas veesetetes, mittekumuleeruvad. Lisaks peavad need vastama kasutuskõlblikkuse kriteeriumile 25a.

Andmed puuduvad

Kontroll:

deklaratsioon viimistlejate kasutatud repellentide kohta, lisaks ohutuskaart.

Katsemeetod:

andmed puuduvad

iv)

Leegiaeglustid

Kohaldamine:

kui kasutatakse ja nagu on täpsustatud sünergistide puhul.

Kasutada ei tohi järgmisi leegiaeglusteid:

HBCDD — heksabromotsüklododekaan,

5-BDE — pentabromodifenüüleeter,

8-BDE — oktabromodifenüüleeter,

10-BDE — dekabromodifenüüleeter,

PBBd — polübroomitud bifenüülid,

TEPA — tris(asiridinüül)fosfiin-oksiid,

TRIS — tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat,

TCEP — tris(2-kloroetüül)fosfaat,

Parafiin, C10–C13, klooritud.

Andmed puuduvad

Kontroll:

deklaratsioon selle kohta, et neid aineid ei ole kasutatud, lisaks ohutuskaart

Sünergist antimontrioksiidile (H351) tehakse erand kasutamiseks sünergistina siseruumides kasutatavate tekstiilide altkatmiseks üksnes tingimusel, et toode peab olema leeki aeglustav ja et järgitakse ohtlike ainete piirnorme töökesskonnas.

Ohtlike ainete piirnormi kaheksatunnise vahetuse keskmine väärtus 0,50 mg/m3

Kontroll:

viimistleja esitab seireandmed, kui kasutatakse antimontrioksiidi.

f)   Kõigi tootmisetappide suhtes kohaldatavad piirangud

Väga ohtlikud ained (VOA)

i)

Ained, mis on kantud Euroopa Kemikaaliameti kandidaatainete loetellu.

Kohaldamine:

kõik tooted.

Väga ohtlikke aineid, mille suhtes on määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) artikli 59 kohaselt tuvastatud, et nad täidavad nimetatud määruse artikli 57 kohased kriteeriumid ja on loetletud lõpuks REACH-määruse XIV lisasse kantavate ainete kandidaatainete loetelus (kandidaatainete loetelu), mis kehtib rakendamise ajal, ei tohi lõpptootes leiduda ei funktsionaalsuse andmiseks lõpptootele, ega selliseid aineid, mida on kavatsuslikult tootmisetappides kasutatud, kui tegemist ei ole heaks kiidetud erandiga.

Kehtiva kandidaatainete loeteluga saab tutvuda aadressil

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Erandit käesolevast kriteeriumist väljajätmise kohta ei tehta seoses ainetega, mis on määratletud VOAna ja mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 59 ette nähtud loetellu ja mis on toodud artiklis või mis tahes samalaadses osas, kui nad esinevad suuremas kontsentratsioonis kui 0,10 %.

Andmed puuduvad

Kontroll:

iga tootmisetapi teostaja ja nende kemikaalitarnijate vastavusdeklaratsioon.

Pindaktiivsed ained, pehmendusained ja kompleksitekitid

ii)

Kõik pindaktiivsed ained, pehmendusained ja kompleksitekitid

Kohaldamine:

kõik märgprotsessid

Vähemalt 95 % riidepehmendite, kompleksitekitite ja pindaktiivsete ainete massist on

aeroobsetes tingimustes kergesti biolagunev või

iseenesest biolagunev ja/või

reoveepuhastites eemaldatav.

Biolagunevuse võrdluspunktina tuleks kasutada detergentide koostisainete andmebaasi viimast läbivaadatud versiooni:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaalitarnija deklaratsioon, mida tõendavad ohutuskaardid/tõendab ohutuskaart ja/või OECD või ISO standardite kohaste katsete tulemused

Katsemeetod:

vt metid ja ketrusained (1. liite punkti a alapunktid i ja ii)

iii)

Mitteioonsed ja katioonsed pindaktiivsed ained

Kohaldamine:

kõik märgprotsessid

Kõik mitteioonsed ja katioonsed pindaktiivsed ained peavad samuti olema aeroobsetes tingimustes kergesti biolagunevad.

Biolagunevuse võrdluspunktina tuleks kasutada detergentide koostisainete andmebaasi:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Andmed puuduvad

Kontroll:

kemikaali tarnija deklaratsioon ja ohutuskaart, mida tõendavad OECD või ISO standardite kohaste katsete tulemused

Katsemeetod:

EN ISO 11734, ECETOC nr 28 OECD 311

Abiained

iv)

Valmististes ja segudes kasutatavad abiained

Kohaldamine:

kõik tooted.

Järgmisi aineid ei kasutata üheski tekstiilmaterjalide puhul kasutatavas valmistises ega segus ja nende suhtes kehtivad ainete lõpptootes esinemise piirmäärad:

 

nonüülfenool, isomeeride segu 25154-52-3

 

4-nonüülfenool 104-40-5

 

4-nonüülfenool, hargahelaga 84852-15-3

 

oktüülfenool 27193-28-8

 

4-oktüülfenool 1806-26-4

 

4-tert-oktüülfenool 140-66-9

 

alküülfenooletoksülaadid (APEO) ja nende derivaadid:

 

polüoksüetüleeritud oktüülfenool 9002-93-1

 

polüoksüetüleeritud nonüülfenool 9016-45-9

 

polüoksüetüleeritud p-nonüülfenool 26027-38-3

Kokku 25 mg/kg

Kontroll:

katsed lõpptootega tehakse nii, nagu on kirjeldatud alküülfenoolide puhul.

Katsemeetod:

lahustiga ekstraheerimine, millele järgneb vedelikkromatograafia-massispektromeetria

 

Tekstiiliga seotud valmististes või segudes ei kasutata järgmisi aineid:

 

bis(hüdrogeenitud tahkerasvalküül)dimetüülammooniumkloriid (DTDMAC),

 

distearüüldimetüülammooniumkloriid (DSDMAC),

 

di(kõvatahkerasv)dimetüülammooniumkloriid (DHTDMAC),

 

etüleendiamiintetraatsetaat (EDTA),

 

dietüleentriamiinpentaatsetaat (DTPA),

 

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool,

 

1-metüül-2-pürrolidoon,

nitrilotriatsetaat (NTA).

Andmed puuduvad

Kontroll:

deklaratsioon, mis saadakse kemikaalide tarnijatelt selle kohta, et aineid ei ole kasutatud, ja mida toetab kõiki tootmisetappe hõlmav ohutuskaart.

g)   Lõpptoote suhtes kohaldatavad piirangud

i)

Kandidaatainete loetelu VOAdest, mille suhtes kehtib erand.

Kohaldamine:

elastaan, akrüül

N,N-dimetüülatsetamiid (127-19-5)

Elastaani ja akrüüli sisaldavatele lõpptoodetele kehtivad järgmised piirmäärad:

 

Kontroll:

lõpptoote katsetamine

Katsemeetod:

solventekstraktsioon, GCMS või LCMS

tooted imikutele ja alla kolme aasta vanustele lastele

0,001 % w/w

tooted, mis on otseses kontaktis nahaga

0,005 % w/w

nahaga piiratud kokkupuutes olevad rõivad ja sisustustekstiilid

0,005 % w/w

ii)

Formaldehüüdi jäägid

Kohaldamine:

kõik tooted. Eritingimused kehtivad hoolduslihtsust pakkuva viimistlusega rõivastele (nimetatakse ka mittekortsuvuseks või sissepressimispüsivuseks)

Hoolduslihtsust pakkuva viimistluse ainetest pärit formaldehüüdi jääkide suhtes kehtivad järgmised piirmäärad:

 

Kontroll:

lõpptoote katsetamine hoolduslihtsust pakkuva viimistlusega toodete suhtes.

Kõikide teiste toodete puhul on nõutav deklaratsioon selle kohta, et asjaomaseid aineid ei ole kasutatud.

Katsemeetod:

EN ISO 14184-1

tooted imikutele ja alla kolme aasta vanustele lastele

16 ppm

tooted, mis on otseses kontaktis nahaga

16 ppm

nahaga piiratud kokkupuutes olevad rõivad ja sisustustekstiilid

75 ppm

iii)

Tekstiilide kaitsmiseks transpordi ja ladustamise ajal kasutatavad biotsiidid.

Kohaldamine:

kõik tooted

Kasutada on lubatud ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (3) kohaselt loa saanud biotsiide. Taotlejad peavad tutvuma uusima autoriseeritavate ainete loeteluga:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Piirangud kehtivad järgmistele biotsiididele:

klorofenoolid (nende soolad ja estrid),

polüklooritud bifenüülid (PCB),

tinaorgaanilised ühendid, sealhulgas TBT, TPhT, DBT ja DOT,

dimetüülfumaraat (DMFu).

andmed puuduvad

Kontroll:

enne tarnimist ja ladustamist deklaratsioon selle kohta, et kõnealuseid aineid ei ole kasutatud, mida tõendab ohutuskaart.

iv)

Ekstraheeritavad metallid

Kohaldamine:

kõik tooted, millel on erinevad piirväärtused, mis kehtivad imikute ja alla kolme aasta vanuste laste puhul.

Imikutele ja alla kolme aasta vanustele lastele suunatud toodetele kehtivad järgmised piirmäärad:

mg/kg

Kontroll:

lõpptoote katsetamine

Katsemeetod:

ekstraktsioon — EN ISO 105-E04-2013 (rasuhigi happelahus)

Määramine — ICP-MS või ICP-OES

antimon (Sb)

30,0

arseen (As)

0,2

kaadmium (Cd)

0,1

kroom (Cr)

 

metallikomplekside alusel valmistatud värvainetega värvitud tekstiilid

1,0

kõik muud tekstiilid

0,5

koobalt (Co)

1,0

vask (Cu)

25,0

plii (Pb)

0,2

nikkel (Ni)

 

metallikomplekside alusel valmistatud värvainetega värvitud tekstiilid

1,0

kõik muud tekstiilid

0,5

elavhõbe (Hg)

0,02

Kõikidele muudele toodetele, sealhulgas sisustustekstiilidele, kehtivad järgmised piirmäärad:

mg/kg

Kontroll:

lõpptoote katsetamine

Katsemeetod:

ekstraktsioon — DIN EN ISO 105-E04-2013 (rasuhigi happelahus)

Määramine — ICP-MS või ICP-OES

antimon (Sb)

30,0

arseen (As)

1,0

kaadmium (Cd)

0,1

kroom (Cr)

 

metallikomplekside alusel valmistatud värvainetega värvitud tekstiilid

2,0

kõik muud tekstiilid

1,0

koobalt (Co)

 

metallikomplekside alusel valmistatud värvainetega värvitud tekstiilid

4,0

kõik muud tekstiilid

1,0

vask (Cu)

 

plii (Pb)

50,0

nikkel (Ni)

1,0

elavhõbe (Hg)

1,0

0,02

v)

Katted, laminaadid ja kiled

Kohaldamine:

kui on lisatud tekstiilmaterjali struktuuri

Polümeerid ei tohi sisaldada järgmisi ftalaate:

DEHP (bis-(2-etüülheksüül)-ftalaat),

BBP (butüülbensüülftalaat),

DBP (dibutüülftalaat),

DMEP (bis(2-metoksüetüül)ftalaat),

DIBP (diisobutüülftalaat),

DIHP (di-C6-8-hargnenud alküftalaadid),

DHNUP (di-C7-11-hargnenud alküülftalaadid),

DHP (di-n-heksüülftalaat).

Kogusumma 0,10 % w/w

Kontroll:

polümeeri tootja deklaratsioon selle kohta, et kõnealuseid aineid ei ole kasutatud, millele on lisatud koostises kasutatud plastifikaatorite ohutuskaart. Kui teave ei ole kättesaadav, võib olla nõutav katsetamine.

Katsemeetod:

EN ISO 14389

Fluoropolümeerkilesid ja -laminaate võib kasutada välisrõivastes ja tehnilistes välisrõivastes. Neid ei toodeta, kasutades PFOAd või selle mis tahes kõrgemaid homolooge, nagu on määratlenud OECD.

 

Kontroll:

polümeeri tootmist käsitlev kile või laminaadi tootja vastavusdeklaratsioon.

vi)

Manused, nagu nööbid, needid ja tõmblukud

Kohaldamine:

kui on lisatud rõivaeseme struktuuri

Metallmanused:

 

Kontroll:

metallkomponentide koostise määramise katsed.

Katsemeetod:

nikli migratsiooni puhul

EN 12472-2005

EN 1811-1998 + A1-2008

Muude metallide puhul

määramine — GC-ICP-MS

migratsiooni piirnormi kohaldatakse selliste niklit sisaldavate metallisulamite suhtes, mis on nahaga otseses ja pikaajalises kokkupuutes.

Nikkel 0,5 μg/cm2/nädal

Lisakatsed tehakse, et määrata kindlaks järgmiste metallide olemasolu, mille suhtes kohaldatakse järgmisi piirmäärasid:

 

plii (Pb),

90 mg/kg

kaadmium (Cd)

 

tooted imikutele ja alla kolme aasta vanustele lastele

50 mg/kg

kõik teised tooted, sealhulgas sisustustekstiilid

100 mg/kg

kroom (Cr), kui tegemist on kroomimisega,

60 mg/kg

elavhõbe (Hg).

60 mg/kg

Plastmanustes ei kasutata järgmisi ftalaate:

DEHP (bis-(2-etüülheksüül)-ftalaat),

BBP (butüülbensüülftalaat),

DBP (dibutüülftalaat),

DMEP (bis(2-metoksüetüül)ftalaat),

DIBP (diisobutüülftalaat),

DIHP (di-C6-8-hargnenud alküftalaadid),

DHNUP (di-C7-11-hargnenud alküülftalaadid),

DHP (di-n-heksüülftalaat).

Järgmisi ftalaate ei kasutata lasterõivastes, mille puhul on oht, et manus võidakse suhu panna, nt tõmblukkude ripatsid:

DINP (di-isononüülftalaat),

DINP (di-isodetsüülftalaat),

DNOP (di-n-oktüülftalaat).

Andmed puuduvad

Kontroll:

plasti koostise kohta tuleb esitada ohutuskaart.


(1)  Tuleks võtta meetmeid, et vältida valepositiivseid tulemusi 4-aminiasobenseeni olemasolu kohta.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

2. liide

VÄRVIPIIRANGUD

a)   Kantserogeensed aromaatsed amiinid

Akrüülamiin

CAS-number

4-aminodifenüül

92-67-1

Bensidiin

92-87-5

4-kloro-o-toluidiin

95-69-2

2-naftülamiin

91-59-8

o-aminoasotolueen

97-56-3

2-amino-4-nitrotolueen

99-55-8

4-kloroaniliin

106-47-8

2,4-diaminoanisool

615-05-4

4,4′-diaminodifenüülmetaan

101-77-9

3,3′-diklorobensidiin

91-94-1

3,3′-dimetoksübensidiin

119-90-4

3,3′-dimetüülbensidiin

119-93-7

3,3′-dimetüül-4,4′-diaminodifenüülmetaan

838-88-0

p-kresidiin

120-71-8

4,4'-metüleen-bis-(2-kloroaniliin)

101-14-4

4,4′-oksüdianiliin

101-80-4

4,4′-tiodianiliin

139-65-1

o-toluidiin

95-53-4

2,4-diaminotolueen

95-80-7

2,4,5-trimetüülaniliin

137-17-7

4-aminoasobenseen

60-09-3

o-anisidiin

90-04-0

2,4-ksülidiin

95-68-1

2,6-ksülidiin

87-62-7

b)   Nende värvide soovituslik loetelu, mis võivad lõhustuda kantserogeenseteks aromaatseteks amiinideks

Dispersioonvärvained

dispersioonoranž 60

dispersioonkollane 7

dispersioonoranž 149

dispersioonkollane 23

dispersioonpunane 151

dispersioonkollane 56

dispersioonpunane 221

dispersioonkollane 218

Aluselised värvained

aluseline pruun 4

aluseline punane 114

aluseline punane 42

aluseline kollane 82

aluseline punane 76

aluseline kollane 103

aluseline punane 111

 

Happelised värvained

CI happeline must 29

CI happeline punane 24

CI happeline punane 128

CI happeline must 94

CI happeline punane 26

CI happeline punane 115

CI happeline must 131

CI happeline punane 26:1

CI happeline punane 128

CI happeline must 132

CI happeline punane 26:2

CI happeline punane 135

CI happeline must 209

CI happeline punane 35

CI happeline punane 148

CI happeline must 232

CI happeline punane 48

CI happeline punane 150

CI happeline pruun 415

CI happeline punane 73

CI happeline punane 158

CI happeline oranž 17

CI happeline punane 85

CI happeline punane 167

CI happeline oranž 24

CI happeline punane 104

CI happeline punane 170

CI happeline oranž 45

CI happeline punane 114

CI happeline punane 264

CI happeline punane 4

CI happeline punane 115

CI happeline punane 265

CI happeline punane 5

CI happeline punane 116

CI happeline punane 420

CI happeline punane 8

CI happeline punane 119:1

CI happeline violett 12

Otsetoimelised värvained

otsetoimeline must 4

aluseline pruun 4

otsetoimeline punane 13

otsetoimeline must 29

otsetoimeline pruun 6

otsetoimeline punane 17

otsetoimeline must 38

otsetoimeline pruun 25

otsetoimeline punane 21

otsetoimeline must 154

otsetoimeline pruun 27

otsetoimeline punane 24

otsetoimeline sinine 1

otsetoimeline pruun 31

otsetoimeline punane 26

otsetoimeline sinine 2

otsetoimeline pruun 33

otsetoimeline punane 22

otsetoimeline sinine 3

otsetoimeline pruun 51

otsetoimeline punane 28

otsetoimeline sinine 6

otsetoimeline pruun 59

otsetoimeline punane 37

otsetoimeline sinine 8

otsetoimeline pruun 74

otsetoimeline punane 39

otsetoimeline sinine 9

otsetoimeline pruun 79

otsetoimeline punane 44

otsetoimeline sinine 10

otsetoimeline pruun 95

otsetoimeline punane 46

otsetoimeline sinine 14

otsetoimeline pruun 101

otsetoimeline punane 62

otsetoimeline sinine 15

otsetoimeline pruun 154

otsetoimeline punane 67

otsetoimeline sinine 21

otsetoimeline pruun 222

otsetoimeline punane 72

otsetoimeline sinine 22

otsetoimeline pruun 223

otsetoimeline punane 126

otsetoimeline sinine 25

otsetoimeline roheline 1

otsetoimeline punane 168

otsetoimeline sinine 35

otsetoimeline roheline 6

otsetoimeline punane 216

otsetoimeline sinine 76

otsetoimeline roheline 8

otsetoimeline punane 264

otsetoimeline sinine 116

otsetoimeline roheline 8,1

otsetoimeline violett 1

otsetoimeline sinine 151

otsetoimeline roheline 85

otsetoimeline violett 4

otsetoimeline sinine 160

otsetoimeline oranž 1

otsetoimeline violett 12

otsetoimeline sinine 173

otsetoimeline oranž 6

otsetoimeline violett 13

otsetoimeline sinine 192

otsetoimeline oranž 7

otsetoimeline violett 14

otsetoimeline sinine 201

otsetoimeline oranž 8

otsetoimeline violett 21

otsetoimeline sinine 215

otsetoimeline oranž 10

otsetoimeline violett 22

otsetoimeline sinine 295

otsetoimeline oranž 108

otsetoimeline kollane 1

otsetoimeline sinine 306

otsetoimeline punane 1

otsetoimeline kollane 24

otsetoimeline pruun 1

otsetoimeline punane 2

otsetoimeline kollane 48

otsetoimeline pruun 1:2

otsetoimeline punane 7

 

otsetoimeline pruun 2

otsetoimeline punane 10

 

c)   Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised (CMR) värvained või värvained, mis võivad olla sensibiliseeriva toimega

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised värvained

C.I. happeline punane 26

C.I. otsetoimeline must 38

C.I. dispersioonsinine 1

C.I. aluseline punane 9

C.I. otsetoimeline sinine 6

C.I. dispersioonoranž 11

C.I. aluseline violett 14

C.I. otsetoimeline punane 28

C.I. dispersioonkollane 3

Dispersioonvärvained, mis võivad olla sensibiliseeriva toimega

C.I. dispersioonsinine 1

C.I. dispersioonsinine 124

C.I. dispersioonpunane 11

C.I. dispersioonsinine 3

C.I. dispersioonpruun 1

C.I. dispersioonpunane 17

C.I. dispersioonsinine 7

C.I. dispersioonoranž 1

C.I. dispersioonkollane 1

C.I. dispersioonsinine 26

C.I. dispersioonoranž 3

C.I. dispersioonkollane 3

C.I. dispersioonsinine 35

C.I. dispersioonoranž 37

C.I. dispersioonkollane 9

C.I. dispersioonsinine 102

C.I. dispersioonoranž 76

C.I. dispersioonkollane 39

C.I. dispersioonsinine 106

C.I. dispersioonpunane 1

C.I. dispersioonkollane 49

3. liide

ENERGIATÕHUSA PESEMISE, KUIVATAMISE JA TERMOTÖÖTLUSE PARIM VÕIMALIK TEHNIKA (PVT)

Valdkond

PVT-tehnika

1.

Üldine energiahaldus

1.1.

Mõõtmine

1.2.

Protsessi seire ja voolu reguleerimise, täitemahtude, temperatuuride ja ajastamise automatiseeritud juhtsüsteemid

1.3.

Torustiku, ventiilide ja äärikute isoleerimine

1.4.

Sagedusregulaatoriga elektrimootorid ja pumbad

1.5.

Masinate suletud konstruktsioon aurukao vähendamiseks

1.6.

Vee ja vedeliku taaskasutus/ringlussevõtt partii töötlemisel

1.7.

Soojuse taaskasutamine, nt loputusvesi, auru kondensaat, töötlemisel tekkiv õhuheide, põlemisgaasid

2.

Pesemine ja loputamine

2.1.

Jahutusvee kasutamine töötlusveena

2.2.

Ülevoolupesu asendamine dreenimisega/sissevoolupesuga

2.3.

Aruka loputustehnoloogia kasutamine veevoolu juhtimise ja vastuvooluga

2.4.

Soojusvahetite paigaldamine

3.

Kuivatamine ja termotöötlus pingutusraamidel

3.1.

Õhuvoolu optimeerimine

3.2.

Kaitsekestade isoleerimine

3.3.

Tõhusate põletisüsteemide paigaldamine

3.4.

Soojuse taaskasutussüsteemide paigaldamine

Märkus

Uued PVT-lahendused, millele ELi liikmesriikide asutused pärast Euroopa Komisjoni tekstiili käsitleva PVT-viitedokumendi avaldamise kuupäeva (2003) on viidanud ja mida nad on soovitanud, loetakse eespool nimetatutega kooskõlas olevaks.