10.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/172


NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/15/EL,

13. mai 2013,

millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühinemisakti artiklis 50 on sätestatud, et kui institutsioonide ühinemiseelseid õigusakte on ühinemise tõttu vaja kohandada ja neid vajalikke kohandusi ei ole kõnealuse ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu selleks vajalikud õigusaktid, kui esialgset õigusakti ei võtnud vastu komisjon.

(2)

Horvaatia ühinemislepingu koostanud ja vastu võtnud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud õigusaktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni üles nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajaduse korral täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse liidu õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta käesolevas direktiivis nimetatud direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Järgmisi direktiive muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale:

1)

mootorsõidukite vaba liikumise valdkonnas:

nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiiv 70/157/EMÜ mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1);

nõukogu 20. märtsi 1970. aasta direktiiv 70/221/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste vedelkütusepaake ja tagumisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (2);

nõukogu 27. juuli 1970. aasta direktiiv 70/388/EMÜ mootorsõidukite helisignaalseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3);

nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/320/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (4);

nõukogu 20. juuni 1972. aasta direktiiv 72/245/EMÜ sõidukite raadiohäirete (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (5);

nõukogu 17. detsembri 1973. aasta direktiiv 74/61/EMÜ mootorsõidukite omavolilist kasutamist takistavaid seadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (6);

nõukogu 22. juuli 1974. aasta direktiiv 74/408/EMÜ, milles käsitletakse mootorsõidukite istmeid, nende kinnituspunkte ja peatugesid (7);

nõukogu 17. septembri 1974. aasta direktiiv 74/483/EMÜ mootorsõidukite välispinnast väljaulatuvaid osi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (8);

nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiiv 76/114/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste andmesilte ning kirjeid, nende asukohta ja kinnitusviisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (9);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/757/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste helkureid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (10);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/758/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste ülemisi ääretulelaternaid, eesmisi ääretulelaternaid, tagumisi ääretulelaternaid, piduritulelaternaid, päevatulelaternaid ja küljeääretulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (11);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/759/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste suunatulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (12);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/760/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tagumisi numbritulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (13);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/761/EMÜ mootorsõidukite esilaternaid, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena, ja nende hõõglampe käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (14);

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/762/EMÜ mootorsõidukite eesmisi udulaternaid ja eesmiste udulaternate hõõglampe käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (15);

nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 77/538/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tagumisi udulaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (16);

nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 77/539/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tagurdustulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (17);

nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 77/540/EMÜ mootorsõidukite seisutulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (18);

nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 77/541/EMÜ mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (19);

nõukogu 21. detsembri 1977. aasta direktiiv 78/318/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite esiklaasi puhasti- ja pesurisüsteeme käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (20);

nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiiv 78/764/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (21);

nõukogu 16. oktoobri 1978. aasta direktiiv 78/932/EMÜ mootorsõidukite istmete peatugesid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (22);

nõukogu 26. mai 1986. aasta direktiiv 86/298/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (23);

nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (24);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/20/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste mehaaniliste haakeseadiste ning nende kinnitamise kohta kõnesolevatele sõidukitele (25);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/28/EÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumise kohta (26);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2000. aasta direktiiv 2000/25/EÜ põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta (27);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/40/EÜ mootorsõidukite eesmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (28);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/56/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmete kohta (29);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/85/EÜ, mis käsitleb reisijateveoks mõeldud sõidukite, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta, erieeskirju (30);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta (31);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta (32);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/97/EÜ kaudse nähtavuse seadmete ja nendega varustatud sõidukite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (33);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (34);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/57/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (35);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/64/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (36);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/75/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (staatiline testimine) (37);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (38);

2)

jalatsite vaba liikumise valdkonnas: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (39).

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevast.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. mai 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

S. COVENEY


(1)  EÜT L 42, 23.2.1970, lk 16.

(2)  EÜT L 76, 6.4.1970, lk 23.

(3)  EÜT L 176, 10.8.1970, lk 12.

(4)  EÜT L 202, 6.9.1971, lk 37.

(5)  EÜT L 152, 6.7.1972, lk 15.

(6)  EÜT L 38, 11.2.1974, lk 22.

(7)  EÜT L 221, 12.8.1974, lk 1.

(8)  EÜT L 266, 2.10.1974, lk 4.

(9)  EÜT L 24, 30.1.1976, lk 1.

(10)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 32.

(11)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 54.

(12)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 71.

(13)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 85.

(14)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 96.

(15)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 122.

(16)  EÜT L 220, 29.8.1977, lk 60.

(17)  EÜT L 220, 29.8.1977, lk 72.

(18)  EÜT L 220, 29.8.1977, lk 83.

(19)  EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95.

(20)  EÜT L 81, 28.3.1978, lk 49.

(21)  EÜT L 255, 18.9.1978, lk 1.

(22)  EÜT L 325, 20.11.1978, lk 1.

(23)  EÜT L 186, 8.7.1986, lk. 26.

(24)  EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1.

(25)  EÜT L 195, 29.7.1994, lk 1.

(26)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 1.

(27)  EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1.

(28)  EÜT L 203, 10.8.2000, lk 9.

(29)  EÜT L 292, 9.11.2001, lk 21.

(30)  EÜT L 42, 13.2.2002, lk 1.

(31)  EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1.

(32)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

(33)  ELT L 25, 29.1.2004, lk 1.

(34)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(35)  ELT L 261, 3.10.2009, lk 1.

(36)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 1.

(37)  ELT L 261, 3.10.2009, lk 40.

(38)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 33.

(39)  EÜT L 100, 19.4.1994, lk 37.


LISA

A   OSA

MOOTORSÕIDUKID

1)

Direktiivi 70/157/EMÜ II lisa punkti 4.2 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia”.

2)

Direktiivi 70/221/EMÜ II lisa punkti 6.2 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

3)

Direktiivi 70/388/EMÜ I lisa punkti 1.4.1 sulgudes olevasse teksti lisatakse järgmine tekst:

„25 — Horvaatia”.

4)

Direktiivi 71/320/EMÜ XV lisa punkti 4.4.2 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

5)

Direktiivi 72/245/EMÜ I lisa punkti 5.2 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

6)

Direktiivi 74/61/EMÜ I lisa punkti 5.1.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„—

25 Horvaatia”.

7)

Direktiivi 74/408/EMÜ I lisa punkti 6.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25. Horvaatia”.

8)

Direktiivi 74/483/EMÜ I lisa punkti 3.2.2.2 joonealusesse märkusesse 1 lisatakse järgmine tekst:

„25= Horvaatia”.

9)

Direktiivi 76/114/EMÜ lisa punktis 2.1.2 lisatakse sulgudes olevasse teksti järgmine tekst:

„25— Horvaatia”.

10)

Direktiivi 76/757/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

11)

Direktiivi 76/758/EMÜ I lisa punkti 5.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

12)

Direktiivi 76/759/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

13)

Direktiivi 76/760/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

14)

Direktiivi 76/761/EMÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 5.2.1 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”;

b)

punkti 6.2.1 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

15)

Direktiivi 76/762/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

16)

Direktiivi 77/538/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

17)

Direktiivi 77/539/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

18)

Direktiivi 77/540/EMÜ I lisa punkti 4.2.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

19)

Direktiivi 77/541/EMÜ III lisa punkti 1.1.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

20)

Direktiivi 78/318/EMÜ I lisa punkti 7.2 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

21)

Direktiivi 78/764/EMÜ II lisa punkti 3.5.2.1 lisatakse järgmine tekst:

„25 Horvaatia.”

22)

Direktiivi 78/932/EMÜ VI lisa punkti 1.1.1 lisatakse järgmine tekst:

„25 Horvaatia”.

23)

Direktiivi 86/298/EMÜ VI lisa esimesse taandesse lisatakse järgmine tekst:

„25 — Horvaatia,”.

24)

Direktiivi 87/402/EMÜ VII lisa esimesse taandesse lisatakse pärast Iirimaad käsitlevat kannet järgmine kanne:

„25 — Horvaatia,”.

25)

Direktiivi 94/20/EÜ I lisa punkti 3.3.4 loetelusse lisatakse Portugali käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

26)

Direktiivi 95/28/EÜ I lisa punkti 6.1.1 loetelusse lisatakse Kreekat käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 — Horvaatia”.

27)

Direktiivi 2000/25/EÜ I lisa 4. liite punkti 1 1. jao loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

28)

Direktiivi 2000/40/EÜ I lisa punkti 3.2 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

29)

Direktiivi 2001/56/EÜ I lisa 5. liite punkti 1.1.1 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

30)

Direktiivi 2001/85/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 7.6.11.1 loetelusse lisatakse järgmine tekst:

„ „Izlaz u slučaju opasnosti” ”;

b)

punkti 7.7.9.1 loetelusse lisatakse järgmine tekst:

„ „Autobus se zaustavlja” ”.

31)

Direktiivi 2002/24/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

IV lisas asendatakse A osas oleva näidise tagakülje punkt 47 järgmisega:

„47.

Maksustatav võimsus või riikliku koodi number (numbrid) (vajaduse korral):

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

b)

V lisa muudetakse järgmiselt:

i)

A osa punkti 1 1. osa loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 - Horvaatia;”;

ii)

B osa punkti 1.1 loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„—

25 Horvaatia”.

32)

Direktiivi 2003/37/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

II lisa C peatüki 1. liites lisatakse punkti 1 esimesse taandesse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 — Horvaatia;”;

b)

III lisa muudetakse järgmiselt:

i)

I osa („A — Komplektne/komplekteeritud traktorid”) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16.

Maksustatav(ad) võimsus(ed) või klass(id)

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

ii)

I osa („B — Põllu- või metsamajanduses kasutatavad haagised — komplektne/komplekteeritud”) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16.

Maksustatav(ad) võimsus(ed) või klass(id) (vajaduse korral)

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

iii)

I osa („C — Vahetatavad pukseeritavad masinad — komplektne/komplekteeritud”) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16.

Maksustatav(ad) võimsus(ed) või klass(id) (vajaduse korral)

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

iv)

II osa („A — Põllu- või metsamajanduses kasutatavad haagised — komplekteerimata”) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16.

Maksustatav(ad) võimsus(ed) või klass(id) (vajaduse korral)

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

v)

II osa („B — Vahetatavad pukseeritavad masinad — komplekteerimata”) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16.

Maksustatav(ad) võimsus(ed) või klass(id) (vajaduse korral)

Belgia: …

Bulgaaria: …

Tšehhi Vabariik: …

Taani: …

Saksamaa: …

Eesti: …

Iirimaa: …

Kreeka: …

Hispaania: …

Prantsusmaa: …

Horvaatia: …

Itaalia: …

Küpros: …

Läti: …

Leedu: …

Luksemburg: …

Ungari: …

Malta: …

Madalmaad: …

Austria: …

Poola: …

Portugal: …

Rumeenia: …

Sloveenia: …

Slovakkia: …

Soome: …

Rootsi: …

Ühendkuningriik: …”

 

 

33)

Direktiivi 2003/97/EÜ I lisa 5. liite punkti 1.1 lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia,”.

34)

Direktiivi 2007/46/EÜ VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 1. osa loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia;”;

b)

liite punkti 1.1 loetelusse lisatakse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia”.

35)

Direktiivi 2009/57/EÜ VI lisa esimese lõigu loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia,”.

36)

Direktiivi 2009/64/EÜ I lisa punkti 5.2 eraldusnumbrite loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 Horvaatia;”.

37)

Direktiivi 2009/75/EÜ VI lisa esimese lõigu loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia;”.

38)

Direktiivi 2009/144/EÜ muudetakse järgmiselt:

a)

III A lisa punkti 5.4.1 joonealusesse märkusse 1 lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia,”;

b)

IV lisa 4. liite esimesse taandesse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia,”;

c)

V lisas punkti 2.1.3 eralduskoodide loetelusse lisatakse Iirimaad käsitleva kande järele järgmine kanne:

„25 – Horvaatia,”.

B   OSA

JALATSID

Direktiivi 94/11/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunktis a lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Gornjište”;

ii)

alapunktis b lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Podstava i uložna tabanica”;

iii)

alapunktis c lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Potplat (donjište)”;

b)

punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkti a alapunktis i lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Koža”;

ii)

alapunkti a alapunktis ii lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Koža korigiranog lica”;

iii)

alapunktis b lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Tekstil”;

iv)

alapunktis c lisatakse loetelusse „Kirjalik teave” järgmine tekst:

„HR

Drugi materijali”.