8.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 39/60


KOMISJONI OTSUS,

6. veebruar 2014,

millega Rootsil ja Ühendkuningriigil lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõikele 6 teha erandeid teatavatest ühistest lennundusohutuseeskirjadest

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 559 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/69/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitu liikmesriiki on taotlenud erandite tegemist määruse (EÜ) nr 216/2008 rakenduseeskirjades sätestatud ühistest lennundusohutuseeskirjadest. Komisjoni talitused hindasid kõnealuse määruse artikli 14 lõike 6 alusel taotletud erandite vajadust ja sellest tulenevat ohutustaset, lähtudes Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) soovitustest. Komisjon järeldas, et teatavate tingimuste täitmise korral tagaks muudatus sellise ohutustaseme, mis on samaväärne ühiste lennundusohutuseeskirjade kohaldamisel saavutatud ohutustasemega. Iga erandi ja selle kohaldamisega seotud tingimuste hindamist kirjeldatakse käesoleva erandite lubamist käsitleva otsuse eraldi lisades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõike 7 kohaselt teavitatakse ühele liikmesriigile tehtud erandist kõiki liikmesriike, kellel on samuti õigus seda erandit kohaldada. Käesolev otsus tuleks seega adresseerida kõikidele liikmesriikidele. Iga erandi ja sellega seotud tingimuste kirjeldus peaks olema selline, et muud liikmesriigid saaksid seda meedet rakendada, kui nad on samas olukorras, ilma komisjonilt täiendavat heakskiitu taotlemata. Siiski peaksid liikmesriigid erandite kohaldamisest teatama, kuna selle mõju võib ulatuda väljapoole kõnealust liikmesriiki.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rootsi ja Ühendkuningriigi valitsus võivad heaks kiita erandeid, mis kalduvad kõrvale määruse (EÜ) nr 216/2008 teatavatest rakenduseeskirjadest, nagu on täpsustatud käesoleva otsuse lisades.

Artikkel 2

Kõigil liikmesriikidel on õigus rakendada artiklis 1 osutatud meetmeid, nagu on täpsustatud käesoleva otsuse lisades. Liikmesriigid teavitavad sellest komisjoni, Euroopa Lennundusohutusametit ja siseriiklikke lennuameteid.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. veebruar 2014

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.


I LISA

Ühendkuningriigi suhtes tehtav erand komisjoni määrusest (EL) nr 1178/2011  (1) seoses lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õigustega

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

FCL-osa punkti FCL.905.SFI alapunktis a on sätestatud, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoril (SFI) on õigus anda vastavas õhusõidukiliigis jäljendatud lennuõpet „a) instrumentaallennupädevusmärgete väljaandmiseks, pikendamiseks ja taastamiseks, kui tal on või on olnud vastava õhusõidukiliigi instrumentaallennupädevusmärge ja ta on läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) koolituskursuse”.

Kirjas, mille komisjon sai 27. novembril 2012, teavitas Ühendkuningriigi valitsus komisjoni ja EASAt kavatsusest kohaldada erandit määruse (EL) nr 1178/2011 (lennumeeskonnamäärus) punkti FCL.905.SFI alapunktist a määruse (EÜ) nr 216/2008 (algmäärus) artikli 14 lõike 6 alusel.

Ühendkuningriik tegi ettepaneku eraldada instrumentaallennupädevuse instruktori kursuse nõue ja õigus anda instrumentaallennupädevuse algõpetust lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) muudest nõuetest ning lubada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoril, kes ei ole läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) koolitust, anda väljaõpet tüübispetsiifiliste instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Praegu ei ole piisavalt kvalifitseeritud lennuinstruktoreid, kes suudaksid läbi viia koolituskursuseid, ega piisaval hulgal instrumentaallennupädevuse instruktorite (IRI) tunnustatud kursuseid, mis võimaldaksid tulevastel lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritel (SFI) kvalifikatsiooni omandada. Ühendkuningriigi pädev asutus rõhutas, et nõue osaleda instrumentaallennupädevuse instruktorite (IRI) kursusel tekitab lennuinstruktorite ebapiisava hulga tõttu soovimatu probleemi. Seda olukorda saab parandada nii, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritel (SFI), kes ei ole läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) koolitust, lubatakse läbi viia koolitust tüübispetsiifiliste instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks. Amet leidis, et Ühendkuningriik on piisavalt tõendanud vajadust teha erand punkti FCL.905.SFI nõuetest.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

FCL-osa sätete kohaselt on instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursuse läbimine üldine nõue ja seda kohaldatakse lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) kõikide instrumentaallennupädevusega seotud koolitusõiguste suhtes. Seetõttu kohaldatakse seda ka õiguse suhtes viia läbi koolitust tüübispetsiifiliste instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks, samuti lisaõiguste suhtes anda instrumentaallennupädevuse algõpetust.

Ühendkuningriik rõhutas, et kavandatava erandi puhul säilitatakse samaväärne ohutustase, kuna sellega taastatakse JAR-FCLi standard.

Peale selle tegi Ühendkuningriik ettepaneku nõuda instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursuse läbimist vaid instrumentaallennupädevuse algõpetuse andmise puhul ja kohaldada nende lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (IRI) suhtes, kes ei ole instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursust läbinud, piirangut, mille kohaselt neil on õigus läbi viia koolitusi vaid tüübipädevusmärke, sealhulgas tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks. Selleks et kõnealust koolitust saaksid pakkuda ka sellised lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorid (SFI), kes ei ole instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursust täies mahus läbinud, tegi Ühendkuningriik ettepaneku kehtestada nõue, et asjaomane lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor (SFI) peab viimase 12 kuu jooksul olema läbinud vastava õhusõidukitüübi lennuoskuse tasemekontrolli, sealhulgas instrumentaallennupädevuse tasemekontrolli. Eespool kirjeldatud kvalifikatsiooniga lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoril (SFI), kes ei ole läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) täielikku kursust, puudub õigus läbi viia koolitusi mis tahes instrumentaallennupädevusmärke esmaseks väljaandmiseks ja sellise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks, mis ei ole seotud tüübipädevusmärke pikendamise või taastamisega.

Pärast muudetud eranditaotluse läbivaatamist on amet arvamusel, et Ühendkuningriigil on õigus, kui ta väidab, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õigusi on FCL-osas võrreldes JAR-FCLiga muudetud. Uus nõue, mille kohaselt lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor (SFI) peab instrumentaallennupädevuse lennuõppe läbiviimiseks osalema instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursusel, on lisatud kui täiendav tingimus, sest seda peeti õiguste laiendamisel vajalikuks.

Amet nõustus Ühendkuningriigi hinnanguga, et kavandatav erand tagab samaväärse ohutustaseme, nagu saavutatakse FCL-osa kohaldamisega, kuna erandiga ei lubata lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) konkreetsel rühmal viia läbi koolitust üldise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks, ilma et nad oleksid osalenud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursusel, vaid lubatakse neil läbi viia koolitusi üksnes tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks.

3.   ERANDI KIRJELDUS

Ühendkuningriik võib erandina määruse (EL) nr 1178/2011 punkti FCL.905.SFI alapunktist a lubada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritel (SFI) läbi viia koolitust tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks, ilma et nad oleksid läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) koolituse.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Eespool kirjeldatud kvalifikatsiooniga lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor (SFI) ei või läbi viia koolitust üldise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks, ilma et ta oleks läbinud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursuse.

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui punktis 4 kirjeldatud tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


(1)  Komisjoni määrus (EL) nr 1178/2011, 3. november 2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).


II LISA

Ühendkuningriigi suhtes tehtav erand määrusest (EL) nr 1178/2011 seoses lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigustega

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

Punkti FCL.1005.SFE alapunkti a alapunktis 2 on sätestatud, et lennukite või vertikaalstardiga õhusõidukite lennuimitaatori kontrollpiloodil on õigus lennu täisimitaatoril (FFS) korraldada „[—] lennuoskuse tasemekontrolle instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks, kui lennuimitaatori kontrollpiloot vastab asjaomase õhusõidukiliigi puhul punkti FCL.1010.IRE nõuetele”.

Kirjas, mille komisjon sai 27. novembril 2012, teavitas Ühendkuningriigi valitsus komisjoni ja EASAt kavatsusest kohaldada erandit määruse (EL) nr 1178/2011 (lennumeeskonnamäärus) punkti FCL.1005.SFE alapunkti a alapunktist 2 määruse (EÜ) nr 216/2008 (algmäärus) artikli 14 lõike 6 alusel.

Ühendkuningriik tegi ettepaneku luua lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) uus kategooria, kellel on õigus teostada kontrolle instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks seoses tüübipädevusega, eraldades instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) või instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) suhtes kohaldatava nõude muudest lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) suhtes kohaldatavatest nõuetest ja piirates õigusi tüübipädevusmärke, sealhulgas tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Praegu ei ole piisavalt tunnustatud kursuseid, mis võimaldaksid tulevastel lennuimitaatori kontrollpilootidel (SFE) kvalifikatsioon omandada. Ühendkuningriik rõhutas, et kõnealune nõue tekitab soovimatu probleemi, kuna käesoleval ajal ei ole küllaldaselt koolitatud inimressursse. Seda olukorda saab parandada nii, et lennuimitaatori kontrollpilootidel (SFE), kes ei vasta instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) nõuetele, lubatakse läbi viia lennuoskuse tasemekontrolle tüübispetsiifiliste instrumentaallennupädevusmärgete pikendamiseks ja taastamiseks. Amet oli arvamusel, et Ühendkuningriik on piisavalt tõendanud vajadust teha erand punkti FCL.1005.SFE nõuetest.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

Ühendkuningriik põhjendas kavandatavat erandit, osutades samaväärsele JAR-FCLi nõudele ning määrates kindlaks muudatuse seoses kõnealuse kontrollpiloodi kategooria õigustega ja tingimustega, millele taotleja peab vastama. Ühendkuningriik rõhutas, et JAR-süsteemis lubasid paljud siseriiklikud ametiasutused lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE) läbi viia selliseid kontrolle instrumentaallennuõiguste pikendamiseks või taastamiseks, mis on seotud tüübipädevusega, s.o kontrolle tüübipädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks koos tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärkega. Lennuimitaatori kontrollpilootidel (SFE) ei lubatud läbi viia üldise mittetüübispetsiifilise instrumentaallennupädevuse kontrolle ega anda välja esmaseid tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevuse õigusi.

Peale selle osutas Ühendkuningriik asjaolule, et lennuimitaatori kontrollpilootide (SFE) suurenenud õiguste alusel nõutakse FCL-osas, et lennuimitaatori kontrollpiloot (SFE) peab vastama nõuetele, mida kohaldatakse instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) suhtes, mille hulka kuulub nõue omada instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) tunnistust. FCL-osa sätete kohaselt on see nõue üldine eeldus ja seetõttu kohaldatakse seda lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) kõikide instrumentaallennupädevuse kontrollimisõiguste suhtes. Seda kohaldatakse tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevuse pikendamise ja taastamise õiguste suhtes ning uute õiguste suhtes viia läbi kontrolle mis tahes instrumentaallennupädevusmärke esmaseks väljaandmiseks.

Ühendkuningriik tõstis esile seda, et kavandatava erandiga säilitatakse kaitse samaväärne tase, kuna erandiga taastatakse JAR-FCL standard.

Pärast eranditaotluse läbivaatamist on amet arvamusel, et Ühendkuningriigil on õigus, kui ta väidab, et punkti FCL.1005.SFE nõue ei sisalda tegelikult lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigust läbi viia lennuoskuse kontrolli instrumentaallennupädevuse esmaseks väljaandmiseks lennu täisimitaatoril (FFS), vaid on piiratud instrumentaallennupädevusmärke pikendamise ja taastamisega (vt alapunkti a alapunkt 2). Lisaks märkis Ühendkuningriik õigesti, et JAR-FCLi järgi lubatakse lennuimitaatori kontrollpilootidel (SFE) läbi viia lennuoskuse tasemekontrolle instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks. Ühendkuningriigil oli samuti õigus, kui ta väidab et JAR-FCLi järgi ei nõuta lennuimitaatori kontrollpilootidelt (SFE) vastavust ka instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) või instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) nõuetele. On õige, et lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigusi on võrreldes JAR-FCLis sätestatud õigustega muudetud.

Selleks et anda lennuimitaatori kontrollpiloodile (SFE) õigus läbi viia kontrolle ühendatud tüübipädevus- ja instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks, ilma et ta vastaks instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) suhtes kohaldatavatele nõuetele, tegi Ühendkuningriik ettepaneku, et asjaomane lennuimitaatori kontrollpiloot (SFE) peab viimase 12 kuu jooksul olema läbinud õhusõidukitüübi, sealhulgas instrumentaallennupädevuse lennuoskuse tasemekontrolli. Niisuguse kvalifikatsiooniga lennuimitaatori kontrollpiloot (SFE) ei vii läbi kontrolle mis tahes instrumentaallennupädevusmärke esmaseks väljaandmiseks ega sellise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks, mis ei ole seotud tüübipädevusmärke pikendamise või taastamisega.

Esitatud ülevaate põhjal nõustus amet Ühendkuningriigi hinnanguga, et kavandatav erand tagab samaväärse ohutustaseme, nagu saavutatakse FCL-osa kohaldamisega, kuna erandiga ei lubata lennuimitaatori kontrollpilootide (SFE) konkreetsel rühmal läbi viia kontrolle instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks, ilma et nad oleksid osalenud instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) kursusel, vaid annab neile õiguse läbi viia kontrolle tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks.

3.   ERANDI KIRJELDUS

Ühendkuningriik võib erandina määruse (EL) nr 1178/2011 punkti FCL.1005.SFE alapunkti a alapunktist 2 lubada lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE) läbi viia lennuoskuse tasemekontrolle tüübispetsiifilise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks ja taastamiseks, ilma et ta vastaks instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi (IRE) suhtes kehtestatud nõuetele, mis sisaldavad nõuet omada instrumentaallennupädevuse instruktori (IRI) tunnistust.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Eespool kirjeldatud kvalifikatsiooniga lennuimitaatori kontrollpiloot (SFE) ei või läbi viia kontrolle mis tahes instrumentaallennupädevusmärke esmaseks väljaandmiseks ega sellise instrumentaallennupädevusmärke pikendamiseks või taastamiseks, mis ei ole seotud tüübipädevusmärke pikendamise või taastamisega.

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui punktis 4 kirjeldatud tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


III LISA

Ühendkuningriigi suhtes tehtav erand määrusest (EL) nr 1178/2011 seoses lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) piiratud õigustega ja vahenditega, mille abil saab neid piiranguid kõrvaldada

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

Punkti FCL.910.SFI alapunktis b on sätestatud, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õiguste laiendamiseks seoses muud õhusõidukitüüpi esindavate imitaatoritega peab lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorit (SFI) eksamineerima tüübipädevuse kontrollpiloot (TRE). FCL-osas ei lubata lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE), kellel on teatava õhusõidukitüübi kvalifikatsioon, läbi viia tasemekontrolle, et lisada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õigustele mis tahes muu õhusõidukitüüp.

Kirjas, mille komisjon sai 27. novembril 2012, teavitas Ühendkuningriigi valitsus komisjoni ja EASAt kavatsusest kohaldada erandit määruse (EL) nr 1178/2011 (lennumeeskonnamäärus) punkti FCL.910.SFI alapunktist b määruse (EÜ) nr 216/2008 (algmäärus) artikli 14 lõike 6 alusel.

Ühendkuningriik taotles kõnealust erandit selleks, et laiendada lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigusi nii, et lisaks tasemekontrollide tegemisele lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse esmaseks väljaandmiseks oleks lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE) lubatud läbi viia lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) mis tahes muu tüübi tasemekontrolle.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigusi oleks vaja laiendada nii, et lisaks tasemekontrollide tegemisele lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse esmaseks väljaandmiseks oleks lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE) lubatud läbi viia lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) mis tahes muu tüübi tasemekontrolle, kuna vastasel juhul tekib lennundussektoris seoses kvalifitseeritud töötajate puudusega täiendav probleem. Amet nõustus Ühendkuningriigi esitatud põhjendusega kõnealuse erandi tegemiseks.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

Ühendkuningriik põhjendas kavandatavat erandit, väites, et sellise õiguste laiendamisega ei kaasne kahjulikku mõju ohutustasemele.

Esitatud ülevaate põhjal nõustus amet Ühendkuningriigi hinnanguga, et kavandatava erandiga säilitatakse samaväärne ohutustase, kuna FCL-osas juba lubatakse lennuimitaatori kontrollpilootidel (SFE) läbi viia lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) tasemekontrolle selliste õhusõidukitüübi puhul, mis on märgitud lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistusele selle esmasel väljaandmisel.

3.   ERANDI KIRJELDUS

Ühendkuningriik võib teha erandi määruse (EL) nr 1178/2011 punkti FCL.910.SFI alapunktist b, lubades laiendada lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) õigusi nii, et lisaks tasemekontrollide tegemisele sellise õhusõidukitüübi puhul, mis on märgitud lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistusele selle esmasel väljaandmisel, on lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE) lubatud läbi viia lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) tasemekontrolle muude õhusõidukitüüpide suhtes.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) õigusi võib laiendada sama õhusõidukiliigi muid tüüpe esindavatele lennutreeningseadmetele (FSTD), kui tunnistuse omanik

on edukalt läbinud vastava tüübipädevuskursuse imitaatoriosad ning

on andnud täismahus tüübipädevuskursusel vähemalt kolm tundi lennuõpet vastava tüübi lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorina (SFI) asjakohase kvalifikatsiooniga tüübipädevuse kontrollpiloodi (TRE) või lennuimitaatori kontrollpiloodi (SFE) järelevalve all, kes peab kinnitama soorituse sobivust.

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui punktis 4 kirjeldatud tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


IV LISA

Ühendkuningriigi suhtes tehtav erand määrusest (EL) nr 1178/2011 seoses lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õiguste ja tingimustega

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

Määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa punktis FCL.905.SFI on sätestatud lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) õigused ja tingimus, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoril (SFI) ei lubata koolitada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejaid. FCL-osas antakse kõnealuse koolituse õigused üksnes tüübipädevuse instruktori (TRI) tunnistuse omanikele juhul, kui neil on vähemalt kolmeaastane tüübipädevuse instruktorina töötamise kogemus (punkti FCL.905.TRI alapunkt b).

27. novembri 2012. aasta kirjas teavitas Ühendkuningriigi valitsus komisjoni ja EASAt kavatsusest kohaldada erandit määruse (EL) nr 1178/2011 (lennumeeskonnamäärus) kõnealusest sättest määruse (EÜ) nr 216/2008 (algmäärus) artikli 14 lõike 6 alusel.

Ühendkuningriik tegi ettepaneku anda lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse omanikele õigus koolitada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejaid, ilma et nad vastaksid nõudele, mille kohaselt peab neil olema vähemalt kolmeaastane tüübipädevuse instruktorina (TRI) töötamise kogemus.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Ühendkuningriik teavitas, et nad tõlgendasid JAR-FCLi varem nii, et lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritel (SFI) lubati tegutseda juhendajatena lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) kursustel pärast seda, kui nad olid läbinud juhendamise erikursuse, millele järgnes taotleja atesteerimine. Ühendkuningriik kirjeldas lisaks, et FCL-osa rakendamisega ja sõnastuse täpsustamisega on lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejate koolitamise õigus antud üksnes sellistele tüübipädevuse instruktoritele (TRI), kellel on kolmeaastane tüübipädevuse instruktorina töötamise kogemus. Ühendkuningriigis ei vasta paljud lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorid (SFI), kes on saanud tunnistuse Ühendkuningriigis ja kes töötavad lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori tunnistuse taotlejate koolitajatena, tüübipädevuse instruktorina (TRI) töötamise kolmeaastase kogemuse nõudele. Seetõttu ei saa nad jätkata tegutsemist lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) kursuste juhendajana. Ühendkuningriik täpsustas lisaks, et paljud praegu tegutsevatest lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritest (SFI) ei saa täita tüübipädevuse instruktorile (TRI) kehtestatud nõudeid meditsiinilistel põhjustel.

Tegeliku olukorra hindamise põhjal järeldas Ühendkuningriik, et tal ei ole piisavalt tüübipädevuse instruktoreid (TRI), kes õpetaksid välja küllaldasel arvul lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejaid ja suudaksid rahuldada lennundussektori koolitusvajadust. Selle tulemusel tekib tulevikus puudus kõnealust õpet andvatest kvalifitseeritud instruktoritest, mis põhjustaks pilootide koolituses tõsiseid probleeme eelkõige ettevõtlus- ja ärialaste õhusõidukite puhul. Seetõttu on vaja anda sellistele lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritele (SFI), kes ei vasta nõudele omada vähemalt kolmeaastast kogemust tüübipädevuse instruktorina (TRI), õigus koolitada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejaid. Amet nõustus Ühendkuningriigi põhjendusega kõnealuse erandi vajalikkuse kohta.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

Peale selle tuvastas Ühendkuningriik vastuolu FCL-osas, mille kohaselt lennuimitaatori kontrollpiloodil (SFE), kellel peab olema lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistus, on õigus läbi viia atesteerimisi vastava õhusõidukiliigi lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse väljaandmiseks, pikendamiseks või taastamiseks, kuid samal ajal ei lubata tal anda õpet nendele lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritele. Asjaolu, et lennuimitaatori kontrollpiloot (SFE), kes on ka lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktor (SFI), ei saa õpetada pilooti lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoriks, kuid võib eksamineerida lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorit, on tuvastatud kui vastuolu FCL-osas, sest kõigil FCL-osaga hõlmatud kontrollpilootidel on õigus anda õpet selliste tunnistuste, pädevusmärgete ja lubade saamiseks, mille kohta tal on lubatud läbi viia eksameid.

FCL-osa kajastab JAR-FCL süsteemi, kus õpet lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejatele võis läbi viia üksnes tüübipädevuse instruktor (TRI). Olles läbi vaadanud ettepanekud, kuidas Ühendkuningriik kavatseb edaspidi lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoreid (SFI) sellise ülesande täitmiseks kvalifitseerida, nõustus amet Ühendkuningriigi hinnanguga, et kavandatava erandiga saavutatakse samaväärne ohutustase kui FCL-osa kohaldamisega, eriti seoses Ühendkuningriigi soovitatud täiendava koolituse ja kontrolli nõuetega.

Tuleb siiski rõhutada, et Ühendkuningriik näeb juhendamise erikursuse ette ka tüübipädevuse instruktoritele (TRI), kes soovivad niisugust koolitust läbi viia. Kuna FCL-osas on juba sätestatud, et tüübipädevuse instruktoril (TRI) on õigus läbi viia lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse koolitust, kui ta vastab kolmeaastase kogemuse nõudele, siis ei ole niisugune juhendamise erikursus tüübipädevuse instruktori (TRI) puhul nõutav. Seetõttu korraldatakse kõnealuseid kursuseid üksnes lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritele (SFI).

3.   ERANDI KIRJELDUS

Ühendkuningriik võib erandina punktist FCL.905.SFI anda sellistele lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritele (SFI), kes ei vasta nõudele omada vähemalt kolmeaastast kogemust tüübipädevuse instruktorina (TRI), õiguse koolitada lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) tunnistuse taotlejaid.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Eespool osutatud lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktoritel (SFI) peab olema vähemalt kolmeaastane kogemus lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorina, nad peavad läbima lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktori (SFI) kahepäevase juhendamiskursuse, mille viib läbi lennutreeningseadme tüübipädevuse instruktorite (SFI) juhendaja, ning seejärel nad atesteeritakse.

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui vastavad tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


V LISA

Ühendkuningriigi suhtes tehtav erand määrusest (EL) nr 1178/2011 seoses instrumentaallennupädevusmärke (IR) pikendamise ja taastamisega

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

Määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL-osa) punkti FCL.625 alapunktides c ja d on sätestatud järgmine:

c)   Taastamine. Taotlejad, kelle instrumentaallennu pädevusmärke kehtivus on lõppenud, peavad oma õiguste taastamiseks tegema järgmist:

(1)

läbima sertifitseeritud koolitusorganisatsioonis täienduskoolituse, et saavutada käesoleva osa 9. liite kohase lennueksami instrumentaallennuelemendi edukaks sooritamiseks vajalik oskuste tase, ning

(2)

sooritama käesoleva osa 9. liite kohase lennuoskuse tasemekontrolli vastavat liiki õhusõidukil.

d)   Kui instrumentaallennu pädevusmärget ei ole eelnenud seitsme aasta jooksul pikendatud või taastatud, peab selle omanik sooritama uuesti instrumentaallennupädevuse teooria- ja lennueksami.”

18. märtsi 2013. aasta kirjas teavitas Ühendkuningriigi valitsus komisjoni ja EASAt oma kavatsusest kohaldada erandit määruse (EL) nr 1178/2011 kõnealusest sättest määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 14 lõike 6 alusel.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Kui load on välja antud FCL-osa kohaselt ja loa omanikule on antud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõuetele vastav ning kolmandas riigis kehtiv instrumentaallennupädevusmärge, on vaja tagada, et loa omanik säilitaks õigused, ilma et ta peaks uuesti tegema teooriaeksami. Lennumeeskonnamääruses seda olukorda ei käsitleta, mis tekitab loaomanikele soovimatu probleemi.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

Ühendkuningriik on seisukohal, et punkti FCL.625 alapunktis d sätestatud nõuded kehtestati juhuks, kui loa omanik lõpetab instrumentaallennureeglite (IFR) järgi lendamise seitsmeks aastaks. Eeskirjades ei võeta arvesse võimalust, et loa omanik võib olla lennanud instrumentaallennureeglite alusel, kasutades seitsme aasta jooksul kolmandas riigis kehtivat instrumentaallennupädevusmärget, mis on selle ajavahemiku jooksul taastatud ja mis on seetõttu kehtiv.

Pärast eranditaotluse läbivaatamist nõustus amet Ühendkuningriigiga, et on ebaproportsionaalne nõuda piloodilt, kellel on kolmanda riigi poolt ICAO 1. lisa kohaselt välja antud kehtiv või hiljuti aegunud instrumentaallennupädevusmärge, uue teooriaeksami sooritamist selleks, et taastada rohkem kui seitse aastat tagasi välja antud Euroopa instrumentaallennupädevusmärge; st et ei ole kohane nõuda ühtede ja samade nõuete täitmist piloodilt, kel on hiljutine instrumentaallennureeglite järgi lendamise kogemus, ja piloodilt, kes ei ole instrumentaallennureeglite järgi lennanud rohkem kui seitsme aasta jooksul.

Amet nõustub Ühendkuningriigi esitatud põhjendustega. Eeskirjades ei võeta arvesse võimalust, et loa omanik võib olla lennanud instrumentaallennureeglite alusel, kasutades seitsme aasta jooksul kolmanda riigi instrumentaallennupädevusmärget, mis on selle ajavahemiku jooksul taastatud ja mis on seetõttu kehtiv. Kavandatav erand hõlmaks FCL-osa kohaselt välja antud ja ICAO nõuetele vastavat instrumentaallennupädevusmärget sisaldavate lubade omanikke. Kui piloodid lõpetavad pärast teatavat ajavahemikku lendamise kõnealuse loa alusel, kuid jätkavad lendamist ICAOga liitunud kolmanda riigi poolt välja antud ja instrumentaallennupädevusmärget sisaldava loa alusel, ning taotlevad siis oma instrumentaallennupädevusmärke taastamist Euroopa loal, peaksid nad täitma ainult neid punkti FCL.625 alapunktis b sisalduvaid pädevusmärke pikendamise kriteeriume, mis põhinevad kolmandas riigis kehtival instrumentaallennupädevusmärkel. See tähendab, et pädevusmärke omanik peab läbima lennuoskuse tasemekontrolli, kuid temalt ei nõuta koolituse läbimist ega uue teooriaeksami sooritamist. Piloot, kes omab kolmanda riigi instrumentaallennupädevusmärget, mille kehtivus on lõppenud, kuid mida on pikendatud või mis on taastatud eelneva seitsme aasta jooksul, vastab punkti FCL.625 alapunkti c kohastele pädevusmärke taastamise tingimustele, kuid ka temalt ei nõuta uue teooriaeksami sooritamist. Amet on arvamusel, et sellega tagatakse samaväärne ohutustase, mis FCL-osa rakendamise puhul.

3.   ERANDI KIRJELDUS

Ühendkuningriik võib erandina määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (edaspidi „FCL- osa”) punkti FCL.625 alapunktidest c ja d lubada FCL-osa kohaselt väljaantud lubade omanikel säilitada kolmanda riigi instrumentaallennupädevusmärkega seotud õigused, ilma et nad peaksid uut teooriaeksamit sooritama.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Kõnealust erandit kohaldatakse FCL-osa kohaselt välja antud lubade omanike suhtes, tingimusel, et kolmanda riigi instrumentaallennupädevusmärge vastab ICAO nõuetele.

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui punktis 4 kirjeldatud tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


VI LISA

Rootsi suhtes tehtav erand komisjoni määrusest (EL) nr 748/2012  (1) seoses olemasolevate sätetega imporditud õhusõidukite lennukõlblikkussertifikaatide väljaandmise kohta

1.   TAOTLUSE KIRJELDUS

Määruse (EL) nr 748/2012 I lisa (osa 21) punkti 21.A.174 alapunkti b alapunkti 3 alapunkti ii kohaselt sisaldab iga lennukõlblikkussertifikaadi taotlus juhul, kui õhusõiduk imporditakse kolmandast riigist, selle riigi pädeva asutuse kinnitust, kus õhusõiduk on registreeritud või registreeritakse, mis kajastab registris oleva õhusõiduki lennukõlblikkuse olukorda ülekandmise ajal.

24. jaanuari 2011. aasta kirjas teavitas Rootsi transpordiamet komisjoni ja EASAt oma kavatsusest kohaldada erandit komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 (2) (tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr 748/2012) sätetest ja loobuda nõudest lisada selline kinnitus.

2.   TAOTLUSE HINDAMINE

2.1.   Vajadus

Rootsi on kindlaks teinud vajaduse kohaldada kõnealuse eeskirja suhtes erandit, kuna mõnel juhul ei ole niisugune kinnitus kättesaadav ja seda on võimatu hankida.

2.2.   Ohutustaseme samaväärsus

Eeskiri, mille kohaselt õhusõiduki importimisel Euroopa Lennundusohutusametiga (EASA) liitunud riiki nõutakse selle riigi pädeva asutuse kinnitust, kus õhusõiduk on registreeritud või registreeritakse, mis kajastab registris oleva õhusõiduki lennukõlblikkuse olukorda ülekandmise ajal, võimaldab importival riigil kontrollida, kas õhusõiduk vastab EASA tüübisertifikaadi kohaselt kinnitatud tüübiprojektile, kas täiendav tüübisertifikaat, muudatus või remonditöö on määruse (EL) nr 748/2012 I lisa (osa 21) kohaselt kinnitatud ja kas kohaldatavaid lennukõlblikkuse direktiive rakendati või mitte.

Rootsi valitsuse soovitatud meede loobuda nõudest lisada niisugune kinnitus tagab samaväärse ohutustaseme kui vastavalt määruse (EL) nr 748/2012 I lisale (osa 21) kohaldatavad rakenduseeskirjad, mis on seotud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmiseks vajalike dokumentidega sellise kasutatud õhusõiduki puhul, mis on imporditud muust riigist kui liikmesriigist, tingimusel et nõutava kvaliteedi tagamiseks kasutatakse muid vahendeid. Neid vahendeid kirjeldatakse punktis 4.

3.   ERANDI KIRJELDUS

Rootsi võib juhul, kui õhusõiduk imporditakse kolmandast riigist, kus asjaomane õhusõiduk on registreeritud või registreeritakse, vastu võtta lennukõlblikkussertifikaatide taotlusi ilma pädeva asutuse kinnituseta registris oleva õhusõiduki lennukõlblikkuse olukorra kohta ülekandmise ajal.

Kõnealust erandit kohaldatakse seni, kuni eeskirjade koostamise ülesande RMT.0020 raames võetakse vastu määruse (EL) nr 748/2012 I lisa (osa 21) H alajao („Lennukõlblikkussertifikaadid ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadid”) muudatus, ja hakatakse seda kohaldama.

4.   ERANDI KOHALDAMISEGA SEOTUD TINGIMUSED

Pädev asutus vaatab läbi õhusõiduki dokumendid ja kontrollib õhusõidukit veendumaks, et

õhusõiduki varasemad andmed on täielikud ja piisavad, et määrata kindlaks tootmis- ja muutmisstandard;

õhusõiduk toodeti vastavalt EASA tüübisertifikaadi aluseks olnud tüübiprojektile. Sel eesmärgil sisaldavad varasemad andmed esmase lennukõlblikkussertifikaadi koopiat või ekspordisertifikaati, mis on välja antud uuele õhusõidukile. Teise võimalusena võib lennukõlblikkussertifikaadi taotleja saada kinnituse tüübisertifikaadi omanikult, keda projekteerimisriik seoses toodangu staatusega tunnustab;

õhusõiduk vastab tüübisertifikaadiga kinnitatud tüübiprojektile;

täiendavad tüübisertifikaadid, muudatused või remonditöö on heaks kiidetud kooskõlas määruse (EL) nr 748/2012 I lisaga (osa 21);

kohaldatavaid lennukõlblikkuse direktiive on rakendatud.

Lõpuks kinnitab pädev asutus, et tema uurimistulemused on kooskõlas selle organisatsiooni uurimistulemustega, kes viis läbi lennukõlblikkuse hindamise vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 (3) I lisale (osa M).

5.   ERANDI ÜLDINE KOHALDATAVUS

Kui punktis 4 kirjeldatud tingimused on täidetud, võivad kõik liikmesriigid kõnealust erandit kohaldada.


(1)  Komisjoni määrus (EL) nr 748/2012, 3. august 2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 224, 21.8.2012, lk 1).

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1702/2003, 24. september 2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 243, 27.9.2003, lk 6).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 2042/2003, 20. november 2003, õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1).