25.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1034/2013,

24. oktoober 2013,

millega kiidetakse heaks fosfiini eraldava alumiiniumfosfiidi kasutamine toimeainena tooteliiki 20 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata seoses nende võimaliku kandmisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Alumiiniumfosfiid kuulub sellesse loetellu.

(2)

Alumiiniumfosfiidi on hinnatud direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt seoses selle kasutamisega toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 23 (muude selgroogsete tõrje), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 20.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Saksamaa esitas 23. juulil 2010 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused 27. septembril 2013 alalises biotsiidide komitees hindamisaruandesse.

(5)

Nimetatud aruandest nähtub, et alumiiniumfosfiidi sisaldava biotsiidi kasutamisel tooteliiki 23 kuuluva tootena võib eeldada, et see vastab direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks fosfiini eraldava alumiiniumfosfiidi kasutamine tooteliiki 20 kuuluvates biotsiidides.

(7)

Kuna hindamine ei hõlmanud nanomaterjale, ei tohiks heakskiitmine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõike 4 kohaselt hõlmata kõnealuseid materjale.

(8)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid, huvitatud isikud ja komisjon saaksid vastavalt vajadusele valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks fosfiini eraldava alumiiniumfosfiidi kasutamine toimeainena tooteliiki 20 kuuluvates biotsiidides vastavalt lisas esitatud nõuetele ja tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).


LISA

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise lõppkuupäev

Tooteliik

Eritingimused (2)

Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid

IUPACi nimetus: alumiiniumfosfiid

EÜ nr: 244–088-0

CASi nr: 20859-73–8

830 g/kg

1. juuli 2015

30. juuni 2025

20

Toote hindamisel pööratakse eritähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida ELi tasandil ei ole käsitletud toimeaine riskide hindamisel.

Lubade andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi.

1)

Tooteid müüakse vaid vastava koolitusega kutsetöötajatele ja neid võivad kasutada vaid vastava koolitusega kutsetöötajad.

2)

Pidades silmas toote ohtlikkust kasutajatele, tuleb võtta asjakohased riskivähendamismeetmed. Kõnealused meetmed hõlmavad muu hulgas isikukaitsevahendite kasutamist, toote paigaldamiseks asjakohaste vahendite kasutamist ja toote esitamist sellisel kujul, et kasutaja puutuks tootega kokku vaid lubataval määral.

3)

Pidades silmas toote ohtlikkust muudele maismaaloomadele kui sihtliigid, tuleb võtta asjakohased riskivähendamismeetmed. Kõnealused meetmed hõlmavad muu hulgas toote kasutamisest loobumist piirkondades, kus leidub ka muid urgudes elavaid imetajaid peale sihtliikide.


(1)  Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla samasugune või erinev, kui on tõendatud, et toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.

(2)  Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm