22.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1011/2013,

21. oktoober 2013,

milles käsitletakse teatavate El Salvadorist pärit toodete suhtes kvootide raames kohaldatavaid erandeid päritolureeglitest, mis on sätestatud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomise lepingu II lisas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2012. aasta otsust 2012/734/EL (lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel, Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta), (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2012/734/EL on nõukogu andnud loa allkirjastada leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel (edaspidi „leping”). Otsuse 2012/734/EL kohaselt kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(2)

Lepingu II lisas on määratletud mõiste „päritolustaatusega tooted” ja käsitletud halduskoostöö viise. Mitme toote puhul on kõnealuse lisa 2.A liitega nähtud ette võimalus teha II lisa 2. liites sätestatud päritolureeglitest aastakvootide raames erandeid. Kuna Euroopa Liit on otsustanud osutatud võimalust kasutada, on vaja ette näha tingimused kõnealuste erandite kohaldamiseks El Salvadorist pärit impordi puhul.

(3)

II lisa 2.A liites sätestatud kvoote tuleks hallata põhimõttel „kes ees, see mees” kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (2).

(4)

Tariifsete soodustuste saamiseks tuleb tolliasutusele esitada asjakohane päritolutõend, nagu on sätestatud lepingus.

(5)

Kuna lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. oktoobrist 2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) (edaspidi „leping”) II lisa 2.A liites sätestatud päritolureegleid kohaldatakse käesoleva määruse lisas loetletud toodetele.

2.   Lõikes 1 osutatud päritolureegleid kohaldatakse erandina lepingu II lisa 2. liites sätestatud päritolureeglitest käesoleva määruse lisas kehtestatud kvoodi piires.

Artikkel 2

Selleks et artiklis 1 sätestatud erandit kohaldada, peab toodetega olema kaasas lepingu II lisas sätestatud päritolutõend.

Artikkel 3

Lisas sätestatud kvoote hallatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 346, 15.12.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

EL SALVADOR

Kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava kohaldamisala on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodidega.

Tariifikvootide puhul, mille kvoodi järjekorranumber on 09.7078 kuni 09.7103, ei tohi summaarne kvoodi aastamaht ületada järgmist esemete (paaride) arvu vastaval kalendriaastal:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Alates 2018

Kokku ühikuid aasta kohta (summaarne aastakvoot, piirmäär alamrubriigi kohta)

2 250 000

10 157 500

11 315 000

12 472 500

13 630 000

14 787 500


Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi aastamaht (paarides, kui ei ole täpsustatud teisiti)

09.7078

6102 20

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6104 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

123 750

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

534 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

574 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

613 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

653 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

693 000

09.7079

6102 30

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6104 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

192 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

831 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

893 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

954 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 016 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 078 000

09.7080

6104 22 00

Naiste ja tüdrukute komplektid, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7081

6104 42 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7082

6104 43 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, sünteeskiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

110 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

475 200

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

510 400

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

545 600

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

580 800

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

616 000

09.7083

6104 44 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, tehiskiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7084

6104 62 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, lühikesed või põlvpüksid, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

247 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

1 069 200

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

1 148 400

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

1 227 600

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 306 800

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 386 000

09.7085

6104 63 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, lühikesed või põlvpüksid, sünteeskiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

82 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

356 400

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

382 800

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

409 200

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

435 600

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

462 000

09.7075

6115

Sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted, sh tugisukad (näiteks veenilaiendite ravisukad) ja kamassid (jalatsipealsed), silmkoelised või heegeldatud

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

625 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

2 500 000

09.7086

6202 12

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7087

6202 13

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

137 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

594 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

638 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

682 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

726 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

770 000

09.7088

6202 92 00

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6204 nimetatud), puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7089

6202 93 00

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6204 nimetatud), keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

82 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

356 400

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

382 800

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

409 200

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

435 600

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

462 000

09.7090

6203 42

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, lühikesed või põlvpüksid, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

137 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

594 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

638 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

682 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

726 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

770 000

09.7091

6205 20 00

Meeste ja poiste päevasärgid, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

206 250

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

891 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

957 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

1 023 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 089 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 155 000

09.7092

6205 30 00

Meeste ja poiste päevasärgid, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

275 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

1 188 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

1 276 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

1 364 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 452 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 540 000

09.7093

6207 11 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

137 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

594 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

638 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

682 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

726 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

770 000

09.7094

6207 19 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, muust tekstiilmaterjalist

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

110 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

475 200

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

510 400

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

545 600

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

580 800

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

616 000

09.7095

6207 21 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

200 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

864 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

928 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

992 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 056 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 120 000

09.7096

6207 22 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

137 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

594 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

638 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

682 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

726 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

770 000

09.7097

6207 91 00

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

96 250

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

415 800

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

446 600

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

477 400

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

508 200

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

539 000

09.7098

6207 99

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, muust tekstiilmaterjalist

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7099

6208 21 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

55 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

237 600

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

255 200

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

272 800

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

290 400

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

308 000

09.7100

6208 22 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

110 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

475 200

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

510 400

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

545 600

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

580 800

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

616 000

09.7101

6208 91 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, püksikud ja aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, puuvillased

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

165 000

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

712 800

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

765 600

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

818 400

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

871 200

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

924 000

09.7102

6208 92 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, püksikud ja aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted, keemilistest kiududest

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

68 750

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

297 000

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

319 000

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

341 000

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

363 000

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

385 000

09.7103

6212 10

Rinnahoidjad, võivad olla silmkoelised või heegeldatud

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

247 500

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014

1 069 200

Alates 1.1.2015 kuni 31.12.2015

1 148 400

Alates 1.1.2016 kuni 31.12.2016

1 227 600

Alates 1.1.2017 kuni 31.12.2017

1 306 800

Alates 1.1.2018 kuni 31.12.2018 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 386 000

09.7076

7607 20

Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)

Alates 1.10.2013 kuni 31.12.2013

250 tonni (netomass)

Alates 1.1.2014 kuni 31.12.2014 ja igal sellele järgneval ajavahemikul alates 1.1. kuni 31.12.

1 000 tonni (netomass)