21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/5


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 253/2013,

15. jaanuar 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega muudetakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ajakohastatud klassifikatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine on väga oluline, arvestades komisjoni praegusi püüdlusi säilitada Euroopa Liidu statistika asjakohasus tehnoloogia arengu ja majanduse struktuurimuutuste arvessevõtmise kaudu.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on läbi vaadanud senini kasutusel olnud rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) 1997. aasta versiooni (ISCED 1997), eesmärgiga tagada selle järjepidevus hariduse ja koolituse poliitika ja struktuuri arengutega.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 692/2011 II lisa vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 692/2011 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. jagu muudetakse järgmiselt:

a)

A osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3.[vabatahtlik] Haridustase” järgmisega: „3.[vabatahtlik] Saavutatud haridustase”;

b)

B osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3.[vabatahtlik] Haridustase” järgmisega: „3.[vabatahtlik] Saavutatud haridustase”;

c)

C osa punkt 3 „Haridustase: põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2), keskharidus (ISCED 3 või 4), kõrgharidus (ISCED 5 või 6).” asendatakse järgmisega: „Saavutatud haridustase: maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste, teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne (kolmanda taseme eelne haridus), kolmanda taseme haridus.”

2)

2. jao A osa muudetakse järgmiselt:

a)

veeru „Muutujad” 23. reas asendatakse „[vabatahtlik] Külastaja profiil: haridustase” järgmisega: „[vabatahtlik] Külastaja profiil: saavutatud haridustase”;

b)

veeru „Edastatav liigitus” 23. reas asendatakse „a) Põhiharidus (ISCED 0, 1 või 2, b) Keskharidus (ISCED 3 või 4) ja c) Kõrgharidus (ISCED 5 või 6)” järgmisega:

„a)

Maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste

b)

teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus

c)

Kolmanda taseme haridus”

3)

3. jagu muudetakse järgmiselt:

a)

A osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3. Haridustase” järgmisega: „3. Saavutatud haridustase”;

b)

B osas pealkirja all „Sotsiaaldemograafiline jaotus” asendatakse „3. Haridustase” järgmisega: „3. Saavutatud haridustase”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 192, 22.7.2011, lk 17.