28.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/71


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 300/2013,

27. märts 2013,

millega muudetakse määrust (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku ja punkti 4 ning artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 605/2010 (3) on sätestatud inimeste ja loomade tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded toorpiima ja piimatoodete saadetiste Euroopa Liitu toomisel ning on esitatud selliste kolmandate riikide loetelu, millest on lubatud selliste saadetiste liitu toomine.

(2)

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, millest on lubatud liitu tuua toorpiima ja piimatoodete saadetisi, ning on märgitud nende kaupade puhul nõutud kuumtöötlemise viis. Määruse (EL) nr 605/2010 artiklis 4 on sätestatud, et liikmesriigid võivad lubada kõnealuse määruse I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest importida lehmade, uttede, kitsede või pühvlite toorpiimast saadud piimatooteid, juhul kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) kõnealuses artiklis osutatud kuumtöötluse.

(3)

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest liigi Camelus dromedarius dromedaride toorpiimast saadud piimatoodete liitu importimisest tulenev oht ei ole suurem kui lehmade, uttede, kitsede või pühvlite toorpiimast saadud piimatoodete puhul juhul, kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) kõnealuse määruse artiklis 4 osutatud kuumtöötluse. Seega tuleks kõnealust artiklit muuta, et hõlmata kõnealuse liigi dromedaride toorpiimast saadud tooteid.

(4)

Lisaks sellele on Araabia Ühendemiraatide Dubai emiraat, olles kolmas riik ja riik, kes ei ole Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni suu- ja sõrataudivabade riikide loetelus esitatud, huvitunud dromedaride toorpiimast saadud selliste piimatoodete liitu eksportimisest, mis on läbinud füüsikalise või keemilise töötluse vastavalt määruse (EL) nr 605/2010 artiklile 4 ning mille kohta kõnealune riik on esitanud teabe vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (4).

(5)

Kui komisjoni järelevalvetalitus auditeeris Dubai emiraadis loomade ja rahvatervise suhtes dromedaridelt saadud piima tootmisega seotud kontrolle, olid saadud tulemused rahuldavad. Lisaks sellele on Dubai emiraat nõuetekohaselt järginud komisjoni järelevalvetalituse antud soovitusi.

(6)

Eespool nimetatud teabe põhjal võib järeldada, et Dubai emiraat saab anda vajalikud garantiid, et Dubai emiraadis dromedaride toorpiimast toodetud piimatooted vastavad määruse (EL) nr 605/2010 I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest liitu imporditavate piimatoodete suhtes kohaldatavatele loomade ja inimeste tervishoiunõuetele.

(7)

Selleks et lubada Araabia Ühendemiraatide territooriumi teatavatest osadest pärit dromedaride piimast toodetud piimatoodete importi liitu, tuleks Dubai emiraat lisada määruse (EL) nr 605/2010 I lisas osutatud kolmandate riikide või nende osade loetellu märkusega, et loetelu C-veerus ettenähtud luba kohaldatakse üksnes kõnealust liiki loomade piimast toodetud piimatoodete suhtes.

(8)

Määruse (EL) nr 605/2010 II lisa 2. osas sätestatud terviseohutuse sertifikaadi „Milk-HTC” näidist tuleks muuta, et lisada viide dromedaride piimast toodetud piimatoodete kohta.

(9)

Teatavaid määrusega (EL) nr 605/2010 hõlmatud piimatooteid ei ole terviseohutuse sertifikaatide näidistes kaubakoodide (HS-koodid) alla klassifitseeritud. Selleks et võimaldada kõnealuste kaubakoodide täpsemat identifitseerimist terviseohutuse sertifikaatide näidistes, on vaja määruse (EL) nr 605/2010 II lisa vastavatesse tervisohutuse sertifikaatidesse „Milk-HTB”, „Milk-HTC” ja „Milk-T/S” lisada puuduvad HS-koodid 15.17 (margariin) ja 28.35 (fosfaadid).

(10)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 605/2010 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 605/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõikes 1 asendatakse sissejuhatav fraas järgmisega:

„Liikmesriigid lubavad I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest importida lehmade, uttede, kitsede või pühvlite või I lisas sätestatud eriloa alusel I lisa C-veerus loetletud suu- ja sõrataudi ohuga kolmandatest riikidest või nende osadest liigi Camelus dromedarius dromedaride toorpiimast saadud piimatooteid, juhul kui nimetatud piimatooted on läbinud (või on toodetud toorpiimast, mis on läbinud) kuumtöötluse, mis hõlmab:”

2)

I ja II lisa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  ELT L 175, 10.7.2010, lk 1.

(4)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 605/2010 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

kõnealuses lisas esitatud tabelis lisatakse Andorrat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„AE

Araabia Ühendemiraatide Dubai emiraat (1)

0

0

+ (2)”

b)

kõnealuses lisas esitatud tabelisse lisatakse järgmised joonealused märkused:

„(1)

Üksnes liigi Camelus dromedarius dromedaride piimast toodetud piimatooted;

(2)

Lubatud on liigi Camelus dromedarius dromedaride piimast toodetud piimatooted.”

2)

II lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

näidise „Milk-HTB” märkuste I osa lahter I.19 asendatakse järgmisega:

„—

Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 või 35.04.”

b)

näidis „Milk-HTC” asendatakse järgmisega:

Näidis „Milk-HTC

Terviseohutuse sertifikaat inimtoiduks ettenähtud piimatoodete jaoks, mis pärinevad määruse (EL) nr 605/2010 I lisa C-veerus heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest ning on ette nähtud impordiks Euroopa Liitu

Image

Image

Image

c)

näidise „Milk-T/S” märkuste I osa lahter I.19 asendatakse järgmisega:

„—

Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 või 35.04.”