28.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/106


KOMISJONI OTSUS,

26. märts 2013,

milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 1708 all)

(2013/162/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsust nr 406/2009/EÜ (milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020), (1) eriti selle artikli 3 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (2) hõlmatud käitistest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguseid, sellisena nagu need esinevad liidu registris, komisjoni otsustes, riiklikes saastekvootide eraldamise kavades ning komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide vahelises ametlikus kirjavahetuses, käsitatakse heitkoguste tõendatud andmetena otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 3 lõike 2 neljanda lõigu tähenduses.

(2)

Gaasidest ja tegevusaladest pärinevad kasvuhoonegaaside koguheited, nagu need on määratletud otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 2 lõikes 1 ja mis on esitatud 2012. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta otsusele nr 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta (3) ja mille komisjon on kinnitanud pärast kasvuhoonegaaside andmekogu 2012. aasta tehnilise läbivaatamise suuniste (4) kohaselt toimunud 2012. aasta esialgset läbivaatamist, käsitatakse aastate 2005, 2008, 2009 ja 2010 heitkoguste läbivaadatud andmetena otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 3 lõike 2 neljanda lõigu tähenduses.

(3)

Aastaste saastekvootide määramise ja igal aastal aruandluses esitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vahelise kooskõla tagamiseks tuleks liikmesriikide aastased saastekvoodid arvutada ka globaalse soojenemise potentsiaali väärtusi kasutades, mis on esitatud otsusega 15/CP.17 vastuvõetud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) neljandas hindamisaruandes. Sel viisil arvutatud aastast saastekvooti tuleks kohaldada alates esimesest aastast, mille kohta vastavalt otsuse 280/2004/EÜ artiklile 3 muutub kohustuslikuks nende uute globaalse soojenemise potentsiaali väärtuste kasutamine kasvuhoonegaaside andmekogusid käsitlevas aruandluses.

(4)

Andmed, mis on praegu esitatud kasvuhoonegaaside riiklikes andmekogudes ning riiklikes ja liidu registrites, ei ole piisavad, et määrata liikmesriigi tasandil kindlaks tsiviillennunduse CO2-heitkogused, mis ei ole hõlmatud direktiiviga 2003/87/EÜ. Direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata lendudest pärit CO2-heitkogused moodustavad kasvuhoonegaaside koguheitest vaid väga väikese osa ning selliste heitkoguste jaoks lisaandmete kogumine võiks põhjustada ebaproportsionaalset halduskoormust. Seepärast tuleks andmekogu kategooria „1.A.3.A. Tsiviillennundus” CO2-heitkoguseid lugeda aastaste saastekvootide määramisel võrdseks nulliga.

(5)

Liikmesriigi aastane saastekvoot aastaks 2020 tuleks arvutada nii, et 2005. aastal olemas olnud käitistest pärinevad tõendatud kasvuhoonegaaside heitkogused lahutatakse 2005. aasta läbivaadatud kasvuhoonegaaside heitkogustest ning tulemust kohandatakse otsuse nr 406/2009/EÜ II lisas sätestatud protsendimääraga.

(6)

Käitistest pärinevad tõendatud kasvuhoonegaaside heitkogused tuleks kindlaks määrata järgmiselt:

liikmesriikide puhul, kes on osalenud heitkogustega kauplemise süsteemis alates 2005. aastast: direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitisest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkogused 2005. aastal, kohandatuna sellistest käitistest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkogustega, mis kuulusid heitkogustega kauplemise süsteemi või olid kõnealusest süsteemist välja arvatud ajavahemikul 2008–2012, tingituna asjaolust, et liikmesriigid rakendasid kohandatud reguleerimisala, ning sellistest käitistest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkogustega, mis olid 2005. aastal ajutiselt välja arvatud heitkogustega kauplemise süsteemist, kuid ei olnud kõnealusest süsteemist välja arvatud ajavahemikul 2008–2012;

liikmesriikide puhul, kes on osalenud heitkogustega kauplemise süsteemis alates 2007. aastast: direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitistest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkogused 2007. aastal;

liikmesriikide puhul, kes osalevad heitkogustega kauplemise süsteemis alates 2013. aastast: direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitisest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkogused 2005. aastal (mis on asjaomase liikmesriigi teatatud ja komisjoni poolt läbi vaadatud).

(7)

Sellise liikmesriigi puhul, kellel on vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ II lisale kasvuhoonegaaside heitkoguste positiivne piirmäär, tuleks 2009. aasta kasvuhoonegaaside heite keskmine kogus arvutada nii, et asjaomases liikmesriigis direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitistest pärinevate tõendatud kasvuhoonegaaside heite keskmine kogus aastatel 2008, 2009 ja 2010 lahutatakse kõnealuse liikmesriigi läbivaadatud kasvuhoonegaaside keskmisest koguheitest aastatel 2008, 2009 ja 2010.

(8)

Sellise liikmesriigi puhul, kellel on vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ II lisale kasvuhoonegaaside heitkoguste positiivne piirmäär, tuleks ajavahemiku 2013–2019 aastased saastekvoodid määrata kindlaks lineaarse vähendamiskavaga, mis algab liikmesriigi keskmise aastase kasvuhoonegaaside heitkogusega 2009. aastal ning lõpeb 2020. aastaks määratud saastekvoodiga.

(9)

Sellise liikmesriigi puhul, kellel on vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ II lisale kasvuhoonegaaside heidete negatiivne piirmäär, tuleks aastane saastekvoot 2013. aastaks arvutada nii, et asjaomases liikmesriigis direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmatud käitistest pärinevate tõendatud kasvuhoonegaaside heite keskmine kogus aastatel 2008, 2009 ja 2010 lahutatakse kõnealuse liikmesriigi läbivaadatud kasvuhoonegaaside keskmisest koguheitest aastatel 2008, 2009 ja 2010.

(10)

Sellise liikmesriigi puhul, kellel on vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ II lisale kasvuhoonegaaside heidete negatiivne piirmäär, tuleks ajavahemiku 2014–2019 aastased saastekvoodid määrata kindlaks lineaarse vähendamiskavaga, mis algab liikmesriigi 2013. aasta saastekvoodiga ning lõpeb 2020. aastaks määratud saastekvoodiga.

(11)

Kasvuhoonegaaside tõendatud heitkoguseid, mis pärinevad käitistest, mis direktiivi 2003/87/EÜ artikli 24 kohaselt lisati ühepoolselt heitkogustega kauplemise süsteemi ajavahemikul 2008–2012, ei tuleks arvata direktiiviga 2003/87/EÜ aastatel 2008, 2009 ja 2010 hõlmatud käitistest pärinevate tõendatud kasvuhoonegaaside heite keskmise koguse hulka, kuna see põhjustaks kasvuhoonegaaside heitkoguste topeltarvestust, kui aastaseid saastekvoote edaspidi kohandatakse vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ artiklile 10.

(12)

Võttes arvesse Horvaatia peatset ühinemist liiduga, tuleks kõnealuse liikmesriigi aastane saastekvoot ajavahemikuks 2013–2020 määrata kindlaks sama meetodiga kui teiste liikmesriikide aastane saastekvoot. Kõnealuseid väärtusi tuleks kohaldada alates Horvaatia liiduga ühinemise kuupäevast.

(13)

Võttes arvesse, et Euroopa Ülemkogu võttis 11. juulil 2012. aastal vastu otsuse 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (5) alates 2014. aastast, arvutatakse Prantsusmaa aastane saastekvoot alates 2014. aastast nii, et võetakse arvesse asjaomaseid läbivaadatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Iga liikmesriigi aastased saastekvoodid ajavahemiku 2013–2020 iga aasta kohta on sätestatud I lisas ja nende kohaldamisel võetakse arvesse võimalikke otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 10 alusel avaldatud kohandusi.

Artikkel 2

Olenemata artiklist 1, kui otsuse nr 280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt vastuvõetud õigusaktis on sätestatud, et liikmesriigid peavad esitama kasvuhoonegaaside heitkoguste andmekogud, mis on kindlaks määratud kasutades globaalse soojenemise potentsiaali väärtusi, mis on esitatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) neljandas hindamisaruandes, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil vastu võetud otsusega 15/CP.17, kohaldatakse II lisas sätestatud aastaseid saastekvoote alates esimesest aastast, mille kohta muutub kohustuslikuks selline kasvuhoonegaaside heitkoguste andmekogusid käsitlev aruandlus.

Artikkel 3

Horvaatia jaoks kohaldatakse I lisas sätestatud aastaseid saastekvoote alates Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu jõustumise kuupäevast.

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. märts 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Connie HEDEGAARD


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 136.

(2)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(3)  ELT L 49, 19.2.2004, lk 1.

(4)  Komisjoni talituste töödokument (2012) 107 final, 26.4.2012.

(5)  ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.


I LISA

Liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020, mis on arvutatud kasutades valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) teises hindamisaruandes esitatud globaalse soojenemise potentsiaali väärtusi

Riik

Aastane saastekvoot

(väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendina tonnides)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgaaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Tšehhi Vabariik

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Taani

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Saksamaa

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Eesti

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Iirimaa

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Kreeka

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Hispaania

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Prantsusmaa

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Horvaatia

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Itaalia

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Küpros

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Läti

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Leedu

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungari

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Madalmaad

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Poola

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugal

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumeenia

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Sloveenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovakkia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Soome

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Rootsi

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Ühendkuningriik

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


II LISA

Liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020, mis on arvutatud kasutades valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) neljandas hindamisaruandes esitatud globaalse soojenemise potentsiaali väärtusi

Riik

Aastane saastekvoot

(väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendina tonnides)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgaaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Tšehhi Vabariik

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Taani

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Saksamaa

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Eesti

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Iirimaa

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Kreeka

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Hispaania

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Prantsusmaa

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Horvaatia

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Itaalia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Küpros

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Läti

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Leedu

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungari

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Madalmaad

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Poola

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugal

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumeenia

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Sloveenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovakkia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Soome

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Rootsi

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Ühendkuningriik

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099