18.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/58/EL,

11. detsember 2013,

millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva ning teatavate direktiivide (Solventsus I) kehtetuks tunnistamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ (2) on liidu kindlustus- ja edasikindlustusandjate reguleerimiseks ja järelevalveks ette nähtud nüüdisaegne riskipõhine süsteem. Selline süsteem on oluline, et tagada turvaline ja tugev kindlustussektor, mis suudab pakkuda jätkusuutlikke kindlustustooteid ning toetada reaalmajandust, soodustades pikaajalisi investeeringuid ja täiendavat stabiilsust.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/89/EL (3) tehti direktiivi 2009/138/EÜ artiklitesse 212–262 teatud muudatused, mis on kohaldatavad alates 10. juunist 2013.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/23/EL (4) lükatakse direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäev 31. oktoobrilt 201230. juunile 2013, kohaldamise tähtpäev 1. novembrilt 20121. jaanuarile 2014 ning kehtivate kindlustus- ja edasikindlustusdirektiivide (5) (millele ühiselt osutatakse kui „Solventsus I-le”), kehtetuks tunnistamise kuupäev 1. novembrilt 20121. jaanuarile 2014.

(4)

19. jaanuaril 2011 võttis komisjon vastu seadusandliku ettepaneku („Omnibus II ettepanek”), et muu hulgas muuta direktiivi 2009/138/EÜ, võtmaks arvesse kindlustuse uut järelevalvestruktuuri, nimelt Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) asutamist. Omnibus II ettepanek sisaldab ka sätteid, et lükata edasi direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäev ja kohaldamise alguskuupäev ning Solventsus I kehtetuks tunnistamise kuupäev, võimaldades nii kohandada direktiivi 2009/138/EÜ Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumisega, muutes sätted, mis annavad komisjonile õiguse võtta vastu rakendusmeetmeid, säteteks, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(5)

Võttes arvesse Omnibus II ettepaneku keerukust, on oht, et see ei jõustu enne direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva. Kui need kuupäevad jääksid muutmata, tuleks direktiivi 2009/138/EÜ rakendada enne, kui jõustuvad Omnibus II ettepanekus sätestatud üleminekusätted ja asjaomased kohandused, sealhulgas täiendavad selgitused volituste kohta võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(6)

Selleks et vältida direktiivist 2009/138/EÜ ja hiljem Omnibus II ettepanekuga kavandatud uuest järelevalvestruktuurist tulenevaid liikmesriikide jaoks liigselt koormavaid õigusloomealaseid kohustusi, on asjakohane direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäev ja kohaldamise alguskuupäev edasi lükata ja anda järelevalveasutustele ning kindlustus- ja edasikindlustusettevõtjatele piisavalt aega nimetatud uue järelevalvestruktuuri kohaldamise ettevalmistamiseks.

(7)

Sündmuste ajalisest järjestusest on selge, et direktiivi 2009/138/EÜ edasilükatud ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäevi kohaldatakse ka sellesse direktiiviga 2011/89/EÜ tehtud muudatuste suhtes.

(8)

Õiguskindluse tagamiseks tuleks Solventsus I kehtetuks tunnistamine lükata vastavalt edasi.

(9)

Arvestades, et kõnealuste direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud kuupäevadeni on jäänud väga vähe aega, peaks käesolev direktiiv jõustuma viivitamata.

(10)

Järelikult on seoses käesoleva direktiivi ettepaneku edastamisega liikmesriikide parlamentidele põhjendatud kohaldada protokolli nr 1 (liikmesriikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud edasilükkamatute juhtude erandit,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/138/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 309 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse kuupäev „30. juuniks 2013” kuupäevaga „31. märtsiks 2015”;

b)

teises lõigus asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2014” kuupäevaga „1. jaanuarist 2016”.

2.

Artikli 310 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2014” kuupäevaga „1. jaanuarist 2016”.

3.

Artikli 311 teises lõigus asendatakse kuupäev „1. jaanuarist 2014” kuupäevaga „1. jaanuarist 2016”.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. detsember 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Euroopa Parlamendi 21. novembri 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 5. detsembri 2013. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2012. aasta direktiiv 2012/23/EL, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ seoses selle ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (ELT L 249, 14.9.2012, lk 1).

(5)  Nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiiv 64/225/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamise kohta edasikindlustuse ja retrosessiooni puhul (EÜT 56, 4.4.1964, lk 878/64); esimene nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3); nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/240/EMÜ, millega kaotatakse asutamisvabaduse piirangud otsekindlustuse, välja arvatud elukindlustuse puhul (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 20); nõukogu 29. juuni 1976. aasta direktiiv 76/580/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 189, 13.7.1976, lk 13); nõukogu 30. mai 1978. aasta direktiiv 78/473/EMÜ ühenduse kaaskindlustust käsitlevate õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 151, 7.6.1978, lk 25); nõukogu 10. detsembri 1984. aasta direktiiv 84/641/EMÜ, millega muudetakse eriti turistiabi osas esimest direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 339, 27.12.1984, lk 21); nõukogu 22. juuni 1987. aasta direktiiv 87/344/EMÜ kohtukulude kindlustusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 185, 4.7.1987, lk 77); teine nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiiv 88/357/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1); nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/78/EÜ kindlustusandjate gruppi kuuluvate kindlustusseltside täiendava järelevalve kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/17/EÜ kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 110, 20.4.2001, lk 28); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1).