13.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/42


NÕUKOGU OTSUS 2014/349/ÜVJP,

12. juuni 2014,

millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (1) (EULEX KOSOVO)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2008 vastu ühismeetme 2008/124/ÜVJP (2).

(2)

Nõukogu võttis 8. juunil 2010 vastu otsuse 2010/322/ÜVJP, (3) millega muudeti ühismeedet 2008/124/ÜVJP ja pikendati Euroopa Liidu õigusriigimissiooni Kosovos (EULEX KOSOVO) kehtivust kahe aasta võrra kuni 14. juunini 2012.

(3)

Nõukogu võttis 6. juunil 2012 vastu otsuse 2012/291/ÜVJP, (4) millega muudeti ühismeedet 2008/124/ÜVJP ja pikendati EULEX KOSOVO kehtivust kahe aasta võrra kuni 14. juunini 2014.

(4)

Strateegilisel läbivaatamisel esitatud soovituste kohaselt on EULEX KOSOVO kehtivust vaja pikendada veel kahe aasta võrra.

(5)

Nõukogu võttis 27. mail 2013 vastu otsuse 2013/241/ÜVJP, (5) millega muudeti ühismeedet 2008/124/ÜVJP, et kehtestada uus lähtesumma, mis katab ajavahemikku 15. juunist 2013 kuni 14. juunini 2014. Ühismeedet 2008/124/ÜVJP tuleks muuta, et kehtestada uus lähtesumma üleminekuperioodiks, mis kestab 15. juunist 2014 kuni 14. oktoobrini 2014.

(6)

Missiooni EULEX KOSOVO viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja kahjustada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(7)

Ühismeedet 2008/124/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühismeedet 2008/124/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Missiooni juht on missiooni esindaja. Missiooni juht võib delegeerida isikkoosseisu ja finantsküsimustega seotud juhtimisülesandeid missiooni isikkoosseisu liikmetele, kes on tema üldvastutuse all.”;

b)

lõige 5 jäetakse välja;

c)

lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9.   Missiooni juht tagab, et EULEX KOSOVO teeb vajaduse korral tihedat koostööd ja koordineerib oma tegevust pädevate Kosovo asutuste ja asjakohaste rahvusvaheliste osalejatega, sealhulgas NATO/KFORi, UNMIKi, OSCE ja Kosovos õigusriigi vallas osalevate kolmandate riikidega.”

2)

Artikli 9 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Kogu isikkoosseis täidab oma kohustusi ja tegutseb missiooni huvides. Kogu isikkoosseis järgib nõukogu otsusega 2013/488/EL (6) kehtestatud julgeolekupõhimõtteid ja miinimumstandardeid.

(6)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (ELT L 274, 15.10.2013, lk 1).”"

3)

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Rahvusvahelise ja kohaliku isikkoosseisu töötingimused ning õigused ja kohustused sätestatakse EULEX KOSOVO ja asjaomase isikkoosseisu liikme vahel sõlmitud lepinguga.”

4)

Artikli 14 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Missiooni juht tagab ELi salastatud teabe kaitse vastavalt otsusele 2013/488/EL.”

5)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15a

Õiguslik korraldus

EULEX KOSOVO-l on käesoleva ühismeetme rakendamiseks õigus hankida teenuseid ja asju, sõlmida lepinguid ja halduskokkuleppeid, värvata töötajaid, omada arvelduskontosid, omandada ja võõrandada vara, ennast kohustustest vabastada ning olla kohtus menetlusosaliseks.”

6)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EULEX KOSOVO kulude katmiseks kuni 14. oktoobrini 2010 ette nähtud lähtesumma on 265 000 000 eurot.

EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. oktoobrist 2010 kuni 14. detsembrini 2011 ette nähtud lähtesumma on 165 000 000 eurot.

EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. detsembrist 2011 kuni 14. juunini 2012 ette nähtud lähtesumma on 72 800 000 eurot.

EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. juunist 2012 kuni 14. juunini 2013 ette nähtud lähtesumma on 111 000 000 eurot.

EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. juunist 2013 kuni 14. juunini 2014 ette nähtud lähtesumma on 110 000 000 eurot.

EULEX KOSOVO kulude katmiseks alates 15. juunist 2014 kuni 14. oktoobrini 2014 ette nähtud lähtesumma on 34 000 000 eurot.

EULEX KOSOVO jaoks järgnevateks ajavahemikeks määratava lähtesumma kohta teeb otsuse nõukogu.”;

b)

lõiked 4 kuni 6 asendatakse järgmisega:

„4.   EULEX KOSOVO vastutab missiooni eelarve täitmise eest. Sel eesmärgil allkirjastab EULEX KOSOVO komisjoniga lepingu.

5.   EULEX KOSOVO vastutab alates 15. juunist 2014 volituste täitmisest tulenevate mis tahes nõuete ja kohustuste eest, välja arvatud nõuete eest, mis on seotud missiooni juhi tõsiste üleastumistega, mille eest vastutab tema.

6.   Rahastamiskorra rakendamine ei piira artiklites 7, 8 ja 11 sätestatud käsuliini ning missiooni EULEX KOSOVO operatiivvajadusi, sealhulgas varustuse kokkusobivust ja meeskondade koostalitlusvõimet.

7.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva ühismeetme jõustumise kuupäevast.”

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

Projektiüksus

1.   Missioonil EULEX KOSOVO on projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks. Missiooni EULEX KOSOVO volitustega seotud valdkondades ja oma eesmärkide toetamiseks kooskõlastab ja toetab EULEX KOSOVO vajaduse korral liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt nende vastutusel elluviidavaid projekte ja annab nendega seoses nõu.

2.   EULEX KOSOVO on volitatud kasutama liikmesriikide või kolmandate riikide rahalist toetust, et viia ellu projekte, mille puhul on leitud, et need täiendavad järjekindlal moel missiooni EULEX KOSOVO teisi tegevusi, ning ta võib seda teha kahel järgmisel juhul:

a)

projekt on ette nähtud käesoleva ühismeetme eelarvelise mõju arvestuses või

b)

projekt lisatakse missiooni juhi taotlusel volituste kestuse ajal nimetatud eelarvelise mõju arvestuse muutmise teel. EULEX KOSOVO sõlmib kõnealuste riikidega kokkuleppe, millega reguleeritakse eelkõige erikorda seoses kolmandate isikute esitatud kaebuste lahendamisega, mis puudutavad kahju, mida EULEX KOSOVO on põhjustanud oma tegevuse või tegevusetusega kõnealuste riikide poolt talle kättesaadavaks tehtud vahendite kasutamisel. Ühelgi juhul ei või toetavad riigid pidada liitu või kõrget esindajat vastutavaks missiooni EULEX KOSOVO tegevuse või tegevusetuse eest nimetatud riikide vahendite kasutamisel.

3.   Projektiüksusele kolmandate riikide poolt antava rahalise toetuse vastuvõtmise kiidab heaks poliitika- ja julgeolekukomitee.”

8)

Artiklis 18 asendatakse lõiked 1 ja 2 järgmisega:

„1.   Kõrge esindaja on volitatud avaldama kooskõlas otsusega 2013/488/EL ÜRO-le, NATO-le/KFORile ja käesoleva ühismeetmega seotud kolmandatele pooltele ELi salastatud teavet ja EULEX KOSOVO jaoks koostatud dokumente kuni salastatuse tasemeni, mis vastab teabe saaja teadmisvajadusele. Selle hõlbustamiseks nähakse kohapeal ette tehniline kord.

2.   Konkreetse ja vahetu operatiivvajaduse puhul on kõrge esindaja volitatud avaldama kooskõlas otsusega 2013/488/EL pädevatele kohalikele asutustele ELi salastatud teavet ning EULEX KOSOVO jaoks koostatud dokumente kuni tasemeni „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Kõikidel muudel juhtudel avaldatakse nimetatud teavet ja dokumente pädevatele kohalikele asutustele kooskõlas menetlustega, mis vastavad kõnealuste asutuste ja ELi vahelise koostöö tasemele.”

9)

Artikli 20 teine lõik asendatakse järgmisega:

„See kaotab kehtivuse 14. juunil 2016.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 12. juuni 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

Y. MANIATIS


(1)  Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(2)  Nõukogu 4. veebruari 2008. aasta ühismeede 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos EULEX KOSOVO (ELT L 42, 16.2.2008, lk 92).

(3)  Nõukogu 8. juuni 2010. aasta otsus 2010/322/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO) ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 145, 11.6.2010, lk 13).

(4)  Nõukogu 5. juuni 2012. aasta otsus 2012/291/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos, EULEX KOSOVO, ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 146, 6.6.2012, lk 46).

(5)  Nõukogu 27. mai 2013. aasta otsus 2013/241/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO) (ELT L 141, 28.5.2013, lk 47).