12.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 211/2013,

11. märts 2013,

milles käsitletakse idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu importimiseks kehtestatud sertifitseerimisnõudeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 48 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on kehtestatud ametlike kontrollitoimingute üldnõuded, et kontrollida eelkõige selliste eeskirjade täitmist, mille eesmärk on inimestele ja loomadele otseselt või keskkonna kaudu avalduvaid riske ära hoida ja kõrvaldada või vähendada need vastuvõetava tasemeni.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (2) on sätestatud toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust reguleerivad üldised põhimõtted liidu ja riigi tasandil. Selles määruses on sätestatud, et toit ja sööt, mis imporditakse liitu liidu turule viimiseks, peab vastama toidualaste õigusnormide asjakohastele nõuetele või liidu poolt vähemalt samaväärseks tunnistatud tingimustele.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) on toidukäitlejatele sätestatud toiduainete hügieeni üldeeskirjad. Selles määruses on sätestatud, et toidukäitlejad peavad tagama, et kõik nende kontrolli all olevad toidu tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapid vastavad kõnealuses määruses sätestatud asjakohastele hügieeninõuetele. Määruses (EÜ) nr 852/2004 on eelkõige sätestatud, et esmatootmisega tegelevad ning kõnealuse määruse I lisas loetletud toimingutega seotud toidukäitlejad peavad täitma kõnealuse määruse A osas sätestatud üldiseid hügieeninõudeid.

(4)

2011. aasta mais liidus aset leidnud Shiga-toksiini tootva E. coli (STEC) puhangute järel tehti kindlaks, et need puhangud olid tõenäoliselt põhjustatud idandatud seemnete tarbimisest.

(5)

20. oktoobril 2011 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) vastu teadusliku arvamuse seemnetes ja idandatud seemnetes leiduva Shiga-toksiini tootva Escherichia coli (STEC) ning teiste haigust tekitavate bakterite põhjustatava ohu kohta (4). Oma arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõige tõenäolisemalt saavad idanditest tulenevad haiguspuhangud alguse haigust tekitavate bakteritega saastunud kuivatatud seemnetest. Lisaks tõdetakse kõnealuses arvamuses, et idanemise ajal esineva suure niiskussisalduse ja soodsa temperatuuri tagajärjel võivad kuivatatud seemnetes esinevad bakteriaalsed haigustekitajad sel ajal paljuneda ja sellest tulenevalt ohustada rahvatervist.

(6)

Selleks et kaitsta rahvatervist liidus ning võttes arvesse toiduohutusameti kõnealust arvamust, võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 (5). Selles rakendusmääruses on sätestatud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetiste jälgitavuse eeskirjad.

(7)

Selleks et tagada rahvatervise nõuetekohane kaitse on asjakohane, et liitu imporditud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemned vastavad määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatud tingimustele ning idandid vastavad komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 208/2013 sätestatud jälgitavusnõuetele ja komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 (6) sätestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele. Seetõttu tuleb sätestada sellise liitu imporditava kauba asjakohased sertifitseerimisnõuded.

(8)

Liidu õigusaktidega ei ole praegu kehtestatud sertifikaate idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete importimiseks liitu. Seetõttu on asjakohane sätestada käesolevas määruses näidissertifikaat sellise kauba importimiseks liitu.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse liitu imporditud idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetiste suhtes, välja arvatud seemned, mida on töödeldud nii, et on kõrvaldatud mikrobioloogiline oht vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 artikli 2 punktis a sätestatud mõistet „idandid”;

b)

„saadetis” – idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete kogus, mis:

i)

pärineb samast kolmandast riigist;

ii)

on hõlmatud sama sertifikaadiga (sertifikaatidega);

iii)

on transporditud sama transpordivahendiga.

Artikkel 3

Sertifitseerimisnõuded

1.   Liitu imporditud idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetistel, mis pärinevad või on saadetud kolmandast riigist, peab olema kaasas käesolevas lisas esitatud näidisele vastav sertifikaat, mis tõendab, et idandid ja seemned toodeti tingimustes, mis vastavad esmatootmiseks ja määruse (EÜ) nr 852/2004 I lisa A osas sätestatud seonduvateks tegevusteks ette nähtud üldistele hügieeninõuetele, ning et idandid toodeti tingimustes, mis vastavad rakendusmääruses (EL) nr 208/2013 sätestatud jälgitavusnõuetele, nad on toodetud asutustes, mis on heaks kiidetud komisjoni määruse (EL) nr 210/2013 (7) artiklis 2 sätestatud nõuete kohaselt ja vastavad määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisas sätestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele.

Sertifikaat peab olema koostatud kolmanda lähetava riigi keeles või keeltes ning selle liikmesriigi keeles, kus kaup ELi imporditakse, või sellel peab kaasas olema kinnitatud tõlge nimetatud keelde või keeltesse. Kui sihtliikmesriik seda nõuab, peab sertifikaatidega kaasas olema ka kinnitatud tõlge nimetatud liikmesriigi keelde või keeltesse. Liikmesriik võib siiski nõustuda ka liidu mõne muu ametliku keele kasutamisega kui tema oma keel.

2.   Sertifikaadi originaal peab olema saadetisega kaasas sertifikaadil osutatud sihtkohani jõudmiseni.

3.   Juhul kui saadetis jagatakse mitmeks osaks, peab sertifikaadi koopia olema kaasas saadetise iga osaga.

Artikkel 4

Üleminekusätted

Üleminekuperioodil kuni 1. juulini 2013 võib idandite või idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete saadetisi, mis pärinevad või on saadetud kolmandast riigist, importida liitu ilma artiklis 3 sätestatud sertifikaadita.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.

(6)  ELT L 338, 22.12.2005, lk 1.

(7)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24.


LISA

NÄIDISSERTIFIKAAT IDANDITE VÕI IDANDITE KASVATAMISEKS ETTE NÄHTUD SEEMNETE IMPORTIMISEKS

Image

Image