14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1336/2013,

13. detsember 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses lepingu sõlmimise menetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (1) eriti selle artiklit 69,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 78,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ, (3) eriti selle artiklit 68,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu sõlmis otsusega 94/800/EÜ (4) riigihanke kokkuleppe (edaspidi „kokkulepe”). Kõnealust kokkulepet tuleks kohaldada kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad”) või ületab seda ning on väljendatud Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes.

(2)

Direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ üks eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida direktiivide kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealustes direktiivides sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka kokkulepe, kokkuleppes sätestatud piirmääradega, mis on väljendatud eurodes ning on ümardatud allapoole lähima tuhandeni.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ piirmäärad, mida kokkulepe ei hõlma. Samas tuleks direktiivis 2009/81/EÜ sätestatud piirmäärad ühtlustada direktiivi 2004/17/EÜ artiklis 16 sätestatud läbivaadatud piirmääradega.

(4)

Direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas riigihankelepingute nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „400 000 eurot” summaga „414 000 eurot”,

b)

punktis b asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”.

2)

Artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse summa „400 000 eurot” summaga „414 000 eurot”,

b)

lõikes 2 asendatakse summa „400 000 eurot” summaga „414 000 eurot”.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „130 000 eurot” summaga „134 000 eurot”,

b)

punktis b asendatakse summa „200 000 eurot” summaga „207 000 eurot”,

c)

punktis c asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”.

2)

Artikli 8 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”,

b)

punktis b asendatakse summa „200 000 eurot” summaga „207 000 eurot”.

3)

Artiklis 56 asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”;

4)

Artikli 63 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”.

5)

Artikli 67 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „130 000 eurot” summaga „134 000 eurot”,

b)

punktis b asendatakse summa „200 000 eurot” summaga „207 000 eurot”,

c)

punktis c asendatakse summa „200 000 eurot” summaga „207 000 eurot”.

Artikkel 3

Direktiivi 2009/81/EÜ artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

1)

Punktis a asendatakse summa „400 000 eurot” summaga „414 000 eurot”.

2)

Punktis b asendatakse summa „5 000 000 eurot” summaga „5 186 000 eurot”.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(4)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994), (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).