16.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 193/19


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EU BAM RAFAH/1/2013,

9. juuli 2013,

Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhi ametisse nimetamise kohta

(2013/379/EL)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2005. aasta ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2005/889/ÜVJP kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomiteel volitus teha kooskõlas aluslepingu artikliga 38 Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) poliitiliseks kontrolliks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas nimetada ametisse missiooni juht.

(2)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 23. mail 2013 ettepaneku nimetada EU BAM Rafahi juhiks ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 Gerhard SCHLAUDRAFF.

(3)

Nõukogu 3. juuli 2013. aasta otsusega 2013/355/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah), ning pikendatakse selle kehtivust, (2) pikendatakse EU BAM Rafahi kestust kuni 30. juunini 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rafahi piiriületuspunktis läbi viidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhiks ajavahemikuks 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 nimetatakse Gerhard SCHLAUDRAFF.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Brüssel, 9. juuli 2013

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(1)  ELT L 327, 14.12.2005, lk 28.

(2)  ELT L 185, 4.7.2013, lk 16.