17.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1318/2013,

22. oktoober 2013,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, (3) on komisjonile antud volitused kõnealuse määruse teatavate sätete rakendamiseks. Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega on vaja viia need rakendusvolitused vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) artiklitega 290 ja 291.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1217/2009 teatavate mitteolemuslike osade täiendamiseks või muutmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta I lisa seoses põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkondadega liikmesriikide kaupa, kehtestada aruandvate majapidamiste majandusliku suuruse künnise kindlaksmääramise eeskirjad ja sätestada aruandvate majapidamiste valimiplaani kehtestamist käsitlevad eeskirjad, määrata kindlaks standardtoodangu vaatlusperiood ning tootmistüübid üldisel ja peamisel tasemel, täpsustada kogutavate raamatupidamisandmete peamised rühmad ning võtta vastu põllumajandusaruannetes sisalduvaid raamatupidamisandmeid käsitlevad üldeeskirjad. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(3)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse (EÜ) nr 1217/2009 rakendamiseks ning vältida diskrimineerimist põllumajandustootjate vahel, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et määrata kindlaks aruandvate majapidamiste majandusliku suuruse künnis, määrata kindlaks aruandvate majapidamiste arv liikmesriigi kohta ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna kohta, kehtestada meetodid ja mudelid valimiplaani komisjonile teatavaks tegemiseks ja neid ajakohastada, kehtestada menetlused ja arvutamismeetodid, mida kohaldatakse liidu liigituse suhtes, ning üksikasjalikud eeskirjad, milles käsitletakse liikmesriikide andmevõrgu riiklike komiteede ja kontaktasutuste tegevust, ning kehtestada põllumajandusaruande vorm ning üksikasjalikud eeskirjad põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrguga seotud tüüpteenustasu kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (4).

(4)

Lihtsustamise huvides ning määruse (EÜ) nr 1217/2009 kohaldamisel omandatud kogemustega arvestamiseks tuleks kõnealuse määruse teatavaid sätteid kohandada või need välja jätta.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1217/2009 artikli 1 lõike 3 alusel tuleb igal aastal esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu andmetel põhinevad aruanded, eelkõige põllumajandussaaduste hindade iga-aastaseks kindlaksmääramiseks. Tegelikult aga selliseid aruandeid sel eesmärgil kõnealustele institutsioonidele enam ei esitata. Selleks et tagada teistele institutsioonidele ja üldsusele lihtne ja mugav juurdepääs põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu andmetel põhinevatele analüütilistele aastaaruannetele, tuleks ette näha, et valitud sektoreid hõlmavad aruanded avaldatakse selleks loodud veebisaidil.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1217/2009 artikli 5 lõikes 3 on sätestatud aruandvate majapidamiste maksimumarv. Kõnealuse sätte eesmärk on kehtestada eelarveline piirang põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu andmete kogumise suhtes. Kuna selline eelarveline piirang kehtestatakse nüüd liidu aastaeelarve koostamise ja vastuvõtmise menetluses, ei ole määruse (EÜ) nr 1217/2009 artikli 5 lõikes 3 sätestatud piirangut enam vaja.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1217/2009 II peatükk hõlmab eeskirju põllumajanduslike majapidamiste tulude kindlaksmääramiseks, samas kui põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimist käsitlevad eeskirjad on sätestatud kõnealuse määruse III peatükis. Mõlema uuringu kohta kehtivad põhiliselt samad eeskirjad ning seetõttu on lihtsustamise huvides asjakohane koondada kõnealused normid ühte peatükki, mida kohaldatakse mõlema uuringu suhtes.

8)

Määrus (EÜ) nr 1217/2009 hõlmab veel teisigi sätteid, mis ei peegelda enam kõnealuse määrusega reguleeritava valdkonna tegelikkust. Eelkõige ei nõua komisjon, et liikmesriigid pakuksid aruandvatele majapidamistele valiku tegemiseks raamatupidamisbüroode loetelu, kuna enamikul majapidamistel on oma raamatupidaja või raamatupidamisbüroo, kes varustab põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrku andmetega, või tegeleb andmete kogumisega kontaktasutus või selle lepingupartnerid. Lisaks sellele ei nõua komisjon enam riiklike komiteede poolt heakskiidetud aruandeid aruandvate majapidamiste valimiplaani rakendamise kohta.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1217/2009 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1217/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Määruse pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

I peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„LIIDU PÕLLUMAJANDUSLIKU RAAMATUPIDAMISE ANDMEVÕRGU LOOMINE”.

3)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühise põllumajanduspoliitika vajaduste rahuldamiseks luuakse põllumajandusliku raamatupidamise andmete kogumiseks mõeldud liidu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk (edaspidi „andmevõrk”).”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesoleva määruse alusel saadud andmete põhjal koostab komisjon eelkõige liidu põllumajandust, põllumajandusturgude olukorda ja põllumajandustulusid käsitlevaid aruandeid. Üldsusel võimaldatakse kõnealuste aruannetega tutvuda selleks loodud veebisaidil.”

4)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse sõna „töödejuhataja” sõnaga „põllumajandustootja”;

b)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)   „põllumajanduslik majapidamine”– põllumajandusettevõte, nagu seda mõistet üldiselt kasutatakse liidu põllumajandusülevaadete ja -loenduste raames;

b)   „põllumajandusliku majapidamise kategooria”– põllumajanduslikud majapidamised, mis kuuluvad samasse kategooriasse tootmistüübi ja majandusliku suuruse alusel, nii nagu on kindlaks määratud liidu põllumajanduslike majapidamiste liigituses;”;

c)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)   „põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkond”– liikmesriigi territoorium või selle mingi osa, mis on piiritletud aruandvate majapidamiste valimiseks (selliste piirkondade loetelu on esitatud I lisas)”;

d)

lisatakse järgmine punkt:

„f)   „standardtoodang”– kogutoodangu standardväärtus.”

5)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Selleks et tagada, et põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkondade loetelu saaks liikmesriigi taotlusel ajakohastada, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I lisa seoses põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkondade liikmesriigiti esitatud loeteluga.”

6)

II peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„ANDMED PÕLLUMAJANDUSLIKE MAJAPIDAMISTE TULUDE KINDLAKSMÄÄRAMISEKS JA MAJANDUSTEGEVUSE ANALÜÜSIMISEKS”.

7)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse põllumajanduslike majapidamiste tulude iga-aastase kindlaksmääramise ja majandustegevuse analüüsimise eesmärgil toimuva raamatupidamisandmete kogumise suhtes.

Kõnealuseid andmeid kogutakse korrapäraste ülevaadete ja eriotstarbeliste ülevaadete raames.”

8)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud vaatlusalasse kuuluvad need põllumajanduslikud majapidamised, mille majanduslik suurus on artiklis 5b määratletud liidu põllumajanduslike majapidamiste liigituse majandusliku suuruse klasside alampiiride eurodes väljendatud künnisega võrdne või sellest suurem.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud künnise kindlaksmääramise eeskirjad.

Komisjon võtab liikmesriikidelt saadud andmete põhjal vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks esimeses lõigus osutatud künnis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”;

b)

lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

see on koos teiste ettevõtetega ja iga põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna tasandil vaatlusala esindav.”

c)

lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

9)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 5a

1.   Iga liikmesriik koostab aruandvate majapidamiste valimiplaani, millega tagatakse vaatlusala esindav raamatupidamisandmete valik.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse eeskirjad, millest lähtuvalt tuleb liikmesriikidel nimetatud plaanid koostada. Nimetatud eeskirjadega tagatakse, et aruandvate majapidamiste valimiplaanid:

koostatakse kõige uuemate statistiliste andmete põhjal;

esitatakse kooskõlas liidu põllumajanduslike majapidamiste liigitusega ning et

nendes plaanides määratakse kindlaks eelkõige aruandvate majapidamiste jaotus majapidamiste kategooriate kaupa ja kõnealuste majapidamiste valiku üksikasjalikud eeskirjad.

2.   Kooskõlas lõike 1 kohaselt vastu võetud eeskirjadega ja liikmesriikidelt saadud andmete põhjal võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks aruandvate majapidamiste arv liikmesriigi kohta ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Igast põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonnast valitavate aruandvate majapidamiste arv võib erineda lõike 2 kohaselt vastu võetavates rakendusaktides kehtestatud arvust maksimaalselt 20 % võrra ükskõik kummas suunas, tingimusel et peetakse kinni asjaomase liikmesriigi aruandvate majapidamiste koguarvust.

4.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse liikmesriikide poolt komisjonile teatavaks tehtavate andmete vormi ja sisuga seotud mudelid ja meetodid ning ajakohastatakse neid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 5b

1.   Põllumajanduslikud majapidamised liigitatakse ühte moodi liidu põllumajanduslike majapidamiste liigituse (edaspidi „liigitus”) kohaselt, sõltuvalt nende tootmistüübist, nende majanduslikust suurusest ja nendega otseselt seotud muu tasustatava tegevuse osakaalust.

Liigitust kasutatakse eelkõige liidu põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu kaudu kogutud andmete esitamiseks tootmistüüpide ja majandusliku suuruse klasside kaupa.

2.   Põllumajandusliku majapidamise tootmistüüp määratakse kindlaks selle põhjal, milline on kõnealuse majapidamise eri tegevusalade standardtoodangu suhteline panus põllumajandusliku majapidamise kogustandardtoodangusse.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vaatlusperiood standardtoodangu kohta.

3.   Põllumajanduslikud majapidamised liigitatakse piiratud arvu tootmistüüpide kaupa. Määratakse kindlaks tootmistüübid üldisel tasemel. Sõltuvalt nõutavate üksikasjade hulgast jagatakse tootmistüübid üldisel tasemel tootmistüüpideks peamisel tasemel.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusakte tootmistüüpide kindlaksmääramise kohta üldisel ja peamisel tasemel.

Määratakse kindlaks vastavus üldisel ja peamisel tasemel tootmistüüpidele ning peamisel tasemel tootmistüüpidele vastavatele konkreetsetele tootmistüüpidele spetsialiseerumise vahel.

4.   Põllumajandusliku majapidamise majanduslik suurus määratakse kindlaks majapidamise kogustandardtoodangu põhjal.

5.   Sellise põllumajandusliku majapidamisega otseselt seotud tulu saamise eesmärgil toimuva tegevuse osakaal, mis ei ole põllumajandusliku majapidamise põllumajanduslik tegevus, määratakse kindlaks selle põhjal, milline on nimetatud tulu saamise eesmärgil toimuva tegevuse panus põllumajandusliku majapidamise toodangusse.

6.   Andmed standardtoodangu ja selle kindlaksmääramise kohta edastatakse komisjonile (Eurostat) kontaktasutuse poolt, mille iga liikmesriik on määranud kooskõlas artikliga 7, või asutuse poolt, kellele see ülesanne on delegeeritud.

7.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse:

meetodid lõikes 3 osutatud konkreetsetele tootmistüüpidele spetsialiseerumise arvutamiseks ja põllumajandusliku majapidamise peamisel tasemel tootmistüübi määramiseks;

põllumajandusliku majapidamise majandusliku suuruse arvutamise meetod;

lõikes 1 osutatud põllumajanduslike majapidamiste majandusliku suuruse klassid;

meetodid põllumajandusliku majapidamise toodangu arvutamiseks ja muu tulu saamise eesmärgil toimuva tegevuse kaudu nimetatud toodangusse antava panuse hindamiseks lõike 5 kohaldamisel;

arvutamismeetod lõikes 2 osutatud iga tegevusala standardtoodangu kindlaksmääramiseks, menetlused vastavate andmete kogumiseks ning vahendid ja tähtajad standardtoodangut käsitlevate andmete edastamiseks komisjonile kooskõlas lõikega 6.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

10)

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Riiklik komitee vastutab aruandvate majapidamiste valiku eest. Sel eesmärgil on selle kohustuste hulgas eelkõige aruandvate majapidamiste valimiplaani kinnitamine.”;

b)

lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„4.   Liikmesriigid, millel on mitu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonda, loovad iga nende jurisdiktsiooni kuuluva põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna jaoks andmevõrgu piirkondliku komitee (edaspidi „piirkondlik komitee”).”;

c)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli kohaldamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

11)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Iga liikmesriik määrab kontaktasutuse, mille ülesanded on:

a)

teavitada riiklikku komiteed, piirkondlikke komiteesid ja raamatupidamisbüroosid kohaldatavast reguleerivast raamistikust ja tagada selle nõuetekohane rakendamine;

b)

koostada aruandvate põllumajanduslike majapidamiste valimiplaan, esitada see riiklikule komisjonile kinnitamiseks ning edastada seejärel komisjonile;

c)

koostada:

i)

aruandvate majapidamiste loetelu;

ii)

vajaduse korral selliste raamatupidamisbüroode loetelu, mis on valmis ja võimelised täitma põllumajandusaruandeid;

d)

koguda kokku raamatupidamisbüroode saadetud põllumajandusaruanded;

e)

kontrollida, kas põllumajandusaruanded on nõuetekohaselt täidetud;

f)

edastada komisjonile nõuetekohaselt täidetud põllumajandusaruanded nõutavas vormingus ja ettenähtud tähtaja jooksul;

g)

edastada riiklikule komiteele, piirkondlikele komiteedele ja raamatupidamisbüroodele artiklis 17 sätestatud taotlused teabe saamiseks ning saata asjakohased vastused komisjonile.

2.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli kohaldamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

12)

Artikli 8 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Igas nõuetekohaselt täidetud põllumajandusaruandes esitatakse sellised raamatupidamisandmed, et oleks võimalik:

iseloomustada aruandvat majapidamist selle tootmistegurite põhielementide alusel;

hinnata põllumajanduslike majapidamiste tulude eri liike;

teha pistelise kontrolliga kindlaks esitatud andmete õigsus.

3.   Põllumajandusaruande andmed esitatakse ühe põllumajandusliku majapidamise ja ühe kaheteistkümnest järjestikusest kuust koosneva aruandeaasta kohta ning need on seotud üksnes selle põllumajandusliku majapidamisega. Nimetatud andmed osutavad põllumajandusliku majapidamise enda põllumajanduslikule tegevusele ja muule majapidamisega otseselt seotud tulu saamise eesmärgil toimuvale tegevusele. Põllumajandusaruannete koostamisel ei võeta arvesse andmeid, mis on seotud põllumajandusliku majapidamise omaniku või tema perekonnaliikmete põllumajandusliku majapidamise välise tegevuse, pensioni, pärandi, erakontode, põllumajanduslikku majapidamisse mittekuuluva vara, isiklike maksude või erakindlustusega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusakte kogutavate raamatupidamisandmete peamiste rühmade kindlaksmääramise ja andmete kogumise üldeeskirjade kohta.

Selleks et tagada, et põllumajandusaruandega kogutud raamatupidamisandmed on võrreldavad, olenemata ülevaatega hõlmatud aruandvatest majapidamistest, võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse põllumajandusaruande vorm ning komisjonile andmete edastamise meetodid ja tähtajad.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

13)

Artiklid 9 kuni 15 ja 18 jäetakse välja.

14)

Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

liikmesriikidele makstav tüüpteenustasu ettenähtud tähtaja jooksul esitatud nõuetekohaselt täidetud põllumajandusaruannete eest kuni aruandvate majapidamiste maksimumarvuni, mis on kindlaks määratud kooskõlas artikli 5a lõikega 2. Kui nõuetekohaselt täidetud ja esitatud põllumajandusaruannete koguarv põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna või liikmesriigi kohta on väiksem kui 80 % asjaomase põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna või liikmesriigi kohta kehtestatud aruandvate majapidamiste arvust, vähendatakse selle põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkonna või liikmesriigi põllumajandusaruande kohta makstavat tüüptasu 80 %-ni tüüpteenustasust;”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Riikliku komitee, piirkondlike komiteede ja kontaktasutuste loomise ja tegevusega seotud kulusid ei lisata liidu üldeelarvesse.”;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„3.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse lõike 1 punktis a osutatud tüüpteenustasu käsitlevad üksikasjalikud menetlused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

15)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 19a

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklis 3, artikli 5 lõikes 1, artikli 5a lõikes 1, artikli 5b lõigetes 2 ja 3 ning artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. detsembrist 2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3, artikli 5 lõikes 1, artikli 5a lõikes 1, artikli 5b lõigetes 2 ja 3 ning artikli 8 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 3, artikli 5 lõike 1, artikli 5a lõike 1, artikli 5b lõigete 2 ja 3 ning artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 19b

1.   Komisjoni abistab põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) (5) tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

16)

I lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikli 2 punktis d osutatud põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu piirkondade loetelu”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 22. oktoober 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ELT C 143, 22.5.2012, lk 149.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. septembri 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta otsus.

(3)  ELT L 328, 15.12.2009, lk 27.

(4)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(5)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”;