20.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/303


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1302/2013,

17. detsember 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1082/2006 (3) esitas komisjon 29. juulil 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud määruse kohaldamise kohta. Komisjon teatas aruandes kavatsusest teha ettepanek teatavate muudatuste tegemiseks määruses (EÜ) nr 1082/2006, et lihtsustada ETKRide asutamist ja nende toimimist, samuti kavatsusest teha ettepanek, selgitamaks teatavaid olemasolevaid sätteid. Uute ETKRide asutamisega seotud takistused tuleks kõrvaldada, säilitades ja toetades samal ajal olemasolevate rühmituste tegevuse järjepidevust, et laiendada ETKRide rakendamist ning edendada avalik-õiguslike asutuste koostööd ja poliitika sidusust, suurendamata sealjuures liikmesriikide või liidu ametiasutuste koormust.

(2)

ETKRi asutamise otsuse peaksid tegema selle liikmed ja nende riikide ametiasutused ning asutamisega ei kaasne automaatselt mingeid liidu tasandi õiguslikke ega finantshüvesid.

(3)

Lissaboni lepinguga lisati ühtekuuluvuspoliitikale territoriaalne mõõde ja sõnastuses asendati sõna „ühendus” sõnaga „liit”. Seega tuleks ka määruses (EÜ) nr 1082/2006 kasutada uut terminoloogiat.

(4)

ETKRidel võib olla võimalusi tugevdada liidu kui terviku harmoonilise arengu edendamist ja saavutamist ning eeskätt selle piirkondade majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning aidata kaasa Euroopa 2020 aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) eesmärkide täitmisele. ETKRid võivad aidata tulemuslikult vähendada ka territoriaalse koostöö tõkkeid piirkondade vahel, kus valitsevad rasked ja püsivad looduslikud või demograafilised tingimused, sealhulgas äärepoolseimate piirkondade eriolukorra puhul, ning need võivad aidata kaasa kolmandate riikide, ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) ning liidu piirialade vahelise koostöö tugevdamisele, sealhulgas liidu väliskoostöö programmide kasutamise kaudu.

(5)

Seni asutatud ETKRide kogemus näitab, et ETKRi õiguslikku vormi kasutatakse lisaks ühtekuuluvuspoliitikale ka muude liidu poliitikate raames tehtavas koostöös, sealhulgas rakendades programme või programmiosi, milles kasutatakse muud liidu finantstoetust kui ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. ETKRide tõhusust ja tulemuslikkust tuleks edendada, laiendades nende rühmituste sisu, kaotades püsivad tõkked ja hõlbustades ETKRide asutamist ja toimimist, säilitades samas liikmesriikide võime piirata tegevusalasid, millega ETKR võib tegeleda ilma liidu finantstoetuseta. Määruse (EÜ) nr 1082/2006 alusel on ETKRidel igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis antakse juriidilistele isikutele vastava liikmesriigi õiguse alusel, sealhulgas ka võimalus sõlmida kokkuleppeid teiste ETKRide või muude juriidiliste isikutega, et teostada ühiseid koostööprojekte eesmärgiga tagada muu hulgas makropiirkondlike strateegiate tõhusam toimimine.

(6)

Oma määratluse kohaselt tegutseb ETKR rohkem kui ühes liikmesriigis. Määruse (EÜ) nr 1082/2006 kohaselt võivad ETKRid kokkulepetes ja põhikirjas määrata, millist õigust teatavates küsimustes kohaldada. Täpsustada tuleks, millistel juhtudel kohaldatakse eelisjärjekorras kõnealuses määruses sätestatud õigusnormide hierarhias selle liikmesriigi õigusnorme, kus on ETKRi registrijärgne asukoht. Kohaldatavat õigust käsitlevaid määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätteid tuleks laiendada ETKRi sellistele meetmetele ja sellisele tegevusele, mis alluvad liikmesriikide õiguslikule kontrollile igal üksikul juhul.

(7)

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste asutuste erineva staatuse tõttu eri liikmesriikides võivad ühel pool piiri olla pädevad piirkondlikud ning teisel pool piiri riiklikud ametiasutused, seda eeskätt väikestes ja tsentraliseeritud liikmesriikides. Seepärast peaks lisaks liikmesriikidele olema ka riiklikel asutustel võimalik ETKRi liikmeks saada.

(8)

Kuigi määruse (EÜ) nr 1082/2006 kohaselt võivad eraõiguslikud asutused ETKRi liikmeks saada juhul, kui neid käsitatakse avalik-õiguslike isikutena nii nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/18/EÜ (4), peaks tulevikus olema võimalik rakendada ETKRe selliste avalike teenuste ühiseks osutamiseks, mille keskmes on eriti üldhuvi teenused või infrastruktuurid. Seepärast peaks ka muudel era- või avalik-õiguslikel asutustel olema võimalik saada ETKRi liikmeks. Seega tuleks nende hulka kaasata ka riigi osalusega äriühingud nii nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/17/EÜ (5) ning äriühingud, kellele on usaldatud üldhuvi teenuste osutamine sellistes valdkondades nagu haridus ja koolitus, meditsiiniteenused, sotsiaalsed vajadused, nagu tervishoid ja pikaajaline hooldus, lastehooldus, juurdepääs ja naasmine tööturule, sotsiaalelamud ning ebasoodsas olukorras olevate rühmade eest hoolitsemine ja sotsiaalne kaasamine.

(9)

Määrus (EÜ) nr 1082/2006 ei sisalda üksikasjalikke eeskirju kolmanda riigi asutuste osalemise kohta selle määruse alusel asutatud ETKRis, st vähemalt kahest liikmesriigist pärit liiget hõlmavas ETKRis. Võttes arvesse ühe või mitme liikmesriigi ja ühe või mitme kolmanda riigi vahelist koostööd reguleerivate eeskirjade edasist ühtlustamist, valdavalt Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi raames toimuva piiriülese koostöö puhul ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) puhul, kuid ka Euroopa Arengufondi täiendava rahastamise puhul ning riikidevahelise koostöö puhul, mida tehakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames, mille puhul eraldised Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist ja IPA II-st kantakse üle,et ühendada need eraldised ühiste koostööprogrammide raames Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) tulevate eraldistega, tuleks liikmesriigiga (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega) piirnevate kolmandate riikide liikmete osalemine vähemalt kahe liikmesriigi asutatud ETKRis sõnaselgelt ette näha. See peaks olema võimalik, kui kolmanda riigi õigusaktid või vähemalt ühe osaleva liikmesriigi ja ühe kolmanda riigi vahelised lepingud seda lubavad.

(10)

Selleks et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning seega tõhustada eriti territoriaalse koostöö mõjusust, sealhulgas üht või mitut piiriülese, riikideülese ja piirkondadevahelise koostöö liiki ETKRi liikmete vahel, peaks olema lubatud liikmesriigiga (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega) piirnevate kolmandate riikide osalemine ETKRides. Euroopa territoriaalse koostöö programmides ettenähtud tegevusega, mida kaasrahastab liit, tuleks seetõttu jätkuvalt järgida liidu ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, ka sel juhul, kui neid viiakse osaliselt või täielikult ellu väljaspool liidu territooriumi, mille tulemusel tegutsevad ETKRid vähemalt teatud määral ka väljaspool liidu territooriumi. Selles kontekstis ning juhul, kui see on asjakohane, on selliste ETKRide tegevuse panus, millel on liikmeid ka vähemalt ühe liikmesriigiga (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega) piirnevatest kolmandatest riikidest, liidu välistegevuse poliitika eesmärkide (nt arengukoostöö või majandus-, finants- ja tehnilise koostöö eesmärgid) saavutamisse üksnes kõrvalise tähtsusega, sest asjaomaste koostööprogrammide raskuskese on liidu ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidel ja seega peaks ETKRide tegevus keskenduma peamiselt nendele. Seepärast on üksnes ühe liikmesriigi (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondade) ning ühe või mitme kolmanda riigi vahelise mis tahes võimaliku arengukoostöö või majandus-, finants- ja tehnilise koostöö eesmärgid liikmesriikide (sealhulgas nende äärepoolseimate piirkondade) vahelise ühtekuuluvuspoliitikal põhineva territoriaalse koostöö eesmärkidega võrreldes üksnes kõrvalise tähtsusega. Seepärast on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 175 kolmas lõik käesoleva määruse vastuvõtmise jaoks piisav õiguslik alus.

(11)

Lähtuvalt sellest, et nõukogu otsusega 2013/755/EL (6) lubatakse ÜMT riiklikel, piirkondlikel, allpiirkondlikel ja kohalikel asutustel ja organisatsioonidel ning vajaduse korral muudel avaliku sektori asutustel ja institutsioonidel (sealhulgas avalike teenuste pakkujatel) ETKRis osaleda, ning võttes arvesse seda, et programmiperioodi 2014-2020 puhul tõhustab finantsraamistiku kohane eraldi täiendav rahaline eraldis liidu äärepoolseimate piirkondade koostööd piirnevate kolmandate riikide ja ELi toimimise lepingu II lisas loetletud ja nimetatud äärepoolseimate piirkondadega piirnevate teatavate ÜMTdega, peaks ETKRi õiguslik vorm olema avatud ka ÜMTdest pärit liikmetele. Õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides tuleks ÜMTdest pärit liikmete ETKRiga liitumiseks kehtestada konkreetsed heakskiitmismenetlused, mis hõlmavad vajaduse korral erieeskirju õiguse kohta, mida kohaldatakse asjaomase, ÜMTst pärit liikmeid hõlmava ETKRi suhtes.

(12)

Määruses (EÜ) nr 1082/2006 tehakse vahet kokkuleppel, milles määratakse kindlaks tulevase ETKRi põhielemendid, ja põhikirjal, milles sätestatakse rakenduspõhimõtted. Ent nimetatud määruse kohaselt peab põhikiri praegusel hetkel sisaldama kokkuleppe kõiki sätteid. Kuigi liikmesriikidele tuleb saata nii kokkulepe kui põhikiri, on need eraldiseisvad dokumendid, ning heakskiidumenetlust tuleks kohaldada üksnes kokkuleppe suhtes. Peale selle peaksid mõned elemendid, mis praegu kajastuvad põhikirjas, sisalduma hoopis kokkuleppes.

(13)

ETKRide asutamise kogemus näitab, et liikmesriigid on kolmekuulise heakskiidumenetluse tähtajast harva kinni pidanud. Seepärast tuleks seda tähtaega pikendada kuue kuuni. Teisalt tuleks selleks, et tagada õiguskindlus pärast selle tähtaja möödumist, lugeda kokkulepe vajaduse korral vaikimisi heaks kiidetuks kooskõlas asjaomaste liikmesriikide õigusega (kaasa arvatud iga liikmesriigi põhiseadusliku korraga). Siiski peaks liikmesriik, kuhu tuleb ETKRi kavandatav registrijärgne asukoht, kokkuleppe ametlikult heaks kiitma. Kuigi liikmesriigid peaksid saama ETKRi uue liikme osalemise heakskiidumenetluse suhtes kohaldada riigisisest õigust või võtta määruse (EÜ) nr 1082/2006 riiklike rakenduseeskirjade raames vastu erinorme, tuleks pärast kuuekuulist tähtaega välistada erandi tegemine vaikiva nõusoleku sättest, välja arvatud käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

(14)

Tuleks sätestada alused, millele tuginedes võib liikmesriik keelduda uue liikme osalemise või kokkuleppe heakskiitmisest. Siiski ei tohiks heakskiidu otsustamisel arvesse võtta mis tahes riigisisest õigusakti, milles nõutakse muude eeskirjade kohaldamist kui need, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1082/2006.

(15)

Kuna määrust (EÜ) nr 1082/2006 ei saa kohaldada kolmandates riikides, peaks liikmesriik, kelle territooriumile on kavandatud ETKRi registrijärgne asukoht, kolmanda riigi õiguse alusel asutatud nimetatud kolmandast riigist pärit tulevase liikme osalemise heakskiitmisel veenduma, konsulteerides liikmesriikidega, kelle õiguse alusel muud ETKRi tulevased liikmed on asutatud, et kolmandad riigid on kohaldanud määrusega (EÜ) nr 1082/2006 samaväärseid tingimusi ja korda või rahvusvahelisi kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid, mille on sõlminud Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sõltumata sellest, kas need riigid kuuluvad ka liidu liikmesriikide hulka, tuginedes territoriaalsete kogukondade või ametiasutuste vahelise piiriülese koostöö Euroopa raamkonventsioonile, mis allkirjastati Madridis 21. mail 1980, ning selle lisaprotokollidele. Juhul kui osaleb mitu liidu liikmesriiki ja üks kolmas riik või mitu kolmandat riiki, peaks olema piisav, kui selline kokkulepe sõlmitakse asjaomase kolmanda riigi ja ühe osaleva liidu liikmesriigi vahel.

(16)

Selleks et julgustada uusi liikmeid olemasoleva ETKRiga liituma, tuleks sellistel juhtudel lihtsustada kokkulepete muutmise korda. Seega ei peaks juhul, kui uus liige on liikmesriigist, kes on kokkuleppe juba heaks kiitnud, sellistest muudatustest teavitama kõiki osalevaid liikmesriike, vaid ainult seda liikmesriiki, kelle õiguse alusel tulevane liige on asutatud, ning liikmesriiki, kus on ETKRi registrijärgne asukoht. Järgnevatest muudatustest kokkuleppes tuleks teavitada kõiki asjaomaseid liikmesriike. Muudatuste tegemise menetluse lihtsustamine ei peaks siiski kehtima juhul, kui tulevane uus liige on pärit liikmesriigist, kes ei ole veel kokkulepet heaks kiitnud, või kolmandast riigist või ÜMT-st, et anda kõikidele osalevatele liikmesriikidele võimalus kontrollida, kas selline liitumine on kooskõlas nende avaliku huvi või avaliku korraga.

(17)

Võttes arvesse liikmesriikide ja ÜMTde vahelisi sidemeid, peaksid ÜMTdest pärit tulevaste liikmete osalemise heakskiitmise menetlustesse olema kaasatud ka asjaomased liikmesriigid. Liikmesriigi ja ÜMT vahelise konkreetse haldussuhte kohaselt peaks liikmesriik heaks kiitma ÜMTst pärit tulevase liikme osalemise või esitama liikmesriigile, kuhu on kavandatud ETKRi registrijärgne asukoht, kirjaliku kinnituse selle kohta, et ÜMT pädevad asutused on kiitnud tulevase liikme osalemise heaks vastavalt tingimustele ja menetlusele, mis on samaväärsed määruses (EÜ) nr 1082/2006 sätestatuga. Samasugust korda tuleks kohaldada sellise ÜMTst pärit tulevase liikme puhul, kes soovib ühineda olemasoleva ETKRiga.

(18)

Kuna põhikiri ei pea enam sisaldama kõiki kokkuleppe sätteid, tuleks registreerida ja/või avaldada nii kokkulepe kui ka põhikiri. Läbipaistvuse huvides tuleks lisaks Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldada ka ETKRi asutamisotsuse teade. Järjepidevuse huvides peaks kõnealune teade sisaldama käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 lisas esitatud üksikasju.

(19)

ETKRi eesmärki tuleks laiendada nii, et see hõlmaks territoriaalse koostöö hõlbustamist ja edendamist üldiselt, sealhulgas ka strateegilist planeerimist ning piirkondlike ja kohalike probleemide lahendamist kooskõlas liidu ühtekuuluvuspoliitika ja muude poliitikatega, ning aitaks seega kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisele ja makropiirkondlike strateegiate rakendamisele. ETKR peaks seepärast saama tegevusi läbi viia muu kui liidu ühtekuuluvuspoliitika kohaselt antava finantstoetusega. Kuigi ETKRi tõhusaks toimimiseks peaks vajalik pädevus olema igal liikmel igast osalevast liikmesriigist või kolmandast riigist, välja arvatud juhul, kui liikmesriik või kolmas riik nõustub oma siseriikliku õiguse alusel asutatud liikme osalemisega, kuigi see liige ei ole pädev täitma kõiki kokkuleppes nimetatud ülesandeid.

(20)

ETKRi kui õigusliku vormi eesmärk ei ole kõrvale hoida Euroopa Nõukogu õigustikuga loodud raamistikust, mis pakub erinevaid võimalusi piirkondlike ja kohalike ametiasutuste piiriüleseks koostööks (sealhulgas hiljuti loodud euroregiooni koostöörühmitused) (7), ega ka luua eraldi ühiste eeskirjade kogu, mis reguleeriksid sellist korda kõikjal liidus.

(21)

Nii ETKRi konkreetsed ülesanded kui ka liikmesriikide võimalus piirata meetmeid, mida ETKR võib võtta ilma liidu rahalise toetuseta, tuleks viia kooskõlla sätetega, millega reguleeritakse ERFi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi tegevust programmiperioodil 2014–2020.

(22)

Kuigi määruses (EÜ) nr 1082/2006 on sätestatud, et ETKRi ülesanded ei ole muu hulgas seotud regulatiivsete volitustega, millel võivad olla eri liikmesriikides erinevad õiguslikud tagajärjed, peaks ETKRi kogul olema siiski võimalik, kui ETKRi kokkuleppes nii konkreetselt ette nähakse, ning kooskõlas liidu ja liikmesriikide õigusega määrata kindlaks ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse tingimused või tingimused, mille kohaselt võib osutada üldhuvi teenuseid, sealhulgas kasutajate makstavad tasud.

(23)

Koos ETKRide avamisega kolmandatest riikidest või ÜMTdest pärit liikmetele tuleks kokkuleppes täpsustada nende kaasamise korra üksikasjad.

(24)

Kokkuleppes tuleks lisaks kohaldatavale õigusele üldisele viitamisele, nagu on juba sätestatud määruse (EÜ) nr 1082/2006 artiklis 2, loetleda ka liidu ja liikmesriigi eeskirjad, mida kohaldatakse ETKRi suhtes. Samuti peaks viidatud liikmesriigi õiguse puhul olema tegemist selle liikmesriigi õigusnormidega, kus ETKRi põhikirjajärgsed organid oma volitusi kasutavad, eelkõige juhul, kui direktori alluvuses töötav personal ei asu samas liikmesriigis, kus on ETKRi registrijärgne asukoht. Samuti peaks nimetatud kokkuleppes loetlema kindlaks määratud ülesannete raames toimuva ETKRi tegevusega otseselt seotud kohaldatavad liidu ja selle liikmesriigi õigusaktid, sealhulgas kui ETKR osutab üldhuvi teenuseid või haldab infrastruktuure.

(25)

Käesolev määrus ei peaks hõlmama piiriüleste hankelepingutega seotud probleeme, millega ETKRid silmitsi seisavad.

(26)

Arvestades ETKRi töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade ning personalihalduse eeskirjade ja töölevõtmise menetluse põhimõtete olulisust, peaks need täpsustama kokkuleppes, mitte põhikirjas. Peaks olema võimalik ette näha, et ETKRi töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade valikuks sätestatakse kokkuleppes erinevad valikuvõimalused. Personalihalduse ja töölevõtmise menetlust tuleks täpsustada põhikirjas.

(27)

Liikmesriigid peaksid täiendavalt kasutama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/2004 (8) antud võimalusi, et teatavate isikute või isikute kategooriate huvides jõuda ühisele seisukohale selle määruse järgi kohaldatava õiguse kindlaksmääramise erandite osas ning käsitada ETKRi töötajaid kui selliste isikute kategooriat.

(28)

Arvestades piiratud vastutusega ETKRi puhul kehtiva liikmete vastutust reguleeriva korra olulisust, peaks seda korda täpsustama kokkuleppes, mitte põhikirjas.

(29)

Kui ETKRi ainueesmärk on hallata ERFi rahastatavat koostööprogrammi või selle osa või kui ETKR on seotud piirkondadevahelise koostöö või võrgustikuga, ei tohiks olla vaja esitada teavet territooriumi kohta, kus ETKR saab oma ülesandeid täita. Esimesel juhul tuleks territooriumi ulatus kindlaks määrata, ja seda muudetakse asjakohasel juhul koostööprogrammis. Teisalt seaks, põhiliselt vaimsete tegevuste korral, sellise teabe nõue ohtu uute liikmete liitumise piirkondadevahelise koostöö või võrgustikega.

(30)

Tuleks täpsustada avalike fondide haldamise kontrollimise mitmesuguseid eeskirju ning teiselt poolt ETKRi raamatupidamise auditeerimise korda.

(31)

Tuleks teha selgemat vahet piiratud vastutusega liikmetega ETKRide ja nende ETKRide vahel, mille liikmetel on piiramatu vastutus. Selleks et piiratud vastutusega liikmetega ETKRid saaksid tegeleda tegevusega, millega võiksid kaasneda võlad, tuleks liikmesriikidele anda luba nõuda, et sellised ETKRid sõlmivad asjakohase kindlustuslepingu või kohustada neid hankima selleks sobiva finantstagatise, mis katab nende tegevusega seotud riskid.

(32)

Liikmesriigid peaksid komisjonile teatama kõik määruse (EÜ) nr 1082/2006 rakendamiseks vastu võetud sätted ja nende mis tahes muudatused. Selleks et parandada liikmesriikide, komisjoni ja Regioonide Komitee vahelist teabevahetust ja koostööd, peaks komisjon kõnealused sätted edastama teistele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele. Regioonide Komitee on käivitanud ETKRe käsitleva teabeplatvormi, kus kõik sidusrühmad saavad jagada kogemusi ja häid tavasid ning parandada teabevahetust ETKRide võimaluste ja probleemide kohta, lihtsustades seega kogemuste vahetamist ETKRide asutamise kohta territoriaalsel tasandil ning jagades teadmisi territoriaalse koostöö parimate tavade kohta.

(33)

Tuleks kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1082/2006 kohaldamist käsitleva järgmise aruande tähtaeg. Kooskõlas komisjoni tõenditel põhineva poliitikakujundamise põhimõttega tuleks kõnealuses aruandes eelkõige hinnata tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, Euroopa lisaväärtust ja lihtsustamise ja jätkusuutlikkuse ulatust. Tulemuslikkust tuleks mõista nii, et see hõlmab muu hulgas hinnangut sellele, kuidas komisjoni eri talituste siseselt ning komisjoni ja muude asutuste, näiteks Euroopa välisteenistus, vahel levitatakse ETKRi vahendi kohta teavet. Komisjon peaks edastama nimetatud aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja ELi toimimise lepingu artikli 307 esimese lõigu kohaselt regioonide komiteele. Nimetatud aruanne tuleks edastada 1. augustiks 2018.

(34)

Selleks et määrata kindlaks selliste näitajate loetelu, mida kasutada määruse (EÜ) nr 1082/2006 kohaldamist käsitlevas aruandes hindamisel ning selle ettevalmistamisel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(35)

Olemasolevaid ETKRe ei tuleks kohustada kohandama oma kokkulepet ja põhikirja vastavalt käesoleva määrusega määruses (EÜ) nr 1082/2006 tehtud muudatustele.

(36)

On oluline täpsustada, milliste eeskirjade kohaselt kiidetakse heaks need ETKRid, mille heakskiitmismenetlust alustati enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

(37)

Selleks et kohandada liikmesriigis kehtivaid käesoleva määruse rakendamise eeskirju enne Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames programmide esitamist komisjonile, peaks käesolevat määrust hakkama kohaldama kuus kuud pärast selle jõustumist. Kehtivate liikmesriigi eeskirjade kohandamisel peaksid liikmesriigid tagama selle, et ETKRide heakskiitmise eest vastutavad pädevad asutused on kindlaks määratud ning et kooskõlas nende õigus- ja halduskorraga peaksid need olema samad organid, kes vastutavad teadete saamise eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1082/2006 artiklile 4.

(38)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt täiustada ETKRi kui õiguslikku vormi, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Vastavalt nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, kusjuures ETKRi kasutamine on vabatahtlik ja toimub iga liikmesriigi põhiseadusliku korra kohaselt.

(39)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1082/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1082/2006 muudatused

Määrust (EÜ) nr 1082/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse („ETKR”) võib asutada liidu territooriumil käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

2.   ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada eelkõige artikli 3 lõikes 1 nimetatud liikmete vahelist territoriaalset koostööd, sealhulgas üht või mitut liiki piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist koostööd, mille eesmärk on tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   ETKRi registrijärgne asukoht peab olema liikmesriigis, mille õiguse alusel on asutatud vähemalt üks liikmetest.”

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   ETKRi organite meetmeid reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

a)

käesolev määrus;

b)

artiklis 8 osutatud kokkulepe, kui see on käesoleva määruse alusel sõnaselgelt lubatud, ning

c)

käesoleva määruse sätetega hõlmamata või osaliselt hõlmatud juhtudel selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Kui liidu või rahvusvahelise eraõiguse kohaselt on vaja kindlaks määrata kohaldatav õigus, käsitatakse ETKRi selle liikmesriigi üksusena, kus on tema registrijärgne asukoht.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„1a.   ETKRi liidusisesele tegevusele artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud ülesannete täitmisel kohaldatakse liidu õigust ning artiklis 8 osutatud kokkuleppes määratud liikmesriigi õigust.

ETKRi tegevus, mida kaasrahastatakse liidu eelarvest, peab vastama kohaldatavates liidu õiguses ja selle kohaldamist käsitlevates riigisisestes õigusaktides sätestatud nõuetele.”

3)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   ETKRi liikmeks võivad saada järgmised üksused:

a)

liikmesriigid või riiklikud ametiasutused;

b)

piirkondlikud ametiasutused;

c)

kohalikud ametiasutused;

d)

riigi osalusega äriühingud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (9) artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses või avalik-õiguslikud isikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ (10) artikli 1 lõike 9 teise lõigu tähenduses;

e)

äriühingud, kellele on usaldatud üldhuvi teenuste osutamine vastavalt kohaldatavale liidu või liikmesriigi õigusele;

f)

kolmandate riikide riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametisutused või avalik-õiguslikud isikud või riigi osalusega äriühingud, mis on samaväärsed punktis d nimetatutega, vastavalt artiklis 3a sätestatud tingimustele;

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1)."

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114).”;"

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   ETKR moodustatakse vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, v.a artikli 3a lõigetes 2 ja 5 sätestatud juhtudel.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a

Kolmandatest riikidest või ülemeremaadest või -territooriumidelt (ÜMT) pärit liikmete liitumine

1.   Kooskõlas artikli 4 lõikega 3a võib ETKR koosneda vähemalt kahe liikmesriigi ja vähemalt ühe nimetatud liikmesriigiga (sealhulgas nende äärepoolseimate piirkondadega) piirneva ühe või mitme kolmanda liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, kui kõnealused liikmesriigid ja kolmandad riigid teevad ühiselt territoriaalset koostööd ja viivad ellu liidu toetust saanud programme.

Käesoleva määruse tähenduses loetakse, et kolmas riik või ÜMT piirneb liikmesriigi, sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega, kui see kolmas riik või ÜMT jagab liikmesriigiga maismaapiiri või kui nii kolmas riik ja ÜMT kui ka liikmesriik on rahastamiskõlblikud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga hõlmatud ühise piiriülese või riikideülese merealade programmi raames või mõne muu piiriülese, mereülese või merealade koostööprogrammi raames, kaasa arvatud siis, kui neid riike eraldavad rahvusvahelised veed.

2.   ETKR võib koosneda ainult ühe liikmesriigi ja selle liikmesriigiga (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega) piirneva ühe või mitme kolmanda liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, kui kõnealuse liikmesriigi arvates ETKRi selline koosseis vastab asjaomaste kolmandate riikidega piiriülese või riikideülese koostöö või kahepoolsete suhete raames tehtava territoriaalse koostöö valdkonnale.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel loetakse liikmesriigiga, sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega piirnevateks kolmandateks riikideks ka need riigid, kellel on asjaomase riigiga ühine merepiir.

4.   Kooskõlas artikliga 4a ja vastavalt selle artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele võib ETKR koosneda ka vähemalt kahe liikmesriigi, kaasa arvatud nende äärepoolseimate piirkondade, ja ühe või mitmest ÜMT territooriumil asuvast liikmest, koos ühe või mitme kolmanda riigi territooriumil asuvate liikmetega või ilma nendeta.

5.   Kooskõlas artikliga 4a ja vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele võib ETKR koosneda ka üheainsa liikmesriigi, kaasa arvatud selle äärepoolseimate piirkondade, ja ühe või mitme ÜMT territooriumil asuvatest liikmetest, koos ühe või mitme kolmanda riigi territooriumil asuvate liikmetega või ilma nendeta.

6.   ETKRi ei moodustata üksnes liikmesriigist ja ühest või mitmest selle liikmesriigiga seotud ÜMTst pärit liikmete vahel.”

5)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Pärast seda, kui tulevane liige on esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, kiidab teate saanud liikmesriik, võttes arvesse riigi põhiseadusejärgset ülesehitust, tulevase liikme osalemise ETKRis ja kokkuleppe heaks, välja arvatud juhul, kui liikmesriik leiab, et

a)

selline osalemine või kokkulepe ei ole kooskõlas ühegi järgmise punktiga:

i)

käesoleva määrusega;

ii)

muude ETKRi meetmeid ja tegevust käsitlevate liidu õigusaktidega;

iii)

tulevase liikme volituste ja pädevusega seotud liikmesriigi õigusaktidega;

b)

selline osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi avaliku huvi või avaliku korra seisukohast põhjendatud või

c)

põhikiri ei ole kokkuleppega kooskõlas.

Kui heakskiitu ei anta, esitab liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub heakskiidu andmisest, ja teeb vajaduse korral ettepaneku vajalike muudatuste tegemiseks kokkuleppesse.

Liikmesriik teeb heakskiitmise otsuse kuue kuu jooksul alates teate kättesaamisest kooskõlas lõikega 2. Kui teate saanud liikmesriik ei esita vastuväiteid selle aja jooksul, loetakse tulevase liikme osalemine ja kokkulepe heakskiidetuks. Enne kui ETKRi saab asutada, peab liikmesriik, kus on ETKRi kavandatav registrijärgne asukoht, siiski kokkuleppe ametlikult heaks kiitma.

Kui liikmesriik esitab taotluse lisateabe saamiseks tulevasele liikmele, peatub kolmandas lõigus osutatud tähtaeg. Peatumine algab järgmisel päeval pärast liikmesriigi märkuste tulevasele liikmele saatmise kuupäeva ning kestab seni, kuni tulevane liige on neile märkustele vastanud.

Kolmandas lõigus osutatud tähtaeg ei peatu aga juhul, kui tulevane liige on vastanud liikmesriigi tähelepanekutele kümne tööpäeva jooksul pärast peatumise algust.

Tulevase liikme ETKRis osalemise üle otsustades võib liikmesriik kohaldada siseriiklikke eeskirju.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Kui ETKRi tulevased liikmed on pärit ühest või enamast kolmandast riigist, veendub liikmesriik, kelle territooriumil on ETKRi kavandatav registrijärgne asukoht, teiste asjaomaste liikmesriikidega konsulteerides selles, et artiklis 3a sätestatud nõuded on täidetud ning et iga kolmas riik on tulevase liikme osalemise heaks kiitnud:

a)

tingimustele ja korrale, mis on samaväärsed käesolevas määruses sätestatuga, või

b)

kokkuleppele, mille on sõlminud vähemalt üks liikmesriik, kelle õiguse alusel tulevane liige on asutatud, ja selline kolmas riik.”;

c)

lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„5.   Liikmed lepivad kokku artiklis 8 osutatud kokkuleppe osas, tagades kooskõla liikmesriikidepoolse heakskiitmisega vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.

6.   ETKR teavitab liikmesriike, kelle õiguse alusel ETKRi liikmed on asutatud, kokkuleppe ja põhikirja mis tahes muudatustest. Need liikmesriigid kiidavad käesolevas artiklis sätestatud korras heaks kõik kokkuleppe muudatused, välja arvatud üksnes lõike 6a punktis a osutatud uue liikme liitumise korral.”;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„6a.   Uute liikmete liitumise korral olemasoleva ETKRiga kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

kui olemasoleva ETKRiga liitub uus liige liikmesriigist, kes on kokkuleppe juba heaks kiitnud, peab sellise liitumise heaks kiitma üksnes liikmesriik, kelle õiguse alusel uus liige on asutatud, vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale, ja sellest tuleb teatada liikmesriigile, kus on ETKRi registrijärgne asukoht;

b)

kui liitub uus liige liikmesriigist, kes ei ole kokkulepet veel heaks kiitnud, kohaldatakse lõikes 6 sätestatud korda;

c)

kui olemasoleva ETKRiga liitub uus liige kolmandast riigist, analüüsib seda liitumist lõikes 3a sätestatud korra kohaselt liikmesriik, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.”

6)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

ÜMTdest pärit liikmete osalemine

Kui ETKRi tulevane liige pärineb ÜMTst, veendub liikmesriik, kes on selle ÜMTga seotud, et artikli 3a nõuded on täidetud, ning arvestades oma suhet asjaomase ÜMTga, kas:

a)

kiidab tulevase liikme osalemise heaks vastavalt artikli 4 lõikele 3 või

b)

esitab ETKRi kavandatava registrijärgse asukoha liikmesriigile kirjaliku kinnituse selle kohta, et ÜMT pädevad asutused on tulevase liikme osalemise heaks kiitnud tingimuste ja menetluse kohaselt, mis on samaväärsed käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja menetlusega.”

7)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Juriidiliseks isikuks saamine ja avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

1.   Kokkulepe, põhikiri ja nende kõik hilisemad muudatused registreeritakse ja/või avaldatakse liikmesriigis, kus on asjaomase ETKRi registrijärgne asukoht, kooskõlas selle liikmesriigi kohaldatava õigusega. ETKR omandab juriidilise isiku õigused ja kohustused kuupäeval, mil kokkulepe või põhikiri registreeritakse või avaldatakse, olenevalt sellest, kumb on varasem. Liikmed teatavad asjaomastele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele kokkuleppe ja põhikirja registreerimisest või avaldamisest.

2.   ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul alates kokkuleppe ja põhikirja registreerimisest või avaldamisest saadetakse Regioonide Komiteele käesoleva määruse lisas sätestatud näidisvormi kohane taotlus. Regioonide Komitee edastab nimetatud taotluse Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele, et Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldataks ETKRi asutamise kohta teatis, milles esitatakse käesoleva määruse lisas sätestatud üksikasjad.”

8)

Artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Olenemata käesoleva artikli lõigetest 1, 2 ja 3, kohaldatakse liidu rahaliste vahendite kontrollimist käsitlevaid õigusakte juhul, kui ETKRi artikli 7 lõikes 3 osutatud ülesanded hõlmavad tegevusi, mida liit kaasrahastab.”

9)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.   ETKR tegutseb talle pandud ülesannete nimelt territoriaalse koostöö hõlbustamise ja edendamise raames, et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, kõrvaldades siseturu tõkked. Iga ülesande määravad kindlaks ETKRi liikmed nii, et need kuuluvad iga liikme pädevusse, välja arvatud juhul, kui liikmesriik või kolmas riik nõustub oma siseriikliku õiguse alusel asutatud liikme osalemisega, kuigi see liige ei ole pädev täitma kõiki kokkuleppes nimetatud ülesandeid.

3.   ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas liit neid rahaliselt toetab või mitte.

ETKRi ülesanded on eeskätt seotud selliste koostööprogrammide või nende osade või projektide rakendamisega, mida liit toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi kaudu.

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi selliseid ülesandeid, mida liit rahaliselt ei toeta. Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, ei või liikmesriigid siiski välja jätta ülesandeid, mis on seotud investeerimisprioriteetidega, millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) nr 1299/2013 (11) artiklis 7.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17 detsembri 2013 määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” (ELT 347 20.12.2013, lk 259)”;"

b)

lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud ETKRi kogu võib vastavalt kohaldatavale liidu ja liikmesriigi õigusele siiski kindlaks määrata ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse tingimused või tingimused, mille kohaselt osutatakse üldhuvi teenust, sealhulgas kasutajate makstavad tasud.”

10)

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kokkuleppes täpsustatakse järgmist:

a)

ETKRi nimi ja registrijärgne asukoht;

b)

territoorium, mille ulatuses ETKR võib oma ülesandeid täita;

c)

ETKRi eesmärk ja ülesanded;

d)

ETKRi kestus ja lõpetamise tingimused;

e)

ETKRi liikmete nimekiri;

f)

ETKRi organite nimekiri ja nende vastav pädevus;

g)

kokkuleppe tõlgendamisel ja täitmisel kohaldatav liidu ja selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registrijärgne asukoht;

h)

kohaldatav liidu õigus ja selle liikmesriigi õigus, kus tegutsevad ETKRi organid;

i)

vajaduse korral kolmandatest riikidest või ÜMTdest pärit liikmete osalemise kord, sealhulgas kohaldatav õigus juhul, kui ETKR täidab ülesandeid kolmandates riikides või ÜMTdes;

j)

kokkuleppes määratud ülesannete raames toimuva ETKRi tegevusega otseselt seotud kohaldatav liidu ja liikmesriigi õigus;

k)

ETKRi töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad ning personalihalduse eeskirjade ja töölevõtmise menetluse põhimõtted;

l)

ETKRi ja selle liikmete vastutust käsitlev kord vastavalt artiklile 12;

m)

vastastikuse tunnustamise kord, sealhulgas avalike fondide haldamise finantskontrollide tunnustamise kord, ning

n)

põhikirja vastuvõtmise ning kokkuleppe muutmise kord, mis vastab artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.

3.   Lõike 2 punktis b nimetatud teave ei ole vajalik, kui ETKRi ülesanded seisnevad üksnes koostööprogrammi või selle osa juhtimises vastavalt määrusele (EL) nr 1299/2013 või kui ETKR on seotud piirkondadevahelise koostöö või võrgustikega.”

11)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Põhikiri

1.   ETKRi põhikirja võtavad rühmituse liikmed kokkuleppe alusel ja selle kohaselt vastu ühehäälselt.

2.   ETKRi põhikiri sätestab vähemalt järgmist:

a)

ETKRi organite toimimist käsitlevad sätted ja organite pädevused ning liikmete esindajate arv erinevates organites;

b)

ETKRi otsuste tegemise kord;

c)

töökeel või -keeled;

d)

töökord;

e)

personalijuhtimise ja töölevõtmise menetlused;

f)

liikmete rahalise osalusega seotud kord;

g)

ETKRi liikmete suhtes kohaldatavad eelarve- ja raamatupidamiseeskirjad;

h)

ETKRi raamatupidamist auditeeriva sõltumatu välisaudiitori määramine ning

i)

põhikirja muutmise kord, mis vastab artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.”

12)

Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Raamatupidamisaruanne, sealhulgas vajaduse korral sellele lisatava iga-aastane aruanne koostatakse ning nimetatud aruanded auditeeritakse ja avaldatakse vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.”

13)

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„ETKR vastutab kõikide oma võlgade eest.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, vastutavad liikmed juhul, kui ETKRi varadest ei piisa tema kohustuste täitmiseks, ETKRi mis tahes võlgade eest, kusjuures iga liikme osalus selles määratakse kindlaks proportsionaalselt tema rahalise osalusega. Rahalise osaluse maksmise kord määratakse kindlaks põhikirjas.

ETKRi liikmed võivad põhikirjas võtta kohustuse, et pärast oma liikmesuse lõppemist asjaomases ETKRis vastutavad nad nende kohustuste eest, mis tulenevad ETKRi tegevusest nende liikmesuse ajal.

2a.   Kui kas või ühe, liikmesriigist pärit ETKRi liikme vastutus on piiratud tulenevalt siseriiklikust õigusest, mille alusel ta asutati, siis võivad ka teised liikmed kokkuleppes oma vastutust piirata, kui seda võimaldavad käesolevat määrust rakendavad siseriikliku õiguse aktid.

Sellise ETKRi nimes, mille liikmetel on piiratud vastutus, sisaldub sõna „piiratud”.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on piiratud vastutus, on kokkuleppe, põhikirja ja aruannete avalikustamise nõuded vähemalt võrdväärsed sellega, mida nõutakse teiste piiratud vastutusega juriidiliste isikute puhul vastavalt selle liikmesriigi õigusnormidele, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on piiratud vastutus, võib iga asjaomane liikmesriik nõuda, et ETKR sõlmib asjakohase kindlustuslepingu või kohustada teda hankima liikmesriigis asutatud panga või muu finantseerimisasutuse garantii või nõuda, et tal oleks avalik-õigusliku üksuse või liikmesriigi loodud süsteemi alusel antav garantii, mis katab ETKRi tegevusega seotud riskid.”

14)

Artikli 15 lõikes 2 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„2.   Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kohaldatakse ETKRiga seotud vaidluste suhtes kohtualluvust käsitlevaid liidu õigusakte. Liidu õiguses sätestamata juhtudel on vaidluste lahendamisel pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.”

15)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks vastu asjakohased õigusaktid, sealhulgas määravad kooskõlas oma õigus- ja halduskorraga kindlaks heakskiitmise menetluse eest vastutavad pädevad asutused.

Kui seda nõutakse liikmesriigi õiguse kohaselt, võib liikmesriik koostada põhjaliku loetelu tema õiguse alusel artikli 3 lõike 1 tähenduses asutatud ETKRi liikmete juba olemasolevatest ülesannetest seoses territoriaalse koostööga kõnealuses liikmesriigis.

Liikmesriik teatab komisjonile käesoleva artikli kohaselt vastu võetud sätted ning nende muudatused. Komisjon edastab kõnealused sätted seejärel teistele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Niivõrd, kuivõrd lõikes 1 viidatud sätted puudutavad liikmesriiki, kes on seotud mõne ÜMTga, ja võttes arvesse liikmesriigi sidemeid selle ÜMTga, tagavad need sätted ühtlasi käesoleva määruse tegeliku kohaldamise selle ÜMT suhtes, kes piirneb teiste liikmesriikide või nende äärepoolseimate piirkondadega.”

16)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Aruanne

Komisjon edastab 2018. aasta 1. augustiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Regioonide Komiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, hinnates näitajate alusel selle tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, Euroopa lisaväärtust ja lihtsustamisvõimalusi.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 17a vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud näitajate loetelu.”

17)

Lisatakse artikkel 17a:

„Artikkel 17a

Delegeerimine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 17 teises lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 21 detsembri 2013

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 teises lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 17 teise lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.”

Artikkel 2

Üleminekusätted

1.   ETKR, mis on asutatud enne 21 detsembri 2013, ei pea oma kokkulepet ja põhikirja käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätetega kooskõlla viima.

2.   Kui ETKR, mille suhtes oli määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 4 kohane menetlus algatatud enne 22 juuni 2014 ja mille puhul on tegemata ainult määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 5 kohane registreerimine või avaldamine, registreeritakse või avaldatakse kokkulepe ja põhikiri käesoleva määrusega muutmata määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätete kohaselt.

3.   ETKRid, mille suhtes oli algatatud määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 4 kohane menetlus rohkem kui kuus kuud enne 22 juuni 2014, kiidetakse heaks käesoleva määrusega muutmata määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätete kohaselt.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 nimetamata ETKRid, mille suhtes oli määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 4 kohane menetlus algatatud enne 22 juuni 2014, kiidetakse heaks käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 sätete kohaselt.

5.   Liikmesriigid esitavad komisjonile määruse (EÜ) nr 1082/2006, nii nagu seda on muudetud käesoleva määrusega, artikli 16 lõike 1 kohaselt vastu võetud siseriiklikesse õigusnormidesse tehtavad vajalikud muudatused hiljemalt 22 juuni 2014.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 22 juuni 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17 detsember 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŠADŽIUS


(1)  ELT C 191, 29.6.2012, lk 53.

(2)  ELT C 113, 18.4.2012, lk 22.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta (ELT L 210, 31.7.2006, lk 19).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1).

(6)  Nõukogu 25 november 2013 otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide liiduga assotsieerimise kohta („Ülemeremaade assotsieerimise otsus”) (ELT L 344 19.12.2013, lk 1).

(7)  Territoriaalsete kogukondade või ametiasutuste vahelise piiriülese koostöö Euroopa raamkonventsiooni euroregiooni koostöörühmituste loomist käsitlev protokoll nr 3, allakirjutamiseks avatud 16. novembril 2009.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1).


LISA

Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatava teabe näidisvorm

EUROOPA TERRITORIAALSE KOOSTÖÖ RÜHMITUSE (ETKR) ASUTAMINE

Sellise ETKRi nimes, mille liikmetel on piiratud vastutus, sisaldub sõna „piiratud” (artikli 12 lõige 2a)

Tärniga * märgitud väljad on kohustuslikud.

Image

Image

Image


Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus teadlikkuse tõstmise ning ETKRi määruse artiklite 4 ja 4a kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku paremini kooskõlastatud pingutuste tegemises teadlikkuse tõstmiseks institutsioonides ja liikmesriikides ning nende vahel, et teha nähtavamaks võimalused kasutada ETKRe kui olemasolevat vabatahtlikku vahendit territoriaalse koostöö tegemiseks kõigis ELi poliitikavaldkondades.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kutsuvad sellega seoses liikmesriike üles võtma eelkõige asjakohaseid kooskõlastamis- ja teabevahetusmeetmeid riigiasutustes ja eri liikmesriikide ametiasutuste vahel, et tagada selge, mõjus ja läbipaistev kord ETKRidele asutamisloa andmiseks kehtestatud tähtaegade jooksul.


Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus ETKRi määruse artikli 1 punkti 9 kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad kokku, et liikmesriigid püüavad muudetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 artikli 9 lõike 2 punkti i kohaldamisel kaaluda ETKRi töötajate suhtes kohaldatavate esialgses kokkuleppes soovitatud eeskirjade hindamisel olemasolevaid eri tööhõivesüsteemide võimalusi, mille ETKR valib välja kas era- või avaliku õiguse alusel.

Kui ETKRi töötajate töölepingud on sõlmitud eraõiguse alusel, võtavad liikmesriigid arvesse ka asjakohast ELi õigust, nt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrust (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I), ning ETKRis esindatud muude liikmesriikide asjakohast õiguspraktikat.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon lepivad ühtlasi kokku selles, et kui ETKRi töötajate töölepingud on sõlmitud avaliku õiguse alusel, kohaldatakse selle liikmesriigi avaliku õiguse eeskirju, kus on vastava ETKRi organi asukoht. ETKRi registrijärgse asukoha liikmesriigi avaliku õiguse eeskirju võidakse siiski kohaldada nende ETKRi töötajate suhtes, kelle suhtes neid eeskirju kohaldati juba enne ETKRi tööle minemist.


Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus Regioonide Komitee rolli kohta ETKRe käsitleva teabeplatvormi raames

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtavad teadmiseks Regioonide Komitee väärtusliku tööpanuse seoses komitee jälgitava ETKRe käsitleva teabeplatvormiga ning julgustavad Regioonide Komiteed jälgima ka edaspidi olemasolevate ja asutamisel olevate ETKRide tegevust, korraldama parimate tavade vahetust ning tegema kindlaks ühiseid teemasid.