18.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1352/2013,

4. detsember 2013,

millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 7,

olles konsulteerinud Euroopa Andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 608/2013 sätestatakse tingimused ja menetlused, mille alusel tolliasutused võtavad meetmeid, kui intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaup kuulub nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) kohaselt tollijärelevalve alla või oleks pidanud sinna kuuluma.

(2)

Vastavalt määrusele (EL) nr 608/2013 võivad isikud ja üksused, kellel on selleks nõuetekohane õigus, esitada pädevale tolliasutusele taotluse, et toll võtaks meetmeid kõnealuste kaupade suhtes (taotlus), samuti võivad nad taotleda selle ajavahemiku pikendamist, mille jooksul tollil tuleb eelnevalt rahuldatud taotluse kohaseid meetmeid võtta (pikendamistaotlus).

(3)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused taotluse ja pikendamistaotluse jaoks, tuleks kehtestada standardvormid.

(4)

Nende standardvormidega tuleks asendada vormid, mis on ette nähtud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1891/2004, (3) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EÜ) nr 1383/2003, (4) mis tuleb asendada määrusega (EL) nr 608/2013.

(5)

Seega tuleks määrus (EÜ) nr 1891/2004 kehtetuks tunnistada.

(6)

Määrust (EL) nr 608/2013 hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2014 ja seepärast tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama samast kuupäevast alates.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 608/2013 artikli 34 lõikes 1 nimetatud tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 6 osutatud taotlus, et toll võtaks meetmeid intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaupade suhtes (taotlus), esitatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud vormi kasutades.

2.   Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 12 osutatud taotlus selle ajavahemiku pikendamiseks, mille jooksul tollil tuleb meetmeid võtta (pikendamistaotlus), esitatakse käesoleva määruse II lisas sätestatud vormi kasutades.

3.   I ja II lisas sätestatud vorme täidetakse vastavalt III lisas sätestatud täitmisjuhendile.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 608/2013 artikli 5 lõike 6 täitmist, võib käesoleva määruse I ja II lisas sätestatud vorme vajaduse korral täita loetava käekirjaga käsitsi.

Nendes vormides ei tohi olla kustutamisi, ülekirjutatud sõnu ega muid parandusi ja need peavad olema koostatud kahes eksemplaris.

Vormi käsitsi täitmise korral tuleb sissekanded teha tindiga ja trükitähtedega.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 1891/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 15.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1891/2004, 21. oktoober 2004, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 328, 30.10.2004, lk 16).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003, 22. juuli 2003, teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 196, 2.8.2003, lk 7).


I LISA

Image 1

Tekst pildi

Image 2

Tekst pildi