4.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/30


NÕUKOGU OTSUS,

13. mai 2014,

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(2014/321/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga i ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõike 2 teist lõiget,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokollile, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, on alla kirjutatud vastavalt nõukogu otsusele 2014/172/EL, (1) tingimusel et see sõlmitakse.

(2)

Protokoll sõlmitakse eraldi menetluse korras seoses Euroopa Aatomienergiaühenduse pädevusse kuuluvate küsimustega.

(3)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, kiidetakse liidu ja selle liikmesriikide nimel heaks (2).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on käesolevaga volitatud nimetama isiku(d), kellel on õigus anda liidu ja selle liikmesriikide nimel hoiule protokolli artikli 11 lõikega 2 ette nähtud heakskiitmiskirjad.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 13. mai 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

E. VENIZELOS


(1)  ELT L 93, 28.3.2014, lk 1.

(2)  Protokolli tekst koos selle allkirjastamise otsusega on avaldatud ELTs L 93, 28.3.2014, lk 2.