11.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 190/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 655/2013,

10. juuli 2013,

millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eelkõige selle artikli 20 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lõppkasutajad, nagu määratletud määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 2 lõike 1 punktis f, puutuvad kokku mitmesuguste väidetega kosmeetikatoote otstarbe, sisalduse ja mõju kohta. Kuna kosmeetikatoodetel on tähtis koht lõpptarbijate elus, on vaja tagada, et väidetega jõuaks lõpptarbijateni kasulik, arusaadav ja usaldusväärne teave, et lõpptarbija saaks langetada teadlikke otsuseid ja valida tooteid, mis kõige paremini vastavad tema vajadustele ja ootustele.

(2)

Kosmeetikatoodete kohta esitatud väidete peamine ülesanne on lõpptarbijale teada anda, millised on toote omadused ja tunnused. Sellised väited on tähtsad toodete eristamise seisukohast. Samuti aitavad need ergutada innovatsiooni ja edendavad konkurentsi.

(3)

Liidu tasandil tuleks kehtestada ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete kasutamise põhjendamiseks. Ühtsete nõuete kehtestamise peamine eesmärk on tagada lõpptarbijate kõrgetasemeline kaitse, eelkõige kosmeetikatoodete kohta esitatavate eksitavate väidete eest. Ühtne käsitlus liidu tasandil peaks tagama liikmesriikide pädevate asutuste meetmete parema kooskõla ja ära hoidma siseturu moonutusi. Ühtne käsitlus tugevdaks ka liikmesriikide tarbijakaitseseaduste jõustamise eest vastutavate asutuste vahelist koostööd, nagu sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (2).

(4)

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklit 20 kohaldatakse toodete suhtes, mis kuuluvad kõnealuse määruse artiklis 2 esitatud kosmeetikatoodete määratluse alla. Ühtseid nõudeid kohaldatakse üksnes siis, kui leitakse, et kõnealune toode on tõepoolest kosmeetikatoode. Riigi pädevad asutused ja riiklikud kohtud võivad iga juhtumi puhul eraldi otsustada, millist õiguslikku raamistikku kohaldatakse.

(5)

Ühtseid nõudeid tuleks kohaldada ilma, et sellega piirataks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ (mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv)), (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/114/EÜ (eksitava ja võrdleva reklaami kohta) (4) ja teiste kohaldatavate liidu õigusaktide kohaldamist.

(6)

Teadete edastamist lõpptarbijatele tuleks käsitleda paindlikult, arvestades ühiskondlikke, keelelisi ja kultuurilisi erinevusi Euroopa Liidus, ning hoida alal Euroopa tööstuse innovatsiooni- ja konkurentsivõimet. Selline käsitlus on kooskõlas seisukohtadega, mida Euroopa Kohus on mitmel puhul väljendanud: tegemaks kindlaks, kas väide on tarbijat eksitav, tuleb arvestada tarbija ootusi ning neid konkreetseid olusid ja asjaolusid, millega seoses väide on tehtud, sealhulgas ühiskondlikke, kultuurilisi ja keelelisi tegureid (5).

(7)

Kuigi tuleb tagada, et kogu liidu ulatuses järgitaks ühesuguseid põhimõtteid, ei tuleks ühtsete nõuetega määratleda ega täpsustada, milline peab olema kosmeetikatoodete kohta esitatud väidete konkreetne sõnastus.

(8)

Et oleks tagatud kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete ühtsete nõuete kohaldamine samast kuupäevast, kui kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1223/2009, peaks käesolevat määrust kohaldama 11. juulist 2013.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse tekstidena, nimetustena, kaubamärkidena, kujutistena ja kujudena või muul kujul edastatavate väidete kohta, mis kirjeldavad otseselt või kaudselt toote omadusi või otstarvet toote etiketil või seoses toote turul kättesaadavaks tegemisega ja kosmeetikatoodete reklaamimisega. Määrust kohaldatakse igasuguste väidete suhtes, sõltumata teavitusvahendist ja turustamisvahendi liigist, väidetavast toote otstarbest ja tarbijate sihtrühmast.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklis 4 osutatud vastutav isik peab tagama, et kosmeetikatoote kohta esitatud väite sõnastus vastab lisas sätestatud ühtsetele nõuetele ja on kooskõlas dokumentidega määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklis 11 osutatud tooteandmikus, milles on tõendatud kosmeetikatoote väidetav mõju.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 11. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuli 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.

(3)  ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.

(4)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.

(5)  Vt nt kohtuasi C-220/98, Estée Lauder Cosmetics vs. Lancaster, EKL 2000, lk I-00117, punkt 29.


LISA

ÜHTSED NÕUDED

1.   Vastavus õigusnormidele

1)

Keelatud on väited, et Euroopa Liidu pädev asutus on tootele andnud loa või on toote kiitnud heaks.

2)

Väite heakskiitmise kohta tuleb otsus teha kosmeetikatoote mõistlikult teadliku ja mõistlikult tähelepaneliku keskmise lõpptarbija seisukohalt ja võtta arvesse asjaomase turu ühiskondlikke, kultuurilisi ja keelelisi tegureid.

3)

Ei ole lubatud kasutada väidet, mis loob ettekujutuse toote soodsast toimest, kui toime vastab vaid õigusaktidega kehtestatud miinimumnõuetele.

2.   Tõesus

1)

Kui esitatakse väide, et toode sisaldab teatavat koostisainet, peab olema seda tootesse tegelikult lisatud.

2)

Koostisosade kohta esitatud väited, milles viidatakse teatava koostisaine omadustele, ei tohi tekitada arvamust, et ka lõpptootel on samad omadused, kui neid tegelikult ei ole.

3)

Turustamisel esitatav teave ei tohi tekitada arvamust, et arvamusavaldused on objektiivsed väited, välja arvatud juhul, kui arvamus peegeldab tõendatavat seisukohta.

3.   Tõendipõhisus

1)

Kosmeetikatoodete kohta esitatavate otseste ja kaudsete väidete toeks tuleb esitada piisav ja kontrollitav tõendusmaterjal sõltumata sellest, milliseid tõendusmaterjale on kasutatud tõepärasuse näitamiseks, sealhulgas, kui see on asjakohane, asjatundjate hinnangud.

2)

Väite tõepärasuse näitamisel tuleb kasutada parimaid tavasid.

3)

Kui tõestamisel on kasutatud uuringuid, peavad need olema toote ja väidetava toime suhtes asjakohased, toimuma läbimõeldud metoodika kohaselt ja olema korrektselt teostatud (kehtivad, usaldusväärsed ja korratavad) ning kooskõlas eetiliste kaalutlustega.

4)

Tõendusmaterjalide või tõendatavuse tase peab olema kooskõlas väite liigiga, eriti siis, kui tegemist on väidetega, mille puhul puudulik toime võib olla ohtlik.

5)

Ilmselged liialdused, mida keskmine tarbija ei tõlgendaks sõna-sõnalt, ning abstraktse iseloomuga väited ei vaja tõendamist.

6)

Väite puhul, millega otseselt või kaudselt omistatakse valmistootele koostisainete omadusi, tuleb esitada piisavad ja asjakohased tõendid, nt tõendamaks, et koostisaine sisaldus on piisav tõhusa toime tagamiseks.

7)

Väite vastuvõetavuse hindamine peab tuginema kõikide uuringute andmetele, tõendusmaterjalile ja kättesaadavale teabele vastavalt väite iseloomule ja lõpptarbijate üldisele teadmiste tasemele.

4.   Ausus

1)

Toote tõhususe kirjeldamisel ei tohi väita rohkemat, kui on olemasolevate tõenditega tõestatud.

2)

Väidetega ei tohi omistada tootele eriomadusi (nt kordumatu), kui samalaadsetel toodetel on samad omadused.

3)

Kui toote toime on seotud eritingimustega (näiteks kasutamine koos muude toodetega), peab see olema selgelt märgitud.

5.   Õiglus

1)

Kosmeetikatoodete kohta esitatud väited peavad olema objektiivsed ega tohi halvustada konkurente, samuti ei tohi väidetes halvustada koostisaineid, mille kasutamine on seaduslik.

2)

Kosmeetikatoote kohta esitatud väide ei tohi põhjustada selle segamini ajamist konkurendi tootega.

6.   Teadlik otsus

1)

Väited peavad olema selged ja keskmisele tarbijale arusaadavad.

2)

Väited on toote lahutamatu osa ning peavad sisaldama teavet, mis võimaldab lõpptarbijal teha teadliku valiku.

3)

Turustamissõnumite puhul tuleb arvesse võtta sihtrühma (asjaomase liikmesriigi elanikkond või osa sellest, nt eri vanuses ja soost tarbijad) suutlikkust sõnumit mõista. Turustamissõnum peab olema sihtrühmale selge, täpne, asjakohane ja arusaadav.