18.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/73


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

17. detsember 2013,

millega asutatakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ

(2013/771/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 58/2003 antakse komisjonile õigus delegeerida rakendusametitele volitusi liidu programmi või projekti täielikuks või osaliseks rakendamiseks komisjoni nimel ja tema vastutusel.

(2)

Rakendusametitele rakendusülesannete usaldamise eesmärk on võimaldada komisjonil keskenduda oma põhitegevusele ja -ülesannetele, mida ei ole võimalik täitmiseks volitada, loovutamata seejuures kontrolli kõnealuste rakendusametite tegevuse üle ega lõplikku vastutust selle eest.

(3)

Programmide rakendamise delegeerimiseks rakendusametile on vaja selgelt eristada projekti kavandamise etappe, mis hõlmavad suurt kaalutlusõigust poliitilistest kaalutlustest tulenevate otsuste tegemisel ja mida viib ellu komisjon, ning programmi rakendamist, mis tuleks usaldada rakendusametile.

(4)

Komisjon asutas otsusega 2004/20/EÜ (2) Aruka Energeetika Rakendusasutuse (edaspidi „asutus”) ning usaldas sellele asutusele ühenduse taastuvenergia- ja energiatõhususealaste meetmete juhtimise.

(5)

Komisjon muutis ja laiendas seejärel asutuse volitusi otsusega 2007/372/EÜ, (3) et kaasata uute projektide ja programmide juhtimine innovatsiooni, ettevõtluse ja liikuvuse valdkonnas, ning muutis selle nime Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuseks.

(6)

Otsusega 2004/20/EÜ asutatud asutuse puhul on ilmnenud, et konkreetsete rakenduskavade täitmise allhankimine on võimaldanud peadirektoraatidel keskenduda programmide poliitilistele aspektidele. Arvestades ELi eelarvepiiranguid, on ülesannete delegeerimine rakendusautusele kulutõhusam. Kaks asutuse tegevuse vahehindamist on näidanud, et üldiselt toimib asutus hästi ning viib tõhusalt ja tulemuslikult ellu oma vastutuse alla kuuluvaid algatusi.

(7)

Komisjon tegi 29. juuni 2011. aasta teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” (4) ettepaneku senisest enam kasutada olemasolevaid rakendusameteid liidu programmide rakendamiseks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames.

(8)

Määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 3 lõikele 1 kohaselt tehtud tasuvusanalüüs (5) on näidanud, et eeldatavad kulud on 295 miljonit eurot võrreldes 399 miljoni euroga komisjonisisese juhtimise korral. Tulu pool suureneks eeldatavalt 104 miljonit eurot asutusesisese juhtimise korral võrreldes komisjonisisese juhtimisega. Lisaks annab programmiportfellide parem vastavusse viimine asutuse põhipädevustega ja identiteediga märkimisväärset kvalitatiivset kasu. Analüüs on näidanud, et teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (edaspidi „Horisont 2020”), (6) ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programmi (2014–2020) (edaspidi „Cosme”) (7) ning keskkonna ja kliimameetmete programmi (edaspidi „LIFE”) (8) juhtimise koondamisel saab asutus kasu koostoimest, lihtsustamisest ja mastaabisäästust. Programmis „Horisont 2020” VKEdele ette nähtud vahendi kõikide aspektide koondamine tagab ka ühtse juurdepääsupunkti võimalikele abisaajatele ja teenuste järjepideva osutamise. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi „EMKF”) (9) puhul vastavad eelkõige integreeritud merenduspoliitika valdkonna teatavad meetmed hästi asutuse praegusele innovatsiooni- ja konkurentsivõimeprofiilile. Marco Polo programmi (2007–2013) järelejäänud meetmete juhtimise viimine Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti alla aitab veelgi koondada taristuprogrammide juhtimist eespool nimetatud asutuses ja seega tagada abisaajatele ühtne juurdepääsupunkt rahastamisele.

(9)

Selleks et anda rakendusametitele järjepidev identiteet, on komisjon ametite uute volituste kehtestamisel võimaluse korral rühmitanud töö temaatiliste poliitikavaldkondade kaupa.

(10)

Asutusele tuleks teha ülesandeks juhtida LIFE+ programmi järelprogrammi LIFE, mida mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames juhtis komisjon. LIFE programmi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja nõuavad kogu projekti vältel tehnilise ja finantsekspertiisi kõrget taset. LIFE programmi iseloomustavad projektid, millega kaasneb palju ühetaolisi ja standardseid toiminguid.

(11)

Asutusele tuleks teha ülesandeks juhtida COSME programmi osasid, mille eelkäijaks on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (2007–2013) (10) (edaspidi „CIP”) ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi osad, mida praegu osaliselt juhib asutus ja osaliselt komisjon. Asutusele tehakse ülesandeks juhtida COSME programmi neid osi, mille eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja kogu projekti vältel vajavad kõrgetasemelist tehnilist ja finantsekspertiisi. COSME programmi mõnda osa iseloomustavad projektid, millega kaasneb palju ühetaolisi ja standardseid toiminguid.

(12)

Asutusele tuleks teha ülesandeks juhtida EMKFi neid osi, mis hõlmavad integreeritud merenduspoliitikat (IMP), kontrolli ning teaduslikke nõuandeid ja teadmisi ning mille eelkäijaks on sarnased meetmed, mida mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames juhib komisjon. EMKFi juhtimise eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja kogu projekti vältel vajavad kõrgetasemelist tehnilist ja finantsekspertiisi.

(13)

Asutusele tuleks teha ülesandeks juhtida programmi „Horisont 2020” järgmisi osi:

a)

II osa „Juhtpositsioon tööstuses” need osad, mida iseloomustavad projektid, millega kaasneb palju ühetaolisi ja standardseid toiminguid;

b)

III osa „Ühiskonnaprobleemid” need osad, mille eesmärk on rakendada selliseid tehnilisi projekte, mis ei eelda poliitiliste otsuste tegemist ja kogu projekti vältel vajavad kõrgetasemelist tehnilist ja finantsekspertiisi.

(14)

Asutusele tuleks teha ülesandeks juhtida sellele CIP programmi osana mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames juba delegeeritud järelejäänud meetmeid: „Arukas energeetika (IEE II)”, Euroopa ettevõtlusvõrgustik, „Teie Euroopa – Ettevõtted”, Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi, ökoinnovatsiooni algatus ja IPorta projekt.

(15)

Ameti ülesanne peaks olema osutada haldus- ja logistikaalaseid tugiteenuseid eelkõige siis, kui kõnealuste teenuste koondamine suurendab kulutõhusust ja annab mastaabisäästu.

(16)

Tuleks asutada Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet. See peaks asendama otsusega 2004/20/EÜ, mida on muudetud otsusega nr 2007/372/EÜ, asutatud täitevasutust ja olema selle õigusjärglane. See peaks tegutsema kooskõlas määrusega (EÜ) nr 58/2003 sätestatud üldise põhieeskirjaga.

(17)

Seetõttu tuleks kehtetuks tunnistada otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ ning tuleks sätestada üleminekusätted.

(18)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas täitevasutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Asutamine

Käesolevaga asutatakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (edaspidi „amet”) ning see asendab otsusega 2004/20/EÜ, mida on muudetud otsusega nr 2007/372/EÜ, asutatud täitevasutust ja on alates 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2024 selle õigusjärglane ning selle põhikirja reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 58/2003.

Artikkel 2

Asukoht

Ameti asukoht on Brüsselis.

Artikkel 3

Eesmärgid ja ülesanded

1.   Ametile tehakse ülesandeks järgmiste ühenduse programmide osade juhtimine:

a)

ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (COSME) (2014–2020) (11);

b)

keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE);(2014–2020) (12);

c)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), (13) sealhulgas integreeritud merenduspoliitika (IMP), kontroll ja teaduslikud nõuanded ja teadmised;

d)

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) (14) II osa „Juhtpositsioon tööstuses” ja III osa „Ühiskonnaprobleemid” osad.

Esimest lõiku kohaldatakse alates iga kõnealuse programmi jõustumise kuupäevast.

2.   Ametile tehakse ülesandeks CIP programmi järgmiste järelejäänud meetmete rakendamine:

a)

arukas energeetika – Euroopa (IEE II);

b)

ökoinnovatsiooni algatus;

c)

ettevõtlusvõrgustik Enterprise Europe;

d)

„Teie Euroopa” ettevõtlusportaal;

e)

Euroopa intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi;

f)

„Iporta projekt”.

3.   Amet vastutab lõigetes 1 ja 2 osutatud ühenduse programmide osade rakendamisega seotud järgmiste ülesannete täitmise eest:

a)

programmi rakendamise mõne etapi või kõigi etappide juhtimine ja eriprojektide kõikide etappide mõne faasi või kõikide faaside juhtimine komisjonis vastu võetud asjaomaste tööprogrammide alusel, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud;

b)

eelarve täitmise aktide vastuvõtmine tulude ja kulude osas ning programmi juhtimiseks vajalike kõigi toimingute tegemine, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud;

c)

programmi rakendamise toetamine, kui komisjon on ametit nii volikirjas volitanud.

4.   Kui see on ette nähtud volikirjas, võidakse ametile teha ülesandeks osutada haldus- ja logistikaalaseid tugiteenuseid, millest saaksid kasu programme rakendavad asutused selles osutatud programmide ulatuses.

Artikkel 4

Ametisse määramise maksimaalne kestus

1.   Juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kaheks aastaks.

2.   Direktor nimetatakse ametisse viieks aastaks.

Artikkel 5

Järelevalve ja aruandlus

Rakendusamet on komisjoni järelevalve all ja annab volikirjas sätestatud korras ja tähtaegadel korrapäraselt aru tema vastutusalasse kuuluvate programmide rakendamise käigust.

Artikkel 6

Tegevuseelarve täitmine

Amet täidab oma tegevuseelarvet vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1653/2004 (15).

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine ja üleminekusätted

1.   Otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014. Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

2.   Amet on otsusega 2004/20/EÜ, mida on muudetud otsusega 2007/372/EÜ, asutatud täitevasutuse õigusjärglane.

3.   Ilma et see piiraks volikirja kohast lähetatud ametnike palgaastme läbivaatamist, ei mõjuta käesolev otsus ameti töötajate, sealhulgas selle direktori õigusi ega kohustusi.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.

(2)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 85.

(3)  ELT L 140, 1.6.2007, lk 52.

(4)  KOM(2011) 500 (lõplik).

(5)  Tasuvusanalüüs, milles käsitletakse liidu programmide (2014–2020) rakendamisega seotud teatavate ülesannete delegeerimist rakendusametitele (lõpparuanne), 19. august 2013.

(6)  KOM(2011) 809 (lõplik).

(7)  KOM(2011) 834 (lõplik).

(8)  KOM(2011) 874 (lõplik).

(9)  KOM(2011) 804 (lõplik).

(10)  ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.

(11)  KOM(2011) 834 (lõplik).

(12)  KOM(2011) 874 (lõplik).

(13)  KOM(2011) 804 (lõplik).

(14)  KOM(2011) 809 (lõplik).

(15)  ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.