4.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 323/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1251/2013,

3. detsember 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega ning määrust (EÜ) nr 436/2009 seoses kõnealuste tavade märkimisega veinisektori registritesse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 kolmandat ja neljandat lõiku ning artikli 185c lõiget 3 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 606/2009 (2) artiklis 3 on sätestatud, et lubatud veinivalmistustavad on loetletud kõnealuse määruse I lisas. Rahvusvaheline Viinamarja- ja Veiniorganisatsioon muutis teatavate liidus juba lubatud veinivalmistustavade kasutustingimusi. Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme ja tagada liidu tootjatele samasugused võimalused, mis on antud kolmandate riikide tootjatele, tuleks liidus kõnealuste veinivalmistustavade kasutustingimusi Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis kehtestatud kasutustingimustest lähtuvalt muuta.

(2)

Rahvusvaheline Viinamarja- ja Veiniorganisatsioon on võtnud vastu uued veinivalmistustavad. Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut ja anda liidu tootjatele uued, kolmandate riikide tootjatele pakutud võimalused, tuleks liidus lubada selliste uute veinivalmistustavade kasutamist Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni määratletud tingimustel.

(3)

Teatavate veinivalmistustavade puhul on väärkasutuse oht eriti suur ning need tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 436/2009 (3) kohaselt märkida registritesse ja saatedokumentidesse. Selliste valmistustavasid käsitlevate nõuete puhul nagu membraantöötlus on ette nähtud, et asjaomased tavad tuleb kanda kõnealustesse registritesse vastavalt määruse (EÜ) nr 436/2009 artiklile 41. Selleks et võtta arvesse käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 606/2009 kohaselt lubatud uusi veinivalmistustavasid, tuleks muuta määrusega (EÜ) nr 436/2009 ette nähtud märkimisnõudeid.

(4)

Seepärast tuleks määruseid (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 436/2009 vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikega 3 ette nähtud regulatiivkomitee arvamusega ning põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 606/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 436/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 436/2009 artikli 41 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt w:

„w)

lahustatud gaasi reguleerimine veinis membraankontaktorite abil.”

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2009, 10. juuli 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009, 26. mai 2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.5.2009, lk 15).


LISA

Määruse (EÜ) nr 606/2009 I lisa A osa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja muudetakse järgmiselt:

a)

kuuendat rida muudetakse järgmiselt:

i)

esimesele veerule lisatakse järgmine taane:

„—

pärmiautolüsaatide lisamine.”

ii)

teisele veerule lisatakse järgmine tekst:

„Ainult värskete viinamarjade, viinamarjavirde, osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirde, kontsentreeritud viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul.”

b)

10. rea teine taane asendatakse järgmisega:

„—

nisust, hernestest ning kartulitest saadav taimne valk.”

c)

lisatakse järgmised 51 ja 52 read:

„51

Inaktiveeritud pärmide kasutamine

 

 

52

Lahustatud gaasi reguleerimine veinis membraankontaktorite abil

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisa punktides 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 määratletud toodete puhul, välja arvatud süsinikdioksiidi lisamine kõnealuse lisa punktides 4, 5, 6 ja 8 määratletud toodete puhul.”

 

2)

Lisatakse järgmine liide 18:

„Liide 18

Nõudmised lahustatud gaasi reguleerimisele veinis membraankontaktorite abil

Lahustatud gaasi reguleerimine veinis membraankontaktorite abil on füüsikaline meetod lahustunud gaasi kontsentratsiooni reguleerimiseks membraankontaktorite (hüdrofoobsed membraanid) ja veinivalmistuses kasutatavate gaaside abil.

NÕUDED

1)

Kõnealust tehnikat saab kasutada alates alkoholkäärimise lõppemisest kuni pakendamiseni ning see asendab barboteerimisseadme või Venturi toru tüüpi süsteemide kasutamist.

2)

Kõnealust reguleerimist teostab veinispetsialist või kvalifitseeritud tehnik.

3)

Töötlemine registreeritakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185c lõikes 2 osutatud registris.

4)

Kasutatavad membraanid peavad vastama määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud nõuetele ning osutatud määruste ülevõtmiseks kehtestatud riigisisestele eeskirjadele. Membraanid peavad vastama Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni veinvalmistuskoodeksi nõuetele.”