28.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/109


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 577/2013,

28. juuni 2013,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (1), ja eelkõige selle määruse artikli 7 lõiget 3, artikli 11 lõiget 4, artikli 13 lõikeid 1 ja 2, artikli 21 lõiget 2 ja artikli 25 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 576/2013 on sätestatud loomatervishoiunõuded, mida kohaldatakse lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes liikmesriikide vahel või territooriumilt või kolmandast riigist ja selle liikumise vastavuse kontrollimist käsitlevad eeskirjad. Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (2).

(2)

Koerad, kassid ja valgetuhkrud on esitatud määruse (EL) nr 576/2013 I lisa A osas olevas loetelus kui selle määrusega hõlmatud loomaliik.

(3)

Määruses (EL) nr 576/2013 on sätestatud, et koeri, kasse ja valgetuhkruid tohib tuua liikmesriiki teisest liikmesriigist või territooriumidelt või kolmandatest riikidest ainult siis, kui neile on tehtud marutaudivastane vaktsineerimine, mis vastab nimetatud määruse III lisas esitatud kehtivusnõuetele. Siiski võib lubada vaktsineerimata või kõnealuse määruse III lisas esitatud kehtivusnõuetele mittevastavate kutsikate, kassipoegade ja valgetuhkru poegade sissetoomist liikmesriikidest või määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 kohaselt loetletud territooriumidelt või kolmandatest riikidest, kui omanik või volitatud isik esitab muu hulgas allkirjastatud deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et lemmikloomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku liikumise hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega. Seetõttu on asjakohane, et käesolevas määruses sätestatakse nõuded kõnealuse deklaratsiooni vormi, kujunduse ja keelte kohta.

(4)

Lisaks on määruses (EL) nr 576/2013 sätestatud, et komisjon peab vastu võtma kaks loetelu territooriumide või kolmandate riikide kohta, kust mittekaubanduslikel eesmärkidel transporditavad koerad, kassid või valgetuhkrud ei pea läbima marutaudi antikehade tiitrimise testi. Üks nendest loeteludest peaks hõlmama neid territooriume või kolmandaid riike, kes on tõendanud, et nad kohaldavad samasuguse sisu ja mõjuga eeskirju kui liikmesriigid, ja teine loetelu peaks hõlmama neid territooriume või kolmandaid riike, kes on tõendanud, et nad täidavad vähemalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 2 kehtestatud kriteeriume. Seetõttu on asjakohane esitada need loetelud käesoleva määruse lisas.

(5)

Lisaks tuleks nimetatud loeteludes arvesse võtta Horvaatia ühinemislepingu sätteid, mille kohaselt saab Horvaatiast Euroopa Liidu liige 1. juulil 2013, ja Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsust 2012/419/EL (millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes) (3), mille kohaselt ei ole Mayotte alates 1. jaanuarist 2014 enam ülemeremaa ja -territoorium, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa, vaid sellest saab äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses.

(6)

Määruses (EL) nr 576/2013 on samuti sätestatud, et koeri, kasse ja valgetuhkruid tohib liikmesriikidesse transportida muudelt kui käesoleva määruse lisas loetletud territooriumidelt või muudest kolmandatest riikidest ainult siis, kui neile on tehtud marutaudi antikehade tiitrimise test, mis vastab määruse (EL) nr 576/2013 IV lisas esitatud kehtivusnõuetele. Eespool nimetatud testi ei kohaldata läbi territooriumi või kolmanda riigi toimuva transiidi korral, kui omanik või volitatud isik esitab allkirjastatud deklaratsiooni, et asjaomased loomad ei ole kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ja nad ei ole väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt. Seetõttu on asjakohane, et käesolevas määruses sätestatakse nõuded kõnealuse deklaratsiooni vormi, kujunduse ja keelte kohta.

(7)

Määruse (EL) nr 576/2013 IV lisas esitatud kehtivusnõuete alla kuulub kohustus teha nimetatud analüüs laboratooriumis, mis on heaks kiidetud kooskõlas nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsusega 2000/258/EÜ (millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest) (4), kus on sätestatud, et Prantsusmaal Nancys asuv Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA, mis on alates 1. juulist 2010 ühendatud toidu, keskkonna ja töö sanitaarohutuse riikliku ametiga (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, edaspidi „ANSES”)) hindab liikmesriikide ja kolmandate riikide laboratooriume, et anda neile luba teha seroloogilisi teste marutaudivaktsiinide tõhususe jälgimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel.

(8)

Määruses (EL) 576/2013 on samuti sätestatud, et teisest liikmesriigist mittekaubanduslikel eesmärkidel liikmesriiki viidavate koerte, kasside ja valgetuhkrutega peab kaasas olema passi vormis identifitseerimisdokument vastavalt komisjoni poolt heaks kiidetud näidisele. See näidis peab sisaldama andmevälju määruses (EL) nr 576/2013 nõutud teabe esitamiseks. Passi näidis ja passi kohta esitatud täiendavad nõuded tuleb esitada käesoleva määruse lisas ning liidu õigusaktide selguse ja lihtsuse huvides tuleks kehtetuks tunnistada komisjoni 26. novembri 2003. aasta otsus 2003/803/EÜ, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks (5).

(9)

Määruses (EL) 576/2013 on samuti sätestatud, et territooriumilt või kolmandast riigist mittekaubanduslikel eesmärkidel liikmesriiki viidavate koerte, kasside ja valgetuhkrutega peab kaasas olema veterinaarsertifikaadi vormis identifitseerimisdokument vastavalt komisjoni poolt heaks kiidetud näidisele. See näidis peab sisaldama andmevälju määruses (EL) nr 576/2013 nõutud teabe esitamiseks. Seetõttu on asjakohane esitada see näidis käesoleva määruse lisas.

(10)

Erandina liikmesriiki territooriumilt või kolmandast riigist liikumise korral kehtestatud veterinaarsertifikaadi vormist on määruses (EL) nr 576/2013 sätestatud, et liikmesriigid peavad lubama koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikku liikumist territooriumilt või kolmandast riigist, kui see territoorium või kolmas riik on tõendanud, et kohaldab samasuguse sisu ja mõjuga eeskirju kui liikmesriigid, kui eespool nimetatud loomadega kaasas olev identifitseerimisdokument on välja antud vastavalt kehtestatud korrale, mis käsitleb ühest liikmesriigist teise liikumist. Et seda näidispassi oleks kõnealustel juhtudel võimalik kasutada, on vaja teha mitmeid tehnilisi kohandusi, eelkõige seoses esilehel olevate detailidega, mis ei vasta täielikult liikmesriigi poolt välja antud passide suhtes kohaldatavatele nõuetele. Seetõttu on selguse huvides asjakohane esitada käesolevas määruses selliste passide näidisvorm.

(11)

Määruses (EL) nr 576/2013 on sätestatud, et kui mittekaubanduslikel eesmärkidel transporditavate koerte, kasside või valgetuhkrute arv on ühe liikumise ajal suurem kui viis, siis tuleb nende loomade suhtes kohaldada nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivis 92/65/EMÜ (6) (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) kehtestatud asjaomaseid loomatervishoiunõudeid, välja arvatud teatavatel tingimustel ja teatavate loomakategooriate puhul.

(12)

Lisaks võeti vastu komisjoni 3. detsembri 2004. aasta otsus 2004/839/EÜ (millega kehtestatakse tingimused kutsikate ja kassipoegade mittekaubanduslikule liikumisele kolmandatest riikidest ühendusse) (7) ja komisjoni 2. veebruari 2005. aasta otsus 2005/91/EÜ (millega kehtestatakse marutaudivastase vaktsineerimise kehtivusperiood) (8), et kehtestada ühtsed eeskirjad määruse (EÜ) nr 998/2003 rakendamiseks. Nendes õigusaktides kehtestatud eeskirjad on nüüd läbi vaadatud ja lisatud määruse (EL) nr 576/2013 sätetele. Seetõttu tuleks liidu õigusaktide selguse ja lihtsuse huvides otsused 2004/839/EÜ ja 2005/91/EÜ kehtetuks tunnistada.

(13)

Nõukogu 17. detsembri 1996. aasta direktiivis 96/93/EÜ (loomade ja loomsete saaduste sertifitseerimise kohta) (9) on sätestatud eeskirjad, mida tuleb järgida veterinaariaalastes õigusaktides nõutud sertifikaatide väljaandmisel, et vältida eksitavate või võltssertifikaatide väljaandmist. Seetõttu on asjakohane tagada, et kolmandate riikide veterinaarametnikud kohaldavad eeskirju ja põhimõtteid, mis on vähemalt samaväärsed kõnealuses direktiivis sätestatutega.

(14)

Komisjoni 14. juuli 2011. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 1152/2011 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 tervishoiualaste ennetusmeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks) (10) on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2012 tuleb nimetatud määruse I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende osadesse sisenevatele koertele manustada Echinococcus multilocularise parasiidi vastaseid ravimeid vastavalt selles määruses kehtestatud nõuetele.

(15)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks komisjoni 21. veebruari 2006. aasta otsuse 2006/146/EÜ (teatavate Lääne-Malaisiast ja Austraaliast toodavate lendkoerte, koerte ja kasside suhtes kohaldatavate teatavate kaitsemeetmete kohta) (11) kohaldamist, millega keelatakse koerte ja kasside import Lääne-Malaisiast ja kasside import Austraaliast, kui ei ole täidetud teatavad tingimused vastavalt kas Nipah' haiguse või Hendra haiguse kohta.

(16)

Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EL) nr 576/2013 kohaldamise kuupäevast.

(17)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklites 7, 11 ja 12 osutatud deklaratsioonide vormi, kujundust ja keeli käsitlevad nõuded

1.   Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 osutatud deklaratsioonid koostatakse kooskõlas käesoleva määruse I lisa 1. osas esitatud vormi ja kujundusega ja need peavad vastama nimetatud lisa 3. osas kehtestatud nõuetele keelte kohta.

2.   Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsioon koostatakse kooskõlas käesoleva määruse I lisa 2. osas esitatud vormi ja kujundusega ja need peavad vastama nimetatud lisa 3. osas kehtestatud nõuetele keelte kohta.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklis 13 osutatud loetelud territooriumide ja kolmandate riikide kohta

1.   Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud loetelu territooriumide ja kolmandate riikide kohta on esitatud käesoleva määruse II lisa 1. osas.

2.   Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 2 osutatud loetelu territooriumide ja kolmandate riikide kohta on esitatud käesoleva määruse II lisa 2. osas.

Artikkel 3

Passinäidised koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks

1.   Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 21 lõikes 1 osutatud pass koostatakse kooskõlas käesoleva määruse III lisa 1. osas esitatud vormiga ja see peab vastama nimetatud lisa 2. osas kehtestatud lisanõuetele.

2.   Erandina lõikest 1 tuleb määruse (EL) nr 576/2013 artikli 27 punkti a kohaselt käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või kolmandas riigis välja antud passid koostada vastavalt käesoleva määruse III lisa 3. osas esitatud näidisele ja need peavad olema kooskõlas nimetatud lisa 4. osas kehtestatud lisanõuetega.

Artikkel 4

Veterinaarsertifikaat koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks liitu

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 1 osutatud veterinaarsertifikaat peab olema:

a)

koostatud vastavalt käesoleva määruse IV lisa 1. osas esitatud näidisele;

b)

nõuetekohaselt täidetud ja välja antud kooskõlas nimetatud lisa 2. osas esitatud selgitavate märkustega;

c)

veterinaarsertifikaadile peab olema lisatud määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 3 osutatud kirjalik deklaratsioon, mis on koostatud vastavalt nimetatud lisa 3. osa jaotises A esitatud näidisele ja vastab selle lisa 3. osa jaotises B esitatud lisanõuetele.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 2003/803/EÜ, 2004/839/EÜ ja 2005/91/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 29. detsembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(2)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(3)  ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.

(4)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.

(5)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.

(6)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(7)  ELT L 361, 8.12.2004, lk 40.

(8)  ELT L 31, 4.2.2005, lk 61.

(9)  EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28.

(10)  ELT L 296, 15.11.2011, lk 6.

(11)  ELT L 55, 25.2.2006, lk 44.


I LISA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud

deklaratsioonide vormi, kujundust ja keeli käsitlevad nõuded

1.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 osutatud deklaratsioonide vormi ja kujundust käsitlevad nõuded

Image

2.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsiooni vormi ja kujundust käsitlevad nõuded

Image

3.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsioonide keeli käsitlevad nõuded

Deklaratsioonid koostatakse vähemalt ühes sihtkohaks/sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles.


II LISA

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklis 13 osutatud loetelud territooriumide ja kolmandate riikide kohta

1. OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud loetelud territooriumide ja kolmandate riikide kohta

ISO kood

Territoorium või kolmas riik

AD

Andorra;

CH

Šveits

FO

Fääri saared

GI

Gibraltar

GL

Gröönimaa

HR (1)

Horvaatia

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norra

SM

San Marino

VA

Vatikani Linnriik


2. OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 2 osutatud loetelud territooriumide ja kolmandate riikide kohta

ISO kood

Territoorium või kolmas riik

Hõlmatud territooriumid

AC

Ascensioni saar

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austraalia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BY

Valgevene

 

CA

Kanada

 

CL

Tšiili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandi saared

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Jaapan

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KY

Kaimanisaared

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Monteserrat

 

MU

Mauritius

 

MX

Mehhiko

 

MY

Malaisia

 

NC

Uus-Kaledoonia

 

NZ

Uus-Meremaa

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RU

Venemaa

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Ameerika Ühendriigid

AS – Ameerika Samoa

GU – Guam

MP – Põhja-Mariaanid

PR – Puerto Rico

VI – USA Neitsisaared

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

 

VG

Briti Neitsisaared

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Kohaldatav ainult kuni kõnealusest ühinevast riigist saab Euroopa Liidu liikmesriik.

(2)  Kohaldatav ainult kuni kõnealusest territooriumist saab liidu äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses.


III LISA

Passinäidised koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks

1.   OSA

Liikmesriigis välja antud passi näidis

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.   OSA

Lisanõuded liikmesriigis välja antud passi kohta

1.

Passi vorm:

Passi mõõtmed on 100 × 152 mm.

2.

Passi kaas

a)

Esikaas:

i)

värv: sinine (PANTONE® Reflex Blue) kollaste tähtedega (PANTONE® Yellow) ülemises veerandis, mis järgivad Euroopa embleemi spetsifikaati (1);

ii)

sõnade „Euroopa Liit” ja väljaandva liikmesriigi nime trükkimisel kasutatakse samasugust kirjatüüpi;

iii)

allossa peab olema trükitud passi välja andnud liikmesriigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood (1. osas esitatud passi näidises viidatakse sellele kui „numbrile”).

b)

Esikaane sisekülg ja sisekaane tagakülg: valget värvi.

c)

Tagakaas: sinist värvi (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Passi pealkirjade järjestus ja lehekülgede numeratsioon:

a)

rangelt tuleb järgida pealkirjade järjestust (Rooma numbritega);

b)

passi leheküljed peavad olema nummerdatud iga lehekülje allservas järgmises vormis: x/n, kus x tähistab asjaomast lehekülge ja n passi lehekülgede koguarvu;

c)

igale passi lehele peab olema trükitud passi välja andnud liikmesriigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood;

d)

1. osas sätestatud passi näidise lehekülgede arv ja lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

4.

Keeled

Kogu trükitud tekst peab olema väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

5.

Turvaelemendid

a)

Kui passi III jaotisesse on sisestatud nõutav teave, kaetakse see leht läbipaistva laminaatkilega.

b)

Kui mõnel passi lehel esitatakse teave kleepsu kujul, mis ei ole eemaldamisel isehävinev, siis kaetakse see kleeps läbipaistva laminaatkilega.

3.   OSA

Ühel käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või ühes kolmandas riigis välja antud passi näidis

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.   OSA

Lisanõuded ühel käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või ühes kolmandas riigis välja antud passi näidise kohta

1.

Passi vorm

Passi mõõtmed on 100 × 152 mm.

2.

Passi kaas

a)

Esikaas:

i)

värv: PANTONE® monochrome ja riigi embleem ülemises veerandis;

ii)

allossa peab olema trükitud passi välja andnud territooriumi või kolmanda riigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood (3. osas esitatud passi näidises viidatakse sellele kui „numbrile”).

b)

Esikaane sisekülg ja sisekaane tagakülg: valget värvi.

c)

Tagakaas: värv PANTONE® monochrome.

3.

Passi pealkirjade järjestus ja lehekülgede numeratsioon:

a)

rangelt tuleb järgida pealkirjade järjestust (Rooma numbritega);

b)

passi leheküljed peavad olema nummerdatud iga lehekülje alaserval järgmises vormis: x/n, kus x tähistab asjaomast lehekülge ja n passi lehekülgede koguarvu;

c)

igale passi lehele peab olema trükitud passi välja andnud territooriumi või kolmanda riigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood;

d)

3. osas sätestatud passi näidise lehekülgede arv ja lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

4.

Keeled

Kogu trükitud tekst peab olema väljaandva territooriumi või kolmanda riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

5.

Turvaelemendid

a)

Kui passi III jaotisesse on sisestatud nõutav teave, kaetakse see leht läbipaistva laminaatkilega.

b)

Kui mõnel pass lehel esitatakse teave kleepsu kujul, mis ei ole eemaldamisel isehävinev, siis kaetakse see kleeps läbipaistva laminaatkilega.


(1)  Euroopa logode graafiline juhis: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


IV LISA

1.   OSA

Veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki vastavalt määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetele 1 ja 2

Image

Image

Image

Image

Image

2.   OSA

Selgitavad märkused veterinaarsertifikaatide täitmiseks

a)

Kui sertifikaadis on öeldud, et teatud kinnitus on asjakohane, võib ametlik veterinaararst need kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada, kinnitades seda nimetähtede ning pitseriga, või sertifikaadist täielikult kustutada.

b)

Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest paberilehest või kui on vaja rohkem tekstiruumi, siis peab sertifikaat olema sellisel kujul, et kõik vajalikud paberilehed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

c)

Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega vähemalt ühes sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles.

d)

Kui sertifikaadile lisatakse lisalehti või täiendavaid dokumente, käsitatakse neid paberilehti või dokumente samuti sertifikaadi originaali osana ja ametlik veterinaararst kannab igale leheküljele oma allkirja ja pitseri.

e)

Kui sertifikaat koos punktis d osutatud lisadega koosneb mitmest leheküljest, on iga lehekülg selle alumisel serval nummerdatud (leheküljenumber / lehekülgede koguarv) ning iga lehe ülemisel serval on pädeva asutuse antud sertifikaadi viitenumber.

f)

Sertifikaadi originaal peab olema välja antud lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi ametliku veterinaararsti poolt ja heaks kiidetud lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi pädeva asutuse poolt. Lähetuskohaks oleva kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus tagab, et järgitakse sertifikaadi väljastamise eeskirju ja põhimõtteid, mis on samaväärsed direktiivis 96/93/EÜ sätestatutega.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse ka templite suhtes, v.a reljeefpitserid ja vesimärgid.

g)

Lahtrites I.2 ja II.a nimetatud sertifikaadi viitenumbri peab andma lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi pädev asutus.

3.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 3 nimetatud kirjalik deklaratsioon

Jaotis A

Näidisdeklaratsioon

Image

Jaotis B

Deklaratsiooni lisanõuded

Deklaratsioon koostatakse vähemalt ühes selle väljastanud liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles ja täidetakse trükitähtedega.