6.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/44


KOMISJONI SOOVITUS,

4. november 2013,

millega muudetakse soovitust 2006/576/EÜ seoses toksiinide T-2 ja HT-2 esinemisega kassitoidus

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/637/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Toksiinid T-2 ja HT-2 on mükotoksiinid, mida toodavad mitmesugused Fusarium i liigid. Toksiin T-2 lagundatakse ainevahetuses kiiresti ja sellest tekib palju ainevahetussaadusi, millest peamine on toksiin HT-2.

(2)

Toiduahelas olevate saasteainete teaduskomisjon (edaspidi „CONTAM”), mis kuulub Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) juurde, koostas komisjoni palvel arvamuse ohtudest, mida põhjustab inimeste ja loomade tervisele toksiinide T-2 ja HT-2 esinemine toidus ja söödas (1).

(3)

Loomade terviseohtude osas jäi CONTAM seisukohale, et mäletsejaliste, küülikute ja kalade praegune hinnanguline kokkupuude toksiinidega T-2 ja HT-2 ei põhjusta tõenäoliselt terviseprobleemi. Sigade, kodulindude, hobuste ja koerte puhul leitakse, et hinnangulise kokkupuute põhjal toksiinidega T-2 ja HT-2 on kahjuliku mõju oht väike. Kassid on loomade seas kõige tundlikumad. Kuna andmeid on vähe ja ka väikeste annuste korral esineb tõsiseid terviseprobleeme, ei ole olnud võimalik määrata NOAELi (täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos) ega LOAELi (vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos).

(4)

Võttes arvesse teaduslikus arvamuses esitatud järeldusi, tuleb teha uuringuid, et koguda andmeid selle kohta, millised tegurid põhjustavad toksiinide T-2 ja HT-2 suurt sisaldust teraviljas ja teraviljatoodetes ning milline on toidu ja sööda töötlemise mõju. Seepärast võeti vastu komisjoni soovitus 2013/165/EL, (2) milles soovitati teha vastavad uuringud.

(5)

Arvestades toksiinide T-2 ja HT-2 mürgisust kasside jaoks, on asjakohane kehtestada kassitoidu jaoks eraldi summaarne toksiinide T-2 ja HT-2 kogus, mille alusel hinnata, kas toksiinide T-2 ja HT-2 sisaldus kassitoidus on aktsepteeritav. Seepärast tuleks komisjoni soovitust 2006/576/EÜ (3) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Soovituse 2006/576/EÜ lisas lisatakse kande „Fumonisiin B1 + B2” järele järgmine kanne:

„Mükotoksiin

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) söötade puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toksiin T-2 + toksiin HT-2

Kassitoit

0,05”

Brüssel, 4. november 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegelev Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon (CONTAM); Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Teataja (2011); 9(12):2481. [187 lk] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Komisjoni soovitus 2013/165/EL, 27. märts 2013, toksiinide T-2 ja HT-2 esinemise kohta teraviljas ja teraviljatoodetes (ELT L 91, 3.4.2013, lk 12).

(3)  Komisjoni soovitus 2006/576/EÜ, 17. august 2006, desoksünivalenooli, zearalenooni, ohratoksiin A, T-2 ja HT-2 ja fumonisiinide esinemise kohta loomasöödaks ettenähtud toodetes (ELT L 229, 23.8.2006, lk 7).