15.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/41


Nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta rakendusotsuse 2014/24/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 16, 21. jaanuar 2014 )

Leheküljel 33 lisas

asendatakse

„Otsuse 2012/642/ÜVJP lisa 210. kanne asendatakse järgmisega:”

järgmisega:

„Otsuse 2012/642/ÜVJP lisa 199. kanne asendatakse järgmisega:”

.

Leheküljel 33 lisa tabeli esimeses veerus

asendatakse

„210”

järgmisega:

„199.”