10.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/368


NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/25/EL,

13. mai 2013,

millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühinemisakti artiklis 50 on sätestatud, et kui institutsioonide ühinemiseelseid õigusakte on ühinemise tõttu vaja kohandada ja neid vajalikke kohandusi ei ole kõnealuse ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu selleks vajalikud õigusaktid, kui esialgset õigusakti ei võtnud vastu komisjon.

(2)

Horvaatia ühinemislepingu koostanud ja vastu võtnud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud õigusaktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni üles nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajaduse korral täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse liidu õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 74/557/EMÜ, (1) 77/249/EMÜ, (2) 98/5/EÜ (3) ja 2005/36/EÜ (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 74/557/EMÜ, 77/249/EMÜ, 98/5/EÜ ja 2005/36/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevast.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

S. COVENEY


(1)  Nõukogu 4. juuni 1974. aasta direktiiv 74/557/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse saavutamise kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate ja vahendajate tegutsemisega toksiliste toodetega kauplemise ja nende turustamise valdkonnas (EÜT L 307, 18.11.1974, lk 5).

(2)  Nõukogu 22. märtsi 1977. aasta direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta (EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon (EÜT L 77, 14.3.1998, lk 36).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).


LISA

A   OSA

KUTSEKVALIFIKATSIOONIDE VASTASTIKUNE TUNNUSTAMINE

Direktiivi 2005/36/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 49 lõike 2 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

„ba)

1. juuli 2013 Horvaatia jaoks;”;

2)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

V.1 jaotist muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 5.1.1 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. juuli 2013”;

ii)

punkti 5.1.2 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. juuli 2013”;

iii)

punkti 5.1.3 tabelites lisatakse vastavate Prantsusmaad käsitlevate kannete järele järgmised kanded:

anestesioloogiat ja üldkirurgiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”;

neurokirurgiat ning sünnitusabi ja günekoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”;

sisehaigusi ja oftalmoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”;

otorinolarüngoloogiat ja pediaatriat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”;

pulmonoloogiat ja uroloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija”;

ortopeediat ja patoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”;

neuroloogiat ja psühhiaatriat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”;

diagnostilist radioloogiat ja radioteraapiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”;

plastika- ja rekonstruktiivkirurgiat ning kliinilist bioloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”;

 

mikrobioloogiat-bakterioloogiat ning biokeemiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija”;

 

immunoloogiat ja torakaalkirurgiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”;

 

lastekirurgiat ja kardiovaskulaarkirurgiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”;

kardioloogiat ja gastroenteroloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”;

reumatoloogiat ja hematoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”;

endokrinoloogiat ning taastusravi ja füsiaatriat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”;

neuropsühhiaatriat ja dermatoveneroloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”;

radioloogiat ja lastepsühhiaatriat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”;

geriaatriat ja nefroloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

 

Nefrologija”;

nakkushaigusi ja rahvatervist käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”;

farmakoloogiat ja töötervishoidu käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”;

allergoloogiat ja tuumameditsiini käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”;

näo- ja lõualuukirurgiat (arsti põhiõpe) käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”;

bioloogilist hematoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska”;

 

stomatoloogiat ja dermatoloogiat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska”;

 

 

veneroloogiat ja troopikameditsiini käsitlevas tabelis:

„Hrvatska”;

 

 

gastroenteroloogilist kirurgiat ja erakorralist meditsiini käsitlevas tabelis:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”;

kliinilist neurofüsioloogiat ning hamba-, suu- ja näo-lõualuukirurgiat (arsti ja hambaarsti põhiõpe) käsitlevas tabelis:

„Hrvatska”;

 

 

meditsiinilist onkoloogiat ja meditsiinigeneetikat käsitlevas tabelis:

„Hrvatska”;

 

 

iv)

punkti 5.1.4 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. juuli 2013”;

b)

V.2 jaotise punkti 5.2.2 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. juuli 2013”;

c)

V.3 jaotise punkti 5.3.2 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. juuli 2013”;

d)

V.4 jaotise punkti 5.4.2 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. juuli 2013”;

e)

V.5 jaotise punkti 5.5.2 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole U Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. juuli 2013”;

f)

V.6 jaotise punkti 5.6.2. tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije”

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. juuli 2013”;

g)

V.7 jaotise punkti 5.7.1 tabelis lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska”;

 

 

 

 

3)

VI lisas lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Hrvatska

Diplom „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma”, mille on välja andnud Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplom „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture”, mille on välja andnud Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diplom „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture”, mille on välja andnud Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diplom „diplomirani inženjer arhitekture”, mille on välja andnud Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplom „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture”, mille on välja andnud Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diplom „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture”, mille on välja andnud Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diplom „diplomirani arhitektonski inženjer”, mille on välja andnud Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplom „inženjer”, mille on välja andnud Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplom „inženjer”, mille on välja andnud Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu õpingute läbimise korral osakonnas Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Diplom „inženjer”, mille on välja andnud Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu õpingute läbimise korral osakonnas Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Diplom „inženjer”, mille on välja andnud Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu õpingute läbimise korral osakonnas Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Diplom „inženjer arhitekture”, mille on välja andnud Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kõigile nimetatud dokumentidele peab olema lisatud Horvaatia arhitektide koja (Hrvatska komora arhitekata) liikmetunnistus, mille on väljastanud Horvaatia arhitektide koda Zagrebis

Kolmas akadeemiline aasta pärast ühinemist”.

B   OSA

JURIIDILISED KUTSEALAD

1)

Direktiivi 77/249/EMÜ artikli 1 lõikesse 2 lisatakse järgmine kanne:

„Horvaatia: Odvjetnik/Odvjetnica.”

2)

Direktiivi 98/5/EÜ artikli 1 lõike 2 punktis a lisatakse Prantsusmaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„Horvaatia: Odvjetnik/Odvjetnica”.

C   OSA

TOKSILISTE TOODETEGA KAUPLEMINE JA NENDE TURUSTAMINE

Direktiivi 74/557/EMÜ lisasse lisatakse järgmine kanne:

„—

Horvaatia:

1.

Kemikaalid/toksilised tooted, mida reguleeritakse kemikaalide seadusega (OG 150/05, 53/08, 49/11) ja nimetatud seaduse alusel vastu võetud määrustega.

2.

Taimekaitsevahendid, mida reguleeritakse taimekaitsevahendite seadusega (OG 70/05) ja nimetatud seaduse alusel vastu võetud määrustega.”