7.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/69


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1272/2013,

6. detsember 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Benso(a)püreen, benso(e)püreen, benso(a)antratseen, krüseen, benso(b)fluoranteen, benso(j)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ja dibenso(a,h)antratseen (edaspidi „polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud”) on klassifitseeritud 1B-kategooriasse kuuluvateks kantserogeenideks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) VI lisale (2).

(2)

Kõnealuseid polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke võib leida paljude tarbekaupade plast- ja kummiosades. Neid esineb lisanditena mõnes toormaterjalis, mida kasutatakse nimetatud kaupade tootmisel, eelkõige ekstenderõlides ja tahmas. Neid ei lisata kaupadele tahtlikult ning neil puudub plast- ja kummiosade koostisosadena kindel otstarve.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kandega 28 on keelatud üldsusele müüa nimetatud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke eraldi ainetena või segudes. Lisaks sellele on kõnealuse määruse XVII lisa kandega 50 piiratud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike esinemist rehvide tootmisel kasutatavates ekstenderiõlides.

(4)

Saksamaa poolt komisjonile esitatud teave näitab, et polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke sisaldavad kaubad võivad allaneelamisel, nahakaudsel imendumisel ja mõnel juhul ka sissehingamisel olla ohtlikud tarbijate tervisele.

(5)

Tarbijate terviseriske käsitlev järeldus tugines hinnangulisel nahakaudsel kokkupuutel polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega teatavate tarbekaupade kasutamisel halvimates tõepärastes kasutustingimustes. Kokkupuude benso(a)püreeniga, mida kasutati aseainena teiste polütsükliliste aromaatsete süsivesinike toksilisuse tõttu, osutus suuremaks kui on lubatud tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus (DMEL) (3).

(6)

Komisjon hindas Saksamaa esitatud teavet ja tegi järelduse, et polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke sisaldavad kaubad kujutavad tarbijate jaoks ohtu. Komisjon märkis, et kõnealust ohtu vähendaks piirang. Komisjon korraldas ka konsultatsioone sidusrühmadega tööstusvaldkonnast ja mujalt, et analüüsida mõju, mida tooks kaasa polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse piiramine kaupades, mida võiksid kasutada tarbijad.

(7)

Selleks et kaitsta tarbijate tervist polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke sisaldavate kaupadega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, tuleks sätestada polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse piirmäärad kaupade ligipääsetavates plast- või kummiosades ning tuleks keelata viia turule neid kaupasid, mille osades on mis tahes polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus suurem kui 1 mg/kg.

(8)

Laste haavatavust arvesse võttes tuleks kehtestada madalam piirmäär. Seetõttu tuleks keelata viia turule neid mänguasju ja lastetarbeid, mille ligipääsetavates plast- või kummiosades on mis tahes polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus suurem kui 0,5 mg/kg.

(9)

Seda piirangut tuleks kohaldada ainult kaupade selliste osade suhtes, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv. Kaubad või nende osad, mille kokkupuude naha või suuõõnega on ainult lühiajaline ja harv, ei peaks kuuluma piirangu alla, kuna sellest tulenev kokkupuude polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega oleks ebaoluline. Sellega seoses tuleks välja töötada lisasuunised.

(10)

Alternatiivsed toormaterjalid, mis sisaldavad vähesel määral polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, on liidu turul kindlaks tehtud. Nende hulgas on tahm ja õlid, mis vastavad komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) (4) nõuetele.

(11)

Komisjon peaks läbi vaatama kõnealuse piiranguga kehtestatud piirmäärad, eelkõige arvestades uut teaduslikku teavet, sealhulgas teavet polütsükliliste aromaatsete süsivesinike migratsiooni kohta piirangu alla kuuluvate kaupade plast- ja kummimaterjalidest ja samuti alternatiivsete toormaterjalide kohta. Kõnealuses uue teadusliku teabe läbivaatuses tuleks käsitleda ka katsemeetodite kättesaadavust ja usaldusväärsust.

(12)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(13)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik, et asjaomased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid käesolevas määruses sätestatud meetmete järgimiseks.

(14)

Piirang viia turule kasutatud kaupu ja kaupu, mis on tarneahelas käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval, võib tekitada raskusi seoses jõustamisega. Seetõttu ei tuleks piirangut kohaldada kaupade suhtes, mis viiakse esimest korda turule enne kõnealust kuupäeva.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 27. detsembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_et.pdf

(4)  ELT L 12, 15.1.2011, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kande 50 veergu 2 lisatakse järgmised punktid 5, 6, 7 ja 8:

 

„5.

Kaupu ei tohi üldsusele müümiseks turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti asjaomasest osast).

Sellised kaubad on muu hulgas:

spordivahendid, näiteks jalgrattad, golfikepid, reketid;

tarberiistad, kärud, käimistoolid;

tööriistad koduseks kasutamiseks;

rõivad, jalatsid, kindad ja spordiriided;

kellarihmad, randmepaelad, maskid, peapaelad.

6.

Mänguasju, sealhulgas tegevusmänguasju, ja lastetarbeid ei tohi turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke üle 0,5 mg/kg (0,00005 massiprotsenti asjaomasest osast).

7.

Erandina punktidest 5 ja 6 ei kohaldata kõnealuseid punkte kaupade suhtes, mis viiakse esimest korda turule, enne 27. detsembrit 2015.

8.

Hiljemalt 27. detsembriks 2017 vaatab komisjon üle punktides 5 ja 6 osutatud piirmäärad, arvestades uut teaduslikku teavet, sealhulgas teavet polütsükliliste aromaatsete süsivesinike migratsiooni kohta nimetatud kaupadest ja teavet alternatiivsete toormaterjalide kohta, ning muudab vajaduse korral kõnealuseid punkte asjakohaselt.”