3.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1302/2013 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 347, 20. detsember 2013 )

1.

Leheküljel 308 artikli 1 esimese lõigu punktis 3, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 3 lõike 1 esimest lõiku,

asendatakse

„f)

kolmandate riikide riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametisutused või avalik-õiguslikud isikud või riigi osalusega äriühingud, mis on samaväärsed punktis d nimetatutega, vastavalt artiklis 3a sätestatud tingimustele;“

järgmisega:

„f)

kolmandate riikide riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametisutused või asutused või äriühingud, mis on samaväärsed punktides d ja e nimetatutega, vastavalt artiklis 3a sätestatud tingimustele;“.

2.

Leheküljel 313 lisatakse artiklisse 1 järgmine punkt:

„18.

Käesoleva määruse lisas esitatud tekst lisatakse lisana.“