5.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1088/2013,

4. november 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1005/2009 seoses õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete impordi- ja ekspordilitsentside taotlemisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 VI lisa punktide 4.1–4.6 kohaselt on õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete impordiks ja ekspordiks vaja litsentsi.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 18 lõikes 3 on sätestatud nende andmete loetelu, mida litsentsitaotlus peab sisaldama. Praktikas tähendavad selles loetelus esitatud üksikasjalikud andmed seda, et iga impordi ja ekspordi jaoks tuleb hankida eraldi litsents.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 VI lisa punktide 4.1–4.6 kohaselt õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete puhul on kohustus, mille kohaselt peab iga ekspordi ja impordi jaoks olema eraldi litsents, tekitanud probleeme seoses lennundussektorile omaste ajapiirangutega, kuna mõnel juhul on litsentse vaja väga kiiresti, et vältida lendude peatamist. Võrreldes muude sektoritega, kus haloonid on kriitiliseks kasutuseks lubatud, on lennundussektor oma laadilt selline, kus imporditakse ja eksporditakse sagedamini ning protsess on korduv.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 VI lisa punktide 4.1–4.6 kohaselt õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete impordi ja ekspordi suhtes ei kohaldata koguselisi piiranguid ning seetõttu ei ole iga ekspordi- ja impordilitsentsi puhul vaja eraldi kontrollida vastavust koguselistele piirangutele.

(5)

Tulekustutussüsteemid õhusõiduki pardal on reguleeritud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooniga, mille 6. ja 8. lisas on sätestatud õhusõiduki käitamist ja õhusõiduki lennukõlblikkust käsitlevad ühised miinimumnõuded, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet (2).

(6)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1005/2009 VI lisa punktide 4.1–4.6 kohaselt õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete puhul litsentsitaotluses nõutud andmete loetelu lihtsustada, et võimaldada iga impordi ja ekspordi jaoks eraldi litsentsi asemel välja anda üldlitsentse.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1005/2009 vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 18 lõikesse 3 lisatakse punkt j:

„j)

erandina punktidest a–h VI lisa punktide 4.1–4.6 kohaselt õhusõidukis kriitiliseks kasutuseks lubatud haloone sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmete puhul:

1)

imporditavate või eksporditavate toodete ja seadmete otstarve ja liik, nagu on kirjeldatud VI lisa punktides 4.1–4.6;

2)

haloonide liigid, mida imporditavad või eksporditavad tooted ja seadmed sisaldavad või millel nad põhinevad;

3)

imporditavate või eksporditavate toodete või seadmete koondnomenklatuuri kood.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

(2)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.