15.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 219/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 782/2013,

14. august 2013,

millega muudetakse ELi ökomärgist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 66/2010 III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et suurendada ELi ökomärgise kasutamist ja motiveerida selleks tootjaid, kelle toode vastab nimetatud märgise kriteeriumidele, peaksid ELi ökomärgise kasutamise kulud olema võimalikult väiksed, kuid siiski piisavad, et katta selle märgise süsteemi haldamise kulud.

(2)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib suurendada lõivude ja tasude ülemmäära, kui see on vajalik ja asjakohane.

(3)

Pädevad asutused korraldasid sisehindamise, et uurida, kas praegused tasud on piisavad, et katta kõik ülesanded, mida nad peavad ELi ökomärgise süsteemi haldamiseks täitma.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 66/2010 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


LISA

„III LISA

1.   Taotluse menetlemise tasu

Pädev asutus, kellele esitatakse taotlus, nõuab selle menetlemise eest tasu. Nimetatud tasu ei või olla väiksem kui 200 eurot ega suurem kui 2 000 eurot.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (1) ning arenguriikide ettevõtjate puhul on taotluse esitamise tasu ülemmäär 600 eurot.

Mikroettevõtjate (2) puhul on taotluse esitamise tasu ülemmäär 350 eurot.

Taotluse menetlemise tasu vähendatakse 30 % taotlejatel, kes on registreeritud ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS), ja 15 % taotlejatel, kes on sertifitseeritud ISO standardi 14001 alusel. Vähendamisi ei kumuleerita. Kui taotleja osaleb mõlemas süsteemis, kohaldatakse ainult suuremat vähendamist.

Tasu vähendamise tingimus on see, et taotleja kohustub selgesõnaliselt tagama, et tema ELi ökomärgisega toode vastab täielikult asjakohastele ökomärgise kriteeriumidele lepingu kehtivusaja jooksul ning et seda kohustust on nõuetekohaselt arvesse võetud tema keskkonnapoliitikas ja üksikasjalikes keskkonnaalastes eesmärkides.

Pädevad asutused võivad nõuda tasu litsentsi muutmise või pikendamise eest. See tasu ei tohi ületada taotluse menetlemise tasu ja selle puhul kohaldatakse eespool nimetatud vähendamisi.

Taotluse menetlemise tasu ei hõlma kolmandate isikute tehtavate katsete ja kontrollide kulusid ega kohapealseid kontrolle, mida võib nõuda kolmas isik või pädev asutus. Taotlejad katavad selliste katsete ja kontrollide kulud ise.

2.   Aastatasu

Pädev asutus võib nõuda kõigilt ELi ökomärgise saanud taotlejatelt aastatasu. See võib olla kindlaksmääratud tasu või põhineda ELi ökomärgisega toote aastasel müügiväärtusel ELis.

Aastatasu hakatakse arvestama alates taotlejale ELi ökomärgise andmise kuupäevast.

Kui aastatasu arvutatakse aastase müügiväärtuse protsendimäärana, ei tohi see olla üle 0,15 % sellest väärtusest. Aastatasu põhineb tehasehinnal, kui ELi ökomärgisega toode on kaup. Teenuse puhul põhineb see tasu teenuse osutamise hinnal.

Aastatasu ülemmäär on 25 000 eurot tooterühma ja taotleja kohta.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, mikroettevõtjate ja arenguriikidest pärit taotlejate aastatasu vähendatakse vähemalt 25 %.

Aastatasu ei hõlma katsete, kontrollide ja vajalike kohapealsete kontrollide kulu. Taotlejad katavad selliste katsete ja kontrollide kulud ise.

3.   Kontrollitasu

Pädev asutus võib nõuda kontrollitasu.


(1)  Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) määratletud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

(2)  Soovituses 2003/361/EÜ määratletud mikroettevõtjad.”