31.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 355/60


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1423/2013,

20. detsember 2013,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate nõuetega avalikustada teave omavahendite kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 437 lõike 2 kolmandat lõiku ja artikli 492 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EL) nr 575/2013 hõlmab Baseli pangajärelevalve komitee pankade kolmanda rahvusvahelise õigusraamistiku rahvusvahelisel tasemel kokkulepitud standardeid (2) (edaspidi „Basel III”). Seepärast ja võttes arvesse avalikustamisnõuete eesmärki aidata suurendada läbipaistvust regulatiivse kapitali valdkonnas peaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (3) kohase järelevalve alla kuuluvatele Euroopa krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kehtestatud avalikustamiseeskirjad olema võrdlemise eesmärgil kooskõlas rahvusvahelise raamistikuga (esitatud Baseli pangajärelevalve komitee kapitali avalikustamise nõuetes), (4) mida on kohandatud nii, et võtta arvesse liidu õigusraamistikku ja selle eripära.

(2)

Koostada tuleks teatavad teabe avalikustamise vormid, et tagada määruse (EL) nr 575/2013 ühtne kohaldamine. Kõnealused teabe avalikustamise vormid peaksid sisaldama omavahendite avalikustamise vormi, et kajastada krediidiasutuste ja investeerimisühingute üksikasjalikku kapitalipositsiooni, ning kapitaliinstrumentide tunnuste vormi, milles kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kapitaliinstrumentide tunnuseid piisava üksikasjalikkusega.

(3)

Raamatupidamisliku konsolideerimise ja usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise ulatus on erinevad, mistõttu erinevad omavahendite arvutamiseks kasutatud andmed ja avaldatud finantsaruannetes kasutatud andmed, seda eriti omavahendite kirjetes. Selleks et lahendada omavahendite arvutamiseks kasutatavate andmete ja krediidiasutuste või investeerimisühingute finantsaruannetes kasutatavate andmete erinevuse probleem, on vaja samuti avalikustada, kuidas muutuvad usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise korral finantsaruannete elemendid, mida on kasutatud omavahendite arvutamiseks. Seepärast tuleks käesolevas määruses käsitleda ka bilansilise kooskõlastava võrdlemise metoodikat, millega antakse teavet omavahendite ja regulatiivsete omavahendite arvutamisel kasutatavate bilansikirjete kooskõlastava võrdlemise kohta. Selleks tuleks kasutada usaldatavusnõuete kohaselt konsolideeritud bilanssi, mis hõlmab ainult omavahendite kirjeid.

(4)

Kõnealuseid avalikustamisnõudeid täitvate teatavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsaruanded on mahukad ja keerukad. Vaja on kehtestada ühtne lähenemisviis, mille etapid on selgelt esitatud, et aidata krediidiasutustel ja investeerimisühingutel läbi viia bilansiline võrdlev kooskõlastamine.

(5)

Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad omavahendite kirjete avalikustamist. Selleks et tagada kooskõla sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, neist sätetest põhjalik ülevaade ja neile täielik juurdepääs, oleks soovitav sätestada kõik määrusega (EL) nr 575/2013 ette nähtud rakenduslikud tehnilised standardid omavahendite avalikustamise kohta ühes määruses.

(6)

Seoses omavahendite ja omavahendite nõuetega sisaldab määrus (EL) nr 575/2013 suurt hulka üleminekusätteid. Selleks et anda krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõimeseisundist sisukas ülevaade, on asjakohane näha üleminekuperioodiks ette teine teabe avalikustamise vorm, mis kajastab määruse (EL) nr 575/2013 üleminekusätteid.

(7)

Kuigi määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamise tähtpäev on 1. jaanuar 2014 ning kuna krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kohandama kõnealuses määruses sätestatud nõuete täitmiseks oma süsteeme, tuleks neile anda selleks piisavalt aega.

(8)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve esitas Euroopa Komisjonile.

(9)

Euroopa Pangandusjärelevalve on läbi viinud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust pangandussektori sidusrühmade kogult, mis asutati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 37 (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437 lõike 1 punktide a, b, d ja e ning artikli 492 lõike 3 alusel teabe avalikustamise ühtsed vormid.

Artikkel 2

Omavahendite kirjete täielik kooskõlastav võrdlemine auditeeritud finantsaruannetega

Selleks et täita omavahendite kirjete ja auditeeritud finantsaruannete täieliku kooskõlastava võrdlemise avalikustamise nõudeid, nagu kirjeldatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437 lõike 1 punktis a, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldama I lisas osutatud meetodit ja avaldama teabe bilansilise kooskõlastava võrdlemise kohta, mis tuleneb selle meetodi rakendamisest.

Artikkel 3

Krediidiasutuse või investeerimisühingu emiteeritud esimese taseme põhiomavahenditesse, täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse ja teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste kirjeldus

Selleks et täita krediidiasutuse või investeerimisühingu emiteeritud esimese taseme põhiomavahenditesse, täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse ja teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste avalikustamise nõudeid, nagu osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437 lõike 1 punktis b, peavad krediidiasutused või investeerimisühingud täitma ja avaldama II lisas esitatud omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste vormi vastavalt III lisa juhistele.

Artikkel 4

Omavahendite teatavate kirjete laadi ja summa avalikustamine

Et täita määruse (EL) nr 575/2013 artikli 437 lõike 1 punktides d ja e kirjeldatud omavahendite teatavate kirjete avalikustamise nõudeid, peavad krediidiasutused või investeerimisühingud täitma ja avaldama IV lisas esitatud üldise omavahendite avalikustamise vormi vastavalt V lisa juhistele.

Artikkel 5

Omavahendite teatavate kirjete laadi ja summa avalikustamine üleminekuperioodil

Selleks, et täita omavahendite täiendavate elementide avalikustamise nõudeid, nagu ette nähtud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 492 lõikega 3, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud erandina artiklist 4 täitma ja avaldama 31. märtsist 2014 kuni 31. detsembrini 2017 VI lisas esitatud üleminekuperioodil omavahendite avalikustamise vormi vastavalt VII lisa juhistele, mitte aga IV lisas esitatud üldise omavahendite avalikustamise vormi vastavalt V lisa juhistele.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. märtsist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


I LISA

Bilansilise kooskõlastava võrdlemise meetod

(1)

Krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad käesolevas lisas kirjeldatud meetodit, et esitada teave omavahendite ja regulatiivsete omavahendite arvutamiseks kasutatud bilansikirjete kooskõlastava võrdlemise kohta. Omavahendite kirjed auditeeritud finantsaruannetes hõlmavad kõiki kirjeid, mis on regulatiivsete omavahendite (sealhulgas omakapital, kohustused, nt võlg) osad või on nendest maha arvatud, või muid bilansiridu, mis mõjutavad regulatiivseid omavahendeid (nt immateriaalne vara, firmaväärtus, edasilükkunud tulumaksu vara).

(2)

Alustuseks kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavaid bilansikirjeid, mida on kasutatud omavahendite arvutamiseks avaldatud finantsaruannetes. Finantsaruandeid käsitatakse auditeeritud finantsaruannetena, kui neid on kooskõlastavalt võrreldud aasta finantsaruannetega.

(3)

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas sätestatud kohustusi konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel ning kui finantsaruannete bilansis kasutatud konsolideerimise kohaldamisala või meetod erinevad sellest, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükiga, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustama ka usaldatavusnõuete kohaselt konsolideeritud bilansi, s.t bilansi, mis on koostatud usaldatavusnõuete kohast konsolideerimist käsitlevate eeskirjade kohaselt vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükile ning milles piirdutakse omavahendite kirjetega. Usaldatavusnõuete kohaselt konsolideeritud bilansi omavahendite kirjed on vähemalt sama üksikasjalikud kui finantsaruannetes esitatud bilanss, ning selle kirjed on esitatud kõrvuti, sidudes need selgelt finantsaruannetes esitatud bilansi omavahendite kirjetega. Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad kvalitatiivse ja kvantitatiivse teabe kahe bilansi omavahendite kirjete erinevuste kohta, mis tulenevad konsolideerimise kohaldamisalast ja meetodist.

(4)

Teiseks laiendavad krediidiasutused ja investeerimisühingud usaldatavusnõuete kohaselt konsolideeritud bilansi omavahendite kirjeid nii, et kõik üleminekuperioodil omavahendite avalikustamise vormiga või omavahendite avalikustamise vormiga nõutud komponendid on eraldi kindlaks tehtavad. Krediidiasutused ja investeerimisühingud laiendavad bilansi elemente ainult nii üksikasjalikult, kui on vaja üleminekuperioodil omavahendite avalikustamise vormiga või omavahendite avalikustamise vormiga nõutud komponentide kindlakstegemiseks.

(5)

Kolmandaks seovad krediidiasutused ja investeerimisühingud lõikes 4 kirjeldatud usaldatavusnõuete kohaselt konsolideeritud bilansi laiendamisest tulenevad elemendid elementidega, mida sisaldab üleminekuperioodil omavahendite avalikustamise vorm või omavahendite avalikustamise vorm.

(6)

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas sätestatud kohustusi konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel, kuid finantsaruannetes bilansi puhul kasutatud konsolideerimise kohaldamisala või meetod on identne määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükis määratletud konsolideerimise kohaldamisala ja meetodiga, ning kui krediidiasutused ja investeerimisühingud selgelt märgivad, et puuduvad erinevused konsolideerimise vastavates kohaldamisalades ja meetodites, kohaldatakse üksnes lõikeid 4 ja 5 finantsaruannetes esitatud bilansi alusel.

(7)

Kui krediidiasutused või investeerimisühingud täidavad määruse (EL) nr 575/2013 VIII osas sätestatud kohustusi individuaalsel alusel, ei kohaldata käesoleva lisa lõiget 3 ning selle asemel kohaldatakse lõikeid 4 ja 5 finantsaruannetes esitatud bilansi alusel.

(8)

Omavahendite kirjete bilansilise kooskõlastava võrdlemise teabe, mis tuleneb käesolevas lisas kirjeldatud meetodi rakendamisest, võib esitada auditeerimata vormis.

II LISA

Omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste vorm

Image 1

Tekst pildi

Image 2

Tekst pildi

III LISA

Juhised omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste vormi täitmiseks

(1)

Krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad II lisas esitatud omavahenditesse kuuluvate instrumentide peamiste tunnuste vormi täitmisel käesolevas lisas esitatud juhiseid.

(2)

Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad vormi järgmiste kategooriate kohta: esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid, täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid ja teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid.

(3)

Vormis on veerud eri instrumentide tunnustega. Kui sama kategooria kapitaliinstrumentidel on samad tunnused, võivad krediidiasutused või investeerimisühingud täita ainult ühe veeru ja esitada seal samad tunnused ning märkida emissioonid, millele samad tunnused osutavad.

Image 3

Tekst pildi