20.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 47/70


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

18. veebruar 2013,

millega kiidetakse heaks kava metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Läti teatavates piirkondades

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 720 all)

(Ainult lätikeelne tekst on autentne)

(2013/90/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõike 1 teist lõiku ja artikli 20 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2001/89/EÜ on sisse seatud liidu miinimummeetmed sigade klassikalise katku tõrjeks, sealhulgas meetmed, mida kohaldatakse siis, kui metssigadel esineva klassikalise sigade katku kohta on saadud ametlik kinnitus.

(2)

2012. aasta novembris kinnitas Läti klassikalise sigade katku esinemist metssigadel riigi territooriumi idaosas Venemaa ja Valgevene piiril.

(3)

Pärast metssigadel esineva sigade katku juhtumeid said 2012. aasta novembris kinnitust klassikalise sigade katku puhangud samas piirkonnas asuvates kodustes seafarmides.

(4)

Läti on rakendanud tauditõrjemeetmeid vastavalt direktiivile 2001/89/EÜ, mille tulemusena on nimetatud taud kõnealustest seakasvatusettevõtetest likvideeritud.

(5)

Epidemioloogilist olukorda arvesse võttes esitas Läti kooskõlas direktiiviga 2001/89/EÜ 15. jaanuaril 2013 komisjonile sigade klassikalise katku likvideerimise kava asjaomastes Läti piirkondades. Kuna Läti kavatseb korraldada ka metssigade vaktsineerimise, esitas ta samal päeval komisjonile heakskiitmiseks ka vaktsineerimise kava.

(6)

Komisjon kontrollis Läti esitatud kavasid ja leidis, et need on kooskõlas direktiiviga 2001/89/EÜ.

(7)

Läbipaistvuse huvides on asjakohane käesolevas otsuses esitada loetelu Läti geograafilistest piirkondadest, kus on kavas likvideerimiskava rakendada ja kus korraldatakse metssigade erakorraline vaktsineerimine.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks 15. jaanuaril 2013 Läti esitatud kava metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks käesoleva dokumendi lisa 1. osas nimetatud piirkondades.

Artikkel 2

Kiidetakse heaks 15. jaanuaril 2013 Läti esitatud kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks käesoleva dokumendi lisa 2. osas nimetatud piirkondades.

Artikkel 3

Läti peab artiklites 1 ja 2 osutatud kavade rakendamiseks jõustama vajalikud õigus- ja haldusnormid.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile.

Brüssel, 18. veebruar 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5.


LISA

1.   OSA

Likvideerimise kavaga hõlmatud piirkonnad

Alūksne piirkonnas Pededze ja Liepna vallad. Rēzekne piirkonnas Puša, Mākoņkalnsi ja Kaunata vallad. Daugavpilsi piirkonnas Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene ja Laucesa vallad. Balvi piirkonnas Vīksna, Kubuļi, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciemsi, Vectilža, Tilža, Krišjāņi ja Bērzpilsi vallad. Rugāju piirkonnas Rugāji ja Lazdukalnsi vallad. Viļaka piirkonnas Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva ja Šķilbēni vallad. Baltinava piirkonnas Baltinava vald. Kārsava piirkonnas Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene ja Mežvidi vallad. Cibla piirkonnas Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene ja Blonti vallad. Ludza piirkonnas Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni ja Istra vallad. Zilupe piirkonnas Zaļesje, Lauderi ja Pasiene vallad. Dagda piirkonnas Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova ja Andrupene vallad. Aglona piirkonnas Kastuļina, Grāveri, Šķeltova ja Aglona vallad. Krāslava piirkonnas Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši ja Izvalta vallad.

2.   OSA

Erakorralise vaktsineerimise kavaga hõlmatud piirkonnad

Alūksne piirkonnas Pededze ja Liepna vallad. Rēzekne piirkonnas Puša, Mākoņkalnsi ja Kaunata vallad. Daugavpilsi piirkonnas Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene ja Laucesa vallad. Balvi piirkonnas Vīksna, Kubuļi, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciemsi, Vectilža, Tilža, Krišjāņi ja Bērzpilsi vallad. Rugāju piirkonnas Rugāji ja Lazdukalnsi vallad. Viļaka piirkonnas Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva ja Šķilbēni vallad. Baltinava piirkonnas Baltinava vald. Kārsava piirkonnas Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene ja Mežvidi vallad. Cibla piirkonnas Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene ja Blonti vallad. Ludza piirkonnas Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni ja Istra vallad. Zilupe piirkonnas Zaļesje, Lauderi ja Pasiene vallad. Dagda piirkonnas Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova ja Andrupene vallad. Aglona piirkonnas Kastuļina, Grāveri, Šķeltova ja Aglona vallad. Krāslava piirkonnas Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši ja Izvalta vallad.