14.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/63


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

12. märts 2014,

milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade aafrika katkuga Poolas

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1657 all)

(Ainult poolakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/134/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade aafrika katk on kodu- ja metssigade populatsioone kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib tõsiselt mõjutada seakasvatuse tulusust, tekitades häireid liidusiseses kaubanduses ja kolmandatesse riikidesse eksportimises.

(2)

Sigade aafrika katku puhangu korral on oht, et haigusetekitaja võib levida teistesse seakasvatusettevõtetesse ja metssigadele. Seetõttu võib see elussigadega või nendelt saadud toodetega kauplemisel levida ühest liikmesriigist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(3)

Nõukogu direktiiviga 2002/60/EÜ (3) on kehtestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade aafrika katku tõrjeks. Direktiivi 2002/60/EÜ artiklis 15 on sätestatud, et pärast ühe või mitme sigade aafrika katku juhtumi kinnitamist metssigadel tuleb määratleda nakkuspiirkond.

(4)

Poola teatas komisjonile, milline on olukord tema territooriumil seoses sigade aafrika katkuga, ning kehtestas direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 kohaselt nakkuspiirkonna, kus kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklite 15 ja 16 kohaseid meetmeid.

(5)

Et ära hoida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning ohtu, et kolmandad riigid võivad kehtestada põhjendamatuid kaubandustõkkeid, on vaja koostöös asjaomase liikmesriigiga koostada liidu tasandil Poolas sigade aafrika katku suhtes kehtestatud nakkuspiirkondade loetelu.

(6)

Käesoleva otsuse lisas tuleks esitada need direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 kohaselt kehtestatud nakkuspiirkonnad Poolas ja märkida piirkondadeks jaotamise kestus.

(7)

Pärast konsulteerimist toiduahela ja loomatervishoiu alalise komiteega tuleks kinnitada komisjoni rakendusotsus 2014/100/EL (4).

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Poola tagab, et direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 kohaselt kehtestatud nakkuspiirkond hõlmab vähemalt käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondi.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. aprillini 2014.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 12. märts 2014

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27. juuni 2002, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/100/EL, 18. veebruar 2014, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade aafrika katkuga Poolas (ELT L 50, 20.2.2014, lk 35).


LISA

NAKKUSPIIRKOND

Järgmised piirkonnad Poola Vabariigis:

Podlaasia vojevoodkond: Sejny maakond; Augustowi maakonnas: Płaska, Lipski ja Sztabini omavalitsusüksused; Sokółi maakond; Białostocki maakonnas: Czarna Białostocka, Supraśli, Zabłudówi, Michałowo ja Gródeki omavalitsusüksused; ning Hajnówka, Bielsko ja Siemiatycze maakonnad;

Masoovia vojevoodkond: Łosice maakond;

Lublini vojevoodkond: Bialski, Biała Podlaska ja Włodawa maakonnad.