9.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1123/2013,

8. november 2013,

rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määramise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 11a lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protokolliga (Kyoto protokoll) on kehtestatud kaks mehhanismi selliste rahvusvaheliste ühikute loomiseks, mida osalised võivad kasutada heite korvamiseks. Need mehhanismid on ühisrakendus, millega nähakse ette heitkoguste vähendamise ühikute (HVÜd) loomine, ning puhta arengu mehhanism tõendatud heitkoguste vähendamise ühikute (THVd) loomiseks.

(2)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 kohaselt liikmesriikides vastuvõetud riiklike eralduskavadega on ette nähtud, et käitajad võivad kasutada teatavat kogust THVsid ja HVÜsid selleks, et täita oma kohustust tagastada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 12 lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd) ajavahemiku 2008–2012 kohta.

(3)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikliga 11a on ette nähtud, et Kyoto protokolli kohaselt välja antud THVde ja HVÜde kasutamist jätkatakse direktiiviga 2003/87/EÜ loodud heitkogustega kauplemise süsteemis ajavahemikul 2013–2020; samuti on kõnealuse artikliga lisatud sätted seoses tasemetega, mis on teatavate käitise kategooriate ja õhusõiduki käitajate puhul lubatud LHÜde tagastamise kohustuste täitmiseks vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 12. Artikli 11a lõikes 8 on sätestatud teatavad minimaalsed rahvusvaheliste ühikute kasutusõigused protsentides käitajate ja õhusõiduki käitajate jaoks ajavahemikul 2008–2020 ning sellega on ette nähtud täpsete protsendimäärade kindlaksmääramise meetmed.

(4)

Direktiiviga 2003/87/EÜ on ette nähtud Kyoto protokolli projektipõhiste mehhanismide sidumine heitkogustega kauplemise süsteemiga, et suurendada kasvuhoonegaaside heite üleilmse vähendamise kulutõhusust. Pidades silmas selliste ajavahemikul 2013–2020 kehtivate LHÜde arvu, mis on välja antud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 13 lõike 2 teisele lõigule, tuleks rahvusvaheliste ühikute kasutusõigused määrata miinimumtasemetel, mis on sätestatud artikli 11a lõike 8 esimeses ja kolmandas lõigus. Selle tulemusena järgitakse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 8 viiendas lõigus sätestatud nõuet seoses rahvusvaheliste ühikute üldise kasutamise määraga ning direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 8 teist lõiku ja neljanda lõigu teist lauset seejuures ei kohaldata. Igasugune õhusõidukite käitajatele antud ja nende poolt 2012. aastaks kasutamata jäänud ühikute kasutamise õigus jääb vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõigetele 2, 3 ja 4 kehtima.

(5)

Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL (millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks) (2) artikli 20 kohaselt oluliselt suurenenud võimsusega paiksete käitiste käitajatel peaks olema õigus saada koheldud kas olemasolevate käitajate või uute osalejatena.

(6)

Komisjoni 2. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 389/2013 (millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja (EL) nr 1193/2011) (3) artiklitega 58–61 on ette nähtud üksikasjad kõnealuses määruses sätestatud ühikukasutusõiguste rakendamiseks praktikas.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Igal paikse käitise käitajal, kellele eraldati tasuta LHÜsid või anti õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2012, lubatakse ajavahemikul 2008–2020 kasutada rahvusvahelisi ühikuid kuni koguseni, mida neil oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % neile ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, sõltuvalt sellest, kumb on suurem.

2.   Igal paikse käitise käitajal, kellele ei eraldatud tasuta LHÜsid ega antud õigust kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2012, ning erandina lõikest 1 ka igal paikse käitise käitajal direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 punkti h kahe esimese taande mõistes, lubatakse ajavahemikul 2008–2020 kasutada rahvusvahelisi ühikuid koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020.

3.   Igale otsuse 2011/278/EL artikli 20 kohaselt oluliselt suurenenud võimsusega paikse käitise käitajale antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2020 kuni koguseni, mida tal oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % talle ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, või koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, sõltuvalt sellest, milline on suurem.

4.   Igal paikse käitise käitajal, kes sai ajavahemikul 2008–2020 tasuta LHÜsid ja kes tegeles direktiivi 2003/87/EÜ (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 219/2009) (4) I lisas loetlemata, kuid direktiivi 2003/87/EÜ (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/29/EÜ) (5) I lisas loetletud tegevusega, antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid ajavahemikul 2008–2020 kuni koguseni, mida tal oli lubatud kasutada ajavahemikul 2008–2012, või koguseni, mis on kuni 11 % talle ajavahemikul 2008–2012 eraldatud LHÜdest, või koguses, mis on kuni 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, sõltuvalt sellest, milline on suurem

5.   Igale õhusõiduki käitajale antakse õigus kasutada rahvusvahelisi ühikuid koguses, mis on kuni 1,5 % nende tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020, ilma et see piiraks nende poolt 2012. aastaks kasutamata jäänud ühikute kasutamise õigust.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid arvutavad vastavalt artikli 1 lõikele 1 välja ja avaldavad rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguse iga käitaja jaoks ning teatavad sellest komisjonile kooskõlas määruse (EL) nr 389/2013 artikliga 59 ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

2.   Iga artikli 1 lõikes 2 osutatud käitaja ja artikli 1 lõikes 5 osutatud õhusõidukite käitaja jaoks arvutatakse rahvusvaheliste ühikute kasutusõigus välja tõendatud heitkoguste põhjal ja seda ajakohastatakse igal aastal. Artikli 1 lõigetes 3 ja 4 osutatud käitajate jaoks arvutatakse rahvusvaheliste ühikute ajakohastatud kasutusõigus välja artikli 1 lõikes 1 välja arvutatud kasutusõiguse suurema koguse kohaselt või see moodustab 4,5 % käitise tõendatud heitkogustest ajavahemikul 2013–2020. Kui tõendatud heitkogused on heaks kiidetud, teavitavad liikmesriigid komisjoni vastavalt määruse (EL) nr 389/2013 artiklile 59 rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguse muudatustest.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45.

(3)  ELT L 122, 3.5.2013, lk 1.

(4)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 109.

(5)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.