28.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/86


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1385/2013,

17. detsember 2013,

millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 1069/2009, (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 seoses Mayotte’i staatuse muutumisega Euroopa Liidu suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL (3) Mayotte’i staatust liidu suhtes alates 1. jaanuarist 2014. Sellest tulenevalt ei ole Mayotte alates kõnealusest kuupäevast enam ülemeremaa või -territoorium, vaid temast saab Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses äärepoolseim piirkond. Tulenevalt sellest Mayotte’i õigusliku staatuse muutmisest kohaldatakse Mayotte’i suhtes liidu õigusakte alates 1. jaanuarist 2014. Arvestades Mayotte'i eripärast struktuurset sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, mis on tingitud Mayotte’i kaugusest, isoleeritusest, väiksusest, keerulisest topograafiast ja rasketest ilmastikuoludest, tuleks mitmes valdkonnas näha ette teatud erimeetmed.

(2)

Kalandus- ja loomatervisevaldkonnas tuleks muuta järgmiseid määruseid.

(3)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 (4) tuleks muuta, et hõlmata Mayotte’i kui uut äärepoolseimat piirkonda ümbritsevad veed kõnealuse määruse kohaldamisalasse ning keelata tuuni ja selle lähiliikide püük seinnootadega saare lähtejoontest alates 24 miili laiuses alas, et kaitsta Mayotte’i saare lähistel suurte siirdekalade parvesid.

(4)

Seoses määrusega (EL) nr 1379/2013 (5) ja kuna Mayotte’i turustuskord on väga killustatud ja puudulik, oleks kalandustoodete märgistamist käsitlevate eeskirjade kohaldamisest jaemüüjatele tulenev koormus ebaproportsionaalne võrreldes tarbijale edastatava teabega. Seega on asjakohane näha ette ajutine erand eeskirjadest, mis käsitlevad selliste kalandustoodete märgistamist, mida müüakse jaekaubanduses Mayotte’i lõpptarbijale.

(5)

Määrust (EL) nr 1380/2013 (6) tuleks muuta, et kehtestada erimeetmed seoses püügivõimsusega ja laevastikuregistriga.

(6)

Oluline osa Prantsusmaa lipu all sõitvast laevastikust, mis tegutseb Prantsusmaa Mayotte’i departemangust, koosneb alla 10-meetristest laevadest, mis asuvad hajutatult saare ümber, millel ei ole konkreetset lossimiskohta ja mis tuleb veel tuvastada, mõõta ja varustada minimaalsel tasemel ohutusseadmetega, et need saaks sisestada liidu kalalaevastiku registrisse. Seetõttu ei ole Prantsusmaal võimalik viia registreerimist lõpule enne 31. detsembrit 2021. Prantsusmaa peaks siiski looma ajutise laevastikuregistri, et selle laevastiku osa laevad oleksid minimaalsel tasemel identifitseeritud, et vältida ebaametlike kalalaevade tegutsemist.

(7)

Võttes arvesse, et Prantsusmaa esitas India Ookeani Tuunikomisjonile arengukava, milles on kirjeldatud Mayotte’i laevastiku hinnangulist suurust ja Mayotte’is kui selle uues äärepoolseimas piirkonnas asuva alla 23-meetrise pikkusega mehaanilistest õngejadalaevadest ja seinnoodalaevadest koosneva puuduliku laevastiku eeldatavat arengut ja millele ükski kõnealuse komisjoni osaline, sealhulgas liit, ei ole vastuväited esitanud, on asjakohane kasutada kõnealuse kava sihttasemeid Mayotte’i sadamates registreeritud alla 23-meetrise pikkusega mehaanilistest õngejadalaevadest ja seinnoodalaevadest koosneva laevastiku püügivõimsuse ülemmääradena. Erandina üldiselt kohaldatavatest liidu eeskirjadest, tuleks Mayotte’i praeguse sotsiaalse ja majandusliku eriolukorra tõttu anda piisavalt aega, et lubada Prantsusmaal suurendada oma väiksematest laevadest koosneva laevastiku puuduliku osa püügivõimsust kuni 2025. aastani.

(8)

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1069/2009 (7) tuleks märkida, et Mayotte’i tööstus ei ole praegu suuteline loomsete kõrvalsaaduste töötlemiseks. Seega on asjakohane näha Prantsusmaa jaoks ette viieaastane ajavahemik, et luua infrastruktuur, mida on vaja Mayotte’is loomsete kõrvalsaaduste tuvastamiseks, käitlemiseks, vedamiseks, käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks täielikus kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1069/2009.

(9)

Seoses nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1224/2009 (8) ilmneb, et Prantsusmaal ei ole võimalik täita kõiki liidu seatud kontrollikohustusi Mayotte’i laevastiku osas „Mayotte. Pelaagilised ja põhjalähedased liigid. Pikkus < 10 m” selleks kuupäevaks, mil Mayotte’ist saab äärepoolseim piirkond. Selle laevastiku osa laevadel, mis asuvad hajutatult ümber saare, ei ole konkreetset lossimiskohta ja need tuleb veel identifitseerida. Lisaks tuleb koolitada kalureid ja kontrolöre ning luua vajalik haldus- ja füüsiline infrastruktuur. Seega on vaja laevastiku selle osa laevadele ette näha ajutised erandid teatavates eeskirjadest, mis on seotud kalalaevade kontrollimise ja omadustega, merel toimuva tegevusega, nende varustuse ja püügiga kõikides etappides alates laevast kuni turuni. Selleks et saavutada vähemalt kõige olulisemad määruse (EÜ) nr 1224/2009 eesmärgid, peaks Prantsusmaa kehtestama riikliku kontrollisüsteemi, mille abil oleks tal võimalik teostada kontrolli ja seiret selle laevastiku osa tegevuse üle ja et järgida liidus kehtivaid rahvusvahelisi aruandluskohustusi.

(10)

Seepärast tuleks määruseid (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1224/2009, (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 850/98 muudatused

Määrust (EÜ) nr 850/98 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõike 1 punkt h asendatakse järgmisega:

„h)

Piirkond 8

Kõik Prantsuse Réunion’i ja Mayotte’i departemangu rannalähedased veed, mis kuuluvad Prantsusmaa jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla.”

2)

Artiklit 34f järele lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 34g

Mayotte’i ümbritsevas 24 miili laiuses tsoonis toimuva püügi piirangud

Laevadel on keelatud tuuni ja selle lähiliikide püük seinnootadega piirkonnas, mis ulatub territoriaalvete lähtejoontest mõõdetult 24 miili kaugusele Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) rannikust.”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1379/2013 muudatus

Määruse (EL) nr 1379/2013 artiklisse 35 lisatakse järgmine lõige:

„6.   Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata kuni 31. detsembrini 2021 toodete suhtes, mida müüakse jaekaubanduses Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) lõpptarbijale.”

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 1380/2013 muudatused

Määrust (EL) nr 1380/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 23 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Erandina lõikest 1 on Prantsusmaal lubatud kehtestada kuni 31. detsembrini 2025 uus püügivõimsus ilma samaväärse püügivõimsuse kõrvaldamiseta Mayotte'i kui äärepoolseima piirkonna Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses (edaspidi: „Mayotte”) laevastiku erinevate osade kohta, millele on osutatud II lisas.”

2)

Artiklisse 36 lisatakse järgmised lõiked:

„5.   Erandina lõikest 1 on Prantsusmaa kuni 31. detsembrini 2021 vabastatud kohustusest lisada oma lipu all sõitvate ühenduse kalalaevade registrisse need laevad, mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis tegutsevad Mayotte’ist.

6.   Kuni 31. detsembrini 2021 peab Prantsusmaa ajutist registrit kalalaevadest, mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis tegutsevad Mayotte’ist. Sellesse registrisse tuleb kanda teave iga laeva kohta, vähemalt selle nimi, kogupikkus ja tunnuskood. Ajutises registris registreeritud laevu käsitletakse Mayotte’is registreeritud laevadena.”

3)

Käesoleva määruse lisas esitatud kanded Mayotte'i kohta sisestatakse määruse (EL) nr 1380/2013 II lisasse kande „Guadeloupe: Pelaagilised liigid L> 12m” järele.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikkel 56 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 56

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 4. märtsist 2011.

Artiklit 4 kohaldatakse siiski Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses (edaspidi: „Mayotte”) alates 1. jaanuarist 2021. Mayotte’is enne 1. jaanuari 2021 saadud loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted kõrvaldatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 19 lõike 1 punktiga b.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.”

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 muudatus

Määrusesse (EÜ) nr 1224/2009 lisatakse artikli 2 järele järgmine artikkel:

„Artikkel 2a

Liidu kontrollisüsteemi kohaldamine Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna laevastiku teatavate osade suhtes

1.   Prantsusmaa suhtes ei kohaldata kuni 31. detsembrini 2021 artikli 5 lõiget 3 ja artikleid 6, 8, 41, 56, 58-62, 66, 68 ja 109 kalalaevade puhul, mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis tegutsevad Mayotte’ist kui äärepoolseimast piirkonnast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 tähenduses (edaspidi: „Mayotte”), ning selliste kalalaevade tegevuse ja püügi suhtes.

2.   30. septembriks 2014 kehtestab Prantsusmaa lihtsustatud ja ajutise kontrollikava, mida kohaldatakse kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis tegutsevad Mayotte’ist. Nimetatud kontrollikava katab järgmist:

a)

andmed püügivõimsuse kohta;

b)

juurdepääs Mayotte’i vetele;

c)

deklareerimiskohustuste rakendamine;

d)

kontrollitoimingute eest vastutavate ametiasutuste määramine;

e)

meetmed, millega tagatakse, et mis tahes jõustamine laevade suhtes, mille pikkus on üle 10 meetri, toimub mittediskrimineerival viisil.

Prantsusmaa esitab 30. septembriks 2020 komisjonile tegevuskava, milles kehtestatakse meetmed, mida võetakse, et tagada määruse (EÜ) nr 1224/2009 täielik rakendamine alates 1. jaanuarist 2022 seoses kalalaevadega, mille kogupikkus on alla 10 meetri ja mis tegutsevad Mayotte’ist. Prantsusmaa ja komisjon peavad strateegilise kava üle dialoogi. Prantsusmaa peab võtma kõik vajalikud meetmed kõnealuse tegevuskava rakendamiseks.”

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  12. detsembri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 341, 21.11.2013, lk 97.

(3)  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).

(4)  Nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1).

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

(8)  Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).


LISA

PÜÜGIVÕIMALUSTE ÜLEMPIIRID LAEVADELE, MIS ON REGISTREERITUD MAYOTTE’IS KUI ÄÄREPOOLSEIMAS PIIRKONNAS EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 349 TÄHENDUSES

Mayotte. Seinerid

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Mehaanilised õngejadalaevad < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Põhjalähedased ja pelaagilised liigid. Laevad < 10 m

Täidetakse hiljem (2)

Täidetakse hiljem (2)


(1)  Vastavalt 7. jaanuaril 2011 India Ookeani Tuunikomisjonile esitatud arengukavale.

(2)  Sihttasemed esitatakse käesolevas tabelis siis, kui need on valmis, ja hiljemalt 31. detsembril 2025.