11.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/35


Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsuse 2014/119/ÜVJP (teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 66, 6. märts 2014 )

Leheküljel 29 I lisa kirje 12 (Serhii Petrovych Kliuiev) veerus „Tuvastamisandmed”

asendatakse

„Sündinud 12. augustil 1969, ärimees, Andrii Kliuievi vend”

järgmisega:

„Sündinud 19. augustil 1969, ärimees, Andrii Kliuievi vend”