20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/44


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1235/2012,

19. detsember 2012,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (2) on sätestatud selle I lisas nimetatud mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil (edaspidi „nimekiri”) määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas loetletud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis, võttes arvesse vähemalt kõnealuses artiklis osutatud teabeallikaid.

(3)

Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud toiduga seotud juhtumite sagedus ja asjakohasus, kolmandates riikides tehtud Toidu- ja Veterinaarameti auditite tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud kvartaliaruanded mitteloomse sööda ja toidu saadetiste kohta annavad alust arvata, et nimekirja tuleks muuta.

(4)

Täpsemalt viitavad asjakohased teabeallikad sellele, et Afganistanist pärit rosinasaadetiste, Brasiiliast pärit arbuusisaadetiste, Hiinast pärit maasikasaadetiste, Kenyast pärit herne- ja oasaadetiste, Marokost pärit mündisaadetiste, Sierra Leonest pärit arbuusiseemnete ja nendest saadud toodete ning Vietnamist pärit teatavate ürtide, vürtside ja köögiviljade saadetiste puhul ilmnevad uued riskid ja/või mittevastavus asjakohastele ELi ohutusnõuetele, tingides seega vajaduse kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise järele. Seega tuleks nimekirja lisada kanded kõnealuste saadetiste kohta.

(5)

Lisaks tuleks nimekirja muuta, et vähendada ametlike kontrollide sagedust nende toodete puhul, mille vastavus asjaomastele liidu õigusaktidega ette nähtud nõuetele on teabeallikate kohaselt üldiselt paranenud, ning mille puhul puudub seega vajadus jätkata praeguse sagedusega kontrollimist. Seetõttu tuleks vastavalt muuta nimekirja kandeid, mis on seotud Dominikaani Vabariigist pärit baklažaanide ja karella-kibekurgiga, Indiast pärit vürtside ning Taist pärit spargelubade, baklažaanide ja kapsasköögiviljadega.

(6)

Samuti tuleks nimekirjast kustutada need tooted, mis kättesaadava teabe kohaselt vastavad üldjoontes rahuldavalt liidu õigusaktidega ette nähtud asjaomastele ohutusnõuetele ja mille puhul puudub seega vajadus jätkata suurema sagedusega ametlikku kontrollimist. Seetõttu tuleks nimekirjast kustutada kanded, mis on seotud Egiptusest pärit virsikutega, Indiast pärit söödalisandite ja eelsegudega ning Peruust pärit Capsicum annuum’iga.

(7)

Et nimekirjas loetletud teatavad tooted oleksid paremini äratuntavad, tuleb vajaduse korral lisada TARICi koodid. Samuti on vajalik teatavate CN-koodide muutmine, et ühtlustada neid parandatud kombineeritud nomenklatuuriga, mida hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2013.

(8)

Liidu õigusaktide järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 194, 25.7.2009, lk 11.


Lisa

„I lisa

Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus

(%)

Rosinad

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ohratoksiin A

50

(toit)

 

Sarapuupähklid

(koorimata või kooritud)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Aserbaidžaan (AZ)

Aflatoksiinid

10

(sööt ja toit)

 

Arbuus

0807 11 00

 

Brasiilia (BR)

Salmonella

10

(toit)

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Maasikad (külmutatud)

0811 10

 

Hiina (CN)

Noroviirus ja A-hepatiit

5

(toit)

 

Brassica oleracea

(muu söödav kapsas perekonnast Brassica, Hiina spargelkapsas) (13)

ex 0704 90 90

40

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (14)

10

(toit – värske või jahutatud)

 

 

Kuivatatud nuudlid

ex 1902 11 00;

10

Hiina (CN)

Alumiinium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(toit)

 

 

Pomelod

ex 0805 40 00

31; 39

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (11)

20

(toit – värske)

 

 

Tee, lõhna- ja maitseainetega või ilma

0902

 

Hiina (CN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (10)

10

(toit)

 

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

10

Karella-kibekurk (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

20

ex 0710 22 00

10

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Apelsinid (värsked või kuivatatud)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (7)

10

Granaatõunad

ex 0810 90 75

30

Maasikad

0810 10 00

 

(toit – värske puuvili)

 

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

 

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

(sööt ja toit)

 

Karrilehed (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (5)

50

(toit – värsked ürdid)

 

 

Capsicum annuum, terve

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoksiinid

10

Capsicum annuum, purustatud või jahvatatud

ex 0904 22 00

10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede (va paprikad Capsicum annuum) viljad, terved

0904 21 90

 

Karri (vürtspaprikatooted)

0910 91 05

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskaatõis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingver (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kollajuur)

0910 30 00

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoksiinid

20

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (2)

50

(toit – värske)

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

Aflatoksiinid

20

Muskaatõis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

Herned (kaunadega) (poetamata)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (16)

10

Oad (kaunadega) (poetamata)

ex 0708 20 00

40

(toit – värske või jahutatud)

 

 

Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

ex 1207 70 00;

10

Nigeeria (NG)

Aflatoksiinid

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Toit)

 

 

Münt

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (17)

10

(toit – värsked ürdid)

 

 

Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinid

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(toit)

 

 

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (9)

10

(toit – värske)

 

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Salmonella (6)

10

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

(toit – värsked ürdid)

 

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

(toit – värsked ürdid)

 

 

Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Tai (TH)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kapsasköögiviljad

0704; ex 0710 80 95

76

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Paprikad (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Türgi (TR)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (8)

10

Tomatid

0702 00 00; 0710 80 70

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Rosinad

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ohratoksiin A

50

(toit)

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (15)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

Petersell

ex 0709 99 90

40

(toit – värsked ürdid)

 

 

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (15)

20

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(toit – värske)

 

 

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Lõuna-Aafrika (ZA)

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(sööt ja toit)

 


(1)  Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex”.

(2)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, metamidofoss, triasofoss, endosulfaan, monokrotofoss, metomüül, tiodikarb, diafentiuroon, tiametoksaam, fiproniil, oksamüül, aseetamipriid, indoksakarb, mandipropamiid.

(3)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas, atsefaat, aldikarb, benomüül, karbendasiim, kloorfenapüür, kloropürifoss, CS2 (ditiokarbamaadid), diafentiuroon, diasinoon, diklorofoss, dikofool, dimetoaat, endosulfaan, fenamidoon, imidaklopriid, malatioon, metamidofoss, metiokarb, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

(4)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim, karbofuraan, kloropürifoss, metüülkloropürifoss, dimetoaat, etioon, malatioon, metalaksüül, metamidofoss, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, profenofoss, protiofoss, ginalfoss, triadimefoon, triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.

(5)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, metüüloksüdemeteoon, kloropürifoss, atseetamipriid, tiametoksaam, klotianidiin, metamidofoss, atsefaat, propargiit, monokrotofoss.

(6)  Standardmeetod EN/ISO 6579 või sertifitseeritud meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel, kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) artikliga 5.

(7)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim, tsüflutriin, tsüprodiniil, diasinoon, dimetoaat, etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, lambda-tsühalotriin, metiokarb, metomüül, ometoaat, oksamüül, fentoaat, metüültiofanaat.

(8)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül, oksamüül, karbendasiim, klofentesiin, diafentiuroon, dimetoaat, formetanaat, malatioon, protsümidoon, tetradifoon, metüültiofanaat.

(9)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan, ometoaat, dimetoaat, triasofoss, malatioon, profenofoss, protiofoss, etioon, karbendasiim, triforiin, protsümidoon, formetanaat.

(10)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: buprofesiin; imidaklopriid; fenvaleraat ja esfenvaleraat (RS & SR isomeeride summa); profenofoss; trifluraliin; triasofoss; triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), tsüpermetriin (tsüpermetriin, kaasa arvatud komponentisomeeride segud (isomeeride summa)).

(11)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), metüülparatioon, fentoaat, metidatioon.

(12)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (summa), kloropürifoss, tsüpermetriin (summa), tsüprokonasool, dikofool (summa), difenakonasool, dinotefuraan, etioon, flusilasool, folpeet, prokloraas, profenofoss, propikonasool, tiofanaat-metüül ja triforiin.

(13)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tuntakse ka nimede „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan” all.

(14)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloorfenapüür, fiproniil, karbendasiim, atseetamipriid, dimetomorf ja propikonasool.

(15)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan, karbendasiim (summa), kloropürifoss, profenofoss, permetriin, heksakonasool, difenakonasool, propikonasool, fiproniil, propargiit, flusilasool, fentoaat, tsüpermetriin, metomüül, ginalfoss, penkükuroon, metidatioon, dimetoaat (summa), fenbukonasool.

(16)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: dimetoaat (summa), kloropürifoss, atsefaat, metamidofoss, metomüül, diafentiuroon, indoksakarb.

(17)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloropürifoss, tsüpermetriin, dimetoaat (summa), endosulfaan (summa), heksakonasool, metüülparatioon (summa), metomüül, flutriafool, karbendasiim (summa), flubeendiamiid, müklobutaniil, malatioon (summa).”