8.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/20


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2013/45/EL,

7. august 2013,

millega muudetakse nõukogu direktiive 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ ning komisjoni direktiivi 2009/145/EÜ seoses tomati botaanilise nimega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2, artikli 44 lõiget 2, artiklit 45 ja artikli 48 lõike 1 punkti b,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiivi 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et teaduse arengut arvesse võtta, on Rahvusvaheline Botaanilise Nomenklatuuri Koodeks (ICBN) läbi vaadatud eelkõige seoses tomatiliikide botaanilise nimetusega.

(2)

Kõnealuse arengu kajastamiseks tuleks vastavalt muuta direktiive 2002/55/EÜ, 2008/72/EÜ ja komisjoni 26. november 2009. aasta direktiivi 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (3).

(3)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/55/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõike 1 punktis b asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

2)

II lisa tabeli punkti 3 alapunktis a asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

3)

III lisa tabeli punktis 2 asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

Artikkel 2

Direktiivi 2008/72/EÜ muudatused

Direktiivi 2008/72/EÜ II lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

Artikkel 3

Direktiivi 2009/145/EÜ muudatused

Direktiivi 2009/145/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

2)

II lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

Artikkel 4

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2014. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. august 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

(2)  ELT L 205, 1.8.2008, lk 28.

(3)  ELT L 312, 27.11.2009, lk 44.