12.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/54


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1321/2013,

10. detsember 2013,

millega kehtestatakse loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta, (1) eelkõige selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud lubatud suitsutuspreparaatide-esmatoodete (edaspidi „esmatooted”) liidu loetelu esialgne kehtestamine. Kõnealuse loetelu koostamise aluseks on asjakohaste esmatoodete lubamise taotlused, mille on esitanud ettevõtjad, ja Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) arvamused.

(2)

16. juuniks 2005 esitati ametile 14 määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 10 kohast kehtivat loataotlust. Kolm taotlust on tagasi võetud. Seega on amet hinnanud kokku 11 esmatoodet. Üks hinnatud taotlus on tagasi võetud pärast hindamise lõppu.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 4 lõike 1 kohaselt võidakse suitsutuspreparaatide lubadele kehtestada kasutamise eritingimused ning kõnealuse määruse artikli 9 lõike 3 kohaselt peaks antud lubade kehtivusaeg olema 10 aastat ning neid on võimalik pikendada kooskõlas artikliga 12.

(4)

Esmatooteid ja esmatoodetest saadud suitsutuspreparaate kasutatakse toidus või selle pinnal toidule suitsuse maitse andmiseks või muu lõhna ja maitse täiendamiseks ilma suitsu lõhna ja maitset andmata. Neid kasutatakse ka liha-, kala- ja piimatoodete suitsutamiseks. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2) tehtud täpsustatud kokkupuuteuuring näitab, et sõltumata kokkupuute arvutamiseks kasutatud meetodist põhjustavad rohket tarbimist peamiselt toiduained, mida on varem traditsiooniliselt suitsutatud, nt kuumtöödeldud suitsuvorst ja peekon. Toidugrupid, mis ei ole traditsiooniliselt suitsutatud, näiteks kartulikrõpsud, supid ja kastmed, ei mõjuta märkimisväärselt kokkupuudet. Arvestades, et esmatooteid toodetakse suitsust, mis läbib fraktsioneerimise ja puhastamise, peetakse suitsutuspreparaatide kasutamist tervisele üldiselt vähem ohtlikuks kui puidu põletamisest või saepuru või väikeste puidulaastude kuumutamisest saadava suitsu kasutamist (3).

(5)

Ameti 26. märtsil 2009 vastu võetud esmatoote Scansmoke PB1110 ohutushinnangus (4) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt väljapakutud kasutusviiside ja -taseme puhul oleks aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele Scansmoke PB1110 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(6)

Esmatoote Zesti Smoke Code 10 ohutushinnangutes, mille amet võttis vastu 29. jaanuaril 2009 (5) ja 6. juulil 2011, (6) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele Zesti Smoke Code 10 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(7)

Ameti 29. jaanuaril 2009 vastu võetud esmatoote Smoke Concentrate 809045 ohutushinnangus (7) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja välja pakutud kasutusviisid ja -tase ei tekita ohutusega seotud probleeme. Seega tuleks esmatootele Smoke Concentrate 809045 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(8)

Ameti 14. mail 2009 vastu võetud esmatoote Scansmoke SEF 7525 ohutushinnangus (8) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja välja pakutud kasutusviisid ja -tase ei tekita ohutusega seotud probleeme. Seega tuleks esmatootele Scansmoke SEF 7525 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(9)

Esmatoote SmokEz C-10 ohutushinnangutes, mille amet võttis vastu 14. mail 2009 (9) ja 4. juulil 2012, (10) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele SmokEz C-10 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(10)

Esmatoote SmokEz Enviro-23 ohutushinnangutes, mille amet võttis vastu 14. mail 2009 (11) ja 4. juulil 2012, (12) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele SmokEz Enviro-23 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(11)

Ameti 26. novembril 2009 vastu võetud esmatoote TradismokeTM A MAX ohutushinnangus (13) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele TradismokeTM A MAX anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(12)

Ameti 26. novembril 2009 vastu võetud esmatoote Scansmoke R909 ohutushinnangus (14) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Taotleja teatas komisjonile 26. novembril 2012, et esmatoote nime on muudetud ja see on nüüd proFagus-Smoke R709. Seega tuleks esmatootele proFagus-Smoke R709 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(13)

Esmatoote Fumokomp ohutushinnangutes, mille amet võttis vastu 24. septembril 2009 (15) ja 6. juulil 2011, (16) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja välja pakutud kasutusviisid ja -tase ei tekita ohutusega seotud probleeme. Seega tuleks esmatootele Fumokomp anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(14)

Esmatoote AM 01 ohutushinnangutes, mille amet võttis vastu 26. novembril 2009 (17) ja 2. veebruaril 2012, (18) järeldatakse, et taotleja esitatud andmed on piisavad toote genotoksilisusega seotud kahtluste kõrvaldamiseks. Taotleja algselt välja pakutud kasutusviiside ja -taseme puhul on aga toote ohutusvaru ebapiisav. Toote kasutusviisid ja -tase on läbi vaadatud, et võtta arvesse kõnealust arvamust. Seega tuleks esmatootele AM 01 anda luba, mille suhtes on kehtestatud kasutamise eritingimused.

(15)

Iga lubatud esmatoote puhul peaks liidu loetelus olema esitatud toote kordumatu kood, toote nimetus, loa hoidja nimi ja aadress, toote kirjeldus ja iseloomustus, selle konkreetsetes toitudes või nende pinnal või teatavates toidukategooriates kasutamise tingimused ning loa kehtima hakkamise ja kehtivuse lõpu kuupäev. Käesolevas määruses kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) (19) II lisas esitatud toidugruppe.

(16)

Esmatoodete tootmise tingimused, sealhulgas polütsükliliste aromaatsete süsivesinike maksimumsisaldus on sätestatud määruse (EÜ) nr 2065/2003 I lisas.

(17)

Kui lubatud suitsutuspreparaate kasutatakse toidus või selle pinnal, tuleb seda teha kooskõlas kõnealuse määruse lisas sätestatud kasutustingimustega, sealhulgas ainete piirnormidega. Kui lubatud suitsutuspreparaate kasutatakse kombineeritult, tuleb nende piirnorme proportsionaalselt vähendada.

(18)

Regenereeritud suitsuga suitsutamine tähendab toiduainete töötlemist suitsuga, mille regenereerimiseks pihustatakse suitsutuspreparaate suitsutuskambrisse kuumsuitsutamisele ja külmsuitsutamisele omaste aja- ja temperatuuritingimuste juures. Selle meetodi puhul on suitsutamisel esineva suitsutuspreparaadi kao tõttu raske hinnata, millises koguses turustatav valmistoit suitsutuspreparaate sisaldab. Seega tuleks kõnealust meetodit kasutada hea tootmistava kohaselt.

(19)

Kui ei ole kehtestatud täiendavaid piiranguid, võib lubatud suitsutuspreparaat esineda toidus peale otse toidule lisamise veel ülekandumise tulemusena koostisosalt, milles see suitsutuspreparaat oli lubatud, tingimusel et valmistoidus ei ole suitsutuspreparaadi sisaldus suurem, kui see oleks olnud koostisosa kasutamisel õigete tehnoloogiliste tingimuste ja hea tootmistava juures.

(20)

Liidu suitsutuspreparaatide loetelu kohaldamine ei tohiks piirata valdkondlike õigusaktide muude sätete kohaldamist.

(21)

Kuna suitsutuspreparaadid on juba liikmesriikide turul kättesaadavad, on ette nähtud sätted, mis tagavad sujuva ülemineku liidu lubade andmise menetlusele. Selleks on määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikliga 20 sätestatud üleminekuperioodid.

(22)

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 12 kohaselt saab lubade kehtivust pikendada 10aastaste ajavahemike kaupa loa hoidja poolt komisjonile esitatud taotluse alusel. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis on loetletud kõnealuse määruse artikli 12 lõikes 2. Ameti 7. oktoobril 2004 avaldatud juhenddokumendis või selle viimases ajakohastatud versioonis esitatud nõuannete kohaselt peavad eespool nimetatud dokumendid hõlmama kogu olemasolevat teavet toksikoloogiliste andmete kohta.

(23)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 artikli 6 kohane loetelu suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida on lubatud kasutada toidus või toidu pinnal ja/või esmatoodetest suitsutuspreparaatide valmistamiseks ning millega välistatakse kõigi muude esmatoodete selline kasutamine liidus, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lubatud suitsutuspreparaatide loetelu hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 26.11.2003, lk 1.

(2)  „Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels.” RIVM Letter report 320026003.

(3)  EFSA Journal (2008) 724, 1–114.

(4)  EFSA Journal (2009) ON-1056, 1–23.

(5)  EFSA Journal (2009) ON-982, 1–24.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2307.

(7)  EFSA Journal (2009) ON-981, 1–19.

(8)  EFSA Journal (2009) 1224, 1–24.

(9)  EFSA Journal (2009) 1225, 1–28.

(10)  EFSA Journal 2012;10(7)2830.

(11)  EFSA Journal (2009) 1226, 1–26.

(12)  EFSA Journal 2012;10(7)2829.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(1):1394.

(14)  EFSA Journal 2010; 8(1):1395.

(15)  EFSA Journal 2009; 7(9):1343.

(16)  EFSA Journal 2011; 9(7):2308.

(17)  EFSA Journal 2010; 8(1):1396.

(18)  EFSA Journal 2012; 10(2):2580.

(19)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.


LISA

Liidu loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks

Märkus 1:

piirnormid viitavad suitsutuspreparaatide kogusele turustatavas toidus või selle pinnal. Erandina sellest põhimõttest kohaldatakse kuivatatud ja/või kontsentreeritud toidu suhtes, mis muudetakse tarvitusvalmiks, etiketil oleva tarvitamisjuhise kohaselt tarvitusvalmiks muudetud toidu suhtes kohaldatavaid piirnorme, võttes arvesse vähimat lahjendustegurit. Kui esmatooteid kasutatakse esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide tootmiseks, kohandatakse vastavalt ainete piirnorme.

Märkus 2:

kui suitsutuspreparaate kasutatakse toidus või selle pinnal kombineeritult, tuleb nende piirnorme proportsionaalselt vähendada.

Märkus 3:

kui suitsutuspreparaate on lubatud kasutada töödeldud lihas (toidugrupp 8.2) või töödeldud kalas ja kalatoodetes (toidugrupp 9.2) ning kõnealuseid toiduaineid suitsutatakse lubatud suitsutuspreparaate kasutades suitsutuskambris regenereeritud suitsuga, tuleks suitsutuspreparaatide kasutamisel järgida head tootmistava.

Märkus 4:

suitsutuspreparaadi esinemine on lubatud:

a)

liittoidus (välja arvatud lisas osutatud liittoidus), kui esmatoote olemasolu on lubatud liittoidu ühes koostisosas;

b)

toidus, mida kasutatakse vaid liittoidu valmistamiseks ja tingimusel, et liittoit vastab käesolevale määrusele.

Ülalöeldu ei kehti esmatoodete kasutamise kohta imikute piimasegudes, jätkupiimasegudes, töödeldud teraviljatoitudes ja imikutoitudes ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud imiku ja väikelapse dieettoitude suhtes, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivis 2009/39/EÜ, mis käsitleb eritoiduks ettenähtud toiduaineid (1).

Kordumatu kood

SF-001

Toote nimetus

Scansmoke PB 1110

Loa hoidja nimi

Azelis Denmark A/S

Loa hoidja aadress

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

TAANI

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

90 % pöögi (Fagus sylvatica), 10 % valge tamme (Quercus alba) puitu

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2,1–2,9

veesisaldus: 47,0–56,0 %

hapet (äädikhappena): 8–12 %

karbonüülühendeid: 17–25 %

fenoole (süringoolina): 10,5–20,1 mg/g

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.7.

Juust ja juustutooted

2,0

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

0,002

3.

Toidujää

0,005

5.

Kondiitritooted

0,05

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 (2)

2,0

8.2.

Töödeldud liha

2,0

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

2,0

9.3.

Kalamari

2,0

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

2,3

12.5.

Supid ja puljongid

0,23

12.6.

Kastmed

1,0

12.7.

Salatid ja võileivakatted

0,23

14.1.

Mittealkohoolsed joogid

0,02

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,02

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

2,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-002

Toote nimetus

Zesti Smoke Code 10

Loa hoidja nimi

Mastertaste

Loa hoidja aadress

Draycott Mills

Cam

Dursley

Gloucestershire GL11 5NA

ÜHENDKUNINGRIIK

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjal:

50–60 % hikkoripuu (Carya ovata) ja 40–50 % valge tamme (Quercus alba) puitu

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2,0–2,5

veesisaldus: 62,3–65,7 %

hapet (äädikhappena): 10,5–11 %

karbonüülühendeid: 15–25 g/100 ml

fenoole: 12–22 mg/ml

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.7.

Juust ja juustutooted

0,50

1.8.

Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad

0,50

4.2.

Töödeldud puu- ja köögiviljad

0,30

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

2,5

8.2.

Töödeldud liha

2,5

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

2,0

9.3.

Kalamari

2,0

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

3,0

12.5.

Supid ja puljongid

0,30

12.6.

Kastmed

1,0

12.9.

Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted

1,0

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

3,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-003

Toote nimetus

Smoke concentrate 809045

Loa hoidja nimi

Symrise AG

Loa hoidja aadress

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

SAKSAMAA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjal:

Pöögi (Fagus sylvatica) puit

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2–3

veesisaldus: 5–15 %

hapet (äädikhappena): 8–15 %

karbonüülühendeid: 10–20 %

fenoole: 0,2–0,6 %

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5 mg/kg

arseeni: < 3 mg/kg

kaadmiumi: < 1 mg/kg

elavhõbedat: < 1 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.

Piimatooted ja nende analoogid

0,50

4.2.

Töödeldud puu- ja köögiviljad

0,30

6.4.5.

Täidisega makarontooted (ravioolid ja sarnased tooted)

1,0

7.1.

Saia-leivatooted

0,60

7.2.

Valikpagaritooted

0,60

8.

Liha

0,60

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

0,60

9.3.

Kalamari

0,60

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

3,0

12.5.

Supid ja puljongid

0,60

12.6.

Kastmed

4,0

12.7.

Salatid ja võileivakatted

1,0

12.9.

Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted

1,0

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

3,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-004

Toote nimetus

Scansmoke SEF 7525

Loa hoidja nimi

Azelis Denmark A/S

Loa hoidja aadress

Lundtoftegaardsvej 95

2800 Lyngby

TAANI

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

35 % punase tamme (Quercus rubra), 35 % valge tamme (Quercus alba), 10 % suhkruvahtra (Acer saccharum), 10 % ameerika pöögi (Fagus grandifolia) ja 10 % hikkoripuu (Carya ovata) puitu.

2.

Spetsifikatsioonid:

veesisaldus: 0,3–0,9 massiprotsenti

hapet (äädikhappena): 0,09–0,25 mekv/g

karbonüülühendeid: 1,2–3,0 massiprotsenti

fenoole: 8–12 massiprotsenti

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.

Piimatooted ja nende analoogid

0,16

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

0,05

4.2.

Töödeldud puu- ja köögiviljad

0,05

5.

Kondiitritooted

0,08

6.

Teravili ja teraviljatooted

0,05

7.1.

Saia-leivatooted

0,08

7.2.

Valikpagaritooted

0,08

8.

Liha

0,16

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

0,16

9.3.

Kalamari

0,16

10.2.

Töödeldud munad ja munatooted

0,05

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

0,18

12.5.

Supid ja puljongid

0,05

12.6.

Kastmed

0,05

12.7.

Salatid ja võileivakatted

0,05

12.9.

Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted

0,05

14.1.

Mittealkohoolsed joogid

0,05

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,05

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

0,08

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanaur 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-005

Toote nimetus

SmokEz C-10

Loa hoidja nimi

Red Arrow Products Company LLC

Loa hoidja aadress

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

 

suhkruvahtra (Acer saccharum) puitu: 25–60 %

 

valge tamme (Quercus alba) puitu: 10–40 %

 

hikkoripuu (Carya ovata) puitu: 10–25 %

 

ameerika saare (Fraxinus americana), kase (Betula papyrifera ja Betula alleghaniensis), hilistoominga (Prunus serotina) ja ameerika pöögi (Fagus grandifolia) puitu: 0–15 % (kokku)

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2,15–2,6

veesisaldus: 60,7–65,1 %

hapet (äädikhappena): 10,5–12,0 massiprotsenti

karbonüülühendeid: 12,0–17,0 massiprotsenti

fenoole: 10,0–15,0 mg/ml

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.7.

Juust ja juustutooted

0,20

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

2,5

8.2.

Töödeldud liha

2,5

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

2,0

9.3.

Kalamari

2,0

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid, maitseainesegud ja kastmelisandite segud

3,0

12.6.

Kastmed ja samalaadsed tooted

3,0

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

3,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanaur 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-006

Toote nimetus

SmokEz Enviro-23

Loa hoidja nimi

Red Arrow Products Company LLC

Loa hoidja aadress

P.O. Box 1537

633 South 20th street

Manitowoc, WI 54221- 1537

USA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

 

suhkruvahtra (Acer saccharum) puitu: 25–65 %

 

valge tamme (Quercus alba) puitu: 20–75 %

 

hikkoripuu (Carya ovata), ameerika saare (Fraxinus americana), kase (Betula papyrifera ja Betula alleghaniensis), hilistoominga (Prunus serotina) ja ameerika pöögi (Fagus grandifolia) puitu: 0–15 % (kokku)

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2,8–3,2

veesisaldus: 57,0–64,4 %

hapet (äädikhappena): 6,0–7,0 massiprotsenti

karbonüülühendeid: 16,0–24,0 massiprotsenti

fenoole: 10,0–16,0 mg/ml

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.7.

Juust ja juustutooted

2,0

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

5,0

8.2.

Töödeldud liha

5,0

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

2,0

9.3.

Kalamari

2,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanaur 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-007

Toote nimetus

TradismokeTM A MAX

Loa hoidja nimi

Nactis

Loa hoidja aadress

36, rue Gutenberg ZI La Marinière

91070 Bondoufle

PRANTSUSMAA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

Pöögi (Fagus sylvatica) puit

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 1,5–2,5

veesisaldus: 50–58 massiprotsenti

hapet (äädikhappena): 13–16 massiprotsenti

karbonüülühendeid: 17–22 massiprotsenti

fenoole: 30–45 mg/ml

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.4.

Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted

1,0

1.6.3.

Muud koorelaadsed tooted

1,0

1.7.3.

Söödav juustukoorik

1,0

1.7.5.

Sulatatud juust

1,0

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

1,0

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

4,0

8.2.

Töödeldud liha

4,0

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

4,0

9.3.

Kalamari

4,0

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

1,0

12.5.

Supid ja puljongid

0,50

12.6.

Kastmed

1,0

14.1.

Mittealkohoolsed joogid

0,10

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,10

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

1,0

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanaur 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-008

Toote nimetus

proFagus-Smoke R709

Loa hoidja nimi

ProFagus Gmbh

Loa hoidja aadress

Uslarer Strasse 30

37194 Bodenfelde

SAKSAMAA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

90 % pöögi (Fagus sylvatica) ja 10 % valge tamme (Quercus alba) puitu

2.

Spetsifikatsioonid:

pH: 2,0–2,5

veesisaldus: 76,7–83,5 %

hapet (äädikhappena): 10,5–12,5 meq/g

karbonüülühendeid: 5–10 massiprotsenti

fenoole: 5–10 massiprotsenti

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.7.

Juust ja juustutooted

2,5

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

0,002

3.

Toidujää

0,005

4.2.

Töödeldud puu- ja köögiviljad

0,55

5.

Kondiitritooted

0,10

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

2,5

8.2.

Töödeldud liha

2,5

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

2,5

9.3.

Kalamari

2,5

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

4,0

12.4.

Sinep

0,10

12.5.

Supid ja puljongid

0,28

12.6.

Kastmed

1,5

12.7.

Salatid ja võileivakatted

0,40

14.1.

Mittealkohoolsed joogid

0,10

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,02

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

2,5

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-009

Toote nimetus

Fumokomp

Loa hoidja nimi

Kompozíció Kft

Loa hoidja aadress

Kompozíció Kft

2053 Herceghalom

UNGARI

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

85 % pöögi (Fagus sylvatica) ja 15 % valgepöögi (Carpinus betulus) puitu

2.

Spetsifikatsioonid:

veesisaldus: < 2 massiprotsenti

hapet (äädikhappena): 1–8 massiprotsenti

karbonüülühendeid: 25–30 massiprotsenti

fenoole: 15–60 massiprotsenti

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.4.

Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted

0,06

1.6.3.

Muud koorelaadsed tooted

0,06

1.7.

Juust ja juustutooted

0,06

1.8.

Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad

0,06

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

0,06

3.

Toidujää

0,06

4.2.

Töödeldud puu- ja köögiviljad

0,06

5.

Kondiitritooted

0,06

6.3.

Hommikusöögihelbed

0,06

6.4.5.

Täidisega makarontooted (ravioolid ja sarnased tooted)

0,06

6.5.

Nuudlid

0,06

6.6.

Tainad

0,06

6.7.

Eelkeedetud või töödeldud teraviljatooted

0,06

7.1.

Saia-leivatooted

0,06

7.2.

Valikpagaritooted

0,06

8.

Liha

0,06

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

0,06

9.3.

Kalamari

0,06

10.2.

Töödeldud munad ja munatooted

0,06

12.2.

Maitsetaimed, vürtsid ja maitseainesegud

0,06

12.3.

Äädikas

0,06

12.4.

Sinep

0,06

12.5.

Supid ja puljongid

0,06

12.6.

Kastmed

0,06

12.7.

Salatid ja võileivakatted

0,06

12.9.

Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted

0,06

13.3.

Kehakaalu jälgimiseks ettenähtud dieettoidud, mis asendavad kogu päevase toidukoguse või ühe toidukorra

0,06

13.4.

Toiduained gluteenitalumatusega inimestele, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 41/2009 (3)

0,06

14.1.4.

Maitsestatud joogid

0,06

14.1.5.2.

Muud

0,06

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,06

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

0,06

16.

Magustoidud, välja arvatud gruppide 1, 3 ja 4 tooted

0,06

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanuar 2024


Kordumatu kood

SF-010

Toote nimetus

AM 01

Loa hoidja nimi

AROMARCO, s.r.o

Loa hoidja aadress

Mlynská 15

929 01 Dunajská Streda

SLOVAKKIA

Toote kirjeldus ja iseloomustus

1.

Lähtematerjalid:

Pöögi (Fagus sylvatica) puit

2.

Spetsifikatsioonid:

lahusti: etanooli ja vee segu (u 60/40 massiprotsenti)

hapet (äädikhappena): 3,5–5,2 mg/ml

karbonüülühendeid: 6,0–10,0 g/kg

fenoole: 8,0–14,0 g/kg

3.

Puhtuse kriteeriumid:

pliid: < 5,0 mg/kg

arseeni: < 3,0 mg/kg

kaadmiumi: < 1,0 mg/kg

elavhõbedat: < 1,0 mg/kg

Kasutamistingimused

Toidugrupp

Piirnorm g/kg

1.4.

Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted

0,60

1.6.3.

Muud koorelaadsed tooted

0,60

1.7.

Juust ja juustutooted

0,60

1.8.

Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad

0,60

2.

Rasvad ja õlid ning rasva- ja õliemulsioonid

0,40

8.1.2.

Lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004

0,85

8.2.

Töödeldud liha

0,85

9.2.

Töödeldud kala ja kalatooted, sh vähilaadsed ja molluskid

0,80

9.3.

Kalamari

0,80

14.2.

Alkohoolsed joogid, sealhulgas nende mittealkohoolsed või väikese alkoholisisaldusega analoogid

0,02

15.

Kasutusvalmid vürtsikad tooted ja suupisted

1,30

Kuupäev, millest alates toode on lubatud

1. jaanuar 2014

Kuupäev, milleni toode on lubatud

1. jaanaur 2024


(1)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 16, 21.1.2009, lk 3.