28.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 357/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1271/2012,

21. detsember 2012,

millega tehakse erand määruse (EÜ) nr 1122/2009 teatavatest sätetest seoses võimalusega 2012. aastaks ühtse otsemaksete kava raames abitaotluste esitamiseks ning riigireservist toetusõiguste jaotamiseks või nende ühikuväärtuse suurendamiseks, samuti seoses ühtse taotluse sisuga, ning määrusest (EÜ) nr 1120/2009 seoses toetusõiguste deklareerimisega 2012. aastal ning nõukogu määrusest (EÜ) nr 73/2009 seoses toetuskõlblikkuse kontrolliga enne maksete tegemist ning seoses kuupäevaga, millal maatükid peavad olema põllumajandusettevõtjate käsutuses

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003), (1) eriti selle artikli 142 punkte c ja r,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõikega 3 on liikmesriikidele, kes ei kohalda kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti c, antud võimalus kasutada teatavatel tingimustel riikliku reservi vahendeid. Kõnealuse artikli kohaldamisel võivad liikmesriigid suurendada põllumajandustootjatele määratavate toetusõiguste ühikuväärtust ja/või arvu. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 (2) artikli 15 lõikele 1 tuleb määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 kohaldamisel esitada taotlused toetusõiguste jaotamiseks või suurendamiseks ühtse otsemaksete kava alusel liikmesriikide määratavaks kuupäevaks. See kuupäev ei või olla hilisem kui 15. mai, Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi puhul mitte hilisem kui 15. juuni.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõikele 1 võib põllumajandustootja, kes taotleb toetust mis tahes pindalatoetuse kava alusel, esitada üksnes ühe ühtse taotluse aastas.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõikele 2 tuleb ühtne taotlus esitada liikmesriikide määratavaks kuupäevaks, mis ei ole hilisem kui 15. mai, või Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi puhul mitte hilisem kui 15. juuni.

(4)

Mõnesid suuremaid teraviljatarnijaid mõjutanud halbadest ilmastikutingimustest tuleneva pideva söödahindade tõusu tõttu on mitmes liikmesriigis halvenenud põllumajandusettevõtete majanduslik olukord ja 2012. aasta lõpus on neil tekkinud tõsised finantsraskused. Arvestades, et põllumajandusettevõtete majandusliku olukorra halvenemisel võivad olla ka pikaajalised ja laiaulatuslikumad tagajärjed, tuleks võimaldada liikmesriikidel kohaldada 2012. aasta suhtes määruse (EÜ) 73/2009 artikli 41 lõiget 3.

(5)

Kuna määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 15 lõike 1 kohaste taotluste esitamise tähtaeg toetusõiguste jaotamiseks või nende ühikuväärtuse suurendamiseks 2012. aastal riigireservist on juba möödas, siis on asjakohane võimaldada neil liikmesriikidel, kes soovivad kohaldada 2012. aasta suhtes määruse (EÜ) 73/2009 artikli 41 lõiget 3, kehtestada toetusetaotluste esitamiseks uus tähtaeg või suurendada toetusõiguste ühikuväärtust riigireservi arvelt.

(6)

Samuti on asjakohane teha asjaomaste liikmesriikide põllumajandustootjatele erand määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõikest 1, mille kohaselt saab esitada üksnes ühe ühtse taotluse aastas.

(7)

Samuti on vaja teha erand määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõikest 2 neile põllumajandustootjatele, kes soovivad kasutada määruse (EÜ) 73/2009 artikli 41 lõiget 3.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 12 lõikele 5 võivad liikmesriigid ühtse otsemaksete kava esimesel taotlusaastal või uute sektorite ühtsesse otsemaksete kavasse lisamise aastal teha määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklis 12 toetusõiguste kohta sätestatust erandeid, kui ühtse taotluse esitamiseks määratud viimaseks kuupäevaks ei ole toetusõigused veel lõplikult kehtestatud. On vaja sätestada samasugune erand seoses toetusõigustega, mida jaotatakse või mille ühikuväärtust suurendatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõike 3 põhjal, kui toetusõigused ei ole veel lõplikult kehtestatud.

(9)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1120/2009 (3) artikli 8 lõikele 1 võib toetusõigusi toetusteks deklareerida üksnes kord aastas põllumajandustootja, kelle valduses need on ühtse taotluse esitamise tähtpäeval. On asjakohane teha erand kõnealusest nõudest.

(10)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 35 lõikele 1 peavad deklareeritavad põllud, mis vastavad toetusõigusega seotud toetuskõlblikele hektaritele, olema põllumajandustootja kasutuses liikmesriigi määratud kuupäeval. See kuupäev ei või olla hilisem kui kõnealuses liikmesriigis toetusetaotluse muutmiseks määratud kuupäev.

(11)

Seoses toetusõigustega, mida jaotatakse või mille ühikuväärtust suurendatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõike 3 kohaldamisest tulenevalt, on vaja teha erand põllumajandustootjate kohustusest seoses kõnealuse määruse artikli 35 lõikes 1 sätestatud kuupäevaga.

(12)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikele 3 ei tehta I lisas loetletud toetuskavade alusel makseid enne, kui liikmesriigi poolt kõnealuse määruse artikli 20 kohaselt teostatav toetuskõlblikkuse tingimuste kontroll on lõpule viidud.

(13)

Liikmesriigi kontrollitavad toetuskõlblikkuse tingimused, mis on seotud määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõike 3 kohase toetusõiguste jaotamise või ühikuväärtuse suurendamisega ühe või mitme käesolevas määruses sätestatud erandi põhjal, võivad erineda neist toetuskõlblikkuse tingimustest, mida praegu kohaldatakse ühtse otsemaksete kava raames. Sellisel juhul takistaks uute toetuskõlblikkuse tingimuste kontrollimine määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõike 3 kohaselt maksete tegemist toetuskavade alusel, mis ei ole seotud kõnealuse määruse artikli 41 lõike 3 kohaldamisega, enne kui kõnealused uued toetuskõlblikkuse tingimused on kontrollitud. Sellise olukorra vältimiseks on vaja teha erand määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikest 3 seoses kõnealuse määruse artikli 41 lõike 3 kohase toetusõiguste jaotamise või ühikuväärtuse suurendamisega.

(14)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikele 2 tehakse makseid ajavahemikus 1. detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. juunini. Komisjon võib teha erandi kõnealusest sättest ja lubada teha ettemakseid enne 1. detsembrit. Selline erand on lubatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 776/2012, (4) mille kohaselt võivad liikmesriigid alates 16. oktoobrist 2012 teha 2012. aastal esitatud taotluste alusel teatavas ulatuses ettemakseid. Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõike 3 kohane erand tuleks seepärast teha tagasiulatuvalt alates 16. oktoobrist 2012, et võimaldada maksete tegemist, nende toetuskavade alusel, mis ei ole seotud kõnealuse määruse artikli 41 lõike 3 kohaldamisega, eeldusel et toetuskõlblikkuse tingimused on kontrollitud.

(15)

Käesolevas määruses sätestatud erandid on seotud kalendriaastaga 2012. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandid määrusest (EÜ) nr 1122/2009

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 15 lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada põllumajandustootjatel esitada 2012. aastaks taotlusi toetusõiguste jaotamiseks või ühikuväärtuse suurendamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõikele 3 hiljemalt enne 31. jaanuari 2013.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõike 1 esimesest lõigust võivad põllumajandustootjad, kes esitasid 2012. aastaks ühtse taotluse mis tahes pindalatoetuse kava alusel liikmesriikide määratud kuupäevaks vastavalt kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 2, ning need, kes esitasid käesoleva artikli lõike 1 kohase taotluse toetusõiguste jaotamiseks või ühikuväärtuse suurendamiseks, esitada eraldi taotluse vastavalt määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõikele 3 hiljemalt enne 31. jaanuari 2013.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 11 lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada põllumajandustootjatel, kes esitasid 2012. aastaks käesoleva artikli lõike 1 kohase taotluse toetusõiguste jaotamiseks või ühikuväärtuse suurendamiseks ning kes ei ole esitanud käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ühtset taotlust, esitada määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõike 3 kohase ühtse taotluse hiljemalt enne 31. jaanuari 2013.

4.   Lõike 1 kohane taotlus toetusõiguste jaotamiseks või ühikuväärtuse suurendamiseks loetakse eraldi taotluseks või lõike 2 või 3 kohaseks ühtseks taotluseks.

5.   Kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 1, võivad liikmesriigid teha erandi määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklist 12 seoses toetusõigustega, kui nende jaotamine või ühikuväärtuse suurendamine ei ole käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud kõige hilisemaks kuupäevaks veel kindlaks määratud.

Artikkel 2

Erand määrusest (EÜ) nr 1120/2009

Erandina määruse (EÜ) nr 1120/2009 artikli 8 lõikest 1 võib toetusõigusi, mille ühikuväärtus kuulub suurendamisele vastavalt käesoleva määruse artiklile 1, 2012. aastaks deklareerida vastavast ühikuväärtuse suurendamisest tulenevaks toetuseks põllumajandustootja, kelle valduses need on 31. jaanuaril 2013.

Põllumajandustootjatele eraldatud uued toetusõigused ja nende toetusõiguste väärtuse suurendamine, mille ühikuväärtus kuulub suurendamisele vastavalt käesoleva määruse artiklile 1, loetakse deklareerituks 2012. kalendriaastaks.

Artikkel 3

Erand määrusest (EÜ) nr 73/2009

1.   2012. kalendriaasta eest ei või teha ühtki makset, mis on seotud määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 41 lõike 3 kohase toetusõiguste jaotamise või ühikuväärtuse suurendamisega, enne kui asjaomane liikmesriik on lõpule viinud kõnealuse toetuse toetuskõlblikkuse tingimuste kontrolli, kui on kasutatud üht või mitut käesoleva määruse artiklites 1 ja 2 sätestatud erandit.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 lõikest 3 võib 2012. kalendriaasta eest teha kõnealuse määruse I lisas loetletud toetuskavade alusel muid makseid kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toetus, sõltumata sellest, kas käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toetuse toetuskõlblikkuse tingimuste kontroll on lõpule viidud.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 35 lõikest 1 peavad põllud, mis vastavad mis tahes uute eraldatud toetusõigusega seotud toetuskõlblikele hektaritele või mille ühikuväärtust on suurendatud kooskõlas kõnealuse määruse artikli 41 lõikega 3 käesoleva määruse artiklis 1 ja 2 sätestatud ühe või mitme erandi alusel, olema asjaomase põllumajandustootja kasutuses 31. jaanuaril 2013.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(2)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 65.

(3)  ELT L 316, 2.12.2009, lk 1.

(4)  ELT L 231, 28.8.2012, lk 8.