25.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1030/2013,

24. oktoober 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3, artikli 15 lõiget 2 ja artiklit 40,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 834/2007 on kehtestatud merevetikate ja vesiviljelusloomade mahepõllumajandusliku tootmise põhinõuded. Kõnealuste nõuete üksikasjalikud rakenduseeskirjad on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 889/2008, (2) mida on muudetud eelkõige komisjoni määrusega (EÜ) nr 710/2009 (3).

(2)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 95 lõike 11 kohaselt võivad riiklikud ametiasutused lubada, et need merevetikate ja vesiviljelusloomade väljakujunenud tootmisüksused, mis tegelesid tootmisega siseriiklikult heakskiidetud mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade kohaselt enne 1. jaanuari 2009, säilitavad oma mahepõllumajandusliku staatuse teatavatel tingimustel kuni 1. juulini 2013.

(3)

Seitse liikmesriiki esitasid hiljuti taotlused mahepõllumajanduslikus vesiviljelustootmises kasutatavate toodete, ainete ja tehnoloogia kasutamist käsitlevate eeskirjade läbivaatamiseks. Neid taotlusi peaks hindama komisjoni otsusega 2009/427/EÜ (4) loodud mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühm.

(4)

Merevetikate ja vesiviljelusloomade mahepõllumajanduslik tootmine on ikka veel suhteliselt uus valdkond, mis on väga mitmekesine ja tehniliselt keerukas. Samuti on selgunud, et vaja on pikemat üleminekuperioodi.

(5)

Järjepidevuse tagamiseks ning selleks, et oleks piisavalt aega hinnata liikmesriikide esitatud taotlusi ja vältida häireid selliste väljakujunenud tootmisüksuste tegevuses, mis tegelesid tootmisega siseriiklikult heakskiidetud mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade kohaselt enne 1. jaanuari 2009, on asjakohane pikendada määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 95 lõikes 11 sätestatud üleminekuperioodi.

(6)

Selleks et tagada kõnealuste tootmisühikute mahepõllumajandusliku staatuse säilimine, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. juulist 2013.

(7)

Määrust (EÜ) nr 889/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 95 lõikes 11 asendatakse kuupäev „1. juuli 2013” kuupäevaga „1. jaanuar 2015”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 204, 6.8.2009, lk 15.

(3)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(4)  ELT L 139, 5.6.2009, lk 29.