15.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 543/2013,

14. juuni 2013,

mis käsitleb elektriturgudel andmete esitamist ja avaldamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 714/2009, eriti selle artiklis 15 ja I lisas nimetatud riiklike võrkude vaheliste ühenduste olemasoleva edastamisvõimsuse juhtimise ja jaotamise suuniste punktis 5 on sätestatud nõuded, millega põhivõrguettevõtjaid kohustatakse avaldama andmeid võrkude kättesaadavuse, piiriüleste võrkudevaheliste ühenduste võimsuse ja tootmisvõimsuse, koormuse ning võrguseisakute kohta.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 1227/2011 (energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta) (2) artikli 4 lõikes 4 tunnistatakse, et siseteabe avalikustamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 714/2009 või selle kohaselt vastu võetud suunistele kujutab endast samaaegset, täielikku ja tõhusat avalikustamist.

(3)

Selliste andmete kättesaadavus on hädavajalik selleks, et turuosalised oleksid võimelised langetama tulemuslikke tootmis-, tarbimis- ja kauplemisotsuseid. Integreeritum turg ning taastuvatest energiaallikatest, nagu tuule- ja päikeseenergiast muutliku tootmisvõimsusega energiatootmise kiire areng eeldavad seda, et pakkumise ja nõudluse põhinäitajatega seotud teave avalikustataks täielikul, õigeaegselt kättesaadaval, kvaliteetsel ja lihtsalt tõlgendataval kujul.

(4)

Täielike põhiandmekogumite õigeaegne kättesaadavus peaks suurendama ka energia varustuskindlust. See peaks turuosalistel võimaldama täpselt ühitada pakkumist ja nõudlust, vähendades seega elektrikatkestuste riski. Selle tulemusena peaksid põhivõrguettevõtjad suutma võrke paremini kontrollida ning muuta nende juhtimise ettearvatavamaks ja kindlamaks.

(5)

Kehtivad läbipaistvusmeetmed ei täida neid kriteeriume täielikult. Lisaks on asjakohane turuteave turuosaliste vahel ebavõrdselt jaotatud, nii et turgu valitsevatel suurtel tegijatel on ainujuurdepääs oma varasid puudutavale teabele, mis omakorda seab ebasoodsasse olukorda uued turuosalised või turuosalised, kel puuduvad oma varad.

(6)

Turuosalistele tuleks õigeaegselt jagada eeldatavat tarbimist käsitlevat teavet. Seda teavet tuleks korrapäraselt uuendada ning see peaks hõlmama erinevaid ajavahemikke. Eeldatava tarbimise tegelik tulemus tuleks samuti teha kättesaadavaks varsti pärast selle toimumist.

(7)

Teave energia energiatootmisüksuste ja tarbimisüksuste kavandatud ja kavandamata mittekasutatavuse kohta mängib turuosaliste jaoks pakkumise ja nõudluse seisukohalt üht olulisemat rolli. Turuosalistele ja põhivõrguettevõtjatele tuleb jagada üksikasjalikku teavet selle kohta, kus, millal ja miks pole üksused hetkel või tulevikus valmis tootma või tarbima ja millal on oodata nende töö taastumist. See peaks ka aitama põhivõrguettevõtjatel reservvõimsust paremini ümber jaotada ja vähendada nii elektrikatkestuste tõenäosust.

(8)

Turuosalised ja põhivõrguettevõtjad peaksid saama ka üksikasjalikku teavet üldise installeeritud tootmisvõimsuse, prognoositava plaanipärase kogutoodangu, sealhulgas eraldi muutliku tootmisvõimsusega energiatoodangu kohta ning andmeid üksuse tasandil suuremate tootmisrajatiste tegeliku toodangu kohta.

(9)

Selleks et energiat saaks liigutada sealt, kus seda on, sinna, kus seda enim vajatakse, ning et portfelle saaks vastavalt kohandada, tuleks turule jagada teavet olemasoleva piiriülese ülekandetaristu kavandatud ja kavandamata mittekasutatavuse ning taristu arendamise kavade kohta. Ka peaksid põhivõrguettevõtjad jagama ja korrapäraselt uuendama teavet kavandatud ja pakutava piiriülese edastamisvõimsuse kohta erinevate ajavahemike lõikes ning teavet võimsuse jaotamise ja kasutamise kohta.

(10)

Muutliku tootmisvõimsusega energiatootmise allikate kiire kasutuselevõtt tarbimiskeskustest eemal on süvendanud ülekandetaristu ülekoormatust paljudes Euroopa riikides. Ülekoormuse leevendamiseks on põhivõrguettevõtjad hakanud rohkem sekkuma turu töösse, andes turuosalistele märku, et need peaksid muutma oma tootmis- või kauplemistoiminguid. Et turg saaks aru, kus ja miks ülekoormuse juhtimise meetmeid vaja läheb, peavad põhivõrguettevõtjad andma oma tegevuse kohta õigeaegset, üksikasjalikku ja põhjendatud teavet.

(11)

Tootjad, tarnijad ja kauplejad võivad end isegi pärast hoolikat kavandamist leida tasakaalustamata olukorrast, mistõttu neile saavad osaks põhivõrguettevõtjate tasakaalustamis- ja arveldustoimingud. Tasakaalutusriski optimaalseks leevendamiseks vajavad turuosalised tõest, selget ja õigeaegset teavet tasakaalustavate turgude kohta. Põhivõrguettevõtjad peaksid jagama seda teavet piiriüleselt võrreldavas formaadis ning see peaks sisaldama täpsemaid andmeid omandatud reservvõimsuse, tasutud summade ja tasakaalustamiseks aktiveeritud mahu kohta.

(12)

Põhivõrguettevõtjad on tihti esmane põhiteabe allikas. Võrke hallates on nad harjunud koguma ja hindama suurt teabehulka. Et saada kogu liitu hõlmav üldpilt asjakohasest teabest, peaksid põhivõrguettevõtjad hõlbustama andmete kogumist, kontrollimist ja töötlemist ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks muutma selle teabe avalikkusele kättesaadavaks teabe läbipaistvuse keskse platvormi kaudu. Olemasolevate läbipaistvusallikate parimaks rakendamiseks peaks Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik saama avaldatavat teavet kolmandatelt isikutelt, nagu energiabörsidelt ja läbipaistvusplatvormidelt.

(13)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa vastavalt muuta.

(14)

Käesolev määrus on vastu võetud määruse (EÜ) nr 714/2009 põhjal ning täiendab seda ja on selle lahutamatu osa. Muudes õigusaktides olevaid viiteid määrusele (EÜ) nr 714/2009 loetakse ka viideteks käesolevale määrusele.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 714/2009 artikli 23 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega sätestatakse elektri tootmist, edastamist ja tarbimist käsitlevad minimaalsed ühtsed andmed, mis tuleb teha turuosalistele kättesaadavaks. Samuti nähakse sellega ette andmete keskne kogumine ja avaldamine.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kehtivad mõisted, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 714/2009 artiklis 2. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „tasakaalustava elektrienergia varud”– kõik eelnevalt või reaalajas või juriidilistest kohustustest tulenevalt hangitud varud, mis on põhivõrguettevõtjale tasakaalustamise eesmärgil kättesaadavad;

2)   „tasakaalustamise ajaühik”– ajavahemik, mille kohta kehtestatakse tasakaalustava elektrienergia varude hind;

3)   „pakkumisvöönd”– suurim geograafiline ala, mille ulatuses turuosalised saavad energiaga kaubelda ilma võimsust jaotamata;

4)   „võimsuse jaotamine”– vööndiülese võimsuse eraldamine;

5)   „tarbimisüksus”– ressurss, mis saab elektrienergiat oma tarbeks, välja arvatud põhivõrguettevõtjad ja jaotusvõrguettevõtjad;

6)   „kontrollpiirkond”– ühendatud võrgu terviklik osa, mida juhib üks kindel võrguettevõtja ning mis hõlmab seotud tegelikke koormusi ja/või olemasolevaid tootmisüksusi;

7)   „koordineeritud netoülekandevõimsus”– võimsuse arvutamise meetod, mille järgi eelnevalt hinnatakse ja määratletakse külgnevate pakkumisvööndite vaheline maksimaalne energiaga kauplemise kogus;

8)   „kriitiline võrguelement”– võimsuse arvutamisel arvesse võetav võrguelement pakkumisvööndi sees või pakkumisvööndite vahel, mis piirab kaubeldava energia kogust;

9)   „kontrollpiirkondade ülene tasakaalustamine”– tasakaalustamisskeem, mille raames põhivõrguettevõtja võib võtta vastu aktiveerimispakkumisi teiste põhivõrguettevõtjate piirkondadest; see ei hõlma edasisaatmist ega energia tarnimist hädaolukordades;

10)   „vööndiülene võimsus”– ühendatud võrgu võime tegeleda pakkumisvööndite vahelise energia edastamisega;

11)   „rahaühik”– euro, juhul kui vähemalt üks osa pakkumisvööndi(te)st asub riigis, kus euro on seaduslik maksevahend; muudel juhtudel on rahaühikuks kohalik valuuta;

12)   „piiraeg”– ajahetk, kui põhivõrguettevõtjad peavad turul kinnitama kõik määratud võimsused. Piiraeg kehtib lisaks igapäevasele ja mitu korda päevas toimuvale turutegevusele ka erinevatele tasakaalustamise ja reservvõimsuse jaotamisega tegelevatele turgudele;

13)   „vahetuskauba tegemine”– vööndiülene kauplemine kahe pakkumisvööndi vahel, mille võrguettevõtjad on algatanud füüsilise ülekoormuse leevendamiseks;

14)   „andmeesitaja”– üksus, mis saadab andmed teabe läbipaistvuse kesksele platvormile;

15)   „otsene jaotamine”– ainult vööndiülese võimsuse jaotamine ilma energia edastamiseta;

16)   „voopõhised parameetrid”– kriitilistes võrguelementides sisalduv varu koos seonduvate energia edastamise jaotusfaktoritega;

17)   „energiatootmisüksus”– tootmisüksusesse kuuluv elektri tootja;

18)   „kaudne jaotamine”– ülekoormuse juhtimise meetod, kus vööndiülese võimsusega samal ajal omandatakse ka energiat;

19)   „turuajaühik”– turuhinna kehtimisperiood või kahe pakkumisvööndi lühim võimalik ühine ajavahemik, kui vöönditel on erinevad turuajaühikud;

20)   „pakutav võimsus”– ülekandevõimsuse jaotaja poolt turule pakutav vööndiülene võimsus;

21)   „kavandatud”– sündmus, mis on andmete põhiomanikule eelnevalt teada;

22)   „energia edastamise jaotusfaktor”– kriitilise võrguelemendi füüsilise elektrivoo vorm, mille on esile kutsunud pakkumisvööndi netopositsiooni kõikumine;

23)   „andmete põhiomanik”– üksus, kes loob andmeid;

24)   „tootmisüksus”– elektritootmisrajatis, mis koosneb ühest energiatootmisüksusest või energiatootmisüksuste kogumist;

25)   „profiil”– geograafiline piirjoon ühe pakkumisvööndi ja mitme külgneva vööndi vahel;

26)   „edasisaatmine”– ühe või mitme võrguettevõtja käivitatud meede, millega muudetakse tootmis- ja/või koormusgraafikut, et muuta tegelikke elektrivooge põhivõrgus ja leevendada füüsilist ülekoormust;

27)   „kogukoormus”, sealhulgas kaod ilma energia salvestamiseks mineva energiata– koormus, mis võrdub toodangu ja kogu impordimahuga, millest on lahutatud kogu ekspordimaht ja energia salvestamiseks minev energia;

28)   „ülekandevõimsuse jaotaja”– üksus, mida põhivõrguettevõtjad on volitanud korraldama vööndiüleste võimsuste jaotamist;

29)   „vertikaalkoormus”– põhivõrgust jaotusvõrkudesse, otseühenduses lõpptarbijateni või tootmise tarbimisossa mineva energia üldkogus;

30)   „eeloleva aasta prognoositud marginaal”– vahe olemasoleva tootmisvõimsuse aastaprognoosi ja maksimaalse kogukoormuse aastaprognoosi vahel, kus on arvesse võetud kogu tootmisvõimsuse prognoosi, tootmise kättesaadavuse prognoosi ja võrguteenuste tarbeks omandatud reservvõimsuse prognoosi;

31)   „aeg”– Brüsseli kohalik aeg.

Artikkel 3

Teabe läbipaistvuse keskse platvormi loomine

1.   Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku juurde luuakse tõhusalt ja kulutasuvalt juhitud teabe läbipaistvuse keskne platvorm. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik avaldab teabe läbipaistvuse keskse platvormi kaudu kõik andmed, mida põhivõrguettevõtjad peavad vastavalt käesolevale määrusele Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule esitama.

Teabe läbipaistvuse keskne platvorm tehakse interneti kaudu tasuta ja vähemalt ingliskeelsena avalikkusele kättesaadavaks.

Esitatud andmed on ajakohased, kergesti juurdepääsetavad, allalaaditavad ja vähemalt viis aastat kättesaadavad. Uuendatud andmed varustatakse ajatempliga, arhiveeritakse ja tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

2.   Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik esitab neli kuud pärast käesoleva määruse jõustumist Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (edaspidi „amet”) ettepaneku teabe läbipaistvuse keskse ameti juhtimise ja kaasnevate kulude kohta. Amet avaldab oma arvamuse kolme kuu jooksul pärast ettepaneku esitamist.

3.   Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik tagab, et teabe läbipaistvuse keskne platvorm on alustanud tööd 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 4

Andmete esitamine ja avaldamine

1.   Andmete põhiomanikud esitavad põhivõrguettevõtjatele andmeid vastavalt artiklitele 6–17. Nad tagavad, et nende poolt põhivõrguettevõtjatele või, kui lõikes 2 on vastavalt sätestatud, siis andmeesitajatele esitatud andmed on täielikud, nõutava kvaliteediga ja esitatud viisil, mis võimaldab põhivõrguettevõtjatel või andmeesitajatel neid töödelda ja edastada Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule sellise ajavaruga, et Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik saaks täita oma käesoleva määruse kohaseid kohustusi, mis on seotud teabe avalikustamise ajastamisega.

Põhivõrguettevõtjad ja vajaduse korral andmeesitajad töötlevad saadud andmed ning esitavad need õigel ajal Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule avaldamiseks.

2.   Andmete põhiomanikud võivad lõikes 1 neile pandud kohustuse täitmiseks esitada andmed otse teabe läbipaistvuse kesksele platvormile tingimusel, et nad kasutavad selleks kolmandat isikut, kes esitab andmed nende nimel. Andmete sellisel viisil esitamine eeldab eelnevat nõusolekut sellelt põhivõrguettevõtjalt, kelle kontrollpiirkonnas andmete põhiomanik asub. Nõusoleku andmiseks hindab põhivõrguettevõtja, kas andmeesitaja vastab artikli 5 esimese lõigu punktides b ja c nimetatud nõuetele.

3.   Artiklite 6–17 kohaldamisel loetakse põhivõrguettevõtjaid andmete põhiomanikeks, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.   Juhul kui pakkumisvöönd koosneb mitmest eri liikmesriikides asuvast kontrollpiirkonnast, avaldab Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik lõikes 1 nimetatud andmed asjaomaste liikmesriikide kohta eraldi.

5.   Ilma et see piiraks lõikes 1 ja artiklis 3 sätestatud põhivõrguettevõtjate ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku kohustuste kohaldamist, võib andmeid avaldada ka põhivõrguettevõtjate või teiste osapoolte kodulehtedel.

6.   Riikide reguleerivad asutused tagavad, et andmete põhiomanikud, põhivõrguettevõtjad ja andmeesitajad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi.

Artikkel 5

Menetluskäsiraamat

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik töötab välja käsiraamatu, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

artikli 4 lõikes 1 sätestatud andmete esitamise üksikasjad ja formaat;

b)

standardviisid ja -formaadid andmete edastamiseks ja vahetamiseks andmete põhiomanike, põhivõrguettevõtjate, andmeesitajate ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku vahel;

c)

tehnilised kriteeriumid ja tegevuskriteeriumid andmeesitajatele andmete esitamiseks teabe läbipaistvuse platvormile;

d)

artikli 14 lõikes 1, artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1 nimetatud tootmisliikide asjakohane klassifikatsioon.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik töötab käsiraamatu välja pärast avatud ja läbipaistvaid konsultatsioone sidusrühmadega.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik teeb käsiraamatu avalikkusele kättesaadavaks.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik uuendab käsiraamatut vastavalt vajadusele. Enne käsiraamatu avaldamist või uuendamist esitab Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik kavandi arvamuse avaldamiseks agentuurile, mis annab oma arvamuse kahe kuu jooksul. Käsiraamatu esmaversiooni kavand esitatakse agentuurile nelja kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 6

Teave kogukoormuse kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmised andmed pakkumisvööndi kaupa:

a)

kogukoormus turuajaühiku kohta;

b)

eeloleva päeva kogukoormuse prognoos turuajaühiku kohta;

c)

eeloleva nädala kogukoormuse prognoos iga nädalapäeva kohta, mis sisaldab iga päeva maksimum- ja miinimumkoormust;

d)

eeloleva kuu kogukoormuse prognoos iga nädala kohta, mis sisaldab iga nädala maksimum- ja miinimumkoormust;

e)

eeloleva aasta kogukoormuse prognoos iga nädala kohta, mis sisaldab iga nädala maksimum- ja miinimumkoormust.

2.   Teave avaldatakse järgmistel aegadel:

a)

lõike 1 punktis a nimetatud teave avaldatakse hiljemalt üks tund pärast tegevusperioodi;

b)

lõike 1 punktis b nimetatud teave avaldatakse hiljemalt kaks tundi enne päev-ette-turu sulgemist pakkumisvööndis ning seda uuendatakse oluliste muutuste korral;

c)

lõike 1 punktis c nimetatud teave avaldatakse igal reedel hiljemalt kaks tundi enne päev-ette-turu sulgemist pakkumisvööndis ning seda uuendatakse oluliste muutuste korral;

d)

lõike 1 punktis d nimetatud teave avaldatakse hiljemalt üks nädal enne tarnekuud ning seda uuendatakse oluliste muutuste korral;

e)

lõike 1 punktis e nimetatud teave avaldatakse hiljemalt selle kuu 15. kalendripäeval, mis eelneb aastale, mille kohta andmeid esitatakse.

3.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad energiatootmisüksused esitavad põhivõrguettevõtjale kogu vajaliku teabe lõike 1 punktis a nimetatud andmete arvutamiseks.

Energiatootmisüksusi loetakse nende esitatud asjakohase teabe põhiomanikeks.

4.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad jaotusvõrguettevõtjad annavad põhivõrguettevõtjale kogu vajaliku teabe lõike 1 punktides b–e nimetatud andmete arvutamiseks.

Jaotusvõrguettevõtjaid loetakse nende esitatud asjakohase teabe põhiomanikeks.

Artikkel 7

Teave tarbimisüksuste mittekasutatavuse kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule järgmised andmed oma kontrollpiirkondade kohta:

a)

tarbimisüksuse kavandatud mittekasutatavus 100 või enama megavati ulatuses, sealhulgas tarbimisüksuste kavandatud mittekasutatavuse kõikumine 100 või enama megavati ulatuses, mis kestab vähemalt ühe turuajaühiku, täpsemalt:

pakkumisvöönd;

olemasolev võimsus turuajaühiku kohta sündmuse ajal;

mittekasutatavuse põhjus;

kasutatavuse muutuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev (päev, tund);

b)

muutused 100- või enama megavatise võimsusega tarbimisüksuse tegelikus kasutatavuses, täpsemalt:

pakkumisvöönd;

olemasolev võimsus turuajaühiku kohta sündmuse ajal;

mittekasutatavuse põhjus;

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, kuu).

2.   Lõike 1 punktis a sätestatud teave avaldatakse pakkumisvööndi kaupa koondina, kus on ära toodud mittekasutatava tarbimisvõimsuse summa turuajaühiku kohta antud perioodil, ning seda tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kavandatud mittekasutatavuse otsuse tegemist.

Lõike 1 punktis b sätestatud teave avaldatakse pakkumisvööndi kaupa koondina, kus on ära toodud mittekasutatava tarbimisvõimsuse summa turuajaühiku kohta antud perioodil, ning seda tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegeliku kasutatavuse muutumist.

3.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad tarbimisüksused arvutavad välja lõikes 1 sätestatud andmed ning esitavad need põhivõrguettevõtjale.

Tarbimisüksusi loetakse nende esitatud teabe põhiomanikeks.

Artikkel 8

Eeloleva aasta prognoositud marginaal

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta pakkumisvööndi kaupa eeloleva aasta prognoositud marginaali, mis määratakse kohaliku turuajaühiku kohta.

Teave avaldatakse üks nädal enne iga-aastast tootmisvõimsuse jaotamist, kuid mitte hiljem kui selle kuu 15. kalendripäeval, mis eelneb aastale, mille kohta andmeid esitatakse.

2.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad energiatootmisüksused ja jaotusvõrguettevõtjad esitavad põhivõrguettevõtjale kogu asjakohase teabe lõikes 1 nimetatud andmete arvutamiseks.

Energiatootmisüksusi ja jaotusvõrguettevõtjaid loetakse nende esitatud andmete põhiomanikeks.

Artikkel 9

Ülekandetaristu

1.   Põhivõrguettevõtjad koostavad ja esitavad järgmise kolme aasta jooksul Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule teabe oma ülekandevõrkude võrguosade tulevaste muudatuste ning võrkudevaheliste projektide, sh ühenduste laiendamise või demonteerimise kohta. See teave hõlmab ainult meetmeid, millel on vähemalt 100-megavatine eeldatav mõju pakkumisvööndite vahelisele vööndiülesele võimsusele või profiilidele vähemalt ühe turuajaühiku ajal. Teave sisaldab järgmisi andmeid:

a)

varade kirjeldus;

b)

asukoht;

c)

vara liik;

d)

mõju ühendamisvõimsusele pakkumisvööndite vahelise suuna kohta;

e)

eeldatav valmimisaeg.

Teave avaldatakse üks nädal enne iga-aastast tootmisvõimsuse jaotamist, kuid mitte hiljem kui selle kuu 15. kalendripäeval, mis eelneb aastale, mida jaotamine hõlmab. Teavet uuendatakse enne märtsi, juuni ja septembri lõppu sellel aastal, mida jaotamine hõlmab.

Artikkel 10

Teave ülekandetaristu mittekasutatavuse kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule järgmised andmed oma kontrollpiirkondade kohta:

a)

võrkudevaheliste ühenduste ja ülekandevõrgu kavandatud mittekasutatavus, sealhulgas kavandatud mittekasutatavuse muutused, mis vähendavad pakkumisvööndite-vahelist vööndiülest võimsust 100 MW või enam vähemalt ühe turuajaühiku ajal, täpsemalt:

varade kirjeldus,

asukoht,

vara liik,

eeldatav mõju vööndiülesele võimsusele pakkumisvööndite-vahelise suuna kohta,

mittekasutatavuse põhjused,

kasutatavuse muutuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev (päev, tund);

b)

võrkudevaheliste ühenduste ja ülekandevõrgu tegeliku kasutatavuse muutused, mis vähendavad pakkumisvööndite-vahelist vööndiülest võimsust 100 MW või enam vähemalt ühe turuajaühiku ajal, täpsemalt:

varade kirjeldus,

asukoht,

vara liik,

eeldatav mõju vööndiülesele võimsusele pakkumisvööndite-vahelise suuna kohta,

mittekasutatavuse põhjused,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund);

c)

muutused avamerevõrgu taristu tegelikus kasutatavuses, mis vähendavad tuuleenergia võrku tarnimist 100 MW või enam vähemalt ühe turuajaühiku ajal, täpsemalt:

varade kirjeldus,

asukoht,

vara liik,

varaga seotud tuuleenergia installeeritud tootmisvõimsus (MW),

võrku tarnitud tuuleenergia (MW) kasutatavuse muutuse ajal,

mittekasutatavuse põhjused,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund).

2.   Lõike 1 punktis a sätestatud teave avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kavandatud mittekasutatavuse otsuse tegemist.

3.   Lõike 1 punktides b ja c sätestatud teave avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegeliku kasutatavuse muutumist.

4.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud teabe osas võivad põhivõrguettevõtjad otsustada vara mitte kirjeldada ega selle asukohta piiritleda, kui see liigitub nendes liikmesriikides elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud tundliku teabe alla, nagu on sätestatud nõukogu direktiivi 2008/114/EÜ artikli 2 punktis d (3). See ei piira käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud põhivõrguettevõtjate muude kohustuste täitmist.

Artikkel 11

Teave hinnangulise ja pakutava vööndiülese võimsuse kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad või, kui see on asjakohane, ülekandevõimsuse jaotajad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule piisava ajavaruga enne jaotamistoiminguid järgmise teabe:

a)

prognoositav ja pakutav võimsus (MW) pakkumisvööndite-vahelise suuna kohta, kui võimsuse jaotamine toimub koordineeritud netoülekandevõimsuse põhiselt, või

b)

asjakohased voopõhised parameetrid, kui võimsuse jaotamine toimub voopõhiselt.

Põhivõrguettevõtjaid või, kui see on asjakohane, ülekandevõimsuse jaotajaid loetakse nende välja arvutatud ja esitatud teabe põhiomanikeks.

2.   Lõike 1 pnktis a sätestatud teave avaldatakse lisas sätestatud viisil.

3.   Alalisvooluvõrkude korral esitavad põhivõrguettevõtjad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule mitte hiljem kui üks tund pärast teabe saamist ajakohastatud teabe olemasoleva piiriülese võimsuse kasutamise piirangute kohta, mis seisnevad võimsuse suurendamise või mitu korda päevas toimuva edastamise piiramises.

Alalisvooluvõrkude haldureid loetakse nende esitatud ajakohase teabe põhiomanikeks.

4.   Põhivõrguettevõtjad või, kui see on asjakohane, ülekandevõimsuse jaotajad esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule iga-aastase aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

peamised kriitilised võrguelemendid, mis piiravad pakutavat võimsust;

b)

kontrollpiirkon(na)d, mille alla kriitilised võrguelemendid kuuluvad;

c)

kui palju kriitiliste võrguelementide leevendamine suurendaks pakutavat võimsust;

d)

kõik võimalikud meetmed, mis võiksid suurendada pakutavat võimsust, ja nende hinnanguline maksumus.

Aruande koostamisel võivad põhivõrguettevõtjad otsustada vara mitte kirjeldada ega selle asukohta piiritleda, kui see liigitub nendes liikmesriikides elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud tundliku teabe alla, nagu on sätestatud direktiivi 2008/114/EÜ artikli 2 punktis d.

Põhivõrguettevõtjaid või, kui see on asjakohane, alalisvooluvõrkude haldureid loetakse nende esitatud aruande põhiomanikeks.

Artikkel 12

Teave vööndiülese võimsuse kasutamise kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

otsese jaotamise korral iga turuajaühiku ja pakkumisvööndite vahelise suuna kohta:

turu taotletav võimsus (MW),

turule jaotatud võimsus (MW),

võimsuse hind (rahaühik/MW),

enampakkumise tulu (rahaühikutes) pakkumisvööndite vahelise piiri kohta;

b)

määratud koguvõimsus iga turuajaühiku ja pakkumisvööndite vahelise suuna kohta;

c)

varasemate jaotamistoimingutega jaotatud koguvõimsus turuajaühiku ja suuna kohta iga kord enne võimsuse jaotamist;

d)

eeloleva päeva hinnad iga turuajaühiku kohta igas pakkumisvööndis (rahaühik/MWh);

e)

kaudse jaotamise korral iga turuajaühiku kohta iga pakkumisvööndi netopositsioonid (MW) ja ülekoormusest saadav tulu (rahaühikutes) pakkumisvööndite vahelise piiri kohta;

f)

plaanipärased päev-ette-äritehingud pakkumisvööndite vahel koondina suuna ja turuajaühiku kohta;

g)

tegelikud pakkumisvööndite vahelised vood turuajaühiku kohta;

h)

liikmesriikide ja kolmandate riikide pakkumisvööndite vahel jaotatud vöönidülene võimsus suuna, jaotatud toote ja ajavahemiku kohta.

2.   Teave, mis on sätestatud

a)

lõike 1 punktides a ja e, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast iga jaotamist;

b)

lõike 1 punktis b, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast iga määramisvooru;

c)

lõike 1 punktis c, avaldatakse hiljemalt siis, kui saabub pakutava võimsusmahu avaldamise lisas sätestatud aeg;

d)

lõike 1 punktis d, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast turu sulgemist;

e)

lõike 1 punktis f, avaldatakse iga päev hiljemalt üks tund pärast viimast piiraega ning vajaduse korral uuendatakse seda hiljemalt kaks tundi pärast iga mitu korda päevas toimuvat määramist;

f)

lõike 1 punktis g, avaldatakse iga turuajaühiku kohta reaalajas nii täpselt kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegevusperioodi;

g)

lõike 1 punktis h, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast jaotamist.

3.   Ülekandevõimsuse jaotajad või vajaduse korral elektribörsid esitavad põhivõrguettevõtjatele kogu asjakohase teabe, mis on vajalik lõikes 1 sätestatud andmete arvutamiseks.

Ülekandvõimsuse jaotajaid loetakse nende esitatud teabe põhiomanikeks.

Elektribörse loetakse nende esitatud teabe põhiomanikeks.

Artikkel 13

Teave ülekoormuse juhtimise meetmete kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

teave edasisaatmise kohta turuajaühiku kohta, täpsemalt:

võetud meetmed (tootmise suurendamine või vähendamine, koormuse suurendamine või vähendamine);

meetmetest mõjutatud võrguelementide kirjeldus, asukoht ja liik;

meetmete võtmise põhjendus;

meetmetest mõjutatud võimsus (MW);

b)

teave vahetuskauba tegemise kohta turuajaühiku kohta, täpsemalt:

võetud meetmed (vööndiülese kauplemise suurendamine või vähendamine);

mõjutatud pakkumisvööndid;

meetme põhjus;

vööndiülese kauplemismahu muutus (MW).

c)

vastaval kuul punktides a ja b nimetatud meetmete ja muude leevendavate meetmetega kaasnenud kulud.

2.   Teave, mis on sätestatud,

a)

lõike 1 punktides a ja b, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegevusperioodi, v.a põhjustel, mis avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks päev pärast tegevusperioodi;

b)

lõike 1 punktis c, avaldatakse hiljemalt üks kuu pärast viidatud kuu lõppemist.

Artikkel 14

Toodanguprognoos

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

1- või enama megavatise installeeritud võimsusega olemasolevate tootmisüksuste puhul kõikide tootmisüksuste installeeritud tootmisvõimsuse summa (MW) tootmisliigi kaupa;

b)

teave 100- või enama megavatise installeeritud tootmisvõimsusega (olemasolevate ja kavandatud) tootmisüksuste kohta; teave sisaldab järgmisi andmeid:

üksuse nimetus,

installeeritud tootmisvõimsus (MW),

asukoht,

pingetase,

pakkumisvöönd,

tootmisliik;

c)

hinnanguline plaanipärane kogutoodang (MW) pakkumisvööndi kaupa eeloleva päeva iga turuajaühiku kohta;

d)

tuule- ja päikeseenergia toodangu prognoos (MW) pakkumisvööndi kaupa eeloleva päeva iga turuajaühiku kohta.

2.   Teave, mis on sätestatud

a)

lõike 1 punktis a, avaldatakse igal aastal hiljemalt üks nädal enne aasta lõppu;

b)

lõike 1 punktis b, avaldatakse igal aastal eeloleva kolme aasta kohta hiljemalt üks nädal enne selle aasta algust, mis on esimene nende kolme aasta seas, mille kohta andmeid esitatakse;

c)

lõike 1 punktis c, avaldatakse üks päev enne tegeliku tarne toimumist hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi;

d)

lõike 1 punktis d, avaldatakse üks päev enne tegeliku tarne toimumist hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi. Teavet uuendatakse korrapäraselt ja see avaldatakse mitu korda päevas toimuva kauplemise käigus, kusjuures vähemalt üks andmeuuendus avaldatakse tegeliku tarne päeval kell 8.00 Brüsseli aja järgi. Teave avaldatakse kõikide pakkumisvööndite kohta ainult neis liikmesriikides, kus aastas võrku tarnitav tuule- või päikeseenergia moodustab enam kui 1 % toodangust, või nende pakkumisvööndite kohta, kus aastas võrku tarnitav tuule- või päikeseenergia moodustab enam kui 5 % toodangust.

3.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad tootmisüksused esitavad põhivõrguettevõtjale kogu asjakohase teabe lõikes 1 sätestatud andmete arvutamiseks.

Tootmisüksusi loetakse nende esitatud asjakohase teabe põhiomanikeks.

Artikkel 15

Teave energiatootmisüksuste ja tootmisüksuste mittekasutatavuse kohta

1.   Põhivõrguettevõtjad esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

energiatootmisüksuse kavandatud mittekasutatavus 100 või enama megavati ulatuses, sealhulgas selle energiatootmisüksuse kavandatud mittekasutatavuse muutumine 100 või enama megavati ulatuses, mille eeldatav kestus on vähemalt üks turuajaühik, kuni järgmise kolme aasta kohta, täpsemalt:

tootmisüksuse nimetus,

energiatootmimsüksuse nimetus,

asukoht,

pakkumisvöönd,

installeeritud tootmisvõimsus (MW),

tootmisliik,

olemasolev võimsus sündmuse ajal,

mittekasutatavuse põhjus,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund);

b)

energiatootmisüksuse tegeliku kasutatavuse muutused 100 või enama megavati ulatuses, mille eeldatav kestus on vähemalt üks turuajaühik, täpsemalt:

tootmisüksuse nimetus,

energiatootmisüksuse nimetus,

asukoht,

pakkumisvöönd,

installeeritud tootmisvõimsus (MW),

tootmisliik,

olemasolev võimsus sündmuse ajal,

mittekasutatavuse põhjus,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund);

c)

tootmisüksuse kavandatud, kuid punkti a kohaselt avaldamata mittekasutatavus 200 või enama megavati ulatuses, sealhulgas selle tootmisüksuse kavandatud mittekasutatavuse muutumine 100 või enama megavati ulatuses, mille eeldatav kestus on vähemalt üks turuajaühik, kuni järgmise kolme aasta kohta, täpsemalt:

tootmisüksuse nimetus,

asukoht,

pakkumisvöönd,

installeeritud tootmisvõimsus (MW),

tootmisliik,

olemasolev võimsus sündmuse ajal,

mittekasutatavuse põhjus,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund);

d)

200 või enama megavati suuruse installeeritud tootmisvõimsusega tootmisüksuse tegeliku kasutatavuse muutumine 100 või enama megavati ulatuses, mis on punkti b kohaselt avaldamata ja mille eeldatav kestus on vähemalt üks turuajaühik, täpsemalt:

tootmisüksuse nimetus,

asukoht,

pakkumisvöönd,

installeeritud tootmisvõimsus (MW),

tootmisliik,

olemasolev võimsus sündmuse ajal,

mittekasutatavuse põhjus,

kasutatavuse muutuse alguskuupäev ja eeldatav lõppkuupäev (päev, tund).

2.   Lõike 1 punktides a ja c sätestatud teave avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kavandatud mittekasutatavuse otsuse tegemist.

Lõike 1 punktides b ja d sätestatud teave avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegeliku kasutatavuse muutumist.

3.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad energiatootmisüksused esitavad põhivõrguettevõtjale lõikes 1 sätestatud andmed.

Energiatootmisüksusi loetakse nende esitatud andmete põhiomanikeks.

Artikkel 16

Tegelik toodang

1.   Põhivõrguettevõtjad arvutavad välja ja esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

tegelik toodang (MW) turuajaühiku kohta ja 100- või enama megavatise installeeritud tootmisvõimsusega energiatootmisüksuse kohta;

b)

koondtoodang turuajaühiku ja tootmisliigi kohta;

c)

tegelik või hinnanguline tuule- ja päikeseenergia toodang (MW) igas pakkumisvööndis turuajaühiku kohta;

d)

kõikide hüdroelektrijaamade veehoidlate keskmine koondtäituvus (MWh) nädalas pakkumisvööndi kohta koos eelmise aasta sama nädala tulemusega.

2.   Teave, mis on sätestatud

a)

lõike 1 punktis a, avaldatakse viis päeva pärast tegevusperioodi;

b)

lõike 1 punktis b, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast tegevusperioodi;

c)

lõike 1 punktis c, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast tegevusperioodi ning seda uuendatakse mõõtmistulemuste põhjal kohe pärast tulemuste saabumist. Teave avaldatakse kõikide pakkumisvööndite kohta ainult neis liikmesriikides, kus aastas võrku tarnitav tuule- või päikeseenergia moodustab enam kui 1 % toodangust, või nende pakkumisvööndite kohta, kus aastas võrku tarnitav tuule- või päikeseenergia moodustab enam kui 5 % toodangust;

d)

lõike 1 punktis d, avaldatakse kolmandal tööpäeval pärast seda nädalat, mille kohta teavet esitatakse. Teave avaldatakse kõikide pakkumisvööndite kohta ainult neis liikmesriikides, kus selline toodang moodustab enam kui 10 % aastas võrku tarnitavast toodangust, või nende pakkumisvööndite kohta, kus selline toodang moodustab enam kui 30 % aastas võrku tarnitavast toodangust.

3.   Põhivõrguettevõtja kontrollpiirkonnas asuvad energiatootmisüksused ja tootmisüksused esitavad põhivõrguettevõtjale kogu asjaomase teabe lõikes 1 sätestatud andmete arvutamiseks.

Energiatootmisüksusi või tootmisüksusi loetakse nende esitatud asjakohase teabe põhiomanikeks.

Artikkel 17

Tasakaalustamine

1.   Põhivõrguettevõtjad või, kui see on asjakohane, tasakaalustavate elektriturgude haldurid (kui sellised turud on olemas) esitavad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule oma kontrollpiirkondade kohta järgmise teabe:

a)

tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas:

eri liiki tasakaalustava elektrienergia varude ja tasakaalustava energia hankimise kord;

nii varude kui ka aktiveeritud tasakaalustava energia eest tasumise kord;

tasakaalustamatuse eest määratavate tasude arvutamise kord;

kui see on asjakohane, kahe või enama kontrollpiirkonna vahelise piiriülese tasakaalustamise kirjeldus ning nõuded energiatootjatele ja koormusele;

b)

põhivõrguettevõtja omandatud tasakaalustava elektrienergia varude kogus (MW), täpsemalt:

varu päritolu (tootmine või koormus);

varu liik (nt sageduse ohjamise varu, sageduse taastamise varu, asendamise varu);

ajavahemik, milleks varusid omandatakse (nt tund, päev, nädal, kuu, aasta jne);

c)

põhivõrguettevõtja makstud hinnad hangitud tasakaalustava varu ja hankeperioodi kohta (rahaühik/MW/periood);

d)

vastuvõetud koondpakkumised tasakaalustamise ajaühiku kohta eraldi iga tasakaalustava varu kohta;

e)

aktiveeritud tasakaalustava energia kogus (MW) tasakaalustamise ajaühiku ja varu liigi kohta;

f)

aktiveeritud tasakaalustava energia eest põhivõrguettevõtja poolt tasutud hinnad tasakaalustamise ajaühiku ja varu liigi kohta; hinnateave esitatakse üles- ja allareguleerimise kohta eraldi;

g)

tasakaalustamatuse tasu tasakaalustamise ajaühiku kohta;

h)

tasakaalustamatuse kogumaht tasakaalustamise ajaühiku kohta;

i)

kontrollpiirkonna igakuine rahaline ülevaade, täpsemalt:

põhivõrguettevõtja kulutused energiavarude hankimiseks ja tasakaalustava elektrienergia aktiveerimiseks;

põhivõrguettevõtja puhastulu pärast tasakaalustamatuse arveldust bilansihalduritega;

j)

kui see on asjakohane, teave kontrollpiirkondade-ülese tasakaalustamise kohta tasakaalustamise ajaühiku kohta, täpsemalt:

tehtud ostu- ja müügipakkumised hankimise ajaühiku kohta;

tehtud ostu- ja müügipakkumiste maksimum- ja miinimumhinnad hankimise ajaühiku kohta;

kontrollpiirkondades aktiveeritud tasakaalustava elektrienergia maht.

Tasakaalustava elektrienergia turgude haldureid loetakse nende esitatud teabe põhiomanikeks.

2.   Teave, mis on sätestatud,

a)

lõike 1 punktis b, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kaks tundi enne järgmise hanke toimumist;

b)

lõike 1 punktis c, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast hanketoimingu lõppu;

c)

lõike 1 punktis d, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegevusperioodi;

d)

lõike 1 punktis e, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast tegevusperioodi. Kui andmed on esialgsed, ajakohastatakse näitajad niipea, kui andmed on saadud;

e)

lõike 1 punktis f, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast tegevusperioodi;

f)

lõike 1 punktis g, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik;

g)

lõike 1 punktis h, avaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast tegevusperioodi. Kui andmed on esialgsed, ajakohastatakse näitajad niipea, kui andmed on saadud;

h)

lõike 1 punktis i, avaldatakse hiljemalt kolm kuud pärast tegevuskuud. Kui arvestus on esialgne, uuendatakse näitajad pärast lõplikku arvestust;

i)

lõike 1 punktis j, avaldatakse hiljemalt üks tund pärast tegevusperioodi.

Artikkel 18

Vastutus

Andmete põhiomaniku, andmeesitaja ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku vastutus piirdub raske hooletuse ja/või tahtliku väärkäitumise juhtumitega. Igal juhul ei ole nad kohustatud hüvitama andmeid kasutavatele isikutele saamata jäänud tulu, ärivõimaluste kaotust ega muid kaudseid kõrval-, eri- või kaaskahjusid, mis on tingitud määrusest tulenevate kohustuste rikkumisest.

Artikkel 19

Määruse (EÜ) nr 714/2009 muutmine

Määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa punktid 5.5–5.9 jäetakse välja alates 5. jaanuarist 2015.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 4 lõiget 1 kohaldatakse 18 kuu möödudes käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 15.

(2)  ELT L 326, 8.12.2011, lk 1.

(3)  ELT L 345, 23.12.2008, lk 75.


LISA

Artikli 11 lõikes 2 nimetatud teabe avaldamine

Võimsuse jaotamise periood

Avaldamisele kuuluv prognoositav vööndiülene võimsus

Avaldamisele kuuluv pakutav võimsus

Aasta

Üks nädal enne iga-aastast jaotamist, kuid mitte hiljem kui 15. detsembril, eeloleva aasta kõikide kuude kohta.

Üks nädal enne iga-aastast jaotamist, kuid mitte hiljem kui 15. detsembril.

Kuu

Kaks tööpäeva enne igakuist jaotamist eeloleva kuu kõikide päevade kohta.

Kaks tööpäeva enne igakuist jaotamist.

Nädal

Igal reedel eeloleva nädala kõikide päevade kohta.

Üks päev enne iganädalast jaotamist.

Päev ette

 

1 tund enne hetketuru sulgemist iga turuajaühiku kohta.

Mitu korda päevas

 

1 tund enne esimest jaotamist ja edasi reaalajas iga turuajaühiku kohta.