27.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/55


NÕUKOGU OTSUS,

21. juuni 2013,

millega muudetakse seoses Suomen Pankki välisaudiitoritega otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta

(2013/325/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artiklit 27.1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 26. aprilli 2013. aasta soovitust EKP/2013/12 Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja nende liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpankade raamatupidamist auditeerivad EKP nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt heakskiidetud sõltumatud välisaudiitorid.

(2)

Suomen Pankki välisaudiitori volitused lõppesid pärast majandusaasta 2012 auditeerimist. Seetõttu tuleb välisaudiitor ametisse määrata alates majandusaastast 2013.

(3)

Suomen Pankki on valinud oma välisaudiitoriks majandusaastateks 2013–2019 PricewaterhouseCoopers Oy.

(4)

EKP nõukogu soovitas määrata Suomen Pankki välisaudiitoriks majandusaastateks 2013–2019 PricewaterhouseCoopers Oy.

(5)

On asjakohane järgida EKP nõukogu soovitust ning muuta vastavalt nõukogu otsust 1999/70/EÜ (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 11 asendatakse järgmisega:

„11.   PricewaterhouseCoopers Oy kinnitatakse Suomen Pankki välisaudiitoriks majandusaastateks 2013–2019.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud EKPle.

Luxembourg, 21. juuni 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

M. NOONAN


(1)  ELT C 126, 3.5.2013, lk 1.

(2)  EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69.