16.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/7


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1155/2013,

21. august 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, sellise teabe osas, mis käsitleb gluteeni puudumist või selle vähendatud sisaldust toidus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 36 lõike 2 kohaselt ei tohi toidukäitlejate esitatav teave tarbijat eksitada, see ei tohi olla tarbija jaoks mitmetähenduslik ega teda segadusse ajada ning vajaduse korral peab see põhinema asjakohastel teadusandmetel.

(2)

Nimetatud artikli lõike 3 kohaselt peab komisjon vastu võtma rakendusaktid kõnealuste nõuete kohaldamise kohta selles lõikes kindlaks määratud juhtudel.

(3)

Kõnealuse artikli lõikega 4 on ette nähtud võimalus täiendada lõiget 3 ja lisada sinna muid erijuhte, mille puhul komisjon peab rakendama neid nõudeid, et tagada tarbijate asjakohane teavitamine.

(4)

Tsöliaakiat põdevad inimesed kannatavad alaliselt gluteenitalumatuse käes. Gluteen võib nende tervist pöördumatult kahjustada, mistõttu peaks see nende toidust puuduma või seda võiks seal esineda väga väikses koguses.

(5)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 41/2009 (2) on sätestatud ühtlustatud eeskirjad seoses teabega, mis esitatakse tarbijatele gluteeni puudumise või selle vähendatud koguse kohta toidus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 (3) kohaselt peaks määrus (EÜ) nr 41/2009 tunnistatama kehtestuks alates 20. juulist 2016.

(6)

Tarbijaid tuleks ka edaspidi asjakohaselt teavitada ning toidukäitlejate esitatav teave gluteeni puudumise või selle vähendatud sisalduse kohta ei tohiks tarbijaid eksitada ega segadusse ajada ka pärast määruse (EÜ) nr 41/2009 kehtetuks tunnistamist. Seepärast on vaja muuta määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 36 lõiget 3, et komisjonil oleks võimalik kehtestada toidukäitlejate jaoks ühtsed tingimused, kuidas esitada teavet gluteeni puudumise või selle vähendatud sisalduse kohta toidus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 36 lõike 3 esimesele lõigule lisatakse punkt d:

„d)

teave gluteeni puudumise või selle vähendatud sisalduse kohta toidus.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 41/2009, 20. jaanuar 2009, gluteenitalumatusega inimestele sobiva toidu koostise ja märgistamise kohta (ELT L 16, 21.1.2009, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 609/2013, 12. juuni 2013, imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).